Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 0 1 2 3 4 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
21.12. 22.12. 23.12. 24.12. 25.12. 26.12. 27.12.
6
01.45 Yl­peäs­ti erilaiset
Ko­ti­mai­nen do­ku­men­taa­ri­nen viih­deoh­jel­ma. Ko­ti­mai­nen ohjelma. .
ti: Itseilmaisu.
ke: Sankarit. Haa­mu­jen met­säs­tys­tä, rul­lai­le­va su­per­san­ka­ri ja Pot­te­ris­mia. Pa­ra­nor­mal In­ves­ti­ga­tions Group sel­vit­tää ku­ka kum­mit­te­lee. Su­per­san­ka­ri La­sers­ka­ter on par­tioi­nut Hel­sin­gin ka­tu­ja jo 90-lu­vul­ta as­ti. Ch­ris pu­keu­tuu Kal­ka­ro­sin asuun ja tie­tää kai­ken Har­ry Pot­ter- maail­mas­ta. He kaik­ki us­ko­vat san­ka­rei­hin, tai ovat nii­tä itse. (41')
07.40 Gra­ce of Monaco
1960-lu­vul­le si­joit­tu­va draa­mae­lo­ku­va ker­too pal­vo­tus­ta fil­mi­täh­des­tä Gra­ce Kel­lys­tä (Ni­co­le Kid­man), jo­ka luo­pui näyt­te­li­jä­nu­ras­taan nai­des­saan Mo­na­con ruh­ti­na­tar Rai­nier III:n (Tim Roth)..
(Grace of Monaco 2014)
9
09.10 elokuva: Kun­non dinosaurus
Ko­ko per­heen suo­mek­si pu­hut­tu ani­maa­tioe­lo­ku­va on jän­nit­tä­vä ja sy­dä­mel­li­nen ta­ri­na ys­tä­vyydestä,..
(The Good Dinosaur 2015)
09.20 Her­kul­linen elämä
Ruot­sa­lai­sen oh­jaa­ja­mes­ta­rin Las­se Hallst­rö­min hur­maa­vas­sa draa­mae­lo­ku­vas­sa Ka­da­min per­he (per­heen poi­ka­na Re­si­dent-sar­jan täh­ti Ma­nish Dayal) muut­taa In­tias­ta rans­ka­lai­seen pik­ku­kaupunkiin,..
(Hundred-Foot Journey, The 2014)
10.00 Eläinsairaala
Ko­ti­mai­nen eläi­noh­jel­ma. (22') .
10.25 Eläinsairaala
10.40 Eläinsairaala
Kau­si 1. Ko­ti­mai­nen eläi­noh­jelma. (22')
10.45 Eläinsairaala
pe: .
la: Eläin­ten­hoi­ta­ja Ter­hi hoi­taa Tessu-kania,..
10.50 Unel­mien poi­kamiestyttö
Vääriä valoja. Yk­si­tyist­ref­feil­lä pääs­tään il­ma­lai­van kyytiin,..
11.15 Unel­mien poi­kamiestyttö
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sarja. (81')
ti: Kuka puhuu totta?
ke: Linnoja ja jäähyväisiä. Rac­hel vie mie­het ro­mant­ti­seen Köö­pen­ha­mi­naan ot­taak­seen selvää,..
11.20 Suuri puhallus
FBI-agent­ti ja In­ter­po­lin ri­kos­tut­ki­ja jah­taa­vat ri­kost­ril­le­ris­sä il­lu­sio­nis­te­ja, jot­ka jär­jes­tä­vät esi­tyk­sis­sään näyt­tä­viä pank­ki­ryös­tö­jä ja ja­ka­vat ra­hat ylei­söl­le. Pääo­sis­sa: Jes­se Ei­sen­berg, Mark Ruf­fa­lo, Woo­dy Harrelson,..
(Now You See Me 2013)
11.30 Unel­mien poi­kamiestyttö
Viimeiset neljä. Rac­hel on kuu­den jäl­jel­lä ole­van mie­hen kans­sa Sveitsissä,..
12
12.15 Remp­pa vai muutto
Ame­rik­ka­lai­nen li­fes­ty­leoh­jel­ma. (43') .
12.15: Tyhjä pesä.
13.00: Pakoon pyykkivuoria.
12.25 Maail­man ö­kyimmät lahjat
12.25 Maail­man ö­kyimmät lelut
Liv D: Maailman ökyimmät lelut.
12.40 Remp­pa vai muutto
Ame­rik­ka­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (43')
ti: Puumaja. Penninvenyttäjien unelmatalo.
ke: Tilaa anopille. Ratkaiseva keittiö.
12.55 Remp­pa vai muutto
Ame­rik­ka­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (43')
12.55: Tunkeilevat sukulaiset.
