Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 30 31 32 33 34
3.8. 4.8. 5.8. 6.8. 7.8. 8.8. 9.8.
6
07.05 Pool Kings
Mi­kään ei ole heil­le mah­do­ton­ta, kun läh­de­tään to­teut­ta­maan asiak­kai­den unelmia.
Kausi 8. Jaksot 4-7.
07.55 Val­mis­tuksen salat
Sar­jas­sa näy­te­tään, kuin­ka jo­kai­päi­väi­ses­sä käy­tös­säm­me ole­vat pe­rus­ta­va­rat ja -tuot­teet teh­dään. (How It's Ma­de, do­ku­ment­ti­sar­ja, Ka­nada, 2014)
Kausi 12. Jaksot 26-11.
08.05 Val­mis­tuksen salat
Sar­jas­sa näy­te­tään, kuin­ka jo­kai­päi­väi­ses­sä käy­tös­säm­me ole­vat pe­rus­ta­va­rat ja -tuot­teet teh­dään. (How It's Made,
08.55 Mi­ten kaik­ki tehdään?
Ny­ky­maail­ma on täyn­nä mo­ni­mut­kai­sia tuo­tan­to- ja val­mis­tusp­ro­ses­se­ja. No­pea­tah­ti­ses­sa sar­jas­sa juon­ta­jat Pat O'Brien ja Do­rot­hy Lu­cy avaa­vat eri alo­jen asian­tun­ti­joi­den kans­sa, mi­ten kaik­ki oi­kein teh­dään. (How Do They Do It?
Kausi 13. Jaksot 13-2.
08.50 Hen­gen­vaa­ral­li­nen saa­lis: Erikoisjakso
Sar­ja seu­raa ku­nin­gas­ra­pu­jen pyy­dys­tä­jien vaa­ti­vaa ja vaa­ral­lis­ta työ­tä Be­rin­gin­me­ren ää­rio­lo­suh­teis­sa. Myrs­kyä­vä ja hyinen meri,..
9
09.00 Gold Rush: White Water
Kul­lan­kai­va­jat "Da­ko­ta" Fred Hurt ja hä­nen poi­kan­sa Dus­tin Hurt et­si­vät kul­taa sy­väl­tä Alas­kan erä­maas­ta, Mc­Kin­ley Cree­kin vil­leis­tä ve­sis­tä. Kons­tit ovat en­tis­tä­kin vaa­ral­li­sem­pia, mut­ta myös mah­dol­li­set tuo­tot suu­rem­pia. (Gold Rush: Whi­te Wa­ter, to­si-tv, USA, 2017)
Kausi 1. Jaksot 6-8.
09.50 Ul­jas universumi
Sar­ja tut­kii pe­rus­teel­li­ses­ti ul­koa­va­ruut­ta ja näyt­tää, kuin­ka ga­lak­sit, pla­nee­tat, täh­det ja täh­ti­jär­jes­tel­mät toi­mi­vat. Vi­suaa­li­ses­sa sar­jas­sa kul­je­taan asian­tun­ti­joi­den opas­tuk­sel­la lä­pi kos­mok­sen mys­tee­rien ai­na elä­män al­kuun as­ti. (How the Uni­ver­se Works, do­ku­ment­ti­sarja, USA)
Kausi 6. Jaksot 5-9.
10.25 For­mu­la E: Berliini
8. aje­tus­ta osa­kilpailusta.
10.25: Kohokohdat 5.
11.20: Kohokohdat 6.
10.45 Ar­vo­ka­man etsijät
Ny­ky­päi­vän aar­tee­net­si­jä Drew Pritc­hard mat­kus­taa ym­pä­ri Bri­tan­niaa et­sies­sään upei­ta ja ih­meel­li­siä an­tiik­kie­si­nei­tä. Mi­tä isom­pi saa­lis, si­tä on­nel­li­sem­pi mies. (Sal­va­ge Hun­ters, to­si-tv, USA, 2018)
Kausi 12. Jaksot 2-6.
11.35 Muu­mioi­den salaisuudet
11.40 Huip­pu­sa­lai­set uimapaikat
Luon­nos­ta löy­tyy toi­nen tois­taan upeam­pia ui­ma­paik­ko­ja, joi­den rin­nal­la hie­noim­mat­kin ih­mi­sen ra­ken­ta­mat al­taat kalpenevat.
