Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 42 43 44 45 46
26.10. 27.10. 28.10. 29.10. 30.10. 31.10. 1.11.
6
06.00 Mah­ta­vat miesluolat
06.05 Mah­ta­vat miesluolat
06.15 Val­mis­tuksen salat
Sar­jas­sa näytetään,..
06.10 Mah­ta­vat miesluolat
06.30 Val­mis­tuksen salat
Sar­jas­sa näy­te­tään, kuin­ka jo­ka­päi­väi­ses­sä käy­tös­säm­me ole­vat pe­rus­ta­va­rat ja -tuot­teet teh­dään. (How It's Ma­de, Do­ku­ment­ti­sar­ja, Iso-Bri­tannia, 2016)
Kausi 14. Jaksot 12-21.
06.40 Val­mis­tuksen salat
Sar­jas­sa näy­te­tään, kuin­ka jo­ka­päi­väi­ses­sä käy­tös­säm­me ole­vat pe­rus­ta­va­rat ja -tuot­teet teh­dään. (How It's Made,
07.15 Hen­gen­vaa­ral­linen saalis
Sar­ja seu­raa ku­nin­gas­ra­pu­jen pyy­dys­tä­jien vaa­ti­vaa ja vaa­ral­lis­ta työ­tä Be­rin­gin­me­ren ää­rio­lo­suh­teis­sa. Myrs­kyä­vä ja hyi­nen me­ri, jää­tä­vä läm­pö­ti­la, louk­kaan­tu­mis­ris­ki ja unen­puu­te te­ke­vät aluk­sil­la työs­ken­te­le­vien ra­vus­ta­jien työs­tä poik­keuk­sel­li­sen haas­ta­vaa. (Dead­liest Catch, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2009)
07.35 Mi­ten kaik­ki tehdään?
No­pea­tah­ti­ses­sa sar­jas­sa juon­ta­jat Pat O'Brien ja Do­rot­hy Lu­cy avaa­vat eri alo­jen asian­tun­ti­joi­den kans­sa, mi­ten kaik­ki oi­kein tehdään.
Kausi 13. Jaksot 12-1.
07.45 Gold Rush
Yu­ko­nin kul­lan­kai­va­jat pis­tä­vät jäl­leen kaik­ken­sa pe­liin et­sies­sään rik­kauk­sia. Mu­ka­na ovat uu­det kai­va­jat, lait­teis­tot ja koh­teet, ja pa­nok­set ovat en­tis­tä kor­keam­mal­la! Todd Hoff­man, To­ny Beets, Par­ker Sch­na­bel ja kump­pa­nit saa­pu­vat apa­jil­le näl­käi­sem­pi­nä kuin kos­kaan. (Gold Rush, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2019)
Kausi 10. Jaksot 13-15.
08.40 Ul­jas universumi
Vi­suaa­li­ses­sa sar­jas­sa kul­je­taan asian­tun­ti­joi­den opas­tuk­sel­la lä­pi kos­mok­sen mys­tee­rien ai­na elä­män alkuun asti.
ke: Alkaa uusintana.
9
09.40 Ar­vo­ka­man etsijät
Ny­ky­päi­vän aar­tee­net­si­jä Drew Pritc­hard mat­kus­taa ym­pä­ri Bri­tan­niaa et­sies­sään upei­ta ja ih­meel­li­siä an­tiik­kie­si­nei­tä. Mi­tä isom­pi saa­lis, si­tä on­nel­li­sem­pi mies. (Sal­va­ge Hun­ters, To­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2017)
Kausi 10. Jaksot 7-10.
09.55 Ar­vo­ka­man etsijät
10.20 Myytinmurtajat
Osa 1. Viih­dyt­tä­vä sar­ja jatkuu,..