13.40: Nykyaikaa etsimässä.
13.15 Toi­sen­laiset äidit
Ko­ti­mai­nen rea­li­ty­sarja. (41')
pe: Suurperheen yllätysvauva.
la: Kontrollintäyteinen raskaus.
13.15 Interstellar
Hen­keä­sal­paa­va, tu­le­vai­suu­teen si­joit­tu­va tie­tei­se­lo­ku­va ava­ruus­len­tä­jä Coo­pe­ris­ta, jo­ka on pa­ko­tet­tu maan­vil­je­li­jäk­si ruo­ka­pu­lan ja luon­non­vit­saus­ten uha­tes­sa elä­mää maa­pal­lol­la. Us­ko­mat­to­mien kään­tei­den kaut­ta Coo­per pää­tyy jäl­leen ava­ruu­teen tutkimaan,..
(Interstellar 2014)
13.45 Ka­don­neen jäljillä
Pikkuveljen jäljillä Thaimaassa.
14.10 Ka­don­neen jäljillä
Ko­ti­mai­nen rea­li­tyoh­jelma. (41')
ti: Pohjoisirlantilaisen perimä.
ke: Isän perässä Pohjois-Ruotsissa.
14.00 Vieraissa
Ko­ti­mai­nen sarja. (41')
14.00: Lopullista kirjeenvaihtoa.
14.45: Päätös. Vaih­to­te­ra­pia on ohi,..
14.00 Kimpassa
Ko­ti­mai­nen kes­kus­teluohjelma.
14.00: Jouni ja Mari Hynynen.
14.45: Eva Wahlström ja Niklas Räsänen.
14.30 Vieraissa
Lopullista kirjeenvaihtoa.
14.25 Ka­don­neen jäljillä
Kreikkalaisen isän arvoitus.
14.55 Vieraissa
Päätös. Vaih­to­te­ra­pia on ohi,..
15.00 Kimpassa
Jouni ja Mari Hynynen.
15
15.15 Mas­terC­hef Australia
Makutesti ja mustekalaa. Aluk­si kil­pail­laan kos­ke­mat­to­muu­des­ta ma­ku­tes­tis­sä ja kok­kaus­haas­tees­sa. Sit­ten on vuo­ros­sa kau­den en­sim­mäi­nen mes­ta­rien oppitunti,
15.10 Kimpassa
Eva Wahlström ja Niklas Räsänen.
15.40 Mas­terC­hef Australia
Aust­ra­lia­lai­nen realitysarja.
ti: Päivä lautasella.
ke: Kolme erää yleisön edessä. Kil­pai­li­jat suo­rit­ta­vat ylei­sön edes­sä jouk­kuehaasteen,..
15.30 Lap­si tun­te­mat­toman kanssa
Ko­ti­mai­nen realitysarja.
pe: Lapsia ei tehdä, niitä saadaan. Vihdoinkin. Arin ja Rii­nan suh­de rakoilee,..
la: Synnytys käynnistyy. Elämä mullistuu.
15.55 Mas­terC­hef Australia
Itse kasatut paineet.
16.00 She's Funny That Way
New Yor­kiin si­joit­tu­vas­sa ko­me­dias­sa seu­ra­lais­pal­ve­lus­sa työs­ken­te­le­vä Glo (Imo­gen Poots) haa­vei­lee näyt­te­li­jän uras­ta. Ta­vat­tuaan mai­neik­kaan oh­jaa­jan (Owen Wil­son) hän pää­see mu­kaan Broad­way-näy­telmään,..
(She's Funny That Way 2014)
17.00 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lainen sarja.
ma: Selityksiä suuvedestä. Kahdeksan laukun löytö.
ti: Perinneruokia ja pakenijoita. Kiinalainen juttu.
ke: Haiseva paketti. Chileläinen hermokimppu.
to: Meritehtävä. Vaarallinen metsästysmuisto.
17.00 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lainen sarja.
pe: Selityksiä suuvedestä. Kahdeksan laukun löytö. Perinneruokia ja pakenijoita. Kiinalainen juttu.
la: Haiseva paketti. Chileläinen hermokimppu. Chi­le­läis­nai­nen tuskastuu,.. Meritehtävä. Vaarallinen metsästysmuisto. Tul­li kiin­nos­tuu vi­ro­laisnaisesta,..
18.00 Lap­si tun­te­mat­toman kanssa
Ko­ti­mai­nen realitysarja.
ma: Lapsia ei tehdä, niitä saadaan.
ti: Vihdoinkin. Arin ja Rii­nan suh­de ra­koi­lee, mut­ta pa­ri jak­saa jatkaa...
ke: Synnytys käynnistyy. Kris­ta ja Jon­ni val­mis­tau­tu­vat tu­le­vaan syn­ny­tyk­seen syn­ny­tys­val­mennuksessa...
to: Elämä mullistuu. Suu­ret unel­mat to­teu­tu­vat kun Kris­tan ja Jon­nin se­kä Han­nan tyt­tä­ret saa­pu­vat maailmaan...
17.55 Rock the Kasbah
Uran­sa eh­too­puo­lel­la ole­va mu­siik­kia­gent­ti Ric­hie Lanz (Bill Mur­ray) saa idean läh­teä kier­tä­mään Af­ga­nis­ta­nia täh­tiar­tis­tin­sa Ron­nien kans­sa (Zooey Desc­ha­nel). Asiat kui­ten­kin mut­kis­tu­vat, kun Ron­nie läh­tee lät­ki­mään en­nen kier­tuet­ta. Sit­ten Ric­hie löy­tää aa­vik­ko­luo­las­ta ju­ma­lai­ses­ti lau­la­van af­gaanitytön...
(Rock the Kasbah 2015)
18
19.00 Hy­vät ja huonot uutiset
Ko­ti­mai­nen kes­kus­teluohjelma.
ma: Hyvällä sykkeellä.
ti: Ennen tajus jotain. Vie­raa­na oh­jaa­ja-näyt­te­li­jä Joo­nas Nordman...
ke: Tikusta asiaa.
to: Jorma Heart. Vie­raa­na juon­ta­ja Sa­mi Ku­ro­nen. Vi­ral­li­nen ki­log­ram­man pai­no on päivitetty,..
19.00 elokuva: Lu­moava kirous
Ro­mant­ti­nen fan­ta­siae­lo­ku­va ker­too pik­ku­kau­pun­gis­ta pois ha­la­ja­vas­ta Et­ha­nis­ta (Al­den Eh­ren­reich), jo­ka ra­kas­tuu unis­sa nä­ke­mään­sä sa­la­pe­räi­seen uu­teen tyt­töön, Le­naan (Ali­ce Eng­lert). Yh­des­sä Et­han ja Le­na as­tu­vat maailmaan,..
(Beautiful Creatures 2013)
19.00 elokuva: Man of Steel
Kryp­ton-pla­neet­ta on tu­hou­tu­mai­sil­laan, ja kan­sa­kun­nan pe­las­ta­mis­ta yrit­tä­vä Jor-El (Rus­sell Cro­we) lä­het­tää vas­ta­syn­ty­neen poi­kan­sa Kal-Elin (Hen­ry Ca­vill) maa­pal­lol­le, jot­ta tä­mä voi­si jat­kaa kryp­to­ni­lais­ten ro­tua ja kas­vaa hy­väk­si ih­mi­sek­si. Poi­ka pää­see Ken­tin per­heen suo­jiin ja maa­pal­lol­la ni­mek­seen Clark. Kryp­to­nil­ta kar­ko­tet­tu so­ta­pääl­lik­kö ken­raa­li Zod (Mic­hael Shannon)..
(Man of Steel 2013)
20.00 Ar­man ja Suo­men ri­kosmysteerit
Ko­ti­mai­nen do­ku­men­taa­rinen sarja.
ma: Pyjamasurma.
ti: Töölön Bonnie ja Clyde.
ke: Teollisuusmiehen murha. Itä-hel­sin­ki­läi­ses­tä hu­vi­las­ta löy­tyi kuol­lee­na iä­käs mies,..
to: Punavuoren kaksoissurma. Hel­sin­gin Pu­na­vuo­res­ta löy­tyi kak­si vainajaa,..
20.00 elokuva: Paha pukki 2
Bil­ly Bob Thorn­ton pa­laa taas hul­vat­to­maan roo­liin­sa rää­vä­sui­se­na juop­po­na Wil­lie­nä, jo­ka on kyl­läs­ty­nyt elä­mään­sä. Sit­ten van­ha ri­kos­to­ve­ri Mar­cus (To­ny Cox) pa­laa ku­vioi­hin ja eh­dot­taa Wil­liel­le ra­ha­kas­ta keik­kaa avus­tus­jär­jes­tön kus­tannuksella...
(Bad Santa 2 2016)
21
21.00 Yön ritarin paluu
Ch­ris­top­her No­la­nin Bat­man-tri­lo­gian lop­pu­hui­pen­nuk­ses­sa on ku­lu­nut kah­dek­san vuot­ta Har­vey Den­tin kuo­le­mas­ta. Elä­män­ha­lun­sa me­net­tä­nyt Bru­ce Way­ne (Ch­ris­tian Ba­le) on eris­täy­ty­nyt kar­ta­noon­sa, mut­ta sit­ten palk­ka­so­ti­las ni­mel­tä Ba­ne (Tom Har­dy) ot­taa Got­ha­min pant­ti­van­gik­seen, ja Bat­ma­nin pi­tää pa­la­ta pe­las­ta­maan kau­pun­ki­lai­set. (157')..
