Ohjelmakartta.fi
6.4. 7.4. 8.4. 9.4. 10.4. 11.4. 12.4.
6
06.00 Ame­ri­can Chop­per: Se­nior vs. Junior
06.20 Ame­ri­can Chop­per: Se­nior vs. Junior
Ame­ri­can Chop­per -sar­jan spin-of­fis­sa seu­ra­taan isä-Mi­ken moot­to­ri­pyö­räyh­tiö Oran­ge Coun­ty Chop­per­sin ja Paul ju­nio­rin avaa­man prät­kä­fir­ma Paul Jr. De­sign­sin vä­lis­tä kil­pai­lua. (Ame­ri­can Chop­per: Se­nior vs. Ju­nior, to­si-tv, USA, 2011)
06.10 Mys­teerikohteet
la: John matkustaa Vanuatulle,
su: John matkustaa Taiwaniin,
06.25 Ame­rican Chopper
8. kau­si al­kaa uu­sin­ta­na. Osa 1. Se­nior ojen­taa käden...
06.40 Ame­rican Chopper
(Ame­ri­can Chop­per: Se­nior vs. Ju­nior, to­si-tv, USA, 2011)
la: Mikeyn päätös.
su: Mykkäkoulua. Tun­teet kuo­hah­ta­vat OCC:llä,..
07.00 Mah­ta­vat miesluolat
07.20 Mah­ta­vat miesluolat
07.35 Mah­ta­vat miesluolat
07.35 Mah­ta­vat miesluolat
07.55 Mu­seoi­den mysteerit
Don Wil­de­ma­nin juon­ta­mas­sa sar­jas­sa tu­tus­tu­taan kiin­nos­ta­viin ja epä­ta­val­li­siin mu­seoe­si­nei­siin. Jo­kai­sen esi­neen taus­tal­la on us­ko­ma­ton ta­ri­na. (Mys­te­ries at the Mu­seum, do­ku­ment­ti­sar­ja, USA, 2018)
08.00 Mu­seoi­den mysteerit
Don Wil­de­ma­nin juon­ta­mas­sa sar­jas­sa tu­tus­tu­taan kiin­nos­ta­viin ja epä­ta­val­li­siin mu­seoe­sineisiin...
08.00 Gold Rush
ja Todd Hoff­man, To­ny Beets, Par­ker Sch­na­bel ja kump­pa­nit saa­pu­vat apa­jil­le en­tis­tä näl­käi­sem­pi­nä. (Gold Rush, to­si-tv, USA, 2017)
08.00: Kullankaivuu Alaskan jäätävissä olosuhteissa jatkuu,
08.45 Mys­teerikohteet
Tällä kertaa tie vie Boliviaan,
08.45 Mys­teerikohteet
08.45: Tällä kertaa tie vie Belizeen,
09.15: Is­tan­bu­lis­sa ja Honolulussa.
08.45 Mys­teerikohteet
to: John matkustaa Vanuatulle,
pe: John matkustaa Taiwaniin, John matkustaa Madagaskariin,
08.55 Hen­gen­vaa­ral­li­nen saa­lis spesiaali
13. kau­den eri­koisjaksot,..
9
09.40 Ih­meel­li­set eläimet
mut­ta olet­ko kos­kaan poh­ti­nut mi­ten tai miksi?..
09.35 Loud
(Fast n' Loud, to­si-tv, USA, 2013)
10.30: Dale Juniorin Sick Nomad.
11.25: Leikattu Cabriolet ja Corvette Rescue.
09.40 Kul­lan sukeltajat
(Be­ring Sea Gold, to­si-tv, USA, 2012)
09.40: Sarja alkaa alusta uusintana.
10.35: Huono sopimus.
11.35: Imua. Ruop­paa­jat ot­ta­vat hy­väs­tä sääs­tä kaiken irti,..
09.40 Gold Rush
To­ny Beets, Par­ker Sch­na­bel ja kump­pa­nit pa­laa­vat apa­jil­le, kun kul­lan­kai­vuu Alas­kan jää­tä­vis­sä olo­suh­teis­sa jat­kuu ja kil­pai­lu tii­vis­tyy en­ti­ses­tään. (Gold Rush, to­si-tv, USA, 2016)
09.45 Alas­to­mat sel­viy­ty­jät extreme
Kak­si­tois­ta maail­man par­hai­siin lu­keu­tu­vaa sel­viy­ty­mi­sa­sian­tun­ti­jaa tes­taa tai­to­jaan Ko­lum­bian vil­lin luon­non kes­kel­lä pe­rä­ti 40 päi­vän ajan il­man ruo­kaa, vet­tä ja vaat­tei­ta. (Na­ked and Af­raid XL, to­si-tv, USA, 2015)
09.50 Hen­gen­vaa­ral­linen saalis
Sar­ja seu­raa ku­nin­gas­ra­pu­jen pyy­dys­tä­jien vaa­ti­vaa ja vaa­ral­lis­ta työ­tä Be­rin­gin­me­ren ää­rio­lo­suh­teis­sa. Myrs­kyä­vä ja hyi­nen me­ri, jää­tä­vä lämpötila,..
10.15 Gold Rush spesiaali
(Gold Rush, to­si-tv, USA, 2017)
10.40 Myy­tin­mur­ta­jan uu­det viritykset
11.35 Arktiset vedet
EU:n suurimalla järvellä.
11.40 Es­co­ba­rin miljoonat
Suu­rin­ta osaa ra­hois­ta ei ole kos­kaan löy­det­ty. Nyt en­ti­nen CIA:n po­lii­si­kak­sik­ko ja DEA:n huu­me­po­lii­sit yh­dis­tä­vät voi­man­sa. Sar­jas­sa seu­ra­taan huip­pu­tii­min työskentelyä,
12
12.30 Kul­lan sukeltajat
Viikinkihautajaiset. Jän­nit­teet ovat korkealla,..
12.20 Ih­meel­li­set eläimet
mut­ta olet­ko kos­kaan poh­ti­nut mi­ten tai miksi?..
12.30 Gold Rush
Todd Hoffman, To­ny Beets, Par­ker Sch­na­bel ja kump­pa­nit pa­laa­vat apajille,..
12.30 Loud
Copo Camaron malliesimerkki.
12.30 Alas­to­mat sel­viy­ty­jät extreme
12.35 Arktiset vedet
Ju­ha­ni Hen­riks­son mat­kus­taa poh­joi­sen jyl­hiin koh­tei­siin ka­las­ta­maan, lait­ta­maan ruo­kaa pai­kal­li­sis­ta raa­ka-ai­neis­ta se­kä tu­tus­tu­maan si­kä­läi­siin ihmisiin.
13.25 TV Shop
13.30 TV Shop
14.25 Kul­lan sukeltajat
Kuka on kapteeni? . Pin­nan al­la ky­te­nyt tyy­ty­mät­tö­myys leimahtaa,..
14.20 Mi­ten kaik­ki tehdään?
14.25 Gold Rush
Todd Hoffman, To­ny Beets, Par­ker Sch­na­bel ja kump­pa­nit pa­laa­vat apajille,..
14.25 Loud
Kova Customline.