10.45 Alas­ka: Vii­meinen rintama
Kilc­he­rin per­he elää maa­ti­lal­la Alas­kan ta­ka­mail­la täy­sin eris­tyk­sis­sä yh­teis­kun­nas­ta. Ää­rio­lo­suh­teis­sa sel­viy­ty­mi­nen vaa­tii jo­kai­sen per­heen­jä­se­nen pa­nos­ta. (Alas­ka: The Last Fron­tier, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2012)
10.50 Myytinmurtajat
11.00 Huip­pu­sa­lai­set uimapaikat
Sar­jas­sa tu­tus­tu­taan sa­lai­siin ui­ma­pa­ra­tii­sei­hin ym­pä­ri maail­maa. (Top Sec­ret Swim­ming Ho­les, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2017)
11.20 Gold Rush: White Water
11.50 Ni­ko­la Tes­lan kuolemansäde
12
12.20 TV Shop
(, )
12.45 TV Shop
ma: (, )
12.50 TV Shop
(, )
13.20 Car Kings
13.45 Wheeler Dealers
ti: Mi­ke löy­tää klas­si­sen 1973-vuo­si­mal­lin Toyo­ta Celican...
13.50 NA­SAn sa­laiset kansiot
Sar­ja pu­reu­tuu ih­mi­siä as­kar­rut­ta­vaan ikui­suus­ky­sy­myk­seen, on­ko maan ul­ko­puo­lis­ta elä­mää olemassa...
14.25 Top Gear
Au­to­sar­jo­jen klas­si­kos­sa tu­tus­tu­taan au­toi­hin ja tes­ta­taan me­no­pe­le­jä lai­das­ta lai­taan. 12. kau­del­la sar­jaa luot­saa­vat Je­re­my Clark­son, Ric­hard Ham­mond ja Ja­mes May. (Top Gear, Viih­de, Iso-Bri­tannia, 2008)
14.50 Gold Rush
Todd Hoff­man, To­ny Beets, Par­ker Sch­na­bel ja kump­pa­nit pa­laa­vat apa­jil­le, kun kul­lan­kai­vuu Alas­kan jää­tä­vis­sä olo­suh­teis­sa jat­kuu ja kil­pai­lu tii­vis­tyy en­ti­ses­tään. (Gold Rush, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2016)
14.55 Gold Rush
Todd Hoff­man, To­ny Beets, Par­ker Sch­na­bel ja kump­pa­nit pa­laa­vat apajille,..
15.00 Gold Rush
(Gold Rush, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2015)
to: Alkaa uusintana.
pe: Kul­lan­kai­vuu Alas­kan jää­tä­vis­sä olo­suh­teis­sa jat­kuu, ja Todd Hoff­man, Tony Beets,
14.50 Val­mis­tuksen salat
Sar­jas­sa näytetään,..
15
15.25 Jal­ka­pal­loa: IF Elfs­borg-IFK Norrköping
Allsvenskanin 26. kier­ros. Suo­ra lä­he­tys. Se­los­tus: Ju­lius Vauhkonen.
(Allsvenskan: IF Elfsborg-IFK Norrköping, Urheilu, 2020)
16.20 Mah­ta­vat miesluolat
16.50 Wheeler Dealers
(Whee­ler Dea­lers, To­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2014)
ma: Audi TT.
ti: VW Split-Screen.
ke: BMW Z1.
16.55 Wheeler Dealers
(Whee­ler Dea­lers, To­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2014)
to: Veteraaniauto.
pe: Lincoln Continental. Mi­ke saa kä­siin­sä Lin­coln Con­tinentalin,..
17.30 Mi­ten kaik­ki tehdään?
17.50 Top Gear
Au­to­sar­jo­jen klas­si­kos­sa tu­tus­tu­taan au­toi­hin ja tes­ta­taan me­no­pe­le­jä lai­das­ta lai­taan. 12. kau­del­la sar­jaa luot­saa­vat Je­re­my Clark­son, Ric­hard Ham­mond ja Ja­mes May. (Top Gear, Viih­de, Iso-Bri­tannia, 2008)
18
18.00 Gold Rush: Unoh­de­tut kaivokset
Gold Rush -sar­jas­ta tut­tu Da­ve Tu­rin lait­taa huo­no­kun­toi­set kai­vok­set kuntoon,..
