Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 21 22 23 24 25
1.6. 2.6. 3.6. 4.6. 5.6. 6.6. 7.6.
6
06.00 Arktiset vedet
06.30 Mu­seoi­den mysteerit
06.15 Arktiset vedet
06.35 Mu­seoi­den mysteerit
06.10 Mu­seoi­den mysteerit
06.15 Mu­seoi­den mysteerit
06.50 Mu­seoi­den mysteerit
Don Wil­de­ma­nin juon­ta­mas­sa sar­jas­sa tu­tus­tu­taan kiin­nos­ta­viin ja epä­ta­val­li­siin mu­seoesineisiin.
Jaksot 19-16.
07.05 Val­mis­tuksen salat
to: UUSI KAUSI! Sar­jas­sa näytetään,..
pe:
la:
07.10 Val­mis­tuksen salat
Sar­jas­sa näy­te­tään, kuin­ka jo­kai­päi­väi­ses­sä käy­tös­säm­me ole­vat pe­rus­ta­va­rat ja -tuot­teet teh­dään. (How It's Ma­de, do­ku­ment­ti­sar­ja, Ka­nada, 2014)
07.30 Val­mis­tuksen salat
Sar­jas­sa näytetään,..
Kausi 13. Jaksot 5-6.
07.30 Val­mis­tuksen salat
Sar­jas­sa näytetään,..
Kausi 13. Jaksot 9-10.
08.25 Mi­ten kaik­ki tehdään?
Ny­ky­maail­ma on täyn­nä mo­ni­mut­kai­sia tuo­tan­to- ja val­mis­tusp­rosesseja...
Kausi 12. Jaksot 17-20.
08.35 Val­mis­tuksen salat
Sar­jas­sa näytetään,..
Kausi 13. Jaksot 7-8.
08.25 Mi­ten kaik­ki tehdään?
Ny­ky­maail­ma on täyn­nä mo­ni­mut­kai­sia tuo­tan­to- ja val­mis­tusp­ro­ses­se­ja. No­pea­tah­ti­ses­sa sar­jas­sa juon­ta­jat Pat O'Brien ja Do­rot­hy Lu­cy avaa­vat eri alo­jen asian­tun­ti­joi­den kans­sa, mi­ten kaik­ki oi­kein teh­dään. (How Do They Do It? , do­ku­ment­ti­sar­ja, Ka­na­da ja Iso-Bri­tannia, 2015)
Kausi 13. Jaksot 4-15.
08.30 Hen­gen­vaa­ral­li­nen saa­lis: Dungeon's Cove
Hen­gen­vaa­ral­li­nen saa­lis -sar­jan spin-off Dun­geon's Co­ve vie Ore­go­nin osa­val­tion New­por­tiin, ka­las­tus­kau­pun­kiin "Tyy­nen val­ta­me­ren hau­taus­maan" reunalla,..
Kausi 1. Jaksot 5-6.
08.40 Gold Rush
(Gold Rush, to­si-tv, USA, 2018)
08.40: Kullankaivuu Alaskan jäätävissä olosuhteissa jatkuu.
9
09.35 Mi­ten kaik­ki tehdään?
Ny­ky­maail­ma on täyn­nä mo­ni­mut­kai­sia tuo­tan­to- ja val­mis­tusp­rosesseja...
Kausi 13. Jaksot 1-3.
10.25 Ar­vo­ka­man etsijät
10.25 Ar­vo­ka­man etsijät
10.30 Ar­vo­ka­man etsijät
Ny­ky­päi­vän aar­tee­net­si­jä Drew Pritc­hard mat­kus­taa ym­pä­ri Bri­tan­niaa et­sies­sään upei­ta ja ih­meel­li­siä an­tiik­kie­si­nei­tä. Mi­tä isom­pi saa­lis, si­tä on­nel­li­sempi mies.
10.20 Alas­ka: Vii­meinen rintama
11.00 Ar­vo­ka­man etsijät
11.20 Brittifarmarit
Sar­ja pal­jas­taa maa­ti­lal­li­sen elä­män haas­teet ja huip­pu­het­ket. (Born Muc­key: Li­fe on the Farm, to­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2019)
Kausi 1. Jaksot 1-2.
11.20 Sel­vit­tä­mä­tön salaisuus
11.15 Tum­mien ve­sien mysteerit
Tut­ki­mus­koh­tei­siin lu­keu­tu­vat muun muas­sa ha­vain­not myyt­ti­sis­tä ve­si­hir­viöis­tä se­kä alueet, joil­ta tie­tyt ka­la­la­jit ovat yh­täk­kiä kadonneet.
