Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 0 1 2 3 4 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
21.12. 22.12. 23.12. 24.12. 25.12. 26.12. 27.12.
6
05.10 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
05.45 Huu­to­kauppataisto
Kausi 2. Jaksot 7-8.
06.20 Huu­to­kauppataisto
Sar­jas­sa kier­re­tään maail­mal­la huu­ta­mas­sa kil­paa nou­ta­mat­ta jää­nei­tä mat­ka­lauk­ku­ja, lu­nas­ta­mat­to­mia ti­lauk­sia ja al­ku­pe­räis­ten omis­ta­jien­sa unoh­ta­mia löy­tötavaroita.
06.25 Huu­to­kauppataisto
Sar­jas­sa kier­re­tään maail­mal­la huu­ta­mas­sa kil­paa nou­ta­mat­ta jää­nei­tä mat­kalaukkuja,..
06.20 Huu­to­kauppataisto
Sar­jas­sa kier­re­tään maail­mal­la huu­ta­mas­sa kil­paa nou­ta­mat­ta jää­nei­tä mat­ka­lauk­ku­ja, lu­nas­ta­mat­to­mia ti­lauk­sia ja al­ku­pe­räis­ten omis­ta­jien­sa unoh­ta­mia löy­tö­ta­va­roi­ta. Mi­tä sok­ko­na os­te­tuis­ta lau­kuis­ta ja pa­ke­teis­ta pal­jas­tuu? Ku­ka huu­to­kaup­pa­kon­ka­reis­ta on­nis­tuu huu­ta­maan it­sel­leen ar­vok­kaim­man sisällön?
06.40 Val­mis­tuksen salat
Sar­jas­sa näy­te­tään, kuin­ka jo­ka­päi­väi­ses­sä käy­tös­säm­me ole­vat pe­rus­ta­va­rat ja -tuot­teet tehdään.
07.45 Val­mis­tuksen salat
Sar­jas­sa näy­te­tään, kuin­ka jo­ka­päi­väi­ses­sä käy­tös­säm­me ole­vat pe­rus­ta­va­rat ja -tuot­teet teh­dään. (How It's Ma­de, Do­ku­menttisarja,
07.45 Val­mis­tuksen salat
Sar­jas­sa näy­te­tään, kuin­ka jo­ka­päi­väi­ses­sä käy­tös­säm­me ole­vat pe­rus­ta­va­rat ja -tuot­teet teh­dään. (How It's Ma­de, Do­ku­ment­ti­sar­ja, Iso-Bri­tannia, 2014)
07.35 Val­mis­tuksen salat
(How It's Ma­de, Do­ku­ment­ti­sar­ja, Iso-Bri­tannia, 2016)
Kausi 14. Jaksot 1-2.
07.50 Val­mis­tuksen salat
Sar­jas­sa näytetään,..
Kausi 13. Jaksot 21-22.
07.40 Gold Rush
(Gold Rush, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2015)
07.40: Kapteeni Monica.
08.35: Sotajalalla. Par­ke­rin uu­si asen­ta­ja kuo­hut­taa tun­tei­ta, kui­vuus lo­pet­taa Tod­din toiminnan,
09.30: Hoffmanin päivävuoro ja yövuoro ottavat yhteen. Par­ke­rin huuh­to­mo tuot­taa tuloksia,..
08.40 Mi­ten kaik­ki tehdään?
Ny­ky­maail­ma on täyn­nä mo­ni­mut­kai­sia tuo­tan­to- ja val­mis­tusp­rosesseja...
08.25 Mi­ten kaik­ki tehdään?
08.30 Hen­gen­vaa­ral­linen saalis
Myrs­kyä­vä ja hyi­nen me­ri, jää­tä­vä läm­pö­ti­la, louk­kaan­tu­mis­ris­ki ja unen­puu­te te­ke­vät aluk­sil­la työs­ken­te­le­vien ra­vus­ta­jien työs­tä poik­keuk­sel­li­sen haas­ta­vaa. (Dead­liest Catch, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2012)
Kausi 8. Jaksot 1-3.
