Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 2.12. ti 3.12. ke 4.12. to 5.12. pe 6.12. la 7.12. su 8.12.
6 06.00 Ga­ra­ge Gold (x2) Ga­ra­ge Gold (x2) Kul­ta­kuu­me
06.05 Ga­ra­ge Gold (x4) 06.05 Ga­ra­ge Gold (x4)
06.55 Löy­tö­ret­ki tun­te­mat­to­maan (x4) 06.55 Ar­vo­ka­man et­si­jät (x5) Maail­man ou­doim­mat ruuat (x5) Hen­gen­vaa­ral­li­nen saa­lis (x3) Kul­ta­kuu­me: e­ri­kois­jak­sot
07.05 Re­mont­ti­kil­pai­lu Tek­sa­sis­sa (x5) Res­tau­rant: Im­pos­sib­le (x5)
07.55 Fish or Die
08.55 Löy­tö­ret­ki tun­te­mat­to­maan Do­ku­ment­ti­sar­jas­sa tut­ki­mus­mat­kai­li­ja ja tv-kas­vo Josh Ga­tes kier­tää maail­mal­la his­to­rial­lis­ten myyt­tien ja mys­tee­rien pe­räs­sä.
9
09.50 TV S­hop
10.50 Loud (x2) 10.50 Ark­ti­set ve­det (x2)
11.00 Fish or Die UUSI SARJA!
11.45 Myy­tin­mur­ta­jat alkaa uusintana. Hius­kar­van va­ras­sa Uuden-Seelannin eteläsaari. 11.45 Ark­ti­set ve­det (x2)
11.55 Mys­tee­ri­koh­teet (x2) alkaa uusintana. 11.55 Löy­tö­ret­ki tun­te­mat­to­maan Ul­jas u­ni­ver­su­mi Sar­ja tut­kii pe­rus­teel­li­ses­ti ul­koa­va­ruut­ta ja näyt­tää, kuin­ka ga­lak­sit, p­la­nee­tat, täh­det ja täh­ti­jär­jes­tel­mät toi­mi­vat.
12
12.50 TV S­hop TV S­hop TV S­hop
13.00 Hai vas­taan k­ro­ko­tii­li Co­bour­gin nie­mi­maan ve­det Poh­jois-Aust­ra­lias­sa o­vat maail­man hai­rik­kaim­pia.
13.50 Loud Myy­tin­mur­ta­jat Ark­ti­set ve­det (x2) Mys­tee­ri­koh­teet (x2) 13.50 Kul­ta­kuu­me: Par­ke­rin kul­ta­reit­ti Kau­si 1, o­sa 4. 1890-lu­vul­la tu­han­net mie­het me­net­ti­vät hen­ken­sä y­rit­täes­sään pääs­tä vaa­ral­lis­ta reit­tiä pit­kin kul­lan luo K­lon­di­keen.
14.00 Bert t­he Con­que­ror (x2) 14.00 NA­SAn sa­lai­set kan­siot Sar­ja pu­reu­tuu ih­mi­siä as­kar­rut­ta­vaan i­kui­suus­ky­sy­myk­seen, on­ko maan ul­ko­puo­lis­ta e­lä­mää o­le­mas­sa.
14.55 Hen­gen­vaa­ral­li­nen saa­lis Laivat rautaa, miehet terästä. Mies yli laidan. Hen­gen­vaa­ral­li­nen saa­lis Viimeinen taisto. Hen­gen­vaa­ral­li­nen saa­lis Hen­gen­vaa­ral­li­nen saa­lis e­ri­kois­jak­so Huu­to­kaup­pa­tais­to Us­ko­ma­ton nin­ja­haas­te UUSI SARJA!
15
15.30 K­las­sik­koau­to­jen met­säs­tä­jä
15.55 Kul­ta­kuu­me 15.55 Kul­ta­kuu­me 15.55 Aa­ron Kauf­ma­nin kaa­rat Aaron Kaufman on palannut! Men­nei­syy­den sa­lai­suu­det Kau­si 1, o­sa 13: Uu­si tek­no­lo­gia saat­taa aut­taa tut­ki­jat Ne­fer­ti­tin ka­don­neen muu­mion jäl­jil­le.
16.55 K­las­sik­koau­to­jen met­säs­tä­jä Jenk­ki­län jap­siau­tot W­hee­ler Dea­lers Huo­no­kun­toi­set k­las­sik­koau­tot saa­vat Mi­ke B­re­we­rin ja Edd C­hi­nan o­saa­vis­sa kä­sis­sä uu­den e­lä­män.
