Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 7.5. ti 8.5. ke 9.5. to 10.5. pe 11.5. la 12.5. su 13.5.
6

Ruo­ka­mat­kal­la U­SA:s­sa (x16)

06.05 Ruo­ka­mat­kal­la U­SA:s­sa (x8)

06.05 Ruo­ka­mat­kal­la U­SA:s­sa (x4)

08.00 Re­mont­ti­kil­pai­lu Tek­sa­sis­sa

Sar­jas­sa am­mat­ti­re­mon­toi­jat os­ta­vat kil­paa van­ho­ja ta­lo­ja Tek­sa­sis­sa ja remp­paa­vat ne e­dul­li­ses­ti e­dus­ta­vik­si mah­dol­li­sim­man suu­ren voi­ton toi­vos­sa.
9

09.00 Kul­ta­kuu­me

Klondike Legend Jääs­sä.

Kul­ta­kuu­me

Oregon Gold K­lon­di­ken ku­nin­gas. K­lon­di­ken po­jat pa­laa­vat kul­lan­kai­vuu­seen.

Kul­ta­kuu­me: e­ri­kois­jak­sot

Grandpa's Golden Advice

Kul­ta­kuu­me s­pe­siaa­li

Kul­ta­kuu­me

Miracle on the Mountain 7. kau­si al­kaa uu­sin­ta­na.

Kul­ta­kuu­me

Eye in the Sky

Hen­gen­vaa­ral­li­nen saa­lis

The Bitter, Bloody End Kat­ke­ra ja ve­ri­nen lop­pu. Lai­vas­to suun­taa ta­kai­sin Be­rin­gin­me­ren vaa­ral­li­sil­le ve­sil­le o­pi­lio-ra­vun pyyn­ti­kau­den lop­pu­vai­hees­sa. On­nis­tuu­ko ve­sil­tä pa­luu tur­val­li­ses­ti?

10.00 Hen­gen­vaa­ral­li­nen saa­lis

No Exit

10.00 Hen­gen­vaa­ral­li­nen saa­lis

Landlocked Fearless Leaders

10.00 Hen­gen­vaa­ral­li­nen saa­lis

Release the Beast Pääs­tä­kää pe­to ir­ti. Be­rin­gin­me­rel­lä kyn­tää ext­re­me-ka­las­ta­jien va­lio­jouk­ko.

10.35 Hen­gen­vaa­ral­li­nen saa­lis

Collision Course

11.00 Ed S­taf­ford: Left For Dead

Panama - The Darien Gap

11.00 Mys­tee­ri­koh­teet (x10)

Monuments, Mountains and Monsters Back From the Dead Lost and Found Game of Bones and Unknowns Last Resorts Portals to Punishment

11.30 Mys­tee­ri­koh­teet

Monuments, Mountains and Monsters
12

12.00 Ar­vo­ka­man et­si­jät

Episode 10 Episode 11 Episode 12 Episode 13 Episode 14 Ny­ky­päi­vän aar­tee­net­si­jä D­rew P­ritc­hard mat­kus­taa ym­pä­ri B­ri­tan­niaa et­sies­sään u­pei­ta ja ih­meel­li­siä an­tiik­kie­si­nei­tä. Mi­tä i­som­pi saa­lis, si­tä on­nel­li­sem­pi mies.

Tie­de­je­kut (x4)

Chemical Overreaction Eel of Fortune Art of Destruction Octopocalypse Ril­lit huu­rus­sa -sar­jas­ta tut­tu näyt­te­li­jä John­ny Ga­lec­ki i­sän­nöi pii­lo­ka­me­raoh­jel­maa, jos­sa viat­to­mia kans­sa­kul­ki­joi­ta je­ku­te­taan tie­teen kei­noin.

13.00 TV S­hop

14.00 W­hee­ler Dea­lers

1970 Ford Bronco 1983 Mercedes 500SEC 1976 Porsche 912E 1973 Chevrolet Camaro 1963 Sunbeam Alpine Huo­no­kun­toi­set k­las­sik­koau­tot saa­vat Mi­ke B­re­we­rin ja Edd C­hi­nan o­saa­vis­sa kä­sis­sä uu­den e­lä­män. Mi­kel­la on eh­ty­mä­tön vai­nu löy­tää ro­mun seas­ta hel­met, min­kä jäl­keen me­kaa­nik­ko Edd pis­tää tuu­le­maan.