11.35 Es­co­ba­rin miljoonat
Ai­koi­naan maail­man et­si­tyin mies, pa­ha­mai­nei­nen huu­me­ku­nin­gas Pab­lo Es­co­bar hau­ta­si val­ta­via sum­mia ar­viol­ta 50 mil­jar­din omai­suu­des­taan ym­pä­ri Kolumbiaa...
11.40 Pool Kings
Am­mat­ti­tai­toi­set al­tai­den suun­nit­te­luun ja ra­ken­ta­mi­seen eri­kois­tu­neet tii­mit te­ke­vät asiak­kai­den toi­veis­ta tot­ta. Mi­kään ei ole heil­le mahdotonta,
11.40 Xt­re­me Waterparks
Lu­vas­sa on jän­ni­tys­tä ja ad­re­na­lii­nia, kun tu­tus­tum­me maail­man hur­jim­piin ve­si­puistoihin.
Kausi 2. Jaksot 7-1.
11.40 Ric­hard Hammonds Big
12
12.15 Gold Rush: White Water
UUSI KAUSI!
12.30 Men­nei­syy­den mysteerit
12.35 Gold Rush: Par­ke­rin kultareitti
UUSI KAUSI! Klon­di­ken ko­vien reittien,..
13.05 TV Shop
13.25 TV Shop
13.30 TV Shop
14.05 Mu­seoi­den mysteerit
14.25 Wheeler Dealers
(Whee­ler Dea­lers, to­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2015)
ma: Messerschmitt KR200.
ti: Citroen HY Van.
ke: VW Corrado VR6.
to: Honda S2000.
pe: Noble M12 GTO 2. 5...
14.30 Mu­seoi­den mysteerit
15
15.00 Top Gear
Au­to­sar­jo­jen klas­si­kos­sa tu­tus­tu­taan au­toi­hin ja tes­ta­taan me­no­pe­le­jä lai­das­ta lai­taan. 6. kau­del­la sar­jaa luot­saa­vat Je­re­my Clark­son, Ric­hard Ham­mond ja Ja­mes May. (Top Gear, viih­de, Iso-Bri­tannia, 2005)
15.20 Gold Rush: Par­ke­rin kultareitti
ke: 3. kau­si al­kaa uu­sin­ta­na. Osa 1...
15.20 Vie­rai­ta avaruudesta
Kuu­si alan huip­pua­sian­tun­ti­jaa et­sii vas­taus­ta ky­symykseen,..
16.15 NA­SAn sa­laiset kansiot
Sar­ja pu­reu­tuu ih­mi­siä as­kar­rut­ta­vaan ikui­suus­ky­sy­myk­seen, on­ko maan ul­ko­puo­lis­ta elä­mää olemassa...
17.10 Wheeler Dealers
ti: Huo­no­kun­toi­set klas­sik­koau­tot saa­vat Mi­ke Bre­we­rin ja Edd Chi­nan osaa­vis­sa kä­sis­sä uu­den elämän...
ke: Tiimi työstää viidennen sukupolven Ford Broncoa. Ant löy­tää au­tos­ta muu­ta­man yl­lätyksen,..
to: Huo­no­kun­toi­set klas­sik­koau­tot saa­vat Mi­ke Bre­we­rin ja Edd Chi­nan osaa­vis­sa kä­sis­sä uu­den elämän...
pe: 7. kau­si al­kaa uu­sin­ta­na. Osa 1. Jen­sen In­ter­cep­tor. Mi­ke ha­luaa klas­si­sen Jen­sen In­terceptorin...
17.10 Ul­jas universumi
Sar­ja tut­kii pe­rus­teel­li­ses­ti ul­koa­va­ruut­ta ja näyt­tää, kuin­ka ga­lak­sit, planeetat,..
18
18.00 Top Gear
Au­to­sar­jo­jen klas­si­kos­sa tu­tus­tu­taan au­toi­hin ja tes­ta­taan me­no­pe­le­jä lai­das­ta lai­taan. 6. kau­del­la sar­jaa luot­saa­vat Je­re­my Clark­son, Ric­hard Ham­mond ja Ja­mes May. (Top Gear, viih­de, Iso-Bri­tannia, 2005)
18.00 Gold Rush: Par­ke­rin kultareitti
UUSI KAUSI! Klon­di­ken ko­vien reittien,..
18.00 Gold Rush: White Water
UUSI KAUSI!
