Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 19.8. ti 20.8. ke 21.8. to 22.8. pe 23.8. la 24.8. su 25.8.
6 Re­no­va­tion Rea­li­ties
06.20 Re­no­va­tion Rea­li­ties (x6) 06.20 Re­no­va­tion Rea­li­ties (x6)
06.30 Barn­wood Buil­ders
07.20 Barn­wood Buil­ders Re­mont­ti­kil­pai­lu Tek­sa­sis­sa Barn­wood Buil­ders
08.15 Re­mont­ti­kil­pai­lu Tek­sa­sis­sa Kul­ta­kuu­me alkaa uusintana. Hoff­ma­nit siir­tä­vät o­pe­raa­tion­sa Guya­nan vii­dak­koon. Re­mont­ti­kil­pai­lu Tek­sa­sis­sa
9
09.05 Kul­ta­kuu­me: E­te­lä-A­me­rik­ka Guyanalaista kultaa. Jäätynyt pohjoinen. Maan ääriin asti. 09.05 Kul­ta­kuu­me
10.05 Hen­gen­vaa­ral­li­nen saa­lis
11.05 Mys­tee­ri­koh­teet (x2) Löy­tö­ret­ki tun­te­mat­to­maan Sarja alkaa alusta uusintana. Erikoisjakso: Amelia Earhart.
12 12.00 Pool Kings (x2) alkaa uusintana. Huip­pu­sa­lai­set ui­ma­pai­kat Xt­re­me Wa­ter­parks (x2) Guyn ma­ku­jen maail­ma (x2) Bob­byn par­haat g­ril­li­ruoat (x2) Sarja alkaa alusta uusintana. Xt­re­me Wa­ter­parks Mys­tee­ri­koh­teet (x2)
12.30 B­ra­ke Room
13.00 TV S­hop
14.00 Pool Kings (x2) Huip­pu­sa­lai­set ui­ma­pai­kat Xt­re­me Wa­ter­parks (x2) Guyn ma­ku­jen maail­ma (x2) Bob­byn par­haat g­ril­li­ruoat (x2) Au­to­pa­jat kun­toon Kau­si 1, o­sa 8. Fast n' Loud -sar­jan nok­ka­mies Ric­hard Raw­lings läh­tee tien pääl­le teh­tä­vä­nään pe­las­taa huo­noon ti­laan a­jau­tu­nei­ta au­to­liik­kei­tä. Maail­man hui­pul­la Kau­si 1, o­sa 6. Sar­jas­sa tar­kas­tel­laan ai­nut­laa­tui­sia mai­se­mia ja pe­reh­dy­tään nii­den taus­toi­hin.
15 15.00 Hen­gen­vaa­ral­li­nen saa­lis Au­to­hul­lut Kau­si 1, o­sa 4. C­ra­zy Mi­ke käh­vel­tää Ja­guar X-ty­pen ja ra­ken­taa sii­tä ral­liau­ton. Ul­jas u­ni­ver­su­mi alkaa uusintana.
16.00 Kul­ta­kuu­me Vauh­ti­pa­ja Kau­si 2, o­sa 3. Noah A­le­xan­der ja hä­nen tii­min­sä ra­ken­ta­vat ja en­ti­söi­vät au­to­ja C­las­sic Car-s­tu­diol­laan Mis­sou­ris­sa. Us­ko­mat­to­mat ra­ken­nel­mat
17.00 W­hee­ler Dea­lers alkaa uusintana. Morgan. Renault Alpine. Maa­na­lai­set sa­lai­suu­det Kau­si 1, o­sa 4. Tie­de­mies Rob Nel­son tut­kii uu­tuus­sar­jas­sa maail­man ou­doim­pia maa­na­lai­sia koh­tei­ta uu­sin­ta huip­pu­tek­no­lo­giaa hyö­dyn­täen.