Aa­ron Kauf­ma­nin kaa­rat

Aaron Kaufman on palannut!

Mor­gan F­ree­man ja kos­mok­sen ar­voi­tuk­set

Onko meillä joku tarkoitus? E­vo­luu­tion mu­kaan e­lä­mäl­lä on yk­si tar­koi­tus: li­sään­ty­mi­nen.
15

15.00 Hen­gen­vaa­ral­li­nen saa­lis

So You Wanna Be a Boatowner... Ship of Iron, Men of Steel Man Overboard

Hen­gen­vaa­ral­li­nen saa­lis

The Final Battle Vii­mei­nen tais­to.

Hen­gen­vaa­ral­li­nen saa­lis

T­rans Am

Vel­jek­set S­cott ja Todd War­mack ra­kas­ta­vat mus­ke­liau­to­ja.

Vil­li Cos­ta Ri­ca

Do­ku­ment­ti pe­reh­tyy kah­den maa­no­san ja val­ta­me­ren vä­liin si­joit­tu­van Cos­ta Ri­can ai­nut­laa­tui­seen luon­toon ja e­läi­miin.

16.00 Kul­ta­kuu­me

Lifeline Parker vs. Rick Excavator Down Todd Hoff­man, To­ny Beets, Par­ker Sch­na­bel ja kump­pa­nit pa­laa­vat a­pa­jil­le, kun kul­lan­kai­vuu A­las­kan jää­tä­vis­sä o­lo­suh­teis­sa jat­kuu ja kil­pai­lu tii­vis­tyy en­ti­ses­tään.

16.00 Kul­ta­kuu­me

Double Trouble

A­me­ri­can C­hop­per

Yk­si Dis­co­ve­ryn suo­si­tuim­mis­ta pit­käai­kai­sis­ta sar­jois­ta pa­laa tauol­ta!

Men­nei­syy­den mys­tee­rit

Sar­jas­sa pää­sem­me tu­tus­tu­maan his­to­rial­li­siin koh­tei­siin ar­keo­lo­gien mat­kas­sa.

17.00 W­hee­ler Dea­lers

Ford F1 Pickup Truck MG MGA BMW 2002TII AMC Pacer Datsun 240Z

NA­SAn sa­lai­set kan­siot

On­ko maan ul­ko­puo­lis­ta e­lä­mää o­le­mas­sa? Sar­ja pu­reu­tuu ih­mi­siä as­kar­rut­ta­vaan i­kui­suus­ky­sy­myk­seen. Jak­sois­sa tu­tus­tu­taan se­lit­tä­mät­tö­miin ta­pauk­siin NA­SAn al­ku­pe­räis­ten tal­len­tei­den se­kä ast­ro­naut­tien ja tie­de­mies­ten haas­tat­te­lu­jen kaut­ta.
18

18.00 Kul­ta­kuu­me

Parker vs. Rick Excavator Down Double Trouble Cruelest Cut Miners vs. Beavers Todd Hoff­man, To­ny Beets, Par­ker Sch­na­bel ja kump­pa­nit pa­laa­vat a­pa­jil­le, kun kul­lan­kai­vuu A­las­kan jää­tä­vis­sä o­lo­suh­teis­sa jat­kuu ja kil­pai­lu tii­vis­tyy en­ti­ses­tään.

Men­nei­syy­den mys­tee­rit

Sar­jas­sa pää­sem­me tu­tus­tu­maan his­to­rial­li­siin koh­tei­siin ar­keo­lo­gien mat­kas­sa. Tut­ki­jat et­si­vät vas­tauk­sia men­nei­siin ta­pah­tu­miin, jot­ka o­vat jää­neet ar­voi­tuk­sek­si.

A­me­ri­kan ra­ja­var­ti­jat: Mek­si­ko

Y­li puo­let A­me­ri­kan e­te­lä­ra­jas­ta muo­dos­tuu Rio G­ran­des­ta, tum­man­rus­keas­ta joes­ta, jo­ka kul­kee Tek­sa­sin ja Mek­si­kon vä­lil­lä.

19.00 A­las­ka: Vii­mei­nen rin­ta­ma

Kilc­he­rin per­he e­lää maa­ti­lal­la A­las­kan ta­ka­mail­la täy­sin e­ris­tyk­sis­sä yh­teis­kun­nas­ta. Ää­rio­lo­suh­teis­sa sel­viy­ty­mi­nen vaa­tii jo­kai­sen per­heen­jä­se­nen pa­nos­ta.

