Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 50 51 52 53 54 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
7.12. 8.12. 9.12. 10.12. 11.12. 12.12. 13.12.
6
06.00 Huu­to­kauppataisto
Sar­jas­sa kier­re­tään maail­mal­la huu­ta­mas­sa kil­paa nou­ta­mat­ta jää­nei­tä mat­kalaukkuja,..
Kausi 2. Jaksot 5-8.
06.40 Huu­to­kauppataisto
Mi­tä sok­ko­na os­te­tuis­ta lau­kuis­ta ja pa­ke­teis­ta paljastuu?..
06.40 Huu­to­kauppataisto
07.00 Val­mis­tuk­sen sa­lat: Unelma-autot
Sar­jas­sa näy­te­tään, kuin­ka maail­man upeim­mat ja mah­ta­vim­mat au­tot se­kä nii­den yk­si­tyis­koh­dat val­mis­te­taan. (How it's Ma­de: Dream Cars, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2014)
Kausi 2. Jaksot 9-20.
07.10 Val­mis­tuksen salat
(How It's Ma­de, Do­ku­ment­ti­sar­ja, Iso-Bri­tannia, 2014)
Kausi 13. Jaksot 1-2.
08.00 Mi­ten kaik­ki tehdään?
Ny­ky­maail­ma on täyn­nä mo­ni­mut­kai­sia tuo­tan­to- ja val­mis­tusp­ro­ses­se­ja. No­pea­tah­ti­ses­sa sar­jas­sa juon­ta­jat Pat O'Brien ja Do­rot­hy Lu­cy avaa­vat eri alo­jen asian­tun­ti­joi­den kans­sa, mi­ten kaik­ki oi­kein teh­dään. (How Do They Do It? , Do­ku­ment­ti­sar­ja, Iso-Bri­tannia, 2019)
Kausi 16. Jaksot 11-20.
08.00 Hen­gen­vaa­ral­linen saalis
Sar­ja seu­raa ku­nin­gas­ra­pu­jen pyy­dys­tä­jien vaa­ti­vaa ja vaa­ral­lis­ta työ­tä Be­rin­gin­me­ren ää­rio­lo­suh­teis­sa. Myrs­kyä­vä ja hyi­nen me­ri, jää­tä­vä läm­pö­ti­la, louk­kaan­tu­mis­ris­ki ja unen­puu­te te­ke­vät aluk­sil­la työs­ken­te­le­vien ra­vus­ta­jien työs­tä poik­keuk­sel­li­sen haas­ta­vaa. (Dead­liest Catch, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2010)
08.10 Gold Rush
(Gold Rush, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2015)
08.10: Kultainen laiva.
09.10: Hirviön siirto. Todd koh­taa suu­ria vai­keuk­sia val­ta­van huuh­don­ta­lait­teen­sa siirrossa...
10.05: Papan kullanarvoiset neuvot. Todd pyr­kii saa­maan tup­las­ti enem­män kul­taa kuin aiemmin,..
9
09.05 Ul­jas universumi
Vi­suaa­li­nen sar­ja tut­kii pe­rus­teel­li­ses­ti ul­koa­va­ruut­ta ja näyt­tää, kuin­ka ga­lak­sit, pla­nee­tat, täh­det ja täh­ti­jär­jes­tel­mät toi­mi­vat. Vi­suaa­li­ses­sa sar­jas­sa kul­je­taan asian­tun­ti­joi­den opas­tuk­sel­la lä­pi kos­mok­sen mys­tee­rien ai­na elä­män al­kuun as­ti. (How the Uni­ver­se Works, Do­ku­ment­ti­sar­ja, Yh­dys­vallat, 2018)
Kausi 6. Jaksot 3-7.