17.30 Huu­to­kaup­pa­tais­to
18 18.00 Hen­gen­vaa­ral­li­nen saa­lis UUSI KAUSI! Sar­ja seu­raa ku­nin­gas­ra­pu­jen pyy­dys­tä­jien vaa­ti­vaa ja vaa­ral­lis­ta työ­tä Be­rin­gin­me­ren ää­rio­lo­suh­teis­sa. Hen­gen­vaa­ral­li­nen saa­lis Men­nei­syy­den sa­lai­suu­det Kau­si 1, o­sa 13: Uu­si tek­no­lo­gia saat­taa aut­taa tut­ki­jat Ne­fer­ti­tin ka­don­neen muu­mion jäl­jil­le. Cop Car (2015) (Cop Car, t­ril­le­ri, U­SA, 2015) Pik­ku­po­jat läh­te­vät kar­ku­mat­kal­le, nä­ke­vät hy­lä­tyn po­lii­siau­ton ja päät­tä­vät jat­kaa mat­kaa sil­lä. S­he­rif­fin saa­pues­sa pai­kal­le ha­ke­maan au­toaan jär­ky­tys on suu­ri, sil­lä mie­hen o­mat bis­nek­set ei­vät kes­tä päi­vän­va­loa.
19.00 A­las­kan rau­ta­tiet Us­ko­ma­ton nin­ja­haas­te UUSI SARJA! Hyy­tä­väs­sä e­rä­maas­sa Tyy­nen­me­ren ää­rel­lä yh­dek­sän ny­ky­päi­vän so­tu­ria tart­tuu 24 päi­vää kes­tä­vään haas­tee­seen, jos­sa ei sää­liä tun­ne­ta ei­kä ar­moa an­ne­ta.
19.50 Vei­ja­rei­ta vai var­ti­joi­ta? (2003) (Na­tio­nal Se­cu­ri­ty, toi­min­ta, U­SA, 2003) Earl pot­ki­taan u­los po­lii­si­kou­lus­ta ja Hank jou­tuu jät­tä­mään po­lii­sin työn­sä, kun vää­rin­kä­si­tyk­sen vuok­si luul­laan, et­tä Hank on ha­kan­nut Ear­lin. Kum­pi­kin pää­tyy var­ti­joik­si sa­maan paik­kaan. Pian kak­si­kol­la on ri­kos­vyyh­ti sel­vi­tet­tä­vä­nään. 83 min.
20.00 W­hee­ler Dea­lers
21 21.00 Löy­tö­ret­ki tun­te­mat­to­maan T­he King­dom (2007) (T­he King­dom, toi­min­ta, U­SA, 2007) U­SA on liit­tou­tu­nut Lä­hi-i­däs­sä Sau­di-A­ra­bian kans­sa, mut­ta yh­teis­työ mai­den vä­lil­lä on lä­hin­nä öl­jyn an­sio­ta. Tii­vis­tun­nel­mai­ses­sa toi­min­tae­lo­ku­vas­sa jouk­ko F­BI:n a­gent­te­ja (Ja­mie Foxx, Jen­ni­fer Gar­ner, Ch­ris Coo­per, Ja­son Ba­te­man) mat­kus­taa Sau­di-A­ra­biaan tut­ki­maan a­me­rik­ka­lai­siin koh­dis­tu­nut­ta ter­ro­ri-is­kua. Luun­murs­kaa­jat (2005) (T­he Lon­gest Yard, ko­me­dia, U­SA, 2005) Toi­min­ta­ko­me­diak­las­si­kon uu­des­sa ver­sios­sa en­ti­nen jal­ka­pal­lo­täh­ti Paul C­re­we (A­dam Sand­ler) ryh­tyy kou­lut­ta­maan van­ke­ja jenk­ki­fu­ti­sot­te­luun var­ti­joi­ta vas­taan. E­lo­ku­van näyt­te­li­jä­kaar­ti koos­tuu koo­mi­kois­ta ja a­me­rik­ka­lai­sen jal­ka­pal­lon am­mat­ti­lai­sis­ta. Vei­ja­rei­ta vai var­ti­joi­ta? (2003) (Na­tio­nal Se­cu­ri­ty, toi­min­ta, U­SA, 2003) Earl pot­ki­taan u­los po­lii­si­kou­lus­ta ja Hank jou­tuu jät­tä­mään po­lii­sin työn­sä, kun vää­rin­kä­si­tyk­sen vuok­si luul­laan, et­tä Hank on ha­kan­nut Ear­lin. Kum­pi­kin pää­tyy var­ti­joik­si sa­maan paik­kaan. Pian kak­si­kol­la on ri­kos­vyyh­ti sel­vi­tet­tä­vä­nään.
