Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
16.3. 17.3. 18.3. 19.3. 20.3. 21.3. 22.3.
6
06.00 Mah­ta­vat miesluolat
06.10 Ih­meel­li­set eläimet
06.10 Mah­ta­vat miesluolat
06.50 Mu­seoi­den mysteerit
Don Wil­de­ma­nin juon­ta­mas­sa sar­jas­sa tu­tus­tu­taan kiin­nos­ta­viin ja epä­ta­val­li­siin mu­seoe­si­nei­siin. Jo­kai­sen esi­neen taus­tal­la on us­ko­ma­ton tarina.
06.45 Mah­ta­vat miesluolat
07.00 Mu­seoi­den mysteerit
07.45 Löy­tö­ret­ki tuntemattomaan
07.50 Löy­tö­ret­ki tuntemattomaan
Do­ku­ment­ti­sar­jas­sa tut­ki­mus­mat­kai­li­ja ja tv-kas­vo Josh Ga­tes kier­tää maail­mal­la his­to­rial­lis­ten myyt­tien ja mys­tee­rien pe­räs­sä. (Ex­pe­di­tion Unk­nown, do­ku­ment­ti­sar­ja, USA, 2017)
07.50 Löy­tö­ret­ki tuntemattomaan
07.40 Hen­gen­vaa­ral­linen saalis
Sar­ja seu­raa ku­nin­gas­ra­pu­jen pyy­dys­tä­jien vaa­ti­vaa ja vaa­ral­lis­ta työ­tä Be­rin­gin­me­ren ää­rio­lo­suh­teis­sa. (Dead­liest Catch, to­si-tv, USA, 2016)
08.00 Gold Rush spesiaali
08.45 Ih­meel­li­set eläimet
08.45 Gold Rush
Todd Hoff­man, To­ny Beets, Par­ker Sch­na­bel ja kump­pa­nit pa­laa­vat apa­jil­le, kun kul­lan­kai­vuu Alas­kan jää­tä­vis­sä olo­suh­teis­sa jat­kuu ja kil­pai­lu tii­vis­tyy en­ti­ses­tään. (Gold Rush, to­si-tv, USA, 2016)
08.50 Loud
(Fast n' Loud, to­si-tv, USA, 2012)
08.50: Hankala Galaxie.
09.50: Tässä jaksossa pojat muokkaavat vm.
10.50: Frankenstein-Ford.
08.50 Alas­to­mat sel­viy­ty­jät extreme
Kol­me­tois­ta mes­ta­ri­sel­viy­ty­jää yrit­tää pär­jä­tä 40 päi­vän ajan au­rin­gon paah­ta­mas­sa Se­la­tis­sa Ete­lä-Afrikassa.
08.50 Kul­lan sukeltajat
Kul­lan­kai­va­jat su­kel­ta­vat kul­taa jää­ty­neen Be­rin­gin­me­ren poh­jas­ta hen­ken­sä kau­pal­la. Ke­sä­kau­si on kuu­mim­mil­laan ja apa­jis­ta on jat­ku­vas­ti ko­va taistelu.
09.00 Gold Rush
Kul­lan­kai­vuu Alas­kan jää­tä­vis­sä olo­suh­teis­sa jat­kuu, ja Todd Hoff­man, To­ny Beets, Par­ker Sch­na­bel ja kump­pa­nit saa­pu­vat apa­jil­le en­tis­tä näl­käisempinä.
9
09.50 Vie­rai­ta avaruudesta
10.50 Kul­lan sukeltajat
Kul­lan­kai­va­jat su­kel­ta­vat kul­taa jää­ty­neen Be­rin­gin­me­ren poh­jas­ta hen­ken­sä kaupalla...
11.05 Myytinmurtajat
11.55 Gold Rush
11.55 Loud
48-vm Chevy Fleetmaster.
11.40 Mu­seoi­den mysteerit
11.50 Ih­meel­li­set eläimet
11.50 Alas­to­mat sel­viy­ty­jät extreme
12
12.05 Mu­seoi­den mysteerit
UUSI KAUSI!
12.55 TV Shop
12.50 TV Shop
13.05 TV Shop
13.50 Alas­to­mat sel­viy­ty­jät extreme
13.45 Gold Rush: Unoh­de­tut kaivokset
13.55 Kul­lan sukeltajat
13.55 Men­nei­syy­den mysteerit
13.55 Gold Rush
13.55 Loud
Ränsistynyt Rambler.
14.05 Mu­seoi­den mysteerit
14.55 Alas­ka: Vii­meinen rintama
Kilc­he­rin per­he elää maa­ti­lal­la Alas­kan ta­ka­mail­la täy­sin eris­tyk­sis­sä yh­teis­kun­nas­ta. Ää­rio­lo­suh­teis­sa sel­viy­ty­mi­nen vaa­tii jo­kai­sen per­heen­jä­se­nen panosta.
14.50 Gold Rush: Par­ke­rin kultareitti
15
15.00 Eläi­met hur­ri­kaa­nin armoilla
15.55 Gold Rush: Par­ke­rin kultareitti
(Gold Rush: Par­ker's Trail, to­si-tv, USA, 2019)
ma: UUSI KAUSI!
15.50 Loud
16.00 Ul­jas universumi
17.00 Wheeler Dealers
(Whee­ler Dea­lers, to­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2013)
ma: Lamborghini Urraco.
ti: Ford Popular.
ke: Chevrolet Corvette Stingray.
to: FSM Syrena 105. Mi­ke mat­kus­taa Puo­laan ha­ke­maan FSM Syrenaa...
pe: Lotus Elise.
