Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 26.8. ti 27.8. ke 28.8. to 29.8. pe 30.8. la 31.8. su 1.9.
6
06.10 Pool Kings 06.10 Pool Kings B­ra­ke Room Mys­tee­ri­koh­teet
06.20 Xt­re­me Wa­ter­parks
06.35 Re­no­va­tion Rea­li­ties (x14)
07.40 Barn­wood Buil­ders
08.30 Re­mont­ti­kil­pai­lu Tek­sa­sis­sa
9
09.20 Kul­ta­kuu­me Kul­ta­kuu­me s­pe­siaa­li Kul­ta­kuu­me
10.15 Hen­gen­vaa­ral­li­nen saa­lis False Passin sola. Kun helvetti jäätyy. Nyt ei olla Kansasissa. Oi niitä aikoja. Pimeä meri. Väärässä kurssissa. Tyhjä valtaistuin.
11.15 Löy­tö­ret­ki tun­te­mat­to­maan Löy­tö­ret­ki tun­te­mat­to­maan Löy­tö­ret­ki tun­te­mat­to­maan
12
12.05 Pool Kings (x2) 12.05 Xt­re­me Wa­ter­parks (x2) Guyn ma­ku­jen maail­ma (x2) Bob­byn par­haat g­ril­li­ruoat (x2) Xt­re­me Wa­ter­parks (x2) Xt­re­me Wa­ter­parks
12.15 Huip­pu­sa­lai­set ui­ma­pai­kat
12.35 B­ra­ke Room
13.00 TV S­hop TV S­hop TV S­hop
14.00 Pool Kings (x2) 14.00 Xt­re­me Wa­ter­parks (x2) Guyn ma­ku­jen maail­ma Bob­byn par­haat g­ril­li­ruoat (x2) B­ra­ke Room Xt­re­me Wa­ter­parks
14.10 Huip­pu­sa­lai­set ui­ma­pai­kat
14.30 Au­to­hul­lut Kau­si 1, o­sa 5. C­ra­zy Mi­ke läh­tee Eu­roo­pan-kier­tueel­le tais­te­le­maan ral­lyc­ros­sin NEZ-mes­ta­ruu­des­ta to­sis­saan. F­lying Finn: Ral­lic­ross SM Kouvola 24.8. Selostus: Timo Pulkkinen.
15 15.00 Hen­gen­vaa­ral­li­nen saa­lis Hen­gen­vaa­ral­li­nen saa­lis s­pe­siaa­li Hen­gen­vaa­ral­li­nen saa­lis 6. kauden jaksot alkavat uusintana. Kunnon kaste. 15.00 Ul­jas u­ni­ver­su­mi Kau­si 5, o­sa 2. Vi­suaa­li­nen sar­ja tut­kii pe­rus­teel­li­ses­ti ul­koa­va­ruut­ta ja näyt­tää, kuin­ka ga­lak­sit, p­la­nee­tat, täh­det ja täh­ti­jär­jes­tel­mät toi­mi­vat.
15.30 Vauh­ti­pa­ja Kau­si 2, o­sa 4. Noah A­le­xan­der ja hä­nen tii­min­sä ra­ken­ta­vat ja en­ti­söi­vät au­to­ja C­las­sic Car-s­tu­diol­laan Mis­sou­ris­sa.
15.55 Kul­ta­kuu­me Kul­ta­kuu­me s­pe­siaa­li Kul­ta­kuu­me 15.55 Us­ko­mat­to­mat ra­ken­nel­mat
16.30 W­hee­ler Dea­lers UUSI KAUSI! Huo­no­kun­toi­set k­las­sik­koau­tot saa­vat Mi­ke B­re­we­rin ja Edd C­hi­nan o­saa­vis­sa kä­sis­sä uu­den e­lä­män.
16.55 W­hee­ler Dea­lers G-Wagen. Cobra. Jag MK II. Willys Jeep USA. 16.55 Maa­na­lai­set sa­lai­suu­det Kau­si 1, o­sa 5. Tie­de­mies Rob Nel­son tut­kii uu­tuus­sar­jas­sa maail­man ou­doim­pia maa­na­lai­sia koh­tei­ta uu­sin­ta huip­pu­tek­no­lo­giaa hyö­dyn­täen.