10.00 Ar­vo­ka­man etsijät
Ny­ky­päi­vän aar­tee­net­si­jä Drew Pritc­hard mat­kus­taa ym­pä­ri Bri­tan­niaa et­sies­sään upei­ta ja ih­meel­li­siä an­tiik­kie­si­nei­tä. Mi­tä isom­pi saa­lis, si­tä on­nel­li­sem­pi mies. (Sal­va­ge Hun­ters, Tosi-tv,
10.10 Ar­vo­ka­man etsijät
Ny­ky­päi­vän aar­tee­net­si­jä Drew Pritc­hard mat­kus­taa ym­pä­ri Bri­tan­niaa et­sies­sään upei­ta ja ih­meel­li­siä an­tiik­kie­si­nei­tä. Mi­tä isom­pi saa­lis, si­tä on­nel­li­sempi mies.
11.00 Alas­ka: Vii­meinen rintama
Kilc­he­rin per­he elää maa­ti­lal­la Alas­kan ta­ka­mail­la täy­sin eris­tyk­sis­sä yh­teis­kun­nas­ta. Ää­rio­lo­suh­teis­sa sel­viy­ty­mi­nen vaa­tii jo­kai­sen per­heen­jä­se­nen pa­nos­ta. (Alas­ka: The Last Fron­tier, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2015)
10.55 Myytinmurtajat
Viih­dyt­tä­vä sar­ja jatkuu,..
11.15 Alas­ka: Vii­meinen rintama
Kilc­he­rin per­he elää maa­ti­lal­la Alas­kan ta­ka­mail­la täy­sin eris­tyk­sis­sä yh­teiskunnasta...
Kausi 5. Jaksot 14-15.
11.05 Huip­pu­sa­lai­set uimapaikat
Sar­jas­sa tu­tus­tu­taan sa­lai­siin ui­ma­pa­ra­tii­sei­hin ym­pä­ri maail­maa. (Top Sec­ret Swim­ming Ho­les, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2017)
11.05 Myy­tin­mur­ta­jat: Kokelaat
Alkaa uusintana.
11.50 Car Kings
12
12.05 Gold Rush: Unoh­de­tut kai­vok­set: Spesiaali
13.00 TV Shop
ma: (, )
13.05 TV Shop
(, )
13.00 TV Shop
pe: (, )
13.05 TV Shop
(, )
14.00 Wheeler Dealers
(Whee­ler Dea­lers, To­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2015)
ma: Volkswagen 181 Thing.
ti: Desoto Firedome.
ke: Best Of The US.
14.00 Wheeler Dealers
Rover P5 B. Mi­ke on löy­tä­nyt brit­ti­läi­sen au­toi­lu­his­to­rian mer­kit­tä­vän palasen,..
13.50 Mi­ten kaik­ki tehdään?
14.05 Gold Rush
Yu­ko­nin kul­lan­kai­va­jat pis­tä­vät jäl­leen kaik­ken­sa pe­liin et­sies­sään rik­kauk­sia. Mu­ka­na ovat uu­det kai­va­jat, lait­teis­tot ja koh­teet, ja pa­nok­set ovat en­tis­tä kor­keam­mal­la! Todd Hoff­man, To­ny Beets, Par­ker Sch­na­bel ja kump­pa­nit saa­pu­vat apa­jil­le näl­käi­sem­pi­nä kuin kos­kaan. (Gold Rush,
14.05 Ame­ri­kan ra­ja­var­ti­jat: Meksiko
Yli puo­let Ame­ri­kan ete­lä­ra­jas­ta muo­dos­tuu Rio Grandesta,..
