Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 46 47 48 49 50
23.11. 24.11. 25.11. 26.11. 27.11. 28.11. 29.11.
6
06.00 Huu­to­kauppataisto
06.00 Huu­to­kauppataisto
06.35 Val­mis­tuksen salat
Sar­jas­sa näy­te­tään, kuin­ka jo­ka­päi­väi­ses­sä käy­tös­säm­me ole­vat pe­rus­ta­va­rat ja -tuot­teet teh­dään. (How It's Ma­de, Do­ku­ment­ti­sar­ja, Iso-Bri­tannia, 2018)
06.30 Val­mis­tuksen salat
Sar­jas­sa näytetään,..
Kausi 16. Jaksot 21-22.
06.15 Huu­to­kauppataisto
06.30 Val­mis­tuk­sen sa­lat: Unelma-autot
(How It's Ma­de: Dream Cars, Do­ku­ment­ti­sar­ja, Yh­dys­vallat, 2012)
06.10 Huu­to­kauppataisto
06.50 Val­mis­tuksen salat
Sar­jas­sa näy­te­tään, kuin­ka jo­ka­päi­väi­ses­sä käy­tös­säm­me ole­vat pe­rus­ta­va­rat ja -tuot­teet teh­dään. (How It's Ma­de, Do­ku­menttisarja,
06.45 Val­mis­tuk­sen sa­lat: Unelma-autot
Mat­ka vie suo­raan au­to­tai­vaa­seen, mis­tä löy­ty­vät mm. Ma­se­ra­ti, Audi R8,..
07.30 Mi­ten kaik­ki tehdään?
Kausi 15. Jaksot 15-16.
07.30 Hen­gen­vaa­ral­linen saalis
Sar­ja seu­raa ku­nin­gas­ra­pu­jen pyy­dys­tä­jien vaa­ti­vaa ja vaa­ral­lis­ta työ­tä Be­rin­gin­me­ren ää­rio­lo­suh­teis­sa. Myrs­kyä­vä ja hyi­nen me­ri, jää­tä­vä läm­pö­ti­la, louk­kaan­tu­mis­ris­ki ja unen­puu­te te­ke­vät aluk­sil­la työs­ken­te­le­vien ra­vus­ta­jien työs­tä poik­keuk­sel­li­sen haas­ta­vaa. (Dead­liest Catch, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2010)
07.40 Mi­ten kaik­ki tehdään?
Ny­ky­maail­ma on täyn­nä mo­ni­mut­kai­sia tuo­tan­to- ja val­mis­tusp­rosesseja...
Kausi 15. Jaksot 11-14.
07.55 Mi­ten kaik­ki tehdään?
Ny­ky­maail­ma on täyn­nä mo­ni­mut­kai­sia tuo­tan­to- ja val­mis­tusp­ro­ses­se­ja. No­pea­tah­ti­ses­sa sar­jas­sa juon­ta­jat Pat O'Brien ja Do­rot­hy Lu­cy avaa­vat eri alo­jen asian­tun­ti­joi­den kans­sa, mi­ten kaik­ki oi­kein tehdään...
07.50 Gold Rush: Spesiaali
kau­den eri­kois­jak­sot. (Spe­cials) , To­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2019)
07.50: 10.
08.50: (Gold Rush
09.50:
08.45 Ul­jas universumi
Vi­suaa­li­ses­sa sar­jas­sa kul­je­taan asian­tun­ti­joi­den opas­tuk­sel­la lä­pi kos­mok­sen mys­tee­rien ai­na elä­män al­kuun as­ti. (How the Uni­ver­se Works, Do­ku­ment­ti­sar­ja, Yh­dys­vallat, 2016)
Kausi 5. Jaksot 1-3.
9
09.00 Ul­jas universumi
Vi­suaa­li­nen sar­ja tut­kii pe­rus­teel­li­ses­ti ul­koa­va­ruut­ta ja näyt­tää, kuin­ka ga­lak­sit, pla­nee­tat, täh­det ja täh­ti­jär­jes­tel­mät toimivat...
09.45 Ar­vo­ka­man etsijät
Mi­tä isom­pi saa­lis, si­tä on­nel­li­sempi mies.
ti: Alkaa uusintana.
09.35 Ar­vo­ka­man etsijät
10.00 Ar­vo­ka­man etsijät
10.00 Ar­vo­ka­man etsijät
10.35 Alas­ka: Vii­meinen rintama
Kilc­he­rin per­he elää maa­ti­lal­la Alas­kan ta­ka­mail­la täy­sin eris­tyk­sis­sä yh­teiskunnasta...
Kausi 4. Jaksot 12-13.
10.30 Myytinmurtajat
Viih­dyt­tä­vä sar­ja jatkuu,..