Kausi 1. Jaksot 1-2.
11.25 Fast n' Loud
Ric­hard ja Aa­ron ra­ken­ta­vat kuu­mim­man hot­ro­din­sa eli 1976-vuo­si­mal­lin Che­vy C-10 -näy­tö­sau­ton, jo­ka myy­dään Catt­le Ba­rons Ball -huu­to­kau­pas­sa. (Fast n' Loud,
11.25 Myytinmurtajat
Viih­dyt­tä­vä sar­ja jat­kuu, kun uu­det myy­tin­mur­ta­jat Jon Lung ja Brian Lou­den ot­ta­vat oh­jak­set käsiinsä...
Kausi 11. Jaksot 9-10.
11.55 Ric­hard Hammonds Big
12
12.15 Men­nei­syy­den mysteerit
Sar­jas­sa pää­sem­me tu­tus­tu­maan his­to­rial­li­siin koh­tei­siin ar­keo­lo­gien matkassa...
12.10 Arktiset vedet
Pal­las, turs­ka, kis­sa­ka­la, sei, rau­tu ja tai­men. Ka­las­tus­ta me­rel­lä ja järvissä...
12.20 Brittifarmarit
Sar­jas­sa seu­ra­taan kol­mea brit­ti­läis­tä maa­jus­sia, jot­ka hoi­ta­vat kol­mea täy­sin eri­lais­ta perhetilaa...
12.55 Pa­luu Tsernobyliin
13.10 TV Shop
13.10 TV Shop
13.20 TV Shop
13.50 TV Shop
14.10 Wheeler Dealers
14.10 Wheeler Dealers
pe: 14. kau­si al­kaa uu­sin­ta­na. Osa 1...
14.15 Nais­ten autopaja
(All Girls Ga­ra­ge, to­si-tv, USA, 2019)
Kausi 8. Jaksot 1-2.
14.20 Us­ko­mat­to­mat rakennelmat
Sar­jas­sa tu­tus­tu­taan in­si­nöö­ri­työn tai­don­näytteisiin,..
14.50 Gold Rush
(Gold Rush, to­si-tv, USA, 2015)
14.50: Jäässä.
15.45: Klondiken kuningas. Klon­di­ken po­jat pa­laa­vat kul­lan­kaivuuseen...
15
15.05 Gold Rush
(Gold Rush, to­si-tv, USA, 2015)
15.05: Jymyjuttu.
16.00: Oregonin kultaa. Klon­di­ken po­jat pa­laa­vat kul­lan­kaivuuseen...
15.10 Gold Rush: erikoisjaksot
Ko­va to­tuus kullasta...
15.20 Gold Rush
7. kau­si al­kaa uu­sin­ta­na. Osa 1. Todd Hoff­man, To­ny Beets, Par­ker Sch­na­bel ja kump­pa­nit pa­laa­vat apajille,..
15.15 Gold Rush
Todd Hoff­man, Tony Beets,..
15.15 Us­ko­mat­to­mat rakennelmat
Sar­jas­sa tu­tus­tu­taan in­si­nöö­ri­työn tai­don­näytteisiin,..
15.20 Mu­seoi­den mysteerit
16.05 Gold Rush: Spesiaali
Eri­kois­jak­sois­sa kuul­laan sar­jan 6. kau­teen liit­ty­viä paljastuksia.
16.10 Gold Rush: Spesiaali
Eri­kois­jak­sois­sa kuul­laan sar­jan 6. kau­teen liit­ty­viä pal­jas­tuk­sia. (Gold Rush,
16.05 Alas­ka: Vii­meinen rintama
16.10 Har­vi­nais­ten eläin­ten jäljillä
1. kau­si al­kaa uu­sin­ta­na. Osa 1...
17.00 Aar­teen­met­säs­tä­jät: Käärmesaari
16.59 Wheeler Dealers
Huo­no­kun­toi­set klas­sik­koau­tot saa­vat Mi­ke Bre­we­rin ja Edd Chi­nan osaa­vis­sa kä­sis­sä uu­den elä­män. Mi­kel­la on eh­ty­mä­tön vai­nu löy­tää ro­mun seas­ta hel­met, min­kä jäl­keen me­kaa­nik­ko Edd pis­tää tuu­le­maan. Kun­nos­tuk­sen jäl­keen kak­si­kon ta­voit­tee­na on myy­dä uu­siu­tu­nut me­no­pe­li voi­tol­la eteen­päin. (Whee­ler Dealers,
17.00 Am­mat­tina sankari
Sar­jas­sa seu­ra­taan kuut­ta maan­tei­den am­mat­ti­lais­ta, jois­ta jo­kai­sel­la on tär­keä ta­ri­na ker­rottavanaan...