18.00 Gold Rush: White Water
18.00 Men­nei­syy­den mysteerit
Sar­jas­sa pää­sem­me tu­tus­tu­maan his­to­rial­li­siin koh­tei­siin ar­keo­lo­gien mat­kas­sa. Tut­ki­jat et­si­vät vas­tauk­sia men­nei­siin tapahtumiin,
18.00 Ve­de­na­lai­set arvoitukset
Bio­lo­gi Je­re­my Wa­de pe­reh­tyy tun­net­tui­hin ve­de­na­lai­siin mys­tee­rei­hin ym­pä­ri maailmaa,..
19.00 Yk­sin­ker­tais­ta elämää
Osa kau­pun­ki­lai­sis­ta on kyl­läs­ty­nyt het­ki­sen maail­man syk­kee­seen ja ha­luaa mut­taa maal­le. Maa­seu­dul­la asu­mi­ses­sa on kui­ten­kin eri­lai­sia haas­tei­ta. Niin­pä apuun kii­tää eräs eri­tyi­nen per­he. (Ho­mes­tead Res­cue, To­si-tv, Yh­dysvallat, )
19.00 Ve­de­na­lai­set arvoitukset
Bio­lo­gi Je­re­my Wa­de pe­reh­tyy tun­net­tui­hin ve­de­na­lai­siin mys­tee­rei­hin ym­pä­ri maailmaa,..
19.00 Men­nei­syy­den mysteerit
Sar­jas­sa pää­sem­me tu­tus­tu­maan his­to­rial­li­siin koh­tei­siin ar­keo­lo­gien mat­kas­sa. Tut­ki­jat et­si­vät vas­tauk­sia men­nei­siin tapahtumiin,
20.00 Wheeler Dealers
(Whee­ler Dea­lers, To­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2014)
ma: VW Split-Screen.
ti: BMW Z1.
ke: Veteraaniauto.
to: Lincoln Continental. Mi­ke saa kä­siin­sä Lin­coln Con­tinentalin,..
pe: Mi­ke ja Edd kai­va­vat esiin au­to­ja Whee­ler Dea­ler -ar­kis­tois­ta, mm. van­hoja autoja,
la: VW Split-Screen.
su: BMW Z1.
21
21.00 Top Gear
Au­to­sar­jo­jen klas­si­kos­sa tu­tus­tu­taan au­toi­hin ja tes­ta­taan me­no­pe­le­jä lai­das­ta lai­taan. 12. kau­del­la sar­jaa luot­saa­vat Je­re­my Clark­son, Ric­hard Ham­mond ja Ja­mes May. (Top Gear, Viih­de, Iso-Bri­tannia, 2008)
21.00 elokuva: Synkin hetki
SUOMEN TV-ENSI-ILTA.
(Darkest Hour, Draama, Yhdysvallat, 2017)
21.00 elokuva: The Ga­me - Olet­ko valmis peliin?
Bis­nes­mies Nic­ho­las Van Or­ton kont­rol­loi elä­mään­sä pak­ko­miel­tei­ses­ti. Ve­li­poi­ka il­moit­taa hä­net oma­laa­tui­seen pe­liin, jon­ka tar­koi­tus on teh­dä elä­mäs­tä mie­len­kiin­toi­sem­paa. Pian Van Or­ton jou­tuu kes­kel­le jär­jes­tet­tyä painajaista.