14.20 Top Gear
15.55: UU­SI KAU­SI Au­to-oh­jel­mak­las­sik­koa juon­ta­vat Je­re­my Clark­son, Ric­hard Ham­mond ja Ja­mes May. (Top Gear, Viih­de, Iso-Bri­tannia, 2010)
14.55 Gold Rush
Yu­ko­nin kul­lan­kai­va­jat pis­tä­vät jäl­leen kaik­ken­sa pe­liin et­sies­sään rik­kauk­sia. Mu­ka­na ovat uu­det kai­va­jat, lait­teis­tot ja koh­teet, ja pa­nok­set ovat en­tis­tä kor­keam­mal­la! Todd Hoff­man, To­ny Beets, Par­ker Sch­na­bel ja kump­pa­nit saa­pu­vat apa­jil­le näl­käi­sem­pi­nä kuin kos­kaan. (Gold Rush, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2019)
14.55 Gold Rush
Yu­ko­nin kul­lan­kai­va­jat pis­tä­vät jäl­leen kaik­ken­sa pe­liin et­sies­sään rik­kauk­sia. Mu­ka­na ovat uu­det kai­va­jat, lait­teis­tot ja koh­teet, ja pa­nok­set ovat en­tis­tä korkeammalla!
15.00 Arktiset vedet
(Ark­ti­set ve­det, Li­fes­ty­le, Suomi, 2018)
15.30: Poh­jois-Inarilla,..
15
16.05 Löy­tö­ret­ki tun­te­mat­to­maan: Ufo­jen jäljillä
16.55 Whee­ler Dea­lers: Unelma-autot
16.50 Val­mis­tuk­sen sa­lat: Unelma-autot
16.55 Wheeler Dealers
Huo­no­kun­toi­set klas­sik­koau­tot saa­vat Mi­ke Bre­we­rin ja Edd Chi­nan osaa­vis­sa kä­sis­sä uu­den elämän...
16.55 Ve­gas Rat Rods
Ste­ve Dar­nell ja hä­nen oma­pe­räi­set ys­tä­vän­sä tun­ne­taan au­ton­tuu­naa­mi­sen Picassoina...
17.00 Car Kings
17.00 Arktiset vedet
(Ark­ti­set ve­det, Li­fes­ty­le, Suomi, 2018)
17.30: Poh­jois-Inarilla,..
17.00 Mys­tee­riet­si­vä Rob Riggle
UU­SI SAR­JA Elä­köi­ty­nyt näyttelijä,..
17.25 Top Gear
Au­to-oh­jel­mak­las­sik­koa juon­ta­vat Je­re­my Clark­son, Ric­hard Ham­mond ja Ja­mes May. (Top Gear, Viih­de, Iso-Bri­tannia, 2009)
17.50 Top Gear
Au­to-oh­jel­mak­las­sik­koa juon­ta­vat Je­re­my Clark­son, Ric­hard Ham­mond ja Ja­mes May. (Top Gear, Viih­de, Iso-Bri­tannia, 2009)
17.55 Top Gear
UU­SI KAU­SI Au­to-oh­jel­mak­las­sik­koa juon­ta­vat Je­re­my Clark­son, Ric­hard Ham­mond ja Ja­mes May. (Top Gear, Viih­de, Iso-Bri­tannia, 2010)
17.55 Arktiset vedet
(Ark­ti­set ve­det, Li­fes­ty­le, Suomi, 2018)
18
18.00 Gold Rush: Unoh­de­tut kai­vok­set: Spesiaali
Gold Rush -sar­jas­ta tu­tun Da­ve Tu­ri­nin oh­jel­man toi­sen kau­den eri­koisjaksot.
18.00 Men­nei­syy­den mysteerit
Sar­jas­sa pää­sem­me tu­tus­tu­maan his­to­rial­li­siin koh­tei­siin ar­keo­lo­gien mat­kas­sa. Tut­ki­jat et­si­vät vas­tauk­sia men­nei­siin tapahtumiin,
18.00 Ber­mu­dan kolmion kirous
Ber­mu­dan kol­mio on ve­sia­lue, jo­ka ra­jau­tuu Flo­rid­na ete­lä­kär­jes­tä, Puer­to Ri­coon ja Bermudaan...
19.00 Alaskan erakot
Nel­jä per­het­tä päät­tää elää erak­koi­na, kau­ka­na toi­sis­taan, ko­vis­sa ark­ti­sis­sa olo­suh­teis­sa ja vil­lie­läin­ten ym­pä­röi­mä­nä yh­des­sä maail­man vii­mei­sim­mis­tä suu­ris­ta erä­mais­ta. (The Last Alas­kans, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2017)
19.00 Ber­mu­dan kolmion kirous
Ber­mu­dan kol­mio on ve­sia­lue, jo­ka ra­jau­tuu Flo­rid­na ete­lä­kär­jes­tä, Puer­to Ri­coon ja Bermudaan...