08.45 Mi­ten kaik­ki tehdään?
Ny­ky­maail­ma on täyn­nä mo­ni­mut­kai­sia tuo­tan­to- ja val­mis­tusp­ro­ses­se­ja. No­pea­tah­ti­ses­sa sar­jas­sa ava­taan eri alo­jen asian­tun­ti­joi­den kans­sa, mi­ten kaik­ki oi­kein teh­dään. (How Do They Do It? , Do­ku­ment­ti­sar­ja, Iso-Bri­tannia, 2006)
Kausi 8. Jaksot 10-15.
9
09.25 Ul­jas universumi
Vi­suaa­li­nen sar­ja tut­kii pe­rus­teel­li­ses­ti ul­koa­va­ruut­ta ja näyttää,..
09.40 Ul­jas universumi
Vi­suaa­li­nen sar­ja tut­kii pe­rus­teel­li­ses­ti ul­koa­va­ruut­ta ja näyttää,..
09.45 Ul­jas universumi
Vi­suaa­li­nen sar­ja tut­kii pe­rus­teel­li­ses­ti ul­koa­va­ruut­ta ja näyt­tää, kuin­ka ga­lak­sit, pla­nee­tat, täh­det ja täh­ti­jär­jes­tel­mät toimivat...
Kausi 7. Jaksot 5-7.
10.20 Ar­vo­ka­man etsijät
10.25 Myy­tin­mur­ta­jat: Kokelaat
10.35 Ar­vo­ka­man etsijät
10.40 Ar­vo­ka­man etsijät
10.35 Ar­vo­ka­man etsijät
11.10 Alas­ka: Vii­meinen rintama
Kilc­he­rin per­he elää maa­ti­lal­la Alas­kan ta­ka­mail­la täy­sin eris­tyk­sis­sä yh­teiskunnasta...
11.10 Myy­tin­mur­ta­jat: Kokelaat
11.30 Alas­ka: Vii­meinen rintama
Kilc­he­rin per­he elää maa­ti­lal­la Alas­kan ta­ka­mail­la täy­sin eris­tyk­sis­sä yh­teiskunnasta...
11.35 Alas­ka: Vii­meinen rintama
Kilc­he­rin per­he elää maa­ti­lal­la Alas­kan ta­ka­mail­la täy­sin eris­tyk­sis­sä yh­teis­kun­nas­ta. Ää­rio­lo­suh­teis­sa sel­viy­ty­mi­nen vaa­tii jo­kai­sen per­heen­jä­se­nen pa­nos­ta. (Alas­ka: The Last Fron­tier, , Yh­dys­vallat, 2016)
11.20 Ve­gas Rat Rods
Ste­ve Dar­nell ja hä­nen oma­pe­räi­set ys­tä­vän­sä tun­ne­taan au­ton­tuu­naa­mi­sen Picassoina...
11.30 Huip­pu­sa­lai­set uimapaikat
Luon­nos­ta löy­tyy toi­nen tois­taan upeam­pia ui­ma­paik­ko­ja, joi­den rin­nal­la hie­noim­mat­kin ih­mi­sen ra­ken­ta­mat al­taat kalpenevat.
12
12.05 Hot Rod Garage
(Hot Rod Ga­ra­ge, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2019)
Kausi 7. Jaksot 1-2.
12.15 TV Shop
(, )
13.00 TV Shop
(, )
13.05 TV Shop
(, )
13.20 TV Shop
(, )
13.25 TV Shop
ke: (, )
13.15 TV Shop
(, )
13.15 To­tuus kuulennosta
Ih­mi­nen las­keu­tui kuun pin­nal­le en­sim­mäis­tä ker­taa vuon­na 1969. Vai las­keu­tui­ko? On esi­tet­ty teo­rioi­ta, joi­den mu­kaan ti­lan­ne oli­si ol­lut la­vas­tet­tu. Sar­jas­sa asian­tun­ti­jat ja tut­ki­jat erot­ta­vat fak­tat fik­tios­ta. (Truth Be­hind the Moon Lan­ding, Do­ku­ment­ti­sar­ja, Yh­dys­vallat, 2019)
Kausi 1. Jaksot 1-3.
