Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 1 2 3 4 5 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
4.1. 5.1. 6.1. 7.1. 8.1. 9.1. 10.1.
6
06.00 Val­mis­tuksen salat
Sar­jas­sa näytetään,..
Kausi 15. Jaksot 7-8.
05.35 Huu­to­kauppataisto
06.00 Val­mis­tuksen salat
Sar­jas­sa näytetään,..
Kausi 15. Jaksot 11-12.
05.40 Huu­to­kauppataisto
05.35 Val­mis­tuksen salat
Sar­jas­sa näytetään,..
05.55 Huu­to­kauppataisto
06.35 Val­mis­tuksen salat
Sar­jas­sa näytetään,..
06.10 Val­mis­tuksen salat
Sar­jas­sa näytetään,..
Kausi 15. Jaksot 13-14.
06.15 Val­mis­tuksen salat
Sar­jas­sa näytetään,..
06.25 Val­mis­tuksen salat
Sar­jas­sa näytetään,..
06.35 Hen­gen­vaa­ral­linen saalis
Sar­ja seu­raa ku­nin­gas­ra­pu­jen pyy­dys­tä­jien vaa­ti­vaa ja vaa­ral­lis­ta työ­tä Be­rin­gin­me­ren ää­rio­lo­suh­teis­sa. Myrs­kyä­vä ja hyi­nen me­ri, jää­tä­vä läm­pö­ti­la, louk­kaan­tu­mis­ris­ki ja unen­puu­te te­ke­vät aluk­sil­la työs­ken­te­le­vien ra­vus­ta­jien työs­tä poik­keuk­sel­li­sen haas­ta­vaa. (Dead­liest Catch, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2012)
06.55 Gold Rush
(Gold Rush, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2015)
06.55: Oregonin kultaa.
07.55: Jäässä. Jää­ty­nyt maa pa­kot­taa Par­ke­rin muut­ta­maan pu­ron suun­taa ja kai­va­maan su­laa sorapohjaa.
08.55: Klondiken kuningas. Klon­di­ken po­jat pa­laa­vat kul­lan­kai­vuu­seen. Hoff­ma­nit yrit­tä­vät pa­laut­taa maineensa,
07.05 Mi­ten kaik­ki tehdään?
No­pea­tah­ti­ses­sa sar­jas­sa ava­taan eri alo­jen asian­tun­ti­joi­den kans­sa, mi­ten kaik­ki oi­kein teh­dään. (How Do They Do It?
Kausi 9. Jaksot 16-1.
07.15 Mi­ten kaik­ki tehdään?
Kausi 10. Jaksot 2-3.
07.15 Ul­jas universumi
Vi­suaa­li­nen sar­ja tut­kii pe­rus­teel­li­ses­ti ul­koa­va­ruut­ta ja näyt­tää, kuin­ka ga­lak­sit, pla­nee­tat, täh­det ja täh­ti­jär­jes­tel­mät toimivat...
08.05 Ul­jas universumi
Vi­suaa­li­nen sar­ja tut­kii pe­rus­teel­li­ses­ti ul­koa­va­ruut­ta ja näyt­tää, kuin­ka ga­lak­sit, pla­nee­tat, täh­det ja täh­ti­jär­jes­tel­mät toi­mi­vat. Vi­suaa­li­ses­sa sar­jas­sa kul­je­taan asian­tun­ti­joi­den opas­tuk­sel­la lä­pi kos­mok­sen mys­tee­rien ai­na elä­män al­kuun as­ti. (How the Uni­verse Works,
08.15 Au­rin­ko­kun­tam­me planeetat
9
09.05 Ar­vo­ka­man et­si­jät: Parhaat palat
Ny­ky­päi­vän aar­tee­net­si­jä Drew Pritc­hard mat­kus­taa ym­pä­ri Bri­tan­niaa et­sies­sään upei­ta ja ih­meel­li­siä an­tiik­kie­si­nei­tä. Mi­tä isom­pi saa­lis, si­tä on­nel­li­sem­pi mies. Par­hai­ta pa­lo­ja vuo­sien var­rel­ta. (SAL­VA­GE HUN­TERS - BEST BUYS, To­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2015)
Kausi 1. Jaksot 5-9.