19.00 Men­nei­syy­den mysteerit
Sar­jas­sa pää­sem­me tu­tus­tu­maan his­to­rial­li­siin koh­tei­siin ar­keo­lo­gien mat­kas­sa. Tut­ki­jat et­si­vät vas­tauk­sia men­nei­siin tapahtumiin,
20.00 Wheeler Dealers
Huo­no­kun­toi­set klas­sik­koau­tot saa­vat Mi­ke Bre­we­rin ja Edd Chi­nan osaa­vis­sa kä­sis­sä uu­den elä­män. Mi­kel­la on eh­ty­mä­tön vai­nu löy­tää ro­mun seas­ta hel­met, min­kä jäl­keen me­kaa­nik­ko Edd pis­tää tuu­le­maan. Kun­nos­tuk­sen jäl­keen kak­si­kon ta­voit­tee­na on myy­dä uu­siu­tu­nut me­no­pe­li voi­tol­la eteenpäin.
ti: (Whee­ler Dea­lers, To­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2015)
ke:
to:
pe: (Whee­ler Dea­lers, to­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2015)
20.00 Whee­ler Dea­lers: Unelma-autot
Suo­si­tun Whee­ler Dea­lers -au­to­sar­jan spin-of­fis­sa al­ku­pe­räis­sar­jas­ta tut­tu Mi­ke Bre­wer se­kä F1-me­kaa­nik­ko Marc Priest­ley tuu­naa­vat asiak­kai­den­sa pal­jon näh­neet kie­sit ul­ko­mat­to­mik­si unel­ma-au­toik­si. (Whee­ler Dea­lers: Dream Car, To­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2019)
21
21.00 Top Gear
Au­to-oh­jel­mak­las­sik­koa juon­ta­vat Je­re­my Clark­son, Ric­hard Ham­mond ja Ja­mes May. (Top Gear, Viih­de, Iso-Bri­tannia, 2009)
21.00 Top Gear
(Top Gear, Viih­de, Iso-Bri­tannia, 2010)
ke: Au­to-oh­jel­mak­las­sik­koa juon­ta­vat Je­re­my Clark­son, Ric­hard Ham­mond ja James May.
21.00 elokuva: The Doors
Mu­siik­ki­pai­not­tei­nen elo­ku­va ker­too le­gen­daa­ri­ses­ta ame­rik­ka­lai­ses­ta The Doors -roc­kyh­tyees­tä ja sen lau­la­ja Jim Mor­ri­so­nis­ta. 140 min. Oh­jaus: Oli­ver Sto­ne. Pääo­sis­sa: Val Kil­mer, Meg Ryan, Ky­le MacLachlan.
(Doors, The, Draama, Yhdysvallat, 1991)
21.00 elokuva: Great Wall
Eu­roop­pa­lai­set palk­ka­so­tu­rit Wil­liam ja Pe­ro mat­kus­ta­vat Song-dy­nas­tian ai­kai­seen Kii­naan et­si­mään sa­lais­ta mus­ta­ruu­tia. Mat­kal­laan he koh­taa­vat myyt­ti­siä hirviöitä,..
(Great Wall, Fantasia, Kiina, Yhdysvallat, 2017)
21.00 elokuva: Rendel
Ko­ti­mai­ses­sa su­per­san­ka­rie­lo­ku­vas­sa Eu­roo­pan ar­mot­to­min ri­kol­lis­jär­jes­tö VA­LA on jo vuo­sia lah­jo­nut vir­ka­mie­hiä run­noak­seen lä­pi tes­taa­mat­to­man Nh25-ro­kot­teen kol­man­nen maail­man pa­haa aa­vis­ta­mat­to­mil­le markkinoille...