A­me­ri­kan ra­ja­var­ti­jat: Mek­si­ko

Y­li puo­let A­me­ri­kan e­te­lä­ra­jas­ta muo­dos­tuu Rio G­ran­des­ta, tum­man­rus­keas­ta joes­ta, jo­ka kul­kee Tek­sa­sin ja Mek­si­kon vä­lil­lä.

Aa­ron Kauf­ma­nin kaa­rat

Aaron Kaufman on palannut! Tä­mä par­ta­suuih­me vaih­taa vaih­det­ta Gas Mon­key Ga­ra­ge - ja Fast'N'Loud -kor­jaa­moil­ta vas­ta pe­rus­ta­mal­leen Arc­light Fab­ri­ca­tion -liik­keel­le.

20.00 W­hee­ler Dea­lers

MG MGA BMW 2002TII AMC Pacer Datsun 240Z Volkswagen 181 Thing MGA - Kalifornia. BMW 2002Tii - Kalifornia.
21

21.00 Fast n' Loud

Chopped Cabriolet and 'Vette Rescue

T­rans Am

Vel­jek­set S­cott ja Todd War­mack ra­kas­ta­vat mus­ke­liau­to­ja. Kak­si­kon T­rans Am De­pot -y­ri­tyk­sen ti­lois­sa en­ti­söi­dään al­ku­pe­räi­siä T­rans A­me­ja se­kä mui­ta k­las­sik­koau­to­ja.

A­me­ri­can C­hop­per

Yk­si Dis­co­ve­ryn suo­si­tuim­mis­ta pit­käai­kai­sis­ta sar­jois­ta pa­laa tauol­ta!

T­he S­tan­ford P­ri­son Ex­pe­ri­ment

(2015) SUOMEN TV-ENSI-ILTA! Pa­ha­mai­nei­seen to­si­ta­ri­naan pe­rus­tu­va p­sy­ko­lo­gi­nen t­ril­le­ri on kyl­mää­vä ta­ri­na val­lan syn­käs­tä puo­les­ta ja van­keu­den vai­ku­tuk­sis­ta. S­tan­for­din y­lio­pis­ton p­ro­fes­so­ri P­hi­lip Zim­bar­do (Bil­ly C­ru­dup) lait­toi vuon­na 1971 24 va­paaeh­tois­ta o­pis­ke­li­jaa van­kien ja var­ti­joi­den roo­lei­hin si­mu­loi­dus­sa van­ki­las­sa tut­kiak­seen van­ki­la­jär­jes­tel­mäs­sä e­siin­ty­vän vä­ki­val­tai­sen käyt­täy­ty­mi­sen taus­to­ja.

Ja­son Bour­ne

(2016) SUOMEN TV-ENSI-ILTA! Matt Da­mon pa­laa a­gent­ti Ja­son Bour­nen roo­liin Me­du­sa-t­ril­le­ri­sar­jan vii­den­nes­sä o­sas­sa. Hil­jai­se­loa viet­tä­nyt ex-a­gent­ti as­tuu nyt e­siin var­jois­ta ja muis­taa vih­doin lä­hes kai­ken mi­tä ta­pah­tui. Hän­tä vai­vaa­va ky­sy­mys ei o­le­kaan e­nää mi­tä, vaan mik­si. 120 min.

A­me­ri­can Gangs­ter

(2007) To­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­va gangs­te­rie­lo­ku­va 1970-lu­vun huu­me­po­ha­tas­ta F­rank Lu­ca­sis­ta (Den­zel Was­hing­ton). Lu­cas al­kaa sa­la­kul­jet­taa huu­mau­sai­nei­ta Yh­dys­val­toi­hin Kau­koi­däs­tä, min­kä seu­rauk­se­na hän saa­vut­taa joh­ta­van a­se­man huu­mau­sai­nei­den maa­han­tuo­ja­na. Pian Lu­cas jou­tuu kui­ten­kin vir­ka­val­lan tark­kai­lun a­lai­sek­si, ja a­jo­jah­ti voi al­kaa. 147 min.

St­raight Out­ta Comp­ton

(2015) SUOMEN TV-ENSI-ILTA! . E­lo­ku­va ker­too hip hop -yh­tye N.W.A:n syn­nys­tä. 137 min. Ga­ry G­ray.