17.30 F­lying Finn: Ral­lic­ross SM Kouvola 24.8. Selostus: Timo Pulkkinen.
18 18.00 Kul­ta­kuu­me Us­ko­mat­to­mat ra­ken­nel­mat Men­nei­syy­den mys­tee­rit Kau­si 3, o­sa 14. Sar­jas­sa pää­sem­me tu­tus­tu­maan his­to­rial­li­siin koh­tei­siin ar­keo­lo­gien mat­kas­sa. NA­SAn sa­lai­set kan­siot Kau­si 4, o­sa 2. Sar­ja pu­reu­tuu ih­mi­siä as­kar­rut­ta­vaan i­kui­suus­ky­sy­myk­seen, on­ko maan ul­ko­puo­lis­ta e­lä­mää o­le­mas­sa.
19.00 A­las­ka: Vii­mei­nen rin­ta­ma Us­ko­mat­to­mat ra­ken­nel­mat Kau­si 3, o­sa 4. Sar­jas­sa tu­tus­tu­taan in­si­nöö­ri­työn tai­don­näyt­tei­siin, ku­ten huo­mat­ta­van suu­riin ja ou­dois­sa pai­kois­sa si­jait­se­viin ra­ken­nel­miin se­kä töis­tä vas­tan­nei­siin poik­keuk­sel­li­sen lah­jak­kai­siin in­si­nöö­rei­hin. Men­nei­syy­den mys­tee­rit Kau­si 3, o­sa 14. Sar­jas­sa pää­sem­me tu­tus­tu­maan his­to­rial­li­siin koh­tei­siin ar­keo­lo­gien mat­kas­sa. Tut­ki­jat et­si­vät vas­tauk­sia men­nei­siin ta­pah­tu­miin, jot­ka o­vat jää­neet ar­voi­tuk­sek­si.
20.00 W­hee­ler Dea­lers (x2) W­hee­ler Dea­lers Cobra. Jag MK II. Willys Jeep USA. Nissan Skyline. UUSI KAUSI!
21 21.00 Au­to­pa­jat kun­toon Kau­si 1, o­sa 11. Fast n' Loud -sar­jan nok­ka­mies Ric­hard Raw­lings läh­tee tien pääl­le teh­tä­vä­nään pe­las­taa huo­noon ti­laan a­jau­tu­nei­ta au­to­liik­kei­tä. A­me­ri­can C­hop­per UUSI KAUSI! Paul Se­nior ja Paul Ju­nior pyö­rit­ti­vät yh­des­sä me­nes­ty­vää c­hop­per-moot­to­ri­pyö­rä­bis­nes­tä, mut­ta lo­pul­ta jat­ku­vat rii­dat a­joi­vat kak­si­kon e­ri teil­le. Death Ra­ce 3: In­fer­no (2013) (Death Ra­ce 3: In­fer­no, toi­min­ta, U­SA, 2013) Carl Lu­cas e­li F­ran­kens­tein on Kuo­lo­na­jo­jen me­nes­ty­nein kus­ki ja e­nää voi­ton pääs­sä va­pau­tu­mi­ses­ta. Kil­pai­lu siir­tyy kui­ten­kin uu­teen o­mis­tuk­seen, ja sään­nöt me­ne­vät uu­sik­si. 105 min. Oh­jaus: Roel Rei­né. To­wer Heist (2011) (To­wer Heist, toi­min­ta­ko­me­dia, U­SA, 2011) Kun rik­kai­den a­sut­ta­man pil­ven­piir­tä­jän pal­ve­lus­vä­ki saa kuul­la ra­ken­nuk­sen o­mis­ta­jan syy­tä­neen hei­dän e­lä­ke­ra­han­sa py­ra­mi­di­hui­jauk­seen, on ai­ka ot­taa oi­keus o­miin kä­siin... 100 min. Oh­jaus: B­rett Rat­ner. T­he Wolf­man (2010) (T­he Wolf­man, t­ril­le­ri, U­SA, 2010) Law­ren­ce Tal­bot pa­laa vuo­sien jäl­keen su­ku­kar­ta­noon­sa Eng­lan­tiin aut­taak­seen et­si­mään ka­don­nut­ta vel­jeään, jon­ka ruu­mis löy­tyy kui­ten­kin kar­meas­ti raa­del­tu­na. Pian sa­ma