14.00 Wheeler Dealers
VW Corrado VR6.
14.15 Wheeler Dealers
Best Of. Kau­den päät­teek­si Mi­ke ja Edd ker­to­vat par­hais­ta het­kistään,..
14.05 Top Gear
15.05: Au­to-oh­jel­mak­las­sik­koa juon­ta­vat Je­re­my Clark­son, Ric­hard Ham­mond ja Ja­mes May. (Top Gear, Viih­de, Iso-Bri­tannia, 2010)
16.25: UU­SI KAU­SI Au­to-oh­jel­mak­las­sik­koa juon­ta­vat Je­re­my Clark­son, Ric­hard Ham­mond ja Ja­mes May. (Top Gear, Viih­de, Iso-Bri­tannia, 2009)
14.20 Wheeler Dealers
Citroen HY Van.
14.25 Wheeler Dealers
(Whee­ler Dea­lers, To­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2015)
ke: Honda S2000.
to: Noble M12 GTO 2. 5...
14.55 Gold Rush: Spesiaali
10. kau­den eri­kois­jak­sot. (Gold Rush (Spe­cials) , Tosi-tv,
15
15.20 Gold Rush: Spesiaali
kau­den eri­kois­jak­sot. (Gold Rush (Spe­cials) , To­si-tv, Iso-Bri­tan­nia, 2019) .
15.20: 10.
15.25 Gold Rush
(Gold Rush: Alas­ka, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2010)
15.25: Kultaa, aseita ja karhuja.
16.15: Running Dirt. Kun per­heet saa­pu­vat Oregonista,..
15.20 Gold Rush
to: Kaikkein kallein hinta. Kipukynnys. Kai­vos­lai­set jat­ka­vat kaivauksia,..
pe: Kultakuume. Por­cu­pi­ne Cree­kin kai­vos­lais­ten tu­le­vai­suus on vaa­kalaudalla... Matti kukkarossa. Todd ha­vait­see lait­teis­tos­sa mer­kit­tä­vän puutteen,..
15.50 Gold Rush
Alkaa uusintana. Ei kant­tia, ei kunniaa...
16.00 Mys­tee­riet­si­vä Rob Riggle
Elä­köi­ty­nyt näyttelijä,..
16.45 Wheeler Dealers
17.05 Whee­ler Dea­lers: Unelma-autot
17.10 Wheeler Dealers
Huo­no­kun­toi­set klas­sik­koau­tot saa­vat Mi­ke Bre­we­rin ja Edd Chi­nan osaa­vis­sa kä­sis­sä uu­den elämän...
17.05 Ve­gas Rat Rods
Ste­ve Dar­nell ja hä­nen oma­pe­räi­set ys­tä­vän­sä tun­ne­taan au­ton­tuu­naa­mi­sen Picassoina...
17.00 Ber­mu­dan kolmion kirous
Ber­mu­dan kol­mio on ve­sia­lue, jo­ka ra­jau­tuu Flo­rid­na ete­lä­kär­jes­tä, Puer­to Ri­coon ja Bermudaan...
17.10 Huu­to­kauppataisto
17.40 Top Gear
Au­to-oh­jel­mak­las­sik­koa juon­ta­vat Je­re­my Clark­son, Ric­hard Ham­mond ja Ja­mes May. (Top Gear, Viih­de, Iso-Bri­tannia, 2010)
17.40 Top Gear
Au­to-oh­jel­mak­las­sik­koa juon­ta­vat Je­re­my Clark­son, Ric­hard Ham­mond ja Ja­mes May. (Top Gear, Viih­de, Iso-Bri­tannia, 2010)
18
18.00 Top Gear
Au­to-oh­jel­mak­las­sik­koa juon­ta­vat Je­re­my Clark­son, Ric­hard Ham­mond ja Ja­mes May. (Top Gear, Viihde,
18.05 Alas­ka: Vii­meinen rintama
18.00 Hot Rod Garage
(Hot Rod Ga­ra­ge, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2019)
Kausi 7. Jaksot 1-2.