18.05 Muu­mioi­den salaisuudet
Ar­keo­lo­gi ja muu­mioa­sian­tun­ti­ja Ra­my Ro­ma­ny tut­kii maa­pal­lon kieh­to­vim­pien hau­taus­paikkojen,..
18.00 Men­nei­syy­den mysteerit
Sar­jas­sa pää­sem­me tu­tus­tu­maan his­to­rial­li­siin koh­tei­siin ar­keo­lo­gien mat­kas­sa. Tut­ki­jat et­si­vät vas­tauk­sia men­nei­siin ta­pahtumiin,..
19.00 Alas­kan rakentajat
Kek­se­liäät huip­pu­ra­ken­ta­jat haas­ta­vat erä­maan ka­rut olo­suh­teet ra­ken­taes­saan unel­mien asun­to­ja Alas­kan syr­jä­seu­duil­le. (Buil­ding Alas­ka, to­si-tv, USA, 2015)
19.00 Men­nei­syy­den mysteerit
Sar­jas­sa pää­sem­me tu­tus­tu­maan his­to­rial­li­siin koh­tei­siin ar­keo­lo­gien mat­kas­sa. Tut­ki­jat et­si­vät vas­tauk­sia men­nei­siin ta­pahtumiin,..
19.00 Muu­mioi­den salaisuudet
Ar­keo­lo­gi ja muu­mioa­sian­tun­ti­ja Ra­my Ro­ma­ny tut­kii maa­pal­lon kieh­to­vim­pien hau­taus­paikkojen,..
20.00 Wheeler Dealers
ti: Tiimi työstää viidennen sukupolven Ford Broncoa. Ant löy­tää au­tos­ta muu­ta­man yl­lätyksen,..
ke: Huo­no­kun­toi­set klas­sik­koau­tot saa­vat Mi­ke Bre­we­rin ja Edd Chi­nan osaa­vis­sa kä­sis­sä uu­den elämän...
to: 7. kau­si al­kaa uu­sin­ta­na. Osa 1. Jen­sen In­ter­cep­tor. Mi­ke ha­luaa klas­si­sen Jen­sen In­terceptorin...
pe: Ford Sierra Cosworth. Mi­ke ha­la­jaa Ford Sier­ra Cos­wort­hia, jo­ka näyt­tää per­heautolta,..
la: Huo­no­kun­toi­set klas­sik­koau­tot saa­vat Mi­ke Bre­we­rin ja Edd Chi­nan osaa­vis­sa kä­sis­sä uu­den elämän...
su: Tiimi työstää viidennen sukupolven Ford Broncoa. Ant löy­tää au­tos­ta muu­ta­man yl­lätyksen,..
21
21.00 Top Gear
Au­to­sar­jo­jen klas­si­kos­sa tu­tus­tu­taan au­toi­hin ja tes­ta­taan me­no­pe­le­jä lai­das­ta lai­taan. 6. kau­del­la sar­jaa luot­saa­vat Je­re­my Clark­son, Ric­hard Ham­mond ja Ja­mes May. (Top Gear, viih­de, Iso-Bri­tannia, 2005)
21.00 elokuva: Pu­nainen vaara
(Red Heat aka. Ar­nold Sch­war­ze­neg­ger on Ivan Dan­ko, ra­juot­tei­nen po­lii­si Neu­vos­to­lii­tos­ta, jo­ka läh­tee Chi­ca­goon jah­taa­maan huu­me­kauppiasta...
Victim of Love, toimintakomedia, USA, 1988)
21.00 elokuva: Battleship
Kan­sain­vä­li­nen lai­vas­to­so­ta­har­joi­tus muut­tuu lei­kis­tä to­dek­si, kun ava­ruu­den muu­ka­lai­set hyök­kää­vät yli­ver­tai­sil­la aluk­sil­laan ih­mis­kun­taa vas­taan. 131 min. Oh­jaus: Pe­ter Berg. Pääo­sis­sa: Ale­xan­der Skars­gård, Brook­lyn Dec­ker, Jes­se Ple­mons, Josh Spence,..
(Battleship, toiminta/seikkailu/sci-fi, USA, 2012)
21.00 elokuva: The Pur­ge: Election Year
The Pur­ge: Anarc­hyn ta­pah­tu­mien jäl­keen Leo Bar­nes työs­ken­te­lee nyt se­naat­to­ri ja pre­si­dent­tieh­do­kas Char­lie Roa­nin tur­val­li­suus­pääl­lik­kö­nä. Roan pyr­kii kiel­tä­mään puh­dis­tuk­sen yön lailla,..