21.00 elokuva: Waterworld
Fu­tu­ris­ti­nen toi­min­tae­lo­ku­va si­joit­tuu tu­le­vai­suu­teen, jos­sa na­pa­jää­ti­köt ovat su­la­neet ja suu­rin osa maa­pal­los­ta on ve­den pei­tos­sa. Yk­si­näi­nen kul­ki­ja (Ke­vin Cost­ner) tör­mää äi­tiin ja pie­neen tyt­tä­reen, jot­ka et­si­vät kui­vaa maa­ta. Ty­tön sel­kään on ta­tuoi­tu kart­ta, jo­ta ta­voit­te­le­vat myös Den­nis Hop­pe­rin ("Ea­sy Ri­der") joh­ta­mat ros­vo­jou­kot. 122 min. Oh­jaus: Ke­vin Reynolds.
21.00 elokuva: The Pur­ge: Election Year
The Pur­ge: Anarc­hyn ta­pah­tu­mien jäl­keen Leo Bar­nes työs­ken­te­lee nyt se­naat­to­ri ja pre­si­dent­tieh­do­kas Char­lie Roa­nin tur­val­li­suus­pääl­lik­kö­nä. Roan pyr­kii kiel­tä­mään puh­dis­tuk­sen yön lailla,
(Purge: Election Year, The, Toiminta, Yhdysvallat, 2016)
22.05 Trans Am
Alkaa uusintana. Vel­jek­set Scott ja Todd War­mack ra­kas­ta­vat mus­keliautoja...
22.05 Car Kings
22.00 Ve­gas Rat Rods
Ste­ve Dar­nell ja hä­nen oma­pe­räi­set ys­tä­vän­sä tun­ne­taan au­ton­tuu­naa­mi­sen Picassoina...
23.10 Löy­tö­ret­ki tuntemattomaan
Do­ku­ment­ti­sar­jas­sa tut­ki­mus­mat­kai­li­ja ja tv-kas­vo Josh Ga­tes kier­tää maail­mal­la his­to­rial­lis­ten myyt­tien ja mys­tee­rien pe­räs­sä. (Ex­pe­di­tion Unk­nown, Do­ku­ment­ti­sar­ja, Yh­dys­vallat, 2019)
Kausi 6. Jaksot 15-18.
23.15 elokuva: Waterworld
Fu­tu­ris­ti­nen toi­min­tae­lo­ku­va si­joit­tuu tu­le­vai­suu­teen, jos­sa na­pa­jää­ti­köt ovat su­la­neet ja suu­rin osa maa­pal­los­ta on ve­den pei­tos­sa. Yk­si­näi­nen kulkija ..
23.30 Top Gear
23.35 elokuva: The Visit
(Visit, The, Kauhu, Yhdysvallat, 2015)
23.45 elokuva: The Ga­me - Olet­ko valmis peliin?
Bis­nes­mies Nic­ho­las Van Or­ton kont­rol­loi elä­mään­sä pak­ko­mielteisesti...
0
00.05 Fast n' Loud
(Fast n Loud, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2012)
Kausi 2. Jaksot 6-8.
00.45 Fast n' Loud
01.10 Bitchin' Rides
Kausi 4. Jaksot 10-12.
01.30 Bitchin' Rides
01.45 Bitchin' Rides
01.55 Mi­ten kaik­ki tehdään?
02.10 Ghost Adventures
(Ghost Ad­ven­tu­res, Pa­ra­nor­maa­li, Yh­dys­vallat, 2008)
Kausi 9. Jaksot 1-5.
02.05 Ghost Adventures
02.15 Ghost Adventures
02.30 Ghost Adventures
02.30 Ghost Adventures
03.25: Alkaa uusintana.
02.50 Ghost Adventures
3
03.10 Mons­te­rien metsästäjät
04.05 Mons­te­rien metsästäjät
Kausi 3. Jaksot 7-8.
04.15 Mons­te­rien metsästäjät
04.25 Mons­te­rien metsästäjät
04.45 Mons­te­rien metsästäjät
05.05 Ruo­ka­mat­kalla USA:ssa
05.05 Ruo­ka­mat­kalla USA:ssa
05.00 Ruo­ka­mat­kalla USA:ssa
05.25 Ruo­ka­mat­kalla USA:ssa
05.20 Ruo­ka­mat­kalla USA:ssa