10.50 Alas­ka: Vii­meinen rintama
Kilc­he­rin per­he elää maa­ti­lal­la Alas­kan ta­ka­mail­la täy­sin eris­tyk­sis­sä yh­teis­kun­nas­ta. Ää­rio­lo­suh­teis­sa sel­viy­ty­mi­nen vaa­tii jo­kai­sen per­heen­jä­se­nen pa­nos­ta. (Alas­ka: The Last Fron­tier, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2014)
11.00 Alas­ka: Vii­meinen rintama
Kilc­he­rin per­he elää maa­ti­lal­la Alas­kan ta­ka­mail­la täy­sin eris­tyk­sis­sä yh­teiskunnasta...
Kausi 4. Jaksot 14-16.
10.50 Myytinmurtajat
Viih­dyt­tä­vä sar­ja jatkuu,..
11.00 Huip­pu­sa­lai­set uimapaikat
Luon­nos­ta löy­tyy toi­nen tois­taan upeam­pia ui­ma­paik­ko­ja, joi­den rin­nal­la hie­noim­mat­kin ih­mi­sen ra­ken­ta­mat al­taat kalpenevat.
11.30 Car Kings
11.50 Gold Rush: Unoh­de­tut kaivokset
12
12.35 TV Shop
(, )
12.30 TV Shop
(, )
12.50 TV Shop
ma: (, )
13.00 TV Shop
to: (, )
12.50 TV Shop
(, )
13.35 Wheeler Dealers
Lincoln Continental. Mi­ke saa kä­siin­sä Lin­coln Con­tinentalin,..
13.30 Top Gear
(Top Gear, Viih­de, Iso-Bri­tannia, 2009)
14.40: Au­to-oh­jel­mak­las­sik­koa juon­ta­vat Je­re­my Clark­son, Ric­hard Ham­mond ja James May.
15.50:
13.50 Wheeler Dealers
Au­to­kaup­pias Mi­ke Bre­we­rin ja huip­pu­me­kaa­nik­ko Edd Chi­nan kut­su­muk­se­na on pe­las­taa klas­sik­koau­to­ja romuttamolta,
Kausi 11. Jaksot 12-13.
14.00 Wheeler Dealers
Mi­ke ja Edd kai­va­vat esiin au­to­ja Whee­ler Dea­ler -ar­kistoista,..
13.55 Mah­ta­vat miesluolat
13.50 Ame­ri­kan ra­ja­var­ti­jat: Meksiko
Yli puo­let Ame­ri­kan ete­lä­ra­jas­ta muo­dos­tuu Rio Grandesta,..
14.20 Gold Rush
(Gold Rush, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2018)
14.20: Kullankaivuu Alaskan jäätävissä olosuhteissa jatkuu.
14.35 Gold Rush
(Gold Rush, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2018)
14.35: Kullankaivuu Alaskan jäätävissä olosuhteissa jatkuu.
14.50 Gold Rush
(Gold Rush, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2018)
ma: Kullankaivuu Alaskan jäätävissä olosuhteissa jatkuu.
15.00 Gold Rush
(Gold Rush, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2018)
15.00: Kullankaivuu Alaskan jäätävissä olosuhteissa jatkuu.
14.50 Arktiset vedet
(Ark­ti­set ve­det, Li­fes­ty­le, Suomi, 2020)
15
16.00 Mam­mut­tien hautausmaa
UUSI DOKUMENTTI Voidaanko mammutit herättää henkiin? Si­pe­ria­lai­ses­ta luo­las­ta on löy­det­ty mam­mut­tien hy­vin­säi­ly­nei­tä osia, jois­ta on voi­tu ir­rot­taa su­ku­puut­toon kuol­leen eläin­la­jin gee­ne­jä. Huip­pu­tek­no­lo­gian avul­la DNA:n kloo­naus voi­si mah­dol­lis­taa la­jin pa­laa­mi­sen ta­kai­sin elä­vien kirjoihin.
(Lost Beasts of the Ice Age, Dokumentti, Iso-Britannia, 2019)
16.40 Trans Am
Veljekset Scott ja Todd Warmack rakastavat muskeliautoja.
16.50 Whee­ler Dea­lers: Unelma-autot
16.50 Wheeler Dealers
Citroen HY Van.
16.55 Ve­gas Rat Rods
17.00 Car Kings
17.00 Arktiset vedet
(Ark­ti­set ve­det, Li­fes­ty­le, Suomi, 2020)
17.30: Saa­nan ran­ta­mail­la mah­ta­va Kil­pis­jär­vi: Rautuja,..
17.50 Top Gear
(Top Gear, Viih­de, Iso-Bri­tannia, 2009)
ti: UU­SI KAU­SI Au­to-oh­jel­mak­las­sik­koa juon­ta­vat Je­re­my Clark­son, Ric­hard Ham­mond ja James May.
ke: Au­to-oh­jel­mak­las­sik­koa juon­ta­vat Je­re­my Clark­son, Ric­hard Ham­mond ja James May.