21.35 W­hee­ler Dea­lers Uu­sia it­se­teh­tä­viä au­ton­kor­jaus­hank­kei­ta au­to­har­ras­ta­ja Mi­ke B­re­we­rin ja hä­nen uu­den me­kaa­nik­kon­sa Ant Ans­tea­din o­pas­tuk­sel­la. Täl­lä ker­taa kä­sit­te­lys­sä on Mit­su­bis­hi 3000GT VR-4 vuo­del­ta 1994. (W­hee­ler Dea­lers, to­si-tv, I­so-B­ri­tan­nia, 2017).
22.00 D­ra­cu­la Un­told (2014) (D­ra­cu­la Un­told, fan­ta­sia/seik­kai­lu, U­SA, 2014) Ac­tion-kau­hue­lo­ku­vas­sa T­ran­syl­va­nian ruh­ti­nas V­lad Sei­väs­tä­jä tur­vau­tuu pi­mey­den voi­miin suo­jel­les­saan a­la­mai­siaan ja per­het­tään turk­ki­lai­sil­ta val­loit­ta­jil­ta. Ark­ti­set ve­det (x2) Men­nei­syy­den sa­lai­suu­det Kau­si 1, o­sa 12: Uu­det löy­döt pal­jas­ta­vat, et­tä faa­rao Ram­ses III mur­hat­tiin.
22.40 Luun­murs­kaa­jat (2005) (T­he Lon­gest Yard, ko­me­dia, U­SA, 2005) Toi­min­ta­ko­me­diak­las­si­kon uu­des­sa ver­sios­sa en­ti­nen jal­ka­pal­lo­täh­ti Paul C­re­we (A­dam Sand­ler) ryh­tyy kou­lut­ta­maan van­ke­ja jenk­ki­fu­ti­sot­te­luun var­ti­joi­ta vas­taan. E­lo­ku­van näyt­te­li­jä­kaar­ti koos­tuu koo­mi­kois­ta ja a­me­rik­ka­lai­sen jal­ka­pal­lon am­mat­ti­lai­sis­ta. 102 min. A­me­ri­can C­hop­per Tien pääl­lä: Eu­roop­pa, 2/2. Teu­tu­lit suun­taa­vat O­ma­ha Beac­hil­le muis­te­le­maan mai­hin­nou­sua ja op­pi­maan li­sää 2. maail­man­so­dan kuu­lui­sas­ta tais­te­lu­pai­kas­ta.
23.00 Hen­gen­vaa­ral­li­nen saa­lis UUSI KAUSI! Hen­gen­vaa­ral­li­nen saa­lis 23.00 D­ra­cu­la Un­told (2014)
23.10 To­mi ja us­ko­ma­ton Aa­sia
23.40 G­host Ad­ven­tu­res
23.50 Hou­di­nin sa­lai­suu­det
0 00.00 Loud 71 Cool Kingwood/Retromalli. Kaj Kun­nas Exc­lu­si­ve Jakson vieraana on Noora Räty.
00.40 A­las­ka: Vii­mei­nen rin­ta­ma Kilc­he­rin per­he e­lää maa­ti­lal­la A­las­kan ta­ka­mail­la täy­sin e­ris­tyk­sis­sä yh­teis­kun­nas­ta.
00.55 W­hee­ler Dea­lers
01.05 Ark­ti­set ve­det (x2) Loud
01.40 Kul­lan su­kel­ta­jat Viikinkihautajaiset. Jän­nit­teet o­vat kor­keal­la, kun ruop­paa­jat et­si­vät uu­sia kul­ta-a­pa­jia. Yh­den kan­sia­pu­lai­sen kau­si uh­kaa lop­pua on­net­to­muu­teen 15 ton­ni­sel­la kai­vu­ril­la.
01.55 A­me­ri­can C­hop­per
02.05 W­hee­ler Dea­lers
02.20 W­hee­ler Dea­lers
3 03.00 G­host Ad­ven­tu­res 03.00 A­me­ri­can C­hop­per Ga­ra­ge Gold (x2)
03.20 A­me­ri­can C­hop­per 03.20 Ga­ra­ge Gold
04.00 A­las­ka: Vii­mei­nen rin­ta­ma 04.00 G­host Ad­ven­tu­res Kul­ta­kuu­me (x2) Löy­tö­ret­ki tun­te­mat­to­maan (x2)
04.25 G­host Ad­ven­tu­res