Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 22.7. ti 23.7. ke 24.7. to 25.7. pe 26.7. la 27.7. su 28.7.
07.05 Re­no­va­tion Rea­li­ties (x14)
07.55 Barn­wood Buil­ders
08.40 Re­mont­ti­kil­pai­lu Tek­sa­sis­sa
9
09.30 Kul­ta­kuu­me
10.25 Hen­gen­vaa­ral­li­nen saa­lis Hen­gen­vaa­ral­li­nen saa­lis
11.20 Ed S­taf­ford: Luon­non ar­moil­la Ed S­taf­ford: Mat­ka tun­te­mat­to­maan Kausi 1 alkaa uusintana.
12
12.15 Pool Kings (x2) Huip­pu­sa­lai­set ui­ma­pai­kat Xt­re­me Wa­ter­parks (x2) UUSI KAUSI! Guyn ma­ku­jen maail­ma (x2) Bob­byn par­haat g­ril­li­ruoat (x2) Ark­ti­set ve­det Kausi 7, osa 7: ? Kaik­ki tiet al­ka­vat Am­mar­nä­sis­ta? B­ra­ke Room
12.40 Xt­re­me Wa­ter­parks
13.05 TV S­hop
14.05 Pool Kings (x2) UUSI KAUSI! Huip­pu­sa­lai­set ui­ma­pai­kat Xt­re­me Wa­ter­parks (x2) Guyn ma­ku­jen maail­ma (x2) Bob­byn par­haat g­ril­li­ruoat (x2) Kau­si 3, o­sa 7. Bob­by F­lay nos­taa pe­rin­tei­sen g­ril­lauk­sen uu­del­le ta­sol­le! Xt­re­me Wa­ter­parks UUSI KAUSI! Mi­kä tap­poi val­ko­hait? Vuon­na 2017 E­te­lä-Af­ri­kan ran­noil­le huuh­tou­tui vii­si val­ta­vaa, kuol­lut­ta val­ko­hai­ta.
14.35 B­ra­ke Room
15 15.00 Hen­gen­vaa­ral­li­nen saa­lis Hen­gen­vaa­ral­li­nen saa­lis Mi­kä tap­poi val­ko­hait? Vuon­na 2017 E­te­lä-Af­ri­kan ran­noil­le huuh­tou­tui vii­si val­ta­vaa, kuol­lut­ta val­ko­hai­ta. Ark­ti­set ve­det Kau­si 7, o­sa 8: G­rön­lan­ti - vih­reä maa. Ret­ki­kun­nan vuo­den vii­mei­nen seik­kai­lu vie ryh­män jää­tik­kö­saa­rel­le.
15.55 Kul­ta­kuu­me 15.55 Vauh­ti­pa­ja Kau­si 1, o­sa 7. Noah A­le­xan­der ja hä­nen tii­min­sä ra­ken­ta­vat ja en­ti­söi­vät au­to­ja C­las­sic Car-s­tu­diol­laan Mis­sou­ris­sa. Maail­man hui­pul­la Kau­si 1, o­sa 2. Sar­jas­sa tar­kas­tel­laan ai­nut­laa­tui­sia mai­se­mia ja pe­reh­dy­tään nii­den taus­toi­hin.
17.00 W­hee­ler Dea­lers alkaa uusintana. Ford Sierra Cosworth. VW T2 -pakettiauto. Triumph Stag. Us­ko­ma­ton Pii­laak­so O­sa 3/3. San F­ran­cis­con e­te­lä­puo­lel­la si­jait­se­va Pii­laak­so ei o­le tuo­nut mark­ki­noil­le pel­käs­tään uu­sia tuot­tei­ta vaan myös ko­ko­naan uu­sia teol­li­suu­de­na­lo­ja.
18 18.00 Kul­lan su­kel­ta­jat Men­nei­syy­den mys­tee­rit Kau­si 3, o­sa 9. Sar­jas­sa pää­sem­me tu­tus­tu­maan his­to­rial­li­siin koh­tei­siin ar­keo­lo­gien mat­kas­sa. Ne­fer­ti­ti: Muu­mio­ku­nin­gat­ta­ren mys­tee­ri Toh­to­ri Za­hi Ha­was­sin joh­ta­ma a­sian­tun­ti­ja­ryh­mä y­rit­tää rat­kais­ta e­gyp­ti­läi­sen ku­nin­ga­tar Ne­fer­ti­tin mys­tee­rin: rin­ta­ku­vas­taan tun­net­tu kau­no­tar näyt­tää ka­don­neen val­tan­sa hui­pul­la jäl­jet­tö­miin.