17.55 Arktiset vedet
(Ark­ti­set ve­det, Li­fes­ty­le, Suomi, 2020)
18
18.00 Gold Rush: Unoh­de­tut kaivokset
18.00 Men­nei­syy­den mysteerit
Sar­jas­sa pää­sem­me tu­tus­tu­maan his­to­rial­li­siin koh­tei­siin ar­keo­lo­gien matkassa...
18.00 Ber­mu­dan kolmion kirous
Ber­mu­dan kol­mio on ve­sia­lue, jo­ka ra­jau­tuu Flo­rid­na ete­lä­kär­jes­tä, Puer­to Ri­coon ja Bermudaan...
19.00 Alaskan erakot
Nel­jä per­het­tä päät­tää elää erak­koi­na, kau­ka­na toi­sis­taan, ko­vis­sa ark­ti­sis­sa olo­suh­teis­sa ja vil­lie­läin­ten ym­pä­röi­mä­nä yh­des­sä maail­man vii­mei­sim­mis­tä suu­ris­ta erä­mais­ta. (The Last Alas­kans, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2016)
19.00 Ber­mu­dan kolmion kirous
Ber­mu­dan kol­mio on ve­sia­lue, jo­ka ra­jau­tuu Flo­rid­na ete­lä­kär­jes­tä, Puer­to Ri­coon ja Bermudaan...
19.00 Men­nei­syy­den mysteerit
Sar­jas­sa pää­sem­me tu­tus­tu­maan his­to­rial­li­siin koh­tei­siin ar­keo­lo­gien mat­kas­sa. Tut­ki­jat et­si­vät vas­tauk­sia men­nei­siin tapahtumiin,
20.00 Wheeler Dealers
Au­to­le­gen­dat Mi­ke Bre­wer ja Edd Chi­na ot­ta­vat uran­sa suu­rim­man ris­kin pe­rus­ta­mal­la oman liik­keen Ame­ri­kan län­si­ran­ni­kol­le, mis­sä ala on jo val­miik­si erit­täin kil­pail­tu. (Whee­ler Dea­lers, To­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2015)
Kausi 12. Jaksot 16-18.
20.00 Wheeler Dealers
(Whee­ler Dea­lers, To­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2015)
to: Noble M12 GTO 2.
pe: Best Of. Kau­den päät­teek­si Mi­ke ja Edd ker­to­vat par­hais­ta hetkistään,
20.00 Whee­ler Dea­lers: Unelma-autot
Suo­si­tun Whee­ler Dea­lers -au­to­sar­jan spin-of­fis­sa al­ku­pe­räis­sar­jas­ta tut­tu Mi­ke Bre­wer se­kä F1-me­kaa­nik­ko Marc Priest­ley tuu­naa­vat asiak­kai­den­sa pal­jon näh­neet kie­sit ul­ko­mat­to­mik­si unel­ma-au­toik­si. (Whee­ler Dea­lers: Dream Car, To­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2019)
21.00 Top Gear
(Top Gear, Viih­de, Iso-Bri­tannia, 2009)
ti: Au­to-oh­jel­mak­las­sik­koa juon­ta­vat Je­re­my Clark­son, Ric­hard Ham­mond ja James May.
ke:
21
21.00 elokuva: Air America
Nuo­ri jenk­ki­pi­lot­ti Bil­ly pes­tau­tuu Lao­sis­sa toi­mi­vaan Air Ame­ri­ca -yh­tiöön Viet­na­min so­dan ai­ka­na ja huo­maa ole­van­sa mu­ka­na CIA:n pei­teo­pe­raa­tios­sa. 103 min. Oh­jaus: Ro­ger Spot­tis­woo­de. Pääo­sis­sa: Ro­bert Downey Jr. ,
(Air America, Toiminta, Yhdysvallat, 1990)
21.00 elokuva: Blackhat
Ky­ber­ri­kol­li­suu­den maail­maan si­joit­tu­vas­sa tril­le­ris­sä tie­to­mur­ros­ta tuo­mit­tu hak­ke­ri saa mah­dol­li­suu­den ly­hen­tää van­ki­la­tuo­mio­taan liit­ty­mäl­lä kan­sain­vä­li­seen tii­miin, jo­ka jah­taa verk­ko­ri­kol­li­suu­teen eri­kois­tu­nut­ta lii­gaa ym­pä­ri maail­maa. 213 min. Oh­jaus: Michael Mann.