(The Purge: Election Year, kauhu/toiminta, USA, 2016)
21.00 elokuva: Hurjapäät
Nuo­ri po­lii­si Brian O'Con­ner so­lut­tau­tuu pei­te­teh­tä­vis­sä Do­mi­ni­cin joh­ta­maan ka­tu­kaa­ha­ri­jen­giin sel­vit­tääk­seen rek­ka­kaap­pauk­sia. Pian Bria­nin hen­ki­lö­koh­tai­set mo­tii­vit al­ka­vat tul­la po­lii­sin­työn tiel­le. 97 min. Oh­jaus: Rob Co­hen. Pääo­sis­sa: Chad Lindberg,..
(The Fast and the Furious, toiminta, USA, 2001)
22.00 Löy­tö­ret­ki tuntemattomaan
Do­ku­ment­ti­sar­jas­sa tut­ki­mus­mat­kai­li­ja ja tv-kas­vo Josh Ga­tes kier­tää maail­mal­la his­to­rial­lis­ten myyt­tien ja mys­tee­rien pe­räs­sä. (Ex­pe­di­tion Unk­nown, do­ku­ment­ti­sar­ja, USA, 2017)
ti: Täl­lä ker­taa hän selvittää,..
22.55 Mu­seoi­den mysteerit
Don Wil­de­ma­nin juon­ta­mas­sa sar­jas­sa tu­tus­tu­taan kiin­nos­ta­viin ja epä­ta­val­li­siin mu­seoe­si­nei­siin. Jo­kai­sen esi­neen taus­tal­la on us­ko­ma­ton ta­ri­na. (Mys­te­ries at the Museum,
23.00 Gold Rush: Whi­te Wa­ter -spesiaali
23.00 elokuva: Pu­nainen vaara
(Red Heat aka. Ar­nold Sch­war­ze­neg­ger on Ivan Dan­ko, ra­juot­tei­nen po­lii­si Neu­vos­to­lii­tos­ta, jo­ka läh­tee Chi­ca­goon jah­taa­maan huu­me­kaup­pias­ta. Huu­me­pa­ro­ni eh­ti tap­paa Dan­kon kol­le­gan en­nen pa­ke­ne­mis­taan maasta...
Victim of Love, toimintakomedia, USA, 1988)
23.00 elokuva: The Pur­ge: Election Year
The Pur­ge: Anarc­hyn ta­pah­tu­mien jäl­keen Leo Bar­nes työs­ken­te­lee nyt se­naat­to­ri ja pre­si­dent­tieh­do­kas Char­lie Roa­nin tur­val­li­suus­pääl­likkönä...
(The Purge: Election Year, kauhu/toiminta, USA, 2016)
23.25 elokuva: Fast & Furious 5
(Fast Five, toiminta, USA, 2011)
23.45 Fast n' Loud: Hauskat videot
Kausi 1. Jaksot 15-18.
0
00.40 Die­sel Brothers
Kausi 2. Jaksot 17-19.
00.45 Bitchin' Rides
00.55 Bitchin' Rides
01.35 Ghost Adventures
Pa­ra­nor­maa­le­ja asioi­ta tut­ki­vat Zak Ba­gans ja Nick Groff se­kä hei­dän tek­nik­kon­sa Aa­ron Good­win jou­tu­vat ko­vaan tes­tiin met­säs­täes­sään aa­vei­ta maail­man syn­kim­mis­sä paikoissa.
Kausi 7. Jaksot 9-3.
01.40 Bitchin' Rides
01.50 Ghost Adventures
Pa­ra­nor­maa­le­ja asioi­ta tut­ki­vat Zak Ba­gans ja Nick Groff se­kä hei­dän tek­nik­kon­sa Aa­ron Good­win jou­tu­vat ko­vaan tes­tiin met­säs­täes­sään aa­vei­ta maail­man syn­kim­mis­sä paikoissa.
02.35 Ghost Adventures
3
03.15 Mons­te­rien metsästäjät
Kausi 2. Jaksot 5-8.
03.30 Mons­te­rien metsästäjät
04.05 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
Ame­rik­ka­lai­nen tv-kasvo,..
Kausi 4. Jaksot 10-17.
04.15 Mons­te­rien metsästäjät
04.25 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
Ame­rik­ka­lai­nen tv-kasvo,..
Kausi 4. Jaksot 20-23.