09.30 Die­sel Brothers
10.05 Alas­ka: Vii­meinen rintama
Ää­rio­lo­suh­teis­sa sel­viy­ty­mi­nen vaa­tii jo­kai­sen per­heen­jä­se­nen panosta.
Alkaa uusintana.
10.10 Huip­pu­sa­lai­set uimapaikat
Luon­nos­ta löy­tyy toi­nen tois­taan upeam­pia ui­ma­paik­ko­ja, joi­den rin­nal­la hie­noim­mat­kin ih­mi­sen ra­ken­ta­mat al­taat kalpenevat.
10.15 Die­sel Brothers
10.30 Mu­seoi­den mysteerit
11.15 Mu­seoi­den mysteerit
11.25 TV Shop
(, )
12
12.00 TV Shop
ma: (, )
12.10 TV Shop
(, )
12.25 Hot Rod Garage
13.00 Wheeler Dealers
Huo­no­kun­toi­set klas­sik­koau­tot saa­vat Mi­ke Bre­we­rin ja Edd Chi­nan osaa­vis­sa kä­sis­sä uu­den elä­män. Mi­kel­la on eh­ty­mä­tön vai­nu löy­tää ro­mun seas­ta hel­met, min­kä jäl­keen me­kaa­nik­ko Edd pis­tää tuu­le­maan. Kun­nos­tuk­sen jäl­keen kak­si­kon ta­voit­tee­na on myy­dä uu­siu­tu­nut me­no­pe­li voi­tol­la eteenpäin.
Kausi 13. Jaksot 2-6.
13.10 Mu­seoi­den mysteerit
13.35 Top Gear
(Top Gear, Viih­de, Iso-Bri­tannia, 2011)
14.45: Storb­ri­tan­niens po­pu­lä­ras­te mo­tor­ma­ga­sin bju­der på in­for­ma­tion, un­der­håll­ning och stil. Det blir nya bi­lar, tuffa tester,
15.50:
13.55 Gold Rush
Hoff­ma­nin mai­na­rit jat­ka­vat epä­toi­vois­ta kul­lan­kai­vuu­taan Alas­kan jää­tä­vis­sä tuu­lis­sa. On­nis­tu­vat­ko he kään­tä­mään haas­teet voi­tok­seen? (Gold Rush, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2012)
14.05 Löy­tö­ret­ki tun­te­mat­to­maan: Lu­mi­mie­hen jäljillä
15
15.05 Maail­man ou­doimmat hait
15.50 Wheeler Dealers
Kau­del­la näh­dään uu­sia au­ton­kor­jaus­hank­kei­ta au­to­har­ras­ta­ja Mi­ke Bre­we­rin ja hä­nen uu­den me­kaa­nik­kon­sa Ant Ans­tea­din opastuksella.
Kausi 14. Jaksot 2-13.
15.55 Men­nei­syy­den mysteerit
Sar­jas­sa pää­sem­me tu­tus­tu­maan his­to­rial­li­siin koh­tei­siin ar­keo­lo­gien matkassa...
16.00 Wheeler Dealers
16.00 Mys­tee­riet­si­vä Rob Riggle
Elä­köi­ty­nyt näyttelijä,..
16.50 Top Gear
ti: UU­SI KAU­SI Au­to-oh­jel­mak­las­sik­koa juon­ta­vat Je­re­my Clark­son, Ric­hard Ham­mond ja Ja­mes May. (Top Gear, Viih­de, Iso-Bri­tannia, 2011)
ke: Au­to-oh­jel­mak­las­sik­koa juon­ta­vat Je­re­my Clark­son, Ric­hard Ham­mond ja Ja­mes May. (Top Gear, Viih­de, Iso-Bri­tannia, 2011)
16.55 Top Gear: Pla­nes, Trains & Automobiles
17.00 Kiih­dy­tys­ki­sa: Kaksintaistelu
17.30: Kiin­ni­tä tur­va­vyö ja pi­dä kiinni,..