18.00 Men­nei­syy­den mysteerit
Sar­jas­sa pää­sem­me tu­tus­tu­maan his­to­rial­li­siin koh­tei­siin ar­keo­lo­gien mat­kas­sa. Tut­ki­jat et­si­vät vas­tauk­sia men­nei­siin ta­pah­tu­miin, jot­ka ovat jää­neet ar­voi­tuk­sek­si. (Blo­wing Up His­to­ry, Do­ku­ment­ti­sar­ja, Yh­dys­vallat, 2018)
Kausi 4. Jaksot 14-15.
18.45 Alaskan erakot
Nel­jä per­het­tä päät­tää elää erak­koi­na, kau­ka­na toisistaan,..
19.00 Alaskan erakot
Nel­jä per­het­tä päät­tää elää erak­koi­na, kau­ka­na toisistaan,..
19.00 Alaskan erakot
Nel­jä per­het­tä päät­tää elää erak­koi­na, kau­ka­na toisistaan,..
19.00 Alas­kan era­kot: Joulujakso
19.00 Alaskan erakot
Nel­jä per­het­tä päät­tää elää erak­koi­na, kau­ka­na toisistaan,..
19.00 Ber­mu­dan kolmion kirous
Ber­mu­dan kol­mio on ve­sia­lue, jo­ka ra­jau­tuu Flo­rid­na ete­lä­kär­jes­tä, Puer­to Ri­coon ja Bermudaan...
19.00 Wheeler Dealers
Kau­del­la näh­dään uu­sia au­ton­kor­jaus­hank­kei­ta au­to­har­ras­ta­ja Mi­ke Bre­we­rin ja hä­nen uu­den me­kaa­nik­kon­sa Ant Ans­tea­din opastuksella.
19.45 Wheeler Dealers
Huo­no­kun­toi­set klas­sik­koau­tot saa­vat Mi­ke Bre­we­rin ja Edd Chi­nan osaa­vis­sa kä­sis­sä uu­den elämän...
20.00 Wheeler Dealers
20.00 Wheeler Dealers
20.00 Wheeler Dealers
(Whee­ler Dea­lers, To­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2017)
to: Alkaa uusintana.
20.00 Whee­ler Dea­lers: Unelma-autot
20.00 Raakalaiset
Don Wins­lown ro­maa­niin pe­rus­tu­vas­sa, Oli­ver Sto­nen piin­ko­vas­sa ri­kosd­raa­mas­sa kak­si nuor­ta pil­vi­pa­ro­nia jou­tuu na­pit vas­tak­kain mek­si­ko­lai­sen huu­me­kar­tel­lin kans­sa, jo­ka kaap­paa hei­dän yh­tei­sen tyt­töys­tä­vän­sä. 131 min. Oh­jaus: Oli­ver Sto­ne. Pääo­sis­sa: Aa­ron Tay­lor-John­son, Be­ni­cio Del To­ro, Bla­ke Li­ve­ly, Emi­le Hirsch, Joel Da­vid Moo­re, John Tra­vol­ta, Mía Maest­ro, Salma Hayek,
(Savages, Rikos, Yhdysvallat, 2012)
20.55 Top Gear
Au­to-oh­jel­mak­las­sik­koa juon­ta­vat Je­re­my Clark­son, Ric­hard Ham­mond ja Ja­mes May. (Top Gear, Viih­de, Iso-Bri­tan­nia, 2010) .
20.45 Top Gear
Au­to-oh­jel­mak­las­sik­koa juon­ta­vat Je­re­my Clark­son, Ric­hard Ham­mond ja Ja­mes May. (Top Gear, Viih­de, Iso-Bri­tan­nia, 2010) .
21.00 Top Gear
UU­SI KAU­SI Au­to-oh­jel­mak­las­sik­koa juon­ta­vat Je­re­my Clark­son, Ric­hard Ham­mond ja Ja­mes May. (Top Gear, Viih­de, Iso-Bri­tannia, 2009)
21.00 elokuva: Your Highness
Irstaileva nahjusprinssi (Dan­ny McB­ri­de) löy­tää se­kä si­säi­sen san­ka­rin­sa et­tä unel­mien­sa nei­don läh­det­tyään pe­las­ta­maan iso­vel­jen­sä (Ja­mes Fran­co) sie­pat­tua mor­sian­ta. 93 min. Oh­jaus: Da­vid Gordon Green.