(Rendel, Toiminta, Suomi, 2017)
21.00 elokuva: Macbeth
Wil­liam Sha­kes­pea­ren näy­tel­mään poh­jau­tu­vas­sa his­to­rial­li­ses­sa so­tad­raa­mas­sa Skot­lan­nin ku­nin­gas Dun­ca­nin ri­veis­sä tais­tel­lut Mac­beth pa­laa voi­tok­kaal­ta so­ta­ret­kel­tä ase­vel­jen­sä Ban­quon kans­sa. Ko­ti­mat­kal­la mie­het tör­mää­vät kol­meen noi­ta­si­sa­ruk­seen, jot­ka en­nus­ta­vat heil­le suu­ria. 103 min.
(Macbeth, Draama, Yhdysvallat, 2015)
22.00 Car Kings
22.05 Ve­gas Rat Rods
Ste­ve Dar­nell ja hä­nen oma­pe­räi­set ys­tä­vän­sä tun­ne­taan au­ton­tuu­naa­mi­sen Picassoina...
22.35 Gold Rush
Yu­ko­nin kul­lan­kai­va­jat pis­tä­vät jäl­leen kaik­ken­sa pe­liin et­sies­sään rikkauksia...
23.00 Gold Rush
Yu­ko­nin kul­lan­kai­va­jat pis­tä­vät jäl­leen kaik­ken­sa pe­liin et­sies­sään rik­kauk­sia. Mu­ka­na ovat uu­det kai­va­jat, lait­teis­tot ja kohteet,..
23.00 elokuva: Ame­ri­can Gangster
To­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­va gangs­te­rie­lo­ku­va 1970-lu­vun huu­me­po­ha­tas­ta Frank Lucasista...
(American Gangster, Rikosdraama, Yhdysvallat, 2007)
23.05 elokuva: Everest
To­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­va Eve­rest ker­too hät­käh­dyt­tä­vän ta­ri­nan maail­man kor­keim­man vuo­ren val­loi­tu­sy­ri­tyksestä,..
(Everest, Draama, Iso-Britannia, Yhdysvallat, 2015)
23.40 Fast n' Loud
23.40 Top Gear
0
00.00 Fast n' Loud
Gas Mon­key Ga­ra­ge -kor­jaa­mon omistajat,..
00.35 Mi­ten kaik­ki tehdään?
00.50 Mi­ten kaik­ki tehdään?
01.05 Yl­lä­tystuunaajat
(Over­hau­lin', to­si-tv, USA, 2005) (Over­hau­lin, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2004)
01.20 Yl­lä­tystuunaajat
Tiukimmat autot.
01.30 Yl­lä­tystuunaajat
Pickup -52.
02.10 Mais­tis­sa maailmalla
Kausi 2. Jaksot 16-2.
01.55 Mais­tis­sa maailmalla
02.25 Mais­tis­sa maailmalla
02.35 Mais­tis­sa maailmalla
03.05 Ghost Adventures
Pa­ra­nor­maa­le­ja asioi­ta tut­ki­vat Zak Ba­gans ja Nick Groff se­kä hei­dän tek­nik­kon­sa Aa­ron Good­win jou­tu­vat ko­vaan tes­tiin met­säs­täes­sään aa­vei­ta maail­man syn­kim­mis­sä pai­kois­sa. (Ghost Ad­ven­tu­res, Pa­ra­nor­maa­li, Yh­dys­vallat, 2011)
02.55 Ghost Adventures
(Ghost Ad­ven­tu­res, Pa­ra­nor­maa­li, Yh­dys­vallat, 2011)
3
03.20 Ghost Adventures
03.30 Ghost Adventures
04.55 Ruo­ka­mat­kalla USA:ssa
Kausi 30. Jaksot 10-15.
04.45 Ruo­ka­mat­kalla USA:ssa
05.10 Ruo­ka­mat­kalla USA:ssa
05.20 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat