Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 1 2 3 4 5
18.1. 19.1. 20.1. 21.1. 22.1. 23.1. 24.1.
6
05.45 Val­mis­tuksen salat
Sar­jas­sa näytetään,..
Kausi 16. Jaksot 9-12.
05.50 Val­mis­tuksen salat
05.35 Val­mis­tuksen salat
Sar­jas­sa näytetään,..
Kausi 16. Jaksot 15-18.
05.40 Val­mis­tuksen salat
05.45 Val­mis­tuksen salat
Sar­jas­sa näytetään,..
Kausi 16. Jaksot 21-22.
06.15 Hen­gen­vaa­ral­linen saalis
Sar­ja seu­raa ku­nin­gas­ra­pu­jen pyy­dys­tä­jien vaa­ti­vaa ja vaa­ral­lis­ta työ­tä Be­rin­gin­me­ren ää­rio­lo­suh­teis­sa. Myrs­kyä­vä ja hyi­nen me­ri, jää­tä­vä läm­pö­ti­la, louk­kaan­tu­mis­ris­ki ja unen­puu­te te­ke­vät aluk­sil­la työs­ken­te­le­vien ra­vus­ta­jien työs­tä poik­keuk­sel­li­sen haas­ta­vaa. (Dead­liest Catch, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2012)
06.20 Mi­ten kaik­ki tehdään?
Kausi 10. Jaksot 18-19.
06.50 Mi­ten kaik­ki tehdään?
Ny­ky­maail­ma on täyn­nä mo­ni­mut­kai­sia tuo­tan­to- ja val­mis­tusp­ro­ses­se­ja. No­pea­tah­ti­ses­sa sar­jas­sa ava­taan eri alo­jen asian­tun­ti­joi­den kans­sa, mi­ten kaik­ki oi­kein tehdään.
06.45 Mi­ten kaik­ki tehdään?
No­pea­tah­ti­ses­sa sar­jas­sa ava­taan eri alo­jen asian­tun­ti­joi­den kans­sa, mi­ten kaik­ki oi­kein teh­dään. (How Do They Do It?
Kausi 10. Jaksot 20-3.
06.50 Fast N' Loud
Au­to­tun­ti­ja Ric­hard Raw­lings et­sii Tek­sa­sis­ta klas­sik­koau­to­ja Gas Mon­key Ga­ra­ge -kor­jaa­mol­le kun­nos­tet­ta­vik­si ja edel­leen huu­to­kau­pattaviksi.
07.55: (Fast N' Loud, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2019)
08.55: (Fast N' Loud, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2018)
07.30 Ro­muait­tojen aarteet
(Shed And Bu­ried, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2015)
07.55 Au­rin­ko­kun­tam­me planeetat
Ast­ro­naut­ti Mi­ke Mas­si­mo tut­kii ja esit­te­lee Au­rin­ko­kun­taam­me kuu­lu­vien pla­neet­to­jen sa­lai­suuk­sia. (The Pla­nets, Do­ku­ment­ti­sar­ja, Yh­dys­vallat, 2017)
07.50 Ro­muait­tojen aarteet
Juon­ta­ja Hen­ry Co­le ja moot­to­ri­pyö­rä­gu­ru Sam Lo­veg­ro­ve mat­kus­ta­vat ym­pä­ri Bri­tan­niaa et­sies­sään van­ho­ja au­to­ja, moot­to­ri­pyö­riä ja jo­pa ruo­hon­leikkureita,
08.30 Ar­vo­ka­man et­si­jät: Klassikkoautot
08.50 Ar­vo­ka­man et­si­jät: Klassikkoautot
Ar­vo­ka­man et­si­jät-sar­jas­ta tut­tu Drew Pritc­hard ja Moot­to­ri­mie­het-sar­jan Paul Cow­land et­si­vät, ostavat,..
Kausi 2. Jaksot 2-3.
08.55 Ar­vo­ka­man et­si­jät: Klassikkoautot
09.00 Ar­vo­ka­man et­si­jät: Klassikkoautot
9
09.10 Die­sel Brothers
09.35 Alas­ka: Vii­meinen rintama
Kilc­he­rin per­he elää maa­ti­lal­la Alas­kan ta­ka­mail­la täy­sin eris­tyk­sis­sä yh­teiskunnasta...
Kausi 8. Jaksot 14-15.
09.50 Alas­ka: Vii­meinen rintama
Kilc­he­rin per­he elää maa­ti­lal­la Alas­kan ta­ka­mail­la täy­sin eris­tyk­sis­sä yh­teis­kun­nas­ta. Ää­rio­lo­suh­teis­sa sel­viy­ty­mi­nen vaa­tii jo­kai­sen per­heen­jä­se­nen pa­nos­ta. (Alas­ka: The Last Fron­tier, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2018)
09.55 Alas­ka: Vii­meinen rintama
Kilc­he­rin per­he elää maa­ti­lal­la Alas­kan ta­ka­mail­la täy­sin eris­tyk­sis­sä yh­teiskunnasta...
Kausi 8. Jaksot 16-17.
09.55 Die­sel Brothers
10.05 Huip­pu­sa­lai­set uimapaikat
Luon­nos­ta löy­tyy toi­nen tois­taan upeam­pia ui­ma­paik­ko­ja, joi­den rin­nal­la hie­noim­mat­kin ih­mi­sen ra­ken­ta­mat al­taat kalpenevat.
10.15 Kaa­ro­jen kaksintaistelu
10.15: Tässä sarjassa nopeus on valttia!
10.55 Ro­muait­tojen aarteet
(Shed And Bu­ried, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2015)
Kausi 1. Jaksot 1-2.
11.20 TV Shop
(, )
11.40 TV Shop
(, )
11.50 TV Shop
ma: (, )
12.00 TV Shop
to: (, )
12.00 TV Shop
(, )
12
12.20 Kaa­ro­jen kaksintaistelu
Eri­lai­set kul­ku­neu­vot ja kul­jet­ta­jat koh­taa­vat start­ti­vii­val­la - mut­ta ku­ka tai mi­kä on nopein?
12.50 Wheeler Dealers
Kau­del­la näh­dään uu­sia au­ton­kor­jaus­hank­kei­ta au­to­har­ras­ta­ja Mi­ke Bre­we­rin ja hä­nen uu­den me­kaa­nik­kon­sa Ant Ans­tea­din opastuksella.
ti: (Whee­ler Dea­lers, To­si-tv, Iso-Britannia,
ke:
13.00 Wheeler Dealers
Kau­del­la näh­dään uu­sia au­ton­kor­jaus­hank­kei­ta au­to­har­ras­ta­ja Mi­ke Bre­we­rin ja hä­nen uu­den me­kaa­nik­kon­sa Ant Ans­tea­din opas­tuk­sel­la. (Whee­ler Dea­lers 14a, To­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2017)
13.00 Ul­jas universumi
Vi­suaa­li­nen sar­ja tut­kii pe­rus­teel­li­ses­ti ul­koa­va­ruut­ta ja näyt­tää, kuin­ka ga­lak­sit, pla­nee­tat, täh­det ja täh­ti­jär­jes­tel­mät toimivat...
13.30 Top Gear
(Top Gear, Viih­de, Iso-Bri­tannia, 2011)
14.45: Au­to-oh­jel­mak­las­sik­koa juon­ta­vat Je­re­my Clark­son, Ric­hard Ham­mond ja James May.
15.50:
13.50 Gold Rush
(Gold Rush, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2013)
Hoff­ma­nit kamp­pai­le­vat vii­da­kos­sa saa­dak­seen tär­keät vä­li­neet alueelleen...
ti: Sar­jas­sa seu­ra­taan Hoffmanien,..
ke:
14.00 Gold Rush
Sar­jas­sa seu­ra­taan Hoff­ma­nien, Da­ko­ta Boy­sien ja mui­den pe­lot­to­mien kul­lan­kai­va­jien yri­tyk­siä ja ereh­dyk­siä, kun he et­si­vät on­nen­pot­kua kul­ta­ken­til­tä. (Gold Rush, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2013)
15
15.00 Löy­tö­ret­ki tun­te­mat­to­maan: Lu­mi­mie­hen jäljillä
15.50 Wheeler Dealers
Huo­no­kun­toi­set klas­sik­koau­tot saa­vat Mi­ke Bre­we­rin ja Ant Ans­tea­din osaa­vis­sa kä­sis­sä uu­den elä­män. Mi­kel­la on eh­ty­mä­tön vai­nu löy­tää ro­mun seas­ta hel­met, min­kä jäl­keen me­kaa­nik­ko Ant pis­tää tuulemaan.
16.00 Wheeler Dealers
Huo­no­kun­toi­set klas­sik­koau­tot saa­vat Mi­ke Bre­we­rin ja Ant Ans­tea­din osaa­vis­sa kä­sis­sä uu­den elä­män. Mi­kel­la on eh­ty­mä­tön vai­nu löy­tää ro­mun seasta helmet,
16.00 Sel­vit­tä­mä­tön salaisuus
16.50 Top Gear
(Top Gear, Viih­de, Iso-Bri­tannia, 2011)
ti: UU­SI KAU­SI Au­to-oh­jel­mak­las­sik­koa juon­ta­vat Je­re­my Clark­son, Ric­hard Ham­mond ja James May.
ke: Au­to-oh­jel­mak­las­sik­koa juon­ta­vat Je­re­my Clark­son, Ric­hard Ham­mond ja James May.
17.00 Top Gear: Pla­nes, Trains & Automobiles
17.00 Kaa­ro­jen kaksintaistelu
(Head 2 Head, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2017)
Kausi 8. Jaksot 2-3.
17.00 Men­nei­syy­den mysteerit
Sar­jas­sa pää­sem­me tu­tus­tu­maan his­to­rial­li­siin koh­tei­siin ar­keo­lo­gien mat­kas­sa. Tut­ki­jat et­si­vät vas­tauk­sia men­nei­siin tapahtumiin,
17.00 Sa­lais­ten kan­sioi­den paljastukset
18
18.00 Hen­gen­vaa­ral­linen saalis
Sar­ja seu­raa ku­nin­gas­ra­pu­jen pyy­dys­tä­jien vaa­ti­vaa ja vaa­ral­lis­ta työ­tä Be­rin­gin­me­ren ää­rio­lo­suh­teis­sa. Myrs­kyä­vä ja hyi­nen me­ri, jää­tä­vä läm­pö­ti­la, louk­kaan­tu­mis­ris­ki ja unen­puu­te te­ke­vät aluk­sil­la työs­ken­te­le­vien ra­vus­ta­jien työs­tä poik­keuk­sel­li­sen haastavaa.
ti: (Dead­liest Catch, To­si-tv, Yhdysvallat,
ke:
to:
pe: (Dead­liest Catch, To­si-tv, 2020)
18.00 Sa­lais­ten kan­sioi­den paljastukset
18.00 Men­nei­syy­den mysteerit
Sar­jas­sa pää­sem­me tu­tus­tu­maan his­to­rial­li­siin koh­tei­siin ar­keo­lo­gien matkassa...
18.55 Wheeler Dealers
Huo­no­kun­toi­set klas­sik­koau­tot saa­vat Mi­ke Bre­we­rin ja Ant Ans­tea­din osaa­vis­sa kä­sis­sä uu­den elä­män. Mi­kel­la on eh­ty­mä­tön vai­nu löy­tää ro­mun seas­ta hel­met, min­kä jäl­keen me­kaa­nik­ko Ant pis­tää tuu­le­maan. Kun­nos­tuk­sen jäl­keen kak­si­kon ta­voit­tee­na on myy­dä uu­siu­tu­nut me­no­pe­li voi­tol­la eteenpäin.
ti: (Whee­ler Dea­lers, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2018)
ke:
to: (Whee­ler Dea­lers 14a, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2018)
pe: (Whee­ler Dea­lers, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2018)
la: (Whee­ler Dea­lers 14a, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2018)
su:
19.55 Top Gear
(Top Gear, Viih­de, Iso-Bri­tannia, 2011)
ti: Au­to-oh­jel­mak­las­sik­koa juon­ta­vat Je­re­my Clark­son, Ric­hard Ham­mond ja James May.
ke:
20.00 The Program
Irlantilainen urheilujournalisti David Walsh (Ch­ris O'Dowd) epäi­lee mo­nin­ker­tai­sen Tour de Fran­ce -voit­ta­ja Lan­ce Armst­ron­gin (Ben Fos­ter) puh­taut­ta ja ryh­tyy sel­vi­tys­työ­hön osoittaakseen,..
(Program, The, Draama, Iso-Britannia, Ranska, 2015)
20.00 The Visit
Si­sa­ruk­set Bec­ca ja Ty­ler läh­te­vät vii­kok­si iso­van­hem­pien­sa luok­se Penn­syl­va­niaan. Syr­jäi­sel­lä maa­ti­lal­la he kui­ten­kin huo­maa­vat pian, et­tä kaik­ki ei ole kun­nos­sa hei­dän su­ku­laisissaan...
(Visit, The, Kauhu, Yhdysvallat, 2015)
20.00 Lowriders
Los An­ge­le­sin itäo­sis­sa asu­van tei­ni-ikäi­sen ka­tu­tai­tei­li­ja Dan­nyn elä­mä on ju­mis­sa. Dan­ny ha­luai­si kes­kit­tyä tai­tee­seen, mut­ta isä toi­voi­si poi­kan­sa jat­ka­van ja­lan­jäl­jis­sään low­ri­der-kult­tuu­rin ja per­heen au­to­kau­pan parissa.
(Lowriders, Draama, Yhdysvallat, 2017)
20.00 Hell­boy 2: Kul­tainen armeija
Pu­nai­nen kum­ma­jai­nen Hell­boy ja hä­nen yli­luon­nol­li­set ys­tä­vän­sä ovat ih­mis­kun­nan ai­noa toi­vo, kun myyt­ti­ses­tä maail­mas­ta nou­se­va pa­ha prins­si uh­kaa val­la­ta maail­man. 110 min. Oh­jaus: Guil­ler­mo del To­ro. Pääo­sis­sa: An­na Wal­ton, Brian Stee­le, Doug Jo­nes, Ja­mes Dodd, Jeff­rey Tam­bor, John Ale­xan­der, John Hurt, Lu­ke Goss, Ron Perl­man, Selma Blair,
(Hellboy II: The Golden Army, Toiminta, Yhdysvallat, 2008)
21
21.00 Kaa­ro­jen kaksintaistelu
(Head 2 Head, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2017)
ma: UUSI SARJA Sarja alkaa jaksosta 2. Tässä sarjassa nopeus on valttia!
22.00 Mais­tis­sa maail­mal­la: Parhaat baarit
Mat­kai­lu­sar­jas­sa Jack Max­well kier­tää maail­mal­la tu­tus­tu­mas­sa pai­kal­li­seen al­ko­ho­li­kult­tuu­riin ja juo­ma­ta­poi­hin. Spe­siaa­li­kau­del­la hän tu­tus­tuu Yh­dys­val­to­jen par­haim­piin ja mie­len­kii­toi­sim­piin baa­rei­hin. (Boo­ze Tra­ve­ler: Best Bars, Do­ku­ment­ti­sar­ja, Yh­dys­vallat, 2016)
Kausi 1. Jaksot 7-12.
22.00 Last Knights
Ai­ka­kau­del­la, jol­loin kun­nia on kaik­ki kai­kes­sa ja oi­keut­ta jae­taan mie­kan avul­la, lan­gen­nut so­tu­ri Rai­den (Cli­ve Owen) nou­see kor­rup­toi­tu­nut­ta ja sa­dis­tis­ta hal­lit­si­jaa vas­taan kos­taak­seen hä­päis­tyn mes­ta­rin­sa Bartokin ..
(Last Knights, Toiminta, Tsekki, Etelä-Korea, 2015)
22.00 Ride Along 2
Lankomiehet ovat täällä taas! Vas­ta­val­mis­tu­nut po­lii­si Ben ha­luaa ol­la sa­man­lai­nen et­si­vä kuin tu­le­va lan­kon­sa, mut­ta Ja­mes ei vie­lä­kään us­ko, et­tä mies so­pii ky­sei­seen työhön...
(Ride Along 2, Toiminta, Yhdysvallat, 2016)
22.00 Mais­tis­sa maail­mal­la: Parhaat baarit
22.20 The Program
Irlantilainen urheilujournalisti David Walsh (Ch­ris O'Dowd) epäi­lee mo­nin­ker­tai­sen Tour de Fran­ce -voit­ta­ja Lan­ce Armst­ron­gin (Ben Fos­ter) puh­taut­ta ja ryh­tyy sel­vi­tys­työ­hön osoittaakseen,..
(Program, The, Draama, Iso-Britannia, Ranska, 2015)
23.00 Fast n' Loud: Spesiaali
Suositun autosarjan erikoisjaksot. ..
23.05 Fast n' Loud: Hauskat videot
(Fast N' Loud: De­mo­li­tion Thea­ter, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2014)
ti: Alkaa uusintana.
23.05 Fast n' Loud: Hauskat videot
Ric­hard ja Gas Mon­keyn vä­ki esit­te­le­vät kum­mia hyppyjä,..
0
00.00 Yl­lä­tystuunaajat
(Over­hau­lin, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2006)
Kausi 4. Jaksot 16-18.
00.00 Yl­lä­tystuunaajat
(Over­hau­lin, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2007)
Kausi 5. Jaksot 2-3.
00.25 Yl­lä­tystuunaajat
00.25 Yl­lä­tystuunaajat
Partiolaisen vala.
01.05 Ame­rican Chopper
(Ame­ri­can Chop­per, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2003)
Kausi 1. Jaksot 29-2.
01.00 Ame­rican Chopper
(Ame­ri­can Chop­per, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2003)
01.25 Ame­rican Chopper
01.25 Ame­rican Chopper
Iso-Paul rä­jäh­tää Vinnielle,..
02.05 Ghost Adventures
Pa­ra­nor­maa­le­ja asioi­ta tut­ki­vat Zak Ba­gans ja Nick Groff se­kä hei­dän tek­nik­kon­sa Aa­ron Good­win jou­tu­vat ko­vaan tes­tiin met­säs­täes­sään aa­vei­ta maail­man syn­kim­mis­sä pai­kois­sa. (Ghost Ad­ven­tu­res, Pa­ra­nor­maa­li, Yh­dysvallat, )
Kausi 12. Jaksot 2-7.
02.00 Ghost Adventures
Pa­ra­nor­maa­le­ja asioi­ta tut­ki­vat Zak Ba­gans ja Nick Groff se­kä hei­dän tek­nik­kon­sa Aa­ron Good­win jou­tu­vat ko­vaan tes­tiin met­säs­täes­sään aa­vei­ta maail­man syn­kim­mis­sä paikoissa.
02.25 Ghost Adventures
02.25 Ghost Adventures
(Ghost Ad­ven­tu­res, Pa­ra­nor­maa­li, Yh­dys­vallat, 2017)
Kausi 13. Jaksot 1-2.
3
03.55 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
04.05 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
04.05 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
04.00 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
04.00 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
04.20 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
04.20 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
05.15 Huu­to­kauppataisto
05.05 Huu­to­kauppataisto
05.00 Huu­to­kauppataisto
05.10 Huu­to­kauppataisto
05.15 Val­mis­tuksen salat
05.10 Val­mis­tuksen salat
05.35 Val­mis­tuksen salat
05.25 Val­mis­tuksen salat
05.45 Val­mis­tuksen salat
05.55 Val­mis­tuksen salat
05.45 Val­mis­tuksen salat