19.00 A­las­ka: Vii­mei­nen rin­ta­ma Ka­toa­mis­mys­tee­rit Kau­si 1, o­sa 8. Do­ku­ment­ti­sar­jas­sa men­nään sy­väl­le mys­tee­rei­hin, joi­den seu­rauk­se­na ih­mi­siä, lai­vo­ja ja jo­pa len­to­ko­nei­ta on ka­don­nut jäl­jet­tö­miin. Men­nei­syy­den mys­tee­rit Kau­si 3, o­sa 9. Sar­jas­sa pää­sem­me tu­tus­tu­maan his­to­rial­li­siin koh­tei­siin ar­keo­lo­gien mat­kas­sa. Tut­ki­jat et­si­vät vas­tauk­sia men­nei­siin ta­pah­tu­miin, jot­ka o­vat jää­neet ar­voi­tuk­sek­si.
20.00 W­hee­ler Dea­lers Ford Sierra Cosworth. VW T2 -pakettiauto. Triumph Stag. Lotus Elan. Ford Sierra Cosworth. VW T2 -pakettiauto.
21 21.00 Jenk­ki­län jap­siau­tot 4.3.2.1 (4.3.2.1, ri­kos, t­ril­le­ri, U­SA, 2010) Jo on jä­mäh­tä­nyt kas­sa­ty­tök­si, kun kol­me hä­nen ys­tä­vään­sä e­lä­vät jän­nit­tä­vää e­lä­mää. Yh­täk­kiä, ti­mant­ti­var­kau­den myö­tä, koh­ta­lo a­jaa nä­mä nel­jä nais­ta viet­tä­mään kol­me u­noh­tu­ma­ton­ta päi­vää kah­des­sa kau­pun­gis­sa, hen­gen­vaa­ras­sa. 105 min. Oh­jaus: Mark Da­vis, Noel C­lar­ke. As A­bo­ve, So Be­low (As A­bo­ve, So Be­low, kau­hu, U­SA, 2014) Pa­rii­sin ka­tu­jen al­la kul­kee ka­ta­kom­bien ver­kos­to, jo­ka on lu­ke­mat­to­mien sie­lu­jen le­po­si­ja. Jouk­ko tut­ki­joi­ta las­keu­tuu hau­ta­kam­mioi­hin ja jou­tuu koh­taa­maan kuol­lei­den kau­pun­gin sa­lai­suu­den. 85 min. Oh­jaus: John E­rick Dowd­le. Figh­ting (2009) (Figh­ting, toi­min­ta, U­SA, 2009) Toi­min­tad­raa­mas­sa nuo­ri S­hawn tie­naa niu­kan e­lan­ton­sa ka­tu­myy­jä­nä, kun­nes am­mat­ti­hui­ja­ri Har­vey ot­taa hä­net sii­pien­sä suo­jaan ja tu­tus­tut­taa hä­net jär­jes­tet­ty­jen ka­tu­tap­pe­lui­den maail­maan. S­hawn nyrk­kei­lee pal­jain kä­sin ja tie­naa rut­kas­ti ra­haa, mut­ta sot­keu­tuu myös vaa­ral­li­seen juo­nit­te­luun. 96 min. Oh­jaus: Di­to Mon­tiel. A­me­ri­can Pie 2 (2001) (A­me­ri­can Pie 2, ko­me­dia, U­SA, 2001) Tut­tu ka­ve­ri­po­ruk­ka ta­paa jäl­leen en­sim­mäi­sen o­pis­ke­lu­vuo­den jäl­kei­se­nä ke­sä­nä. Kun kii­mai­set po­jat vuok­raa­vat bi­le­käm­pän ran­nal­ta, voi hil­li­tön se­koi­lu al­kaa... 108 min. Oh­jaus: Ja­mes B. Ro­gers. Pääo­sis­sa: A­ly­son Han­ni­gan, Ch­ris K­lein, Ed­die Kaye T­ho­mas, Eu­ge­ne Le­vy, Ja­son Biggs, Me­na Su­va­ri, Na­tas­ha Lyon­ne, Seann Wil­liam S­cott, S­han­non E­li­za­beth, Ta­ra Reid, T­ho­mas Ian Nic­ho­las.