14.25 Alas­to­mat sel­viy­ty­jät extreme
14.30 Gold Rush: Par­ke­rin kultareitti
14.30 Myy­tin­mur­ta­jan uu­det viritykset
15
15.20 Alas­ka: Vii­meinen rintama
Kilc­he­rin per­he elää maa­ti­lal­la Alas­kan ta­ka­mail­la täy­sin eris­tyk­sis­sä yh­teis­kun­nas­ta. Ää­rio­lo­suh­teis­sa sel­viy­ty­mi­nen vaa­tii jo­kai­sen per­heen­jä­se­nen pa­nos­ta. (Alas­ka: The Last Fron­tier, to­si-tv, USA, 2018)
15.25 Us­ko­mat­to­mat rakennelmat
Sarjassa tutustutaan insinöörityön taidonnäytteisiin,
15.25 Mu­seoi­den mysteerit
Don Wil­de­ma­nin juon­ta­mas­sa sar­jas­sa tu­tus­tu­taan kiin­nos­ta­viin ja epä­ta­val­li­siin mu­seoe­si­nei­siin. Jo­kai­sen esi­neen taus­tal­la on us­ko­ma­ton ta­ri­na. (Mys­te­ries at the Mu­seum, do­ku­ment­ti­sar­ja, USA, 2018)
16.15 Gold Rush: Whi­te Wa­ter spesiaali
ti: kau­den eri­kois­jak­sot. 2. (Gold Rush: Whi­te Wa­ter Spe­cial, tosi-tv,
16.15 Gold Rush: White Water
Kul­lan­kai­va­jat "Da­ko­ta" Fred Hurt ja hä­nen poi­kan­sa Dus­tin Hurt et­si­vät kul­taa sy­väl­tä Alas­kan erä­maas­ta, Mc­Kin­ley Cree­kin vil­leis­tä ve­sis­tä. Kons­tit ovat en­tis­tä­kin vaa­rallisempia,
16.20 Loud spesiaali
Erikoisjakso. Ric­hard Raw­lings ja Gas Mon­key Ga­ra­gen tii­mi koh­taa­vat suu­ren haas­teen, kun näyt­te­li­jä ja kil­pa-aja­ja Chad Mc­Queen pyy­tää heis­tä ehos­ta­maan vuo­den 1968 Fast­back Mus­tan­gia, jol­la on tar­koi­tus toi­sin­taa Hol­ly­wood-elo­ku­vas­ta tut­tu kuu­lui­sa ta­kaa-ajokohtaus.
17.10 Wheeler Dealers
ma: Audi TT.
ti: VW Split-Screen.
ke: BMW Z1.
to: Veteraaniauto.
pe: Lincoln Continental. Mi­ke saa kä­siin­sä Lin­coln Con­tinentalin,..
17.10 Men­nei­syy­den mysteerit
Sar­jas­sa pää­sem­me tu­tus­tu­maan his­to­rial­li­siin koh­tei­siin ar­keo­lo­gien matkassa...
18
18.05 Gold Rush
Yu­ko­nin kul­lan­kai­va­jat pis­tä­vät jäl­leen kaik­ken­sa pe­liin et­sies­sään rik­kauk­sia. Mu­ka­na ovat uu­det kai­va­jat, lait­teis­tot ja koh­teet, ja pa­nok­set ovat en­tis­tä kor­keam­mal­la! Todd Hoff­man, To­ny Beets, Par­ker Sch­na­bel ja kump­pa­nit saa­pu­vat apa­jil­le näl­käi­sem­pi­nä kuin koskaan.
18.05 Gold Rush: Par­ke­rin kultareitti
18.05 Vie­rai­ta avaruudesta
Kuu­si alan huip­pua­sian­tun­ti­jaa et­sii vas­taus­ta ky­symykseen,..
18.05 Myy­tin­mur­ta­jan uu­det viritykset
18.05 Vie­rai­ta avaruudesta
Kuu­si alan huip­pua­sian­tun­ti­jaa et­sii vas­taus­ta ky­symykseen,..
19.00 Ke­syt­tä­mätön Alaska
Alas­kan luon­non­suo­je­lua­lueet ovat ko­ko Ame­ri­kan vii­mei­sim­piä vil­le­jä asut­to­mat­to­mia seu­tu­ja ko­ko Ame­ri­kas­sa. Sar­ja an­taa mai­nion kat­sauk­sen Ke­nain nie­mi­maan ja Ko­dia­kin saa­ren viil­lie­läi­mis­tä se­kä ih­mi­sis­tä, jot­ka suo­jaa­vat eläin­ten asui­na­luei­ta. (In­to Alas­ka, do­ku­ment­ti­sar­ja, USA, 2018)
19.00 Men­nei­syy­den mysteerit
Sar­jas­sa pää­sem­me tu­tus­tu­maan his­to­rial­li­siin koh­tei­siin ar­keo­lo­gien mat­kas­sa. Tut­ki­jat et­si­vät vas­tauk­sia men­nei­siin ta­pahtumiin,..
19.00 Loud spesiaali
Erikoisjakso. Ric­hard Raw­lings ja Gas Mon­key Ga­ra­gen tii­mi koh­taa­vat suu­ren haas­teen, kun näyt­te­li­jä ja kil­pa-aja­ja Chad Mc­Queen pyy­tää heis­tä ehos­ta­maan vuo­den 1968 Fast­back Mus­tan­gia, jol­la on tar­koi­tus toi­sin­taa Hol­ly­wood-elo­ku­vas­ta tut­tu kuu­lui­sa ta­kaa-ajo­koh­taus. (Fast N' Loud (Me­ga) , 2019)
20.00 Wheeler Dealers
20.00: VW Split-Screen.
21.00: Mi­ke löy­tää 2002-vm Mer­ce­des Benz E55 AMG:n, jo­ka on me­net­tä­nyt hie­man li­has­ta. Syn­tyy­kö sil­lä voittoa?
20.00 Wheeler Dealers
ti: BMW Z1.
ke: Veteraaniauto.
to: Lincoln Continental. Mi­ke saa kä­siin­sä Lin­coln Con­ti­nen­ta­lin, jo­ka oli tyy­lin suun­nan­näyt­tä­jä 1960-luvulla...
pe: Mi­ke ja Edd kai­va­vat esiin au­to­ja Whee­ler Dea­ler -ar­kis­tois­ta, mm. van­ho­ja autoja,..
la: VW Split-Screen.
21
21.00 Loud spesiaali
Erikoisjakso. Ric­hard Raw­lings ja Gas Mon­key Ga­ra­gen tii­mi koh­taa­vat suu­ren haas­teen, kun näyt­te­li­jä ja kil­pa-aja­ja Chad Mc­Queen pyy­tää heis­tä ehos­ta­maan vuo­den 1968 Fast­back Mustangia,
21.00 Vie­rai­ta avaruudesta
Kuu­si alan huip­pua­sian­tun­ti­jaa et­sii vas­taus­ta ky­symykseen,..
21.00 Dracula Untold
Ac­tion-kau­hue­lo­ku­vas­sa Tran­syl­va­nian ruh­ti­nas Vlad Sei­väs­tä­jä tur­vau­tuu pi­mey­den voi­miin suo­jel­les­saan ala­mai­siaan ja per­het­tään turk­ki­lai­sil­ta val­loit­ta­jil­ta. 82 min. Oh­jaus: Ga­ry Sho­re. Pääo­sis­sa: Sa­rah Gadon,..
(Dracula Untold, fantasia/seikkailu, USA, 2014)
21.00 Van Helsing
(Van Helsing, Hir­viön­met­säs­tä­jä Van Hel­sing (Hugh Jack­man) läh­tee Tran­sil­va­niaan ku­kis­ta­maan kam­mot­ta­van krei­vi Dra­cu­lan, mut­ta saa­kin vas­taan­sa myös Fran­kens­tei­nin hir­viön ja ih­mis­su­sia! 131 min. Oh­jaus: Step­hen Som­mers. Pääo­sis­sa: Hugh Jack­man, Ka­te Bec­kin­sa­le, Ric­hard Rox­burgh, Shu­ler Hens­ley, Will Kemp.