17.05 Pon­ti­kan­keit­tä­jät: Spesiaali
kau­den eri­kois­jaksot. 6...
17.05 Men­nei­syy­den mysteerit
Sar­jas­sa pää­sem­me tu­tus­tu­maan his­to­rial­li­siin koh­tei­siin ar­keo­lo­gien matkassa...
17.56 Top Gear
ma: UUSI SARJA!
ti: UUSI KAUSI! Au­to­sar­jo­jen klas­si­kos­sa tu­tus­tu­taan au­toi­hin ja tes­ta­taan me­no­pe­le­jä lai­das­ta laitaan. 6...
ke: Au­to­sar­jo­jen klas­si­kos­sa tu­tus­tu­taan au­toi­hin ja tes­ta­taan me­no­pe­le­jä lai­das­ta laitaan. 6...
to:
18.00 Brittifarmarit
Sar­jas­sa seu­ra­taan kol­mea brit­ti­läis­tä maa­jus­sia, jot­ka hoi­ta­vat kol­mea täy­sin eri­lais­ta perhetilaa...
18.00 Sel­vit­tä­mä­tön salaisuus
18
18.05 Ki­rot­tu kulta-aarre
UUSI SARJA! Sy­väl­lä Ka­na­dan erä­maas­sa hu­hu­taan ole­van mil­jar­dien dol­la­rien ar­vos­ta kultaa...
19.00 Alas­ka: Vii­meinen rintama
Ää­rio­lo­suh­teis­sa sel­viy­ty­mi­nen vaa­tii jo­kai­sen per­heen­jä­se­nen panosta.
ti: Kilc­he­rin per­he elää maa­ti­lal­la Alas­kan ta­ka­mail­la täy­sin eris­tyk­sis­sä yh­teiskunnasta.
19.00 Men­nei­syy­den mysteerit
Sar­jas­sa pää­sem­me tu­tus­tu­maan his­to­rial­li­siin koh­tei­siin ar­keo­lo­gien mat­kas­sa. Tut­ki­jat et­si­vät vas­tauk­sia men­nei­siin ta­pahtumiin,..
19.00 Mys­tee­rien jäljillä
UUSI SARJA!
20.00 Wheeler Dealers
ti: Huo­no­kun­toi­set klas­sik­koau­tot saa­vat Mi­ke Bre­we­rin ja Edd Chi­nan osaa­vis­sa kä­sis­sä uu­den elämän...
ke:
to: 14. kau­si al­kaa uu­sin­ta­na. Osa 1...
la: Huo­no­kun­toi­set klas­sik­koau­tot saa­vat Mi­ke Bre­we­rin ja Edd Chi­nan osaa­vis­sa kä­sis­sä uu­den elämän...
su:
21
21.00 Top Gear
6. kau­del­la sar­jaa luot­saa­vat Je­re­my Clark­son, Ric­hard Ham­mond ja Ja­mes May. (Top Gear, viih­de, Iso-Bri­tannia, 2005)
ma: UUSI KAUSI!
21.00 elokuva: The Witch
Wil­liam ja Kat­he­ri­ne se­kä hei­dän vii­si las­taan elä­vät har­tai­na kris­tit­tyi­nä vai­kea­kul­kui­sen erä­maan tun­tu­mas­sa Uu­des­sa-Eng­lan­nis­sa vuonna 1630...
(The Witch, kauhu, USA, 2016)
21.00 elokuva: Muumion paluu
San­ka­riar­keo­lo­git Rick ja Eve­lyn pa­laa­vat poi­kan­sa kans­sa tut­ki­maan mui­nai­sen Egyp­tin sa­lai­suuk­sia. Pian he huo­maa­vat sot­keu­tu­neen­sa kamp­pai­luun maail­man her­ruu­des­ta ja saa­vat pe­rään­sä ma­na­lan mah­ta­vim­mat pe­dot. 130 min. Oh­jaus: Step­hen Som­mers. Pääo­sis­sa: Ar­nold Vosloo,..
(The Mummy Returns, toiminta, USA, 2001)
21.00 elokuva: Blackhat
Ky­ber­ri­kol­li­suu­den maail­maan si­joit­tu­vas­sa tril­le­ris­sä tie­to­mur­ros­ta tuo­mit­tu hak­ke­ri saa mah­dol­li­suu­den ly­hen­tää van­ki­la­tuo­mio­taan liit­ty­mäl­lä kan­sain­vä­li­seen tii­miin, jo­ka jah­taa verk­ko­ri­kol­li­suu­teen eri­kois­tu­nut­ta lii­gaa ym­pä­ri maail­maa. 213 min. Oh­jaus: Mic­hael Mann. Pääo­sis­sa: Ch­ris Hems­worth, Vio­la Da­vis, Wei Tang, Lee­hom Tang. 213 min.