18 18.00 Kul­ta­kuu­me UUSI KAUSI! Kul­lan­kai­vuu A­las­kan jää­tä­vis­sä o­lo­suh­teis­sa jat­kuu. (Gold Rush, to­si-tv, U­SA, 2018) Kul­ta­kuu­me s­pe­siaa­li 9. kauden erikoisjaksot. 4. (Gold Rush, to­si-tv, U­SA, 2018) Kul­ta­kuu­me Kau­si 9, o­sa 2. Kul­lan­kai­vuu A­las­kan jää­tä­vis­sä o­lo­suh­teis­sa jat­kuu. (Gold Rush, to­si-tv, U­SA, 2018) Us­ko­mat­to­mat ra­ken­nel­mat Men­nei­syy­den mys­tee­rit Kau­si 3, o­sa 13. Sar­jas­sa pää­sem­me tu­tus­tu­maan his­to­rial­li­siin koh­tei­siin ar­keo­lo­gien mat­kas­sa. NA­SAn sa­lai­set kan­siot UUSI KAUSI! Sar­ja pu­reu­tuu ih­mi­siä as­kar­rut­ta­vaan i­kui­suus­ky­sy­myk­seen, on­ko maan ul­ko­puo­lis­ta e­lä­mää o­le­mas­sa.
19.00 A­las­ka: Vii­mei­nen rin­ta­ma Us­ko­mat­to­mat ra­ken­nel­mat Kau­si 3, o­sa 2. Sar­jas­sa tu­tus­tu­taan in­si­nöö­ri­työn tai­don­näyt­tei­siin, ku­ten huo­mat­ta­van suu­riin ja ou­dois­sa pai­kois­sa si­jait­se­viin ra­ken­nel­miin se­kä töis­tä vas­tan­nei­siin poik­keuk­sel­li­sen lah­jak­kai­siin in­si­nöö­rei­hin. Men­nei­syy­den mys­tee­rit Kau­si 3, o­sa 13. Sar­jas­sa pää­sem­me tu­tus­tu­maan his­to­rial­li­siin koh­tei­siin ar­keo­lo­gien mat­kas­sa. Tut­ki­jat et­si­vät vas­tauk­sia men­nei­siin ta­pah­tu­miin, jot­ka o­vat jää­neet ar­voi­tuk­sek­si.
20.00 W­hee­ler Dea­lers Morgan. Renault Alpine. G-Wagen. Morgan.
21 21.00 Au­to­pa­jat kun­toon Fu­rious 5 (2011) (Fast Fi­ve, toi­min­ta, U­SA, 2011) Hur­ja­päät-lef­fa­sar­jan vii­den­nes­sä o­sas­sa Dom ja kump­pa­nit o­vat paen­neet Rioon. Kun he saa­vat pe­rään­sä se­kä sit­keän e­ri­koi­sa­gen­tin et­tä kau­pun­gin häi­jyim­män ri­kos­po­mon, on pa­ras pai­naa nas­ta lau­taan... 120 min. Oh­jaus: Jus­tin Lin. Pääo­sis­sa: D­way­ne John­son, El­sa Pa­ta­ky, Jor­da­na B­rews­ter, Paul Wal­ker, Ty­re­se Gib­son, Vin Die­sel. Fu­rious 7 (2015) (Fast & Fu­rious 7, toi­min­ta, U­SA, 2015) Hur­ja­päi­set seik­kai­lut ym­pä­ri maail­maa jat­ku­vat, kun tut­tu täh­ti­kaar­ti pa­laa Vin Die­se­lin, Paul Wal­ke­rin ja D­way­ne "T­he Rock" John­so­nin joh­dol­la. Jou­tues­saan kyl­mä­ve­ri­sen, kos­toa ha­vit­te­le­van sa­lai­sen o­pe­raa­tion sa­la­mur­haa­jan koh­teek­si hei­dän ai­noa toi­von­sa on pääs­tä ta­kai­sin ra­tin taak­se ja saa­da ne­rok­kaan pai­kan­nus­lait­teen p­ro­to­tyyp­pi. T­he Wolf of Wall St­reet (2013) (T­he Wolf of Wall St­reet, ri­kos­ko­me­dia, U­SA, 2013) Leo­nar­do Di­Cap­rion täh­dit­tä­mä, vii­si Os­car-eh­dok­kuut­ta saa­nut e­lo­ku­va pe­rus­tuu pörs­si­mek­la­ri ja -kei­not­te­li­ja Jor­dan Bel­for­tin sa­man­ni­mi­siin muis­tel­miin. 166 min. Oh­jaus: Mar­tin S­cor­se­se. Pääo­sis­sa: Leo­nar­do Di­Cap­rio, Jo­nah Hill, Mar­got Rob­bie. South­land Ta­les (2006) (South­land Ta­les, d­raa­ma­ko­me­dia, U­SA, 2006) Muis­tin­me­ne­tyk­ses­tä kär­si­vä toi­min­ta­täh­ti koh­taa suo­sit­tua tv-oh­jel­maa juon­ta­van por­no­täh­den ja laa­jaan sa­la­liit­toon kyt­key­ty­vän po­lii­sin hel­leaal­lon pii­naa­mas­sa ja i­so­ve­li­mäi­sen vi­ras­ton val­vo­mas­sa Los An­ge­le­sis­sa. 144 min. Oh­jaus: Ric­hard Kel­ly. Pääo­sis­sa: D­way­ne John­son, Sa­rah Mic­hel­le Gel­lar, Seann Wil­liam S­cott, Jus­tin Tim­ber­la­ke.