17.00 Men­nei­syy­den mysteerit
Sar­jas­sa pää­sem­me tu­tus­tu­maan his­to­rial­li­siin koh­tei­siin ar­keo­lo­gien mat­kas­sa. Tut­ki­jat et­si­vät vas­tauk­sia men­nei­siin tapahtumiin,
17.00 Sa­lais­ten kan­sioi­den paljastukset
18
18.00 Hen­gen­vaa­ral­linen saalis
Sar­ja seu­raa ku­nin­gas­ra­pu­jen pyy­dys­tä­jien vaa­ti­vaa ja vaa­ral­lis­ta työ­tä Be­rin­gin­me­ren ää­rio­lo­suh­teis­sa. Myrs­kyä­vä ja hyi­nen me­ri, jää­tä­vä lämpötila,..
Kausi 16. Jaksot 6-7.
18.00 Hen­gen­vaa­ral­linen saalis
Sar­ja seu­raa ku­nin­gas­ra­pu­jen pyy­dys­tä­jien vaa­ti­vaa ja vaa­ral­lis­ta työ­tä Be­rin­gin­me­ren ää­rio­lo­suh­teis­sa. Myrs­kyä­vä ja hyi­nen me­ri, jää­tä­vä lämpötila,..
18.00 Hen­gen­vaa­ral­linen saalis
Sar­ja seu­raa ku­nin­gas­ra­pu­jen pyy­dys­tä­jien vaa­ti­vaa ja vaa­ral­lis­ta työ­tä Be­rin­gin­me­ren ää­rio­lo­suh­teis­sa. Myrs­kyä­vä ja hyi­nen me­ri, jää­tä­vä lämpötila,..
Kausi 16. Jaksot 9-10.
18.00 Sa­lais­ten kan­sioi­den paljastukset
18.00 Men­nei­syy­den mysteerit
Sar­jas­sa pää­sem­me tu­tus­tu­maan his­to­rial­li­siin koh­tei­siin ar­keo­lo­gien mat­kas­sa. Tut­ki­jat et­si­vät vas­tauk­sia men­nei­siin tapahtumiin,
19.00 Wheeler Dealers
Kau­del­la näh­dään uu­sia au­ton­kor­jaus­hank­kei­ta au­to­har­ras­ta­ja Mi­ke Bre­we­rin ja hä­nen uu­den me­kaa­nik­kon­sa Ant Ans­tea­din opastuksella.
Kausi 14. Jaksot 3-13.
19.00 Wheeler Dealers
Kau­del­la näh­dään uu­sia au­ton­kor­jaus­hank­kei­ta au­to­har­ras­ta­ja Mi­ke Bre­we­rin ja hä­nen uu­den me­kaa­nik­kon­sa Ant Ans­tea­din opastuksella.
pe: (Whee­ler Dea­lers, To­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2017)
la:
su: (Whee­ler Dea­lers 14a, To­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2017)
19.55 Top Gear
(Top Gear, Viih­de, Iso-Bri­tannia, 2011)
ti: Au­to-oh­jel­mak­las­sik­koa juon­ta­vat Je­re­my Clark­son, Ric­hard Ham­mond ja James May.
ke:
20.00 Crimson Peak
Nuo­ri kir­jai­li­ja­tar ra­kas­tuu mys­ti­seen muu­ka­lai­seen ja pää­tyy asu­maan kar­ta­noon, jo­ka sei­soo ve­ren­pu­nai­sen sa­ven peit­tä­mäl­lä vuo­rel­la. Paik­ka on täyn­nä sa­lai­suuk­sia, mut­ta mys­tee­rien ja mie­li­puo­li­suu­den al­la pii­lee to­tuus Crim­son Pea­kis­ta. 120 min. Oh­jaus: Guil­ler­mo del Toro.
(Crimson Peak, Kauhu, Yhdysvallat, 2015)
20.00 Snoo­ker: Mas­ter­sin puolivälierä
Suora lähetys. Se­los­tus: Aki Kauppinen.