pe­to pu­ree myös Law­ren­cea, ja pu­re­man mu­ka­na seu­raa synk­kä ki­rous. 91 min. Oh­jaus: Joe Johns­ton. Pääo­sis­sa: Ant­ho­ny Hop­kins, Be­ni­cio Del To­ro, E­mi­ly B­lunt, Ge­ral­di­ne C­hap­lin, Hu­go Wea­ving, Ki­ran S­hah. Hail, Cae­sar! (Hail, Caesar! , ko­me­dia, I­so-B­ri­tan­nia, 2016) Hol­ly­woo­din kul­ta­kau­teen si­joit­tu­va ko­me­dia ker­too yh­des­tä kii­rei­ses­tä päi­väs­tä u­nel­ma­teh­taan ku­lis­seis­sa, kun suu­ren e­lo­ku­vas­tu­dion po­mo saa ko­ko jou­kon on­gel­mia rat­kot­ta­vak­seen. 96 min. Oh­jaus: Et­han ja Joel Coen. Pääo­sis­sa: Josh B­ro­lin, Geor­ge C­loo­ney, Ralph Fien­nes, Til­da S­win­ton, C­han­ning Ta­tum, S­car­lett Jo­hans­son, Jo­nah Hill, F­ran­ces Mc­Dor­mand, Da­vid K­rum­holtz, C­lan­cy B­rown ja E­mi­ly Beec­ham.
22.00 Vauh­ti­pa­ja Kau­si 2, o­sa 4. Noah A­le­xan­der ja hä­nen tii­min­sä ra­ken­ta­vat ja en­ti­söi­vät au­to­ja C­las­sic Car-s­tu­diol­laan Mis­sou­ris­sa. At­lan­tin Y­li UUSI KAUSI! Kau­si 2, o­sa 1: I­säl­tä po­jal­le. Pur­jeet nos­te­taan jäl­leen! Mais­tis­sa maail­mal­la Kau­si 3, o­sa 11. Mat­kai­lu­sar­jas­sa Jack Max­well kier­tää maail­mal­la tu­tus­tu­mas­sa pai­kal­li­seen al­ko­ho­li­kult­tuu­riin ja juo­ma­ta­poi­hin.
23.00 Kul­ta­kuu­me Mais­tis­sa maail­mal­la 23.00 South­land Ta­les (2006) (South­land Ta­les, d­raa­ma­ko­me­dia, U­SA, 2006) Muis­tin­me­ne­tyk­ses­tä kär­si­vä toi­min­ta­täh­ti koh­taa suo­sit­tua tv-oh­jel­maa juon­ta­van por­no­täh­den ja laa­jaan sa­la­liit­toon kyt­key­ty­vän po­lii­sin hel­leaal­lon pii­naa­mas­sa ja i­so­ve­li­mäi­sen vi­ras­ton val­vo­mas­sa Los An­ge­le­sis­sa. 144 min. Oh­jaus: Ric­hard Kel­ly. Mais­tis­sa maail­mal­la Kau­si 3, o­sa 11. Mat­kai­lu­sar­jas­sa Jack Max­well kier­tää maail­mal­la tu­tus­tu­mas­sa pai­kal­li­seen al­ko­ho­li­kult­tuu­riin ja juo­ma­ta­poi­hin.
23.10 Barb Wi­re (1996) (Barb Wi­re, toi­min­ta, U­SA, 1996) E­le­tään vuot­ta 2017. A­me­rik­kaa run­te­lee toi­nen si­säl­lis­so­ta.
0 00.00 Men­nei­syy­den mys­tee­rit Loud 00.00 Loud
01.05 Loud W­hee­ler Dea­lers Ford Sierra Cosworth. VW T2 -pakettiauto. Loud 01.05 W­hee­ler Dea­lers Bond-kärpänen.
02.05 W­hee­ler Dea­lers Ri­des W­hee­ler Dea­lers 02.05 Ri­des
02.15 Loud
3
03.05 Ri­des A­las­ka: Vii­mei­nen rin­ta­ma Ri­des 03.05 A­las­ka: Vii­mei­nen rin­ta­ma
03.20 W­hee­ler Dea­lers
04.00 A­las­ka: Vii­mei­nen rin­ta­ma Kul­lan su­kel­ta­jat A­las­ka: Vii­mei­nen rin­ta­ma 04.00 Kul­lan su­kel­ta­jat
04.15 Ri­des