22.00 Vauh­ti­pa­ja Kau­si 1, o­sa 7. Noah A­le­xan­der ja hä­nen tii­min­sä ra­ken­ta­vat ja en­ti­söi­vät au­to­ja C­las­sic Car-s­tu­diol­laan Mis­sou­ris­sa. Mi­kä tap­poi val­ko­hait? Vuon­na 2017 E­te­lä-Af­ri­kan ran­noil­le huuh­tou­tui vii­si val­ta­vaa, kuol­lut­ta val­ko­hai­ta. Mais­tis­sa maail­mal­la Kau­si 3, o­sa 6. Mat­kai­lu­sar­jas­sa Jack Max­well kier­tää maail­mal­la tu­tus­tu­mas­sa pai­kal­li­seen al­ko­ho­li­kult­tuu­riin ja juo­ma­ta­poi­hin.
22.55 Men­nei­syy­den mys­tee­rit Kau­si 3, o­sa 7. Sar­jas­sa pää­sem­me tu­tus­tu­maan his­to­rial­li­siin koh­tei­siin ar­keo­lo­gien mat­kas­sa. Ka­toa­mis­mys­tee­rit Kau­si 1, o­sa 8. Do­ku­ment­ti­sar­jas­sa men­nään sy­väl­le mys­tee­rei­hin, joi­den seu­rauk­se­na ih­mi­siä, lai­vo­ja ja jo­pa len­to­ko­nei­ta on ka­don­nut jäl­jet­tö­miin. Vauh­ti­pa­ja Kau­si 1, o­sa 7. Noah A­le­xan­der ja hä­nen tii­min­sä ra­ken­ta­vat ja en­ti­söi­vät au­to­ja C­las­sic Car-s­tu­diol­laan Mis­sou­ris­sa. 22.55 Jenk­ki­län jap­siau­tot Kau­si 1, o­sa 4. E­ric Bi­ze­kin Salt La­ke Ci­tys­sä si­jait­se­va au­to­lii­ke on e­ri­kois­tu­nut k­las­si­siin ja­pa­ni­lai­siin au­toi­hin, joi­ta Bi­zek tii­mei­neen tuo Yh­dys­val­toi­hin ja kun­nos­taa uu­teen lois­toon.
23.10 As A­bo­ve, So Be­low (As A­bo­ve, So Be­low, kau­hu, U­SA, 2014) Pa­rii­sin ka­tu­jen al­la kul­kee ka­ta­kom­bien ver­kos­to, jo­ka on lu­ke­mat­to­mien sie­lu­jen le­po­si­ja. Figh­ting (2009) (Figh­ting, toi­min­ta, U­SA, 2009) Toi­min­tad­raa­mas­sa nuo­ri S­hawn tie­naa niu­kan e­lan­ton­sa ka­tu­myy­jä­nä, kun­nes am­mat­ti­hui­ja­ri Har­vey ot­taa hä­net sii­pien­sä suo­jaan ja tu­tus­tut­taa hä­net jär­jes­tet­ty­jen ka­tu­tap­pe­lui­den maail­maan.
23.20 Mais­tis­sa maail­mal­la
0 00.00 Loud 00.00 Loud alkaa uusintana. T­he S­hor­ty S­hort VW Bus.
00.20 Loud
00.55 W­hee­ler Dea­lers (x6) 00.55 W­hee­ler Dea­lers (x4)
01.10 W­hee­ler Dea­lers (x2) 01.10 W­hee­ler Dea­lers (x2)
01.55 Ri­des 01.55 Ri­des
02.10 Ri­des 02.10 Ri­des
02.50 E­rak­ko­per­he e­rä­maas­sa 02.50 E­rak­ko­per­he e­rä­maas­sa
3
03.05 E­rak­ko­per­he e­rä­maas­sa 03.05 E­rak­ko­per­he e­rä­maas­sa
03.45 Hius­kar­van va­ras­sa 03.45 Hius­kar­van va­ras­sa
04.00 Hius­kar­van va­ras­sa 04.00 Hius­kar­van va­ras­sa