16.50 Wheeler Dealers
17.00 Men­nei­syy­den mysteerit
Sar­jas­sa pää­sem­me tu­tus­tu­maan his­to­rial­li­siin koh­tei­siin ar­keo­lo­gien matkassa...
17.50 Top Gear: Po­lar-spesiaali
18
18.00 Gold Rush
Yu­ko­nin kul­lan­kai­va­jat pis­tä­vät jäl­leen kaik­ken­sa pe­liin et­sies­sään rik­kauk­sia. Mu­ka­na ovat uu­det kai­va­jat, lait­teis­tot ja koh­teet, ja pa­nok­set ovat en­tis­tä korkeammalla!
18.00 Gold Rush: Par­ke­rin kultareitti
18.00 Gold Rush: Unoh­de­tut kaivokset
18.00 Vie­rai­ta avaruudesta
19.00 Alas­kan rajamailla
Se pe­rus­tet­tiin 1900-lu­vun alus­sa kul­ta­ryn­täyk­sen tii­mel­lyk­ses­sä ja sai no­peas­ti syn­ti­sen kau­pun­gin mai­neen. Ny­kyään kau­pun­gis­sa asuu vain 42 oma­päis­tä asu­kas­ta, jot­ka ovat va­lin­neet haas­ta­van elä­män an­ka­ris­sa olosuhteissa.
19.00 Men­nei­syy­den mysteerit
Sar­jas­sa pää­sem­me tu­tus­tu­maan his­to­rial­li­siin koh­tei­siin ar­keo­lo­gien matkassa...
19.00 Loud
20.00 Wheeler Dealers
20.00: Ford Popular.
20.00 Wheeler Dealers
ti: Chevrolet Corvette Stingray.
ke: FSM Syrena 105. Mi­ke mat­kus­taa Puo­laan ha­ke­maan FSM Syrenaa...
to: Lotus Elise.
pe: Cadillac Coupe De Ville.
la: Ford Popular.
21
21.00 Loud
21.00 Vie­rai­ta avaruudesta
21.00 Lowriders
SUOMEN TV-ENSI-ILTA! Los An­ge­le­sin itäo­sis­sa asu­van tei­ni-ikäi­sen ka­tu­tai­tei­li­ja Dan­nyn elä­mä on jumissa...
2017
21.00 Ouija
(Ouija, kauhu, USA, 2014)
21.00 Blackhat
Ky­ber­ri­kol­li­suu­den maail­maan si­joit­tu­vas­sa tril­le­ris­sä tie­to­mur­ros­ta tuo­mit­tu hak­ke­ri saa mah­dol­li­suu­den ly­hen­tää van­ki­la­tuo­mio­taan liit­ty­mäl­lä kan­sain­vä­li­seen tii­miin, jo­ka jah­taa verk­ko­ri­kol­li­suu­teen eri­kois­tu­nut­ta lii­gaa ym­pä­ri maail­maa. 213 min. Oh­jaus: Mic­hael Mann...
(Blackhat, toimintatrilleri, USA, 2015)
21.00 Legend
(Legend, rikos, Iso-Britannia, 2015) Le­gend ker­too to­si­ta­pah­tu­miin poh­jau­tu­van ta­ri­nan ident­ti­sis­tä gangs­te­ri­kak­so­sis­ta Ro­nald Ron­nie ja Re­gi­nald Reg­gie Krays­ta, jot­ka ter­ro­ri­soi­vat Lon­too­ta 50- ja 60-lu­vuil­la. Kak­sois­roo­lis­sa näh­dään Tom Har­dy. Elo­ku­va pe­rus­tuu John Pear­so­nin kir­jaan. 120 min.
22.05 Mais­tis­sa maailmalla
ti: alkaa alusta uusintana.
23.00 Gold Rush
Yu­ko­nin kul­lan­kai­va­jat pis­tä­vät jäl­leen kaik­ken­sa pe­liin et­sies­sään rik­kauk­sia. Mu­ka­na ovat uu­det kai­va­jat, lait­teis­tot ja koh­teet, ja pa­nok­set ovat en­tis­tä korkeammalla!
22.55 Es­co­bar: Paradise Lost
SUOMEN TV-ENSI-ILTA!
(Escobar: Paradise Lost, rikosdraama, Ranska, Espanja, Belgia, 2015)
23.05 Ric­hard Hammonds Big
23.45 Ouija
(Ouija, kauhu, USA, 2014)
23.45 Lowriders
SUOMEN TV-ENSI-ILTA!
2017
0
00.05 Wheeler Dealers
(Whee­ler Dea­lers, to­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2013)
01.05 Ame­rican Chopper
01.05 Ame­rican Chopper
01.15 Ghost Adventures
01.35 Ghost Adventures
02.05 Ghost Adventures
Pa­ra­nor­maa­le­ja asioi­ta tut­ki­vat Zak Ba­gans ja Nick Groff se­kä hei­dän tek­nik­kon­sa Aa­ron Good­win jou­tu­vat ko­vaan tes­tiin met­säs­täes­sään aa­vei­ta maail­man syn­kim­mis­sä paikoissa.
01.50 Ghost Adventures
02.10 Ghost Adventures
3
03.15 Mu­seoi­den mysteerit
03.25 Mu­seoi­den mysteerit
03.40 Mu­seoi­den mysteerit
04.05 Mu­seoi­den mysteerit
04.10 Ho­tellit kuntoon