(, Urheilu, Iso-Britannia, 2021)
20.00 Snoo­ker: Mas­ter­sin välierä
Suora lähetys. Se­los­tus: Aki Kauppinen
(, Urheilu, Iso-Britannia, 2021)
20.00 Snoo­ker: Mas­ter­sin fi­naa­lin 2. sessio
Suora lähetys. Se­los­tus: Aki Kauppinen.
(, Urheilu, Iso-Britannia, 2021)
21
21.00 Kiih­dy­tys­ki­sa: Kaksintaistelu
Sar­jas­sa aje­taan vas­tak­kain eri­lai­sil­la kul­ku­neu­voil­la ja eri­lai­sil­la ra­doil­la - pa­nok­se­na on yk­sin­ker­taisesti se,
21.30 Hot Rod Garage
22.00 Mu­seoi­den mysteerit
Don Wil­de­ma­nin juon­ta­mas­sa sar­jas­sa tu­tus­tu­taan kiin­nos­ta­viin ja epä­ta­val­li­siin mu­seoe­si­nei­siin. Jo­kai­sen esi­neen taus­tal­la on us­ko­ma­ton tarina.
ti: (Mys­te­ries at the Mu­seum, Do­ku­ment­ti­sar­ja, Yhdysvallat,
ke:
22.20 Re­po Men - noutajat
Lä­hi­tu­le­vai­suu­teen si­joit­tu­vas­sa maail­mas­sa elin­siir­rot ovat suo­sit­tua bis­nes­tä, mut­ta kai­kil­la ei ole va­raa mak­saa kal­lii­ta kei­noe­limiään...
(Repo Men, Toiminta, Yhdysvallat, 2010)
23.00 Fast N' Loud
Au­to­tun­ti­ja Ric­hard Raw­lings et­sii Tek­sa­sis­ta klas­sik­koau­to­ja Gas Mon­key Ga­ra­ge -kor­jaa­mol­le kun­nos­tet­ta­vik­si ja edel­leen huu­to­kau­pattaviksi.
Kausi 6. Jaksot 4-6.
23.30 Kiih­dy­tys­ki­sa: Kaksintaistelu
Kausi 2. Jaksot 1-3.
00.00 Yl­lä­tystuunaajat
(Over­hau­lin, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2006)
Kausi 4. Jaksot 2-4.
00.05 Yl­lä­tystuunaajat
(Over­hau­lin, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2006)
Kausi 4. Jaksot 6-8.
0
00.30 Yl­lä­tystuunaajat
00.55 Ame­rican Chopper
(Ame­ri­can Chop­per, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2003)
Kausi 1. Jaksot 1-1.
01.05 Ame­rican Chopper
(Ame­ri­can Chop­per, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2003)
Kausi 1. Jaksot 2-2.
01.30 Ame­rican Chopper
02.00 Ghost Adventures
Alkaa uusintana.
02.05 Ghost Adventures
Pa­ra­nor­maa­le­ja asioi­ta tut­ki­vat Zak Ba­gans ja Nick Groff se­kä hei­dän tek­nik­kon­sa Aa­ron Good­win jou­tu­vat ko­vaan tes­tiin met­säs­täes­sään aa­vei­ta maail­man syn­kim­mis­sä pai­kois­sa. (Ghost Ad­ven­tu­res, Pa­ra­nor­maa­li, Iso-Bri­tan­nia, Yh­dys­vallat, 2015)
Kausi 10. Jaksot 8-13.
02.30 Ghost Adventures
03.25: (Ghost Ad­ven­tu­res, Paranormaali,
3
03.50 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
Ame­rik­ka­lai­nen tv-kasvo,..
Kausi 4. Jaksot 9-14.
04.20 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
05.05 Huu­to­kauppataisto
Sar­jas­sa kier­re­tään maail­mal­la huu­ta­mas­sa kil­paa nou­ta­mat­ta jää­nei­tä mat­kalaukkuja,..
05.00 Huu­to­kauppataisto
05.15 Huu­to­kauppataisto
Kausi 5. Jaksot 9-12.
05.35 Val­mis­tuksen salat