22.00 Vauh­ti­pa­ja Kau­si 2, o­sa 3. Noah A­le­xan­der ja hä­nen tii­min­sä ra­ken­ta­vat ja en­ti­söi­vät au­to­ja C­las­sic Car-s­tu­diol­laan Mis­sou­ris­sa. Pa­luu T­ser­no­by­liin T­ser­no­by­lin y­din­voi­ma­laon­net­to­muu­den jäl­keen 1986 saas­tu­neel­ta a­lueel­ta e­va­kuoi­tiin 116 000 ih­mis­tä. Mais­tis­sa maail­mal­la Kau­si 3, o­sa 10. Mat­kai­lu­sar­jas­sa Jack Max­well kier­tää maail­mal­la tu­tus­tu­mas­sa pai­kal­li­seen al­ko­ho­li­kult­tuu­riin ja juo­ma­ta­poi­hin.
23.00 Men­nei­syy­den mys­tee­rit Kul­ta­kuu­me UUSI KAUSI! Kul­lan­kai­vuu A­las­kan jää­tä­vis­sä o­lo­suh­teis­sa jat­kuu. Kul­ta­kuu­me s­pe­siaa­li 9. kauden erikoisjaksot.
23.45 F­lying Finn: Kar­ting SM Kouvola 11.8. Selostus Timo Pulkkinen. Oui­ja (2014)
0 00.00 Loud 00.00 Loud -69 Riviera sähäkäksi.
00.15 Mais­tis­sa maail­mal­la 00.15 Loud
00.35 Jar­head 2: Field Of Fi­re (2014) (Jar­head 2: Field Of Fi­re, toi­min­ta, U­SA, 2014) Korp­raa­li Ch­ris Mer­ri­met­te saa käs­kyn joh­taa tais­te­luyk­sik­köä, jon­ka teh­tä­vä on toi­mit­taa tar­vik­kei­ta e­täi­sel­le var­tioa­se­mal­le Ta­li­ba­nin hal­lit­se­man a­lueen reu­na­mil­la.
01.00 W­hee­ler Dea­lers (x2) Loud W­hee­ler Dea­lers (x2) Loud 01.00 W­hee­ler Dea­lers (x2)
01.35 Loud alkaa uusintana.
01.50 W­hee­ler Dea­lers (x2)
02.10 Ri­des 02.10 Ri­des W­hee­ler Dea­lers (x2) 02.10 Ri­des
02.30 W­hee­ler Dea­lers (x2)
02.40 Loud
3 03.00 A­las­kan e­ra­kot Ri­des A­las­kan e­ra­kot Ri­des
03.20 A­las­kan e­ra­kot
03.40 Ri­des W­hee­ler Dea­lers (x2)
04.00 Kul­lan su­kel­ta­jat A­las­kan e­ra­kot Kul­lan su­kel­ta­jat A­las­kan e­ra­kot 04.00 Kul­lan su­kel­ta­jat