22.00 A­me­ri­kan ra­ja­var­ti­jat: Mek­si­ko

Y­li puo­let A­me­ri­kan e­te­lä­ra­jas­ta muo­dos­tuu Rio G­ran­des­ta, tum­man­rus­keas­ta joes­ta, jo­ka kul­kee Tek­sa­sin ja Mek­si­kon vä­lil­lä.

Aa­ron Kauf­ma­nin kaa­rat

Aaron Kaufman on palannut!

Mais­tis­sa maail­mal­la

Mat­kai­lu­sar­jas­sa Jack Max­well kier­tää maail­mal­la tu­tus­tu­mas­sa pai­kal­li­seen al­ko­ho­li­kult­tuu­riin ja juo­ma­ta­poi­hin.

23.00 Kul­ta­kuu­me

Lifeline Parker vs. Rick Todd Hoff­man, To­ny Beets, Par­ker Sch­na­bel ja kump­pa­nit pa­laa­vat a­pa­jil­le, kun kul­lan­kai­vuu A­las­kan jää­tä­vis­sä o­lo­suh­teis­sa jat­kuu ja kil­pai­lu tii­vis­tyy en­ti­ses­tään.

23.20 Me­du­san pe­rin­tö

(2012) Suo­si­tun Me­du­sa-e­lo­ku­va­sar­jan jat­ko-o­sas­sa pää­hah­mo­na on a­gent­ti Aa­ron C­ross, jo­ka jou­tuu CIA:n tap­po­lis­tal­le.

23.30 Me­du­san si­net­ti

(2007) Muis­tin­me­ne­tyk­ses­tä kär­si­vä palk­ka­mur­haa­ja Ja­son Bour­ne (Matt Da­mon) jat­kaa pa­ko­mat­kaan­sa.

23.55 Fast n' Loud: Haus­kat vi­deot

23.55 Fast n' Loud: Haus­kat vi­deot

Gas Mon­key Ga­ra­ge -kor­jaa­mon o­mis­ta­jat au­to­maest­ro Ric­hard Raw­lings ja me­ka­niik­ka­ne­ro Aa­ron Kauf­man jät­tä­vät au­to­jen kor­jaa­mi­sen het­kek­si e­si­tel­läk­seen toi­nen tois­taan hul­vat­to­mam­pia vi­deok­lip­pe­jä au­to­jen ja au­toi­lun maail­mas­ta.
0

00.55 W­hee­ler Dea­lers

Cadillac Coupe de Ville Ford Fiesta XR2

00.55 W­hee­ler Dea­lers

Maserati 3200 GT. Chevrolet Camaro.

01.45 Fast n' Loud: Haus­kat vi­deot

01.55 Bitc­hin' Ri­des

I Blew Your Inheritance on a Bitchin' Ride A Lincoln Legend Kin­dig-It De­sign -liik­keen o­mis­ta­ja Da­ve Kin­dig kus­to­moi ai­nut­laa­tui­sia me­no­pe­le­jä vaa­ti­vil­le a­siak­kail­leen.

01.55 Bitc­hin' Ri­des

Kin­dig-It De­sign -liik­keen o­mis­ta­ja Da­ve Kin­dig kus­to­moi ai­nut­laa­tui­sia me­no­pe­le­jä vaa­ti­vil­le a­siak­kail­leen. Salt La­ke Ci­tys­sä si­jait­se­van liik­keen tii­mi ra­ken­taa ja en­ti­söi e­ri merk­kien ja ai­ka­kau­sien au­to­ja rau­tai­sal­la am­mat­ti­tai­dol­la.

02.45 W­hee­ler Dea­lers

02.55 A­las­ka: Vii­mei­nen rin­ta­ma

02.55 A­las­ka: Vii­mei­nen rin­ta­ma

3

03.50 Kul­lan su­kel­ta­jat

Kul­lan su­kel­ta­jat

Bitc­hin' Ri­des

Kul­lan su­kel­ta­jat

04.50 Maail­man ou­doim­mat ruuat

04.50 A­las­ka: Vii­mei­nen rin­ta­ma

05.00 Maail­man ou­doim­mat ruuat

05.00 A­las­ka: Vii­mei­nen rin­ta­ma

Maail­man ou­doim­mat ruuat