(Blackhat, Trilleri, Yhdysvallat, 2015)
21.00 elokuva: The Witch
Wil­liam ja Kat­he­ri­ne se­kä hei­dän vii­si las­taan elä­vät har­tai­na kris­tit­tyi­nä vai­kea­kul­kui­sen erä­maan tun­tu­mas­sa Uu­des­sa-Eng­lan­nis­sa vuon­na 1630. Kun per­heen poi­ka­vau­va ka­toaa mys­ti­ses­ti ja sa­to epäonnistuu,
(Witch, The, Kauhu, Yhdysvallat, 2016)
21.00 elokuva: Dad's Army
Ko­me­dia seu­raa osa-ai­kai­sia so­ti­lai­ta toi­sen maail­man­so­dan ai­ka­na. Kun so­ta lä­hes­tyy lop­pua, jouk­kue saa vie­rai­lun kau­niil­ta nais­puo­li­sel­ta jour­na­lis­til­ta sa­maan ai­kaan, kun he al­ka­vat epäil­lä, et­tä hei­dän jou­kos­saan saat­taa ol­la sak­sa­lai­nen vakooja.
(Dad's Army, Komedia, Yhdysvallat, 2016)
22.05 Trans Am
Veljekset Scott ja Todd Warmack rakastavat muskeliautoja.
22.05 Car Kings
22.00 Ve­gas Rat Rods
Ste­ve Dar­nell ja hä­nen oma­pe­räi­set ys­tä­vän­sä tun­ne­taan au­ton­tuu­naa­mi­sen Picassoina...
23.05 Gold Rush
Yu­ko­nin kul­lan­kai­va­jat pis­tä­vät jäl­leen kaik­ken­sa pe­liin et­sies­sään rik­kauk­sia. Mu­ka­na ovat uu­det kai­va­jat, lait­teis­tot ja koh­teet, ja pa­nok­set ovat en­tis­tä kor­keam­mal­la! Todd Hoffman,
23.00 Gold Rush
Yu­ko­nin kul­lan­kai­va­jat pis­tä­vät jäl­leen kaik­ken­sa pe­liin et­sies­sään rik­kauk­sia. Mu­ka­na ovat uu­det kai­va­jat, lait­teis­tot ja koh­teet, ja pa­nok­set ovat en­tis­tä kor­keam­mal­la! Todd Hoffman,
22.55 elokuva: Air America
Nuo­ri jenk­ki­pi­lot­ti Bil­ly pes­tau­tuu Lao­sis­sa toi­mi­vaan Air Ame­ri­ca -yh­tiöön Viet­na­min so­dan ai­ka­na ja huo­maa ole­van­sa mu­ka­na CIA:n pei­teo­pe­raa­tios­sa. 103 min. Oh­jaus: Ro­ger Spot­tis­woo­de. Pääo­sis­sa: Ro­bert Downey Jr. ,
(Air America, Toiminta, Yhdysvallat, 1990)
23.00 elokuva: Blackhat
(Blackhat, Trilleri, Yhdysvallat, 2015)
23.10 Whee­ler Dea­lers: Unelma-autot
23.35 Car Kings
0
00.05 Fast n' Loud
(Fast n' Loud, to­si-tv-sar­ja, USA, 2013) (Fast n Loud,
00.20 Fast n' Loud
00.40 Fast n' Loud
01.05 Bitchin' Rides
Kausi 6. Jaksot 8-10.
01.10 Bitchin' Rides
01.20 Bitchin' Rides
01.40 Bitchin' Rides
01.40 Bitchin' Rides
02.05 Ghost Adventures
Pa­ra­nor­maa­le­ja asioi­ta tut­ki­vat Zak Ba­gans ja Nick Groff se­kä hei­dän tek­nik­kon­sa Aa­ron Good­win jou­tu­vat ko­vaan tes­tiin met­säs­täes­sään aa­vei­ta maail­man syn­kim­mis­sä pai­kois­sa. (Ghost Ad­ven­tu­res, Pa­ra­nor­maa­li, Yh­dys­vallat, 2017)
Kausi 13. Jaksot 6-11.
02.10 Ghost Adventures
02.20 Ghost Adventures
02.40 Ghost Adventures
(Ghost Ad­ven­tu­res, Pa­ra­nor­maa­li, Yh­dys­vallat, 2010)
02.45 Ghost Adventures
03.40: (Ghost Ad­ven­tu­res, Pa­ra­nor­maa­li, Yh­dys­vallat, 2010)
3
04.05 Mais­tis­sa maailmalla
Kausi 2. Jaksot 2-4.
04.00 Mais­tis­sa maailmalla
04.15 Mais­tis­sa maailmalla
04.30 Mais­tis­sa maailmalla
04.30 Mais­tis­sa maailmalla
05.00 Ruo­ka­mat­kalla USA:ssa
05.00 Ruo­ka­mat­kalla USA:ssa
05.15 Ruo­ka­mat­kalla USA:ssa
05.25 Ruo­ka­mat­kalla USA:ssa