(Blackhat, toimintatrilleri, USA, 2015)
21.00 elokuva: Medusan isku
Kun hil­jai­se­loa viet­tä­vä am­mat­ti­tap­pa­ja Ja­son Bour­ne la­vas­te­taan syyl­li­sek­si kah­den CIA-agen­tin sur­maan ja jo­ku yrit­tää mur­ha­ta hä­net, al­kaa kiih­keä ajo­jah­ti to­tuu­den löy­tä­mi­sek­si. 98 min. Oh­jaus: Paul Greeng­rass. Pääo­sis­sa: Brian Cox,..
(The Bourne Supremacy, toiminta, USA/Saksa, 2004)
22.00 Mais­tis­sa maailmalla
Chile.
22.00 Löy­tö­ret­ki tuntemattomaan
Do­ku­ment­ti­sar­jas­sa tut­ki­mus­mat­kai­li­ja ja tv-kas­vo Josh Ga­tes kier­tää maail­mal­la his­to­rial­lis­ten myyt­tien ja mys­tee­rien pe­räs­sä. (Ex­pe­di­tion Unk­nown, do­ku­menttisarja,
23.00 Mu­seoi­den mysteerit
Don Wil­de­ma­nin juon­ta­mas­sa sar­jas­sa tu­tus­tu­taan kiin­nos­ta­viin ja epä­ta­val­li­siin mu­seoe­si­nei­siin. Jo­kai­sen esi­neen taus­tal­la on us­ko­ma­ton ta­ri­na. (Mys­te­ries at the Mu­seum, do­ku­ment­ti­sar­ja, USA, 2018)
Jaksot 19-19.
22.50 elokuva: 12 apinaa
Vi­rus on tap­pa­nut val­tao­san ih­miskunnasta...
(Twelve Monkeys, sci-fi/trilleri, USA, 1995)
23.05 elokuva: Muumion paluu
San­ka­riar­keo­lo­git Rick ja Eve­lyn pa­laa­vat poi­kan­sa kans­sa tut­ki­maan mui­nai­sen Egyp­tin sa­laisuuksia...
(The Mummy Returns, toiminta, USA, 2001)
23.30 elokuva: Pu­nainen vaara
(Red Heat aka. Ar­nold Sch­war­ze­neg­ger on Ivan Danko,..
Victim of Love, toimintakomedia, USA, 1988)
23.30 elokuva: The Witch
(The Witch, kauhu, USA, 2016)
23.50 Fast n' Loud
(Fast n' Loud, to­si-tv, USA, 2013)
Kausi 2. Jaksot 1-3.
0
00.45 Die­sel Brothers
(Die­sel Brot­hers, to­si-tv, USA, 2018)
Kausi 2. Jaksot 1-3.
01.10 Die­sel Brothers
01.10 Die­sel Brothers
01.25 Die­sel Brothers
01.25 Die­sel Brothers
01.40 Ghost Adventures
Pa­ra­nor­maa­le­ja asioi­ta tut­ki­vat Zak Ba­gans ja Nick Groff se­kä hei­dän tek­nik­kon­sa Aa­ron Good­win jou­tu­vat ko­vaan tes­tiin met­säs­täes­sään aa­vei­ta maail­man syn­kim­mis­sä pai­kois­sa. (Ghost Ad­ven­tu­res, pa­ra­nor­maa­li, USA, 2016)
02.05 Ghost Adventures
02.10 Ghost Adventures
03.00: 13. kau­si al­kaa uu­sin­ta­na. Osa 1. (Ghost Adventures,
02.20 Ghost Adventures
Kausi 12. Jaksot 11-12.
02.20 Ghost Adventures
3
03.25 Mu­seoi­den mysteerit
Jaksot 17-17.
03.55 Mu­seoi­den mysteerit
04.05 Mu­seoi­den mysteerit
03.55 Mu­seoi­den mysteerit
04.05 Mu­seoi­den mysteerit
04.20 Ruo­ka­mat­kalla USA:ssa
Kausi 26. Jaksot 15-2.
04.15 Ruo­ka­mat­kalla USA:ssa
Kausi 27. Jaksot 3-11.
04.45 Ruo­ka­mat­kalla USA:ssa
04.45 Ruo­ka­mat­kalla USA:ssa
04.55 Ruo­ka­mat­kalla USA:ssa
04.55 Ruo­ka­mat­kalla USA:ssa