(Your Highness, Komedia, 2011)
21.00 elokuva: Warc­raft: The Beginning
Warc­raft-pe­li­sar­jaan pe­rus­tu­vas­sa elo­ku­vas­sa Aze­rot­hin rau­hal­li­nen val­ta­kun­ta on so­dan kyn­nyk­sel­lä, kun sen asuk­kaat koh­taa­vat pe­lot­ta­van val­loit­tajakansan...
(Warcraft, Toiminta, Yhdysvallat, 2016)
21.00 elokuva: Krampus
Kun Max-po­jan rii­tai­sa su­ku viet­tää jou­lua ham­paat irvessä,..
(Krampus, Kauhu, Yhdysvallat, 2015)
21
21.45 Kick-Ass 2
Ko­ti­ku­toi­set su­per­san­ka­rit Kick-Ass ja Hit Girl päät­tä­vät teh­dä pa­luun, mut­ta Hit Girl jou­tuu ve­täy­ty­mään syr­jään. Yk­si­näi­nen Kick-Ass liit­tyy su­per­san­ka­rien ryh­mään, mis­tä on­kin hyö­tyä, sil­lä Red Mist il­maan­tuu ku­vioi­hin su­per­rois­to Mot­herfuckerina,
(Kick-Ass 2, Toimintakomedia, Yhdysvallat, Iso-Britannia, 2013)
22.00 Kiih­dy­tys­ki­sa: Kaksintaistelu
22.30 Hot Rod Garage
(Hot Rod Ga­ra­ge, To­si-tv, Yh­dys­val­lat, 2019) .
22.35 Ve­gas Rat Rods
22.30 Kiih­dy­tys­ki­sa: Kaksintaistelu
22.55 Mu­seoi­den mysteerit
Jo­kai­sen esi­neen taus­tal­la on us­ko­ma­ton ta­ri­na. (Mys­te­ries at the Mu­seum, Do­ku­ment­ti­sar­ja, Yhdysvallat,
22.55 Whee­ler Dea­lers: Unelma-autot
23.00 Hot Rod Garage
23.15 Kiih­dy­tys­ki­sa: Kaksintaistelu
23.35 Fast n' Loud
23.30 Fast N' Loud
23.50 Fast n' Loud
23.55 Fast n' Loud
23.40 Yl­lä­tystuunaajat
0
00.30 Yl­lä­tystuunaajat
00.35 Mais­tis­sa maailmalla
Ranska.
00.30 Yl­lä­tystuunaajat
Tuu­naa­jil­ta ei me­ne pitkään,..
00.45 Yl­lä­tystuunaajat
(Over­hau­lin, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2006)
00.50 Yl­lä­tystuunaajat
(Over­hau­lin, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2006)
01.25 Mais­tis­sa maailmalla
01.25 Ghost Adventures
01.25 Mais­tis­sa maailmalla
01.40 Mais­tis­sa maailmalla
01.45 Mais­tis­sa maailmalla
(Boo­ze Tra­ve­ler, Do­ku­ment­ti­sar­ja, Yh­dys­vallat, 2017)
02.15 Ghost Adventures
02.15 Ghost Adventures
02.35 Ghost Adventures
02.40 Ghost Adventures
(Ghost Ad­ven­tu­res, Pa­ra­nor­maa­li, Yh­dys­vallat, 2013)
Kausi 7. Jaksot 1-4.
3
03.10 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
03.55 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
Ame­rik­ka­lai­nen tv-kasvo,..
03.25 Ghost Adventures
04.20 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
Ame­rik­ka­lai­nen tv-kasvo,..
04.20 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
Ame­rik­ka­lai­nen tv-kasvo,..
04.20 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
Kausi 2. Jaksot 12-8.
04.15 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
Ame­rik­ka­lai­nen tv-kasvo,..
Kausi 3. Jaksot 2-12.
05.15 Huu­to­kauppataisto