21.00 Rid­dic­kin aikakirja
Pi­meän uh­ka -tie­tei­se­lo­ku­van jat­ko-osas­sa palk­kion­met­säs­tä­jiä pa­ke­ne­va van­ki­kar­ku­ri Rid­dick (Vin Die­sel) saa vas­taan­sa ko­ko uni­ver­su­mia uh­kaa­vat nek­ro­mon­ge­rit. 106 min. Oh­jaus: Da­vid Two­hy. Pääo­sis­sa: Ale­xa Da­va­los, Colm Feo­re, Ju­di Dench, Karl Ur­ban, Keith Da­vid, Nick Chin­lund, Than­die New­ton, Vin Diesel...
(The Chronicles of Riddick, toiminta/seikkailu, USA, 2004)
21.00 Mine
SUOMEN TV-ENSI-ILTA! Epäon­nis­tu­neen sa­la­mur­hay­ri­tyk­sen jäl­keen Yh­dys­val­to­jen me­ri­voi­mien so­ti­las jou­tuu yk­sin aa­vi­kol­le kes­kel­le mii­na­kent­tää. So­ti­laan on sel­vit­tä­vä erä­maas­sa yk­sin ka­pi­nal­li­sia, aa­vi­kon vaa­ro­ja ja pään si­säi­siä ää­niä vas­taan. 106 min.
2016
22.00 Mais­tis­sa maailmalla
22.00 Mais­tis­sa maailmalla
22.50 Loud spesiaali
Erikoisjakso. Ric­hard Raw­lings ja Gas Mon­key Ga­ra­gen tii­mi koh­taa­vat suu­ren haasteen,..
23.05 Van Helsing
(Van Helsing, Hir­viön­met­säs­tä­jä Van Hel­sing (Hugh Jack­man) läh­tee Tran­sil­va­niaan ku­kis­ta­maan kam­mot­ta­van krei­vi Draculan,..
23.00 Gold Rush
Yu­ko­nin kul­lan­kai­va­jat pis­tä­vät jäl­leen kaik­ken­sa pe­liin et­sies­sään rik­kauk­sia. Mu­ka­na ovat uu­det kai­va­jat, lait­teis­tot ja koh­teet, ja pa­nok­set ovat en­tis­tä kor­keam­mal­la! Todd Hoff­man, Tony Beets,
23.15 Dracula Untold
(Dracula Untold, fantasia/seikkailu, USA, 2014)
23.40 Skor­pionikuningas
(The Scorpion King, toiminta, USA, 2002)
23.55 Wheeler Dealers
(Whee­ler Dea­lers, to­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2014)
0
00.35 Wheeler Dealers
00.50 Ame­ri­can Chop­per: Se­nior vs. Junior
00.55 Ame­rican Chopper
Mykkäkoulua.
01.30 Ame­rican Chopper
(Ame­ri­can Chop­per: Se­nior vs. Ju­nior, tosi-tv, USA,
01.25 Ghost Adventures
01.45 Ghost Adventures
Pa­ra­nor­maa­le­ja asioi­ta tut­ki­vat Zak Ba­gans ja Nick Groff se­kä hei­dän tek­nik­kon­sa Aa­ron Good­win jou­tu­vat ko­vaan tes­tiin met­säs­täes­sään aa­vei­ta maail­man syn­kim­mis­sä paikoissa.
01.50 Ghost Adventures
02.45: 5. kau­si al­kaa uu­sin­ta­na. Osa 1. (Ghost Adventures,
02.25 Ghost Adventures
02.10 Ghost Adventures
3
03.10 Mu­seoi­den mysteerit
03.30 Mu­seoi­den mysteerit
03.50 Mu­seoi­den mysteerit
03.40 Mu­seoi­den mysteerit
04.05 Mu­seoi­den mysteerit
04.00 Ho­tellit kuntoon
04.20 Ho­tellit kuntoon
04.30 Ho­tellit kuntoon