(The Dark Knight Rises 2012)
21.00 Inception
Leo­nar­do Di­Cap­rio on sci­fi-toi­min­tae­lo­ku­vas­sa mes­ta­ri­va­ras Dom Cobb, jo­ka tun­keu­tuu ih­mis­ten ali­ta­jun­taan hei­dän unen­sa ai­ka­na. Hän on mak­sa­nut ky­vyis­tään ko­van hin­nan, mut­ta saa vie­lä yh­den ti­lai­suu­den. (141'). Hän on mak­sa­nut ky­vyis­tään ko­van hin­nan, mut­ta saa vie­lä yh­den ti­lai­suu­den. (141'). (141').
(Inception 2010)
21.00 elokuva: Paha pukki 2
Bil­ly Bob Thorn­ton pa­laa taas hul­vat­to­maan roo­liin­sa rää­vä­sui­se­na juop­po­na Wil­lie­nä, jo­ka on kyl­läs­ty­nyt elä­mään­sä. Sit­ten van­ha ri­kos­to­ve­ri Mar­cus (Tony Cox)..
(Bad Santa 2 2016)
21.00 elokuva: The Grey - Suden hetki
Su­per­täh­ti Liam Nee­son on toi­min­nal­li­sen tril­le­rin pääo­sas­sa kai­ken ko­ke­nut erä­mies ja met­säs­tä­jä John Ott­way, jo­ka suo­je­lee Alas­kas­sa öl­jy­kent­tien työn­te­ki­jöi­tä ar­mot­to­mal­ta luon­nol­ta. Mie­hen tai­dot jou­tu­vat to­del­li­seen tu­li­kokeeseen,..
(The Grey/USA 2011)
21.25 elokuva: Millerit
Jen­ni­fer Anis­ton lois­taa ri­kos­ko­me­dias­sa ruo­hon­juu­ri­ta­son ruo­ho­dii­le­ris­tä, st­rip­pa­ris­ta, neit­syt­po­jas­ta ja kar­ku­lais­ty­tös­tä, jot­ka te­key­ty­vät nor­mi­per­heek­si suu­ren luo­kan huu­me­keik­kaa varten...
(We're the Millers 2013)
21.45 elokuva: Kaameat pomot
(Horrible Bosses 2011)
21.55 Eye in the Sky
He­len Mir­ren esit­tää so­tad­raa­mas­sa evers­ti Po­wel­lia, jo­ka joh­taa Lon­toos­ta kä­sin ope­raa­tio­ta, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on van­gi­ta ter­ro­ris­te­ja Ke­nias­sa. Kun mie­hit­tä­mät­tö­män len­no­kin pi­lot­ti (Aa­ron Paul) ha­vait­see koh­teen lä­hel­lä pie­nen ty­tön, ope­raa­tio mut­kis­tuu. Pääo­sis­sa: He­len Mir­ren, Aaron Paul,..
(Eye in the Sky 2015)
22.10 Hy­vät ja huonot uutiset
Ko­ti­mai­nen kes­kus­teluohjelma.
22.10: Sattuu ja vihloo.
23.05: Supermiestyyli.
22.55 Ar­man ja Suo­men ri­kosmysteerit
Teollisuusmiehen murha.
23.20 Ar­man ja Suo­men ri­kosmysteerit
Punavuoren kaksoissurma.
23.35 Aust­ra­lian rajalla
00.10 Ar­man ja Suo­men ri­kosmysteerit
23.55 Ar­man ja Suo­men ri­kosmysteerit
23.55 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi
00.00 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi
Ruot­sa­lai­nen realitysarja.
00.00: Käärme luikertelee paratiisiin.
00.45: Koskemattomuuden omena.
01.45: Uudet asukkaat. Uu­si kau­si al­kaa jälleen...
02.30: Skånelaiset saapuvat.
23.00 elokuva: I Am Legend
(I Am Legend 2007)
0
00.05 Hy­vät ja huonot uutiset
Ko­ti­mai­nen kes­kus­te­luoh­jelma. (42')
00.20 Aust­ra­lian rajalla
00.55 Pientä pilaa
01.00 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi
01.00 Yl­peäs­ti erilaiset
01.00 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi
01.00 Mik­si lap­set tappavat?
01.45 Yl­peäs­ti erilaiset
Ko­ti­mai­nen do­ku­men­taa­ri­nen viih­deoh­jel­ma. Ko­ti­mai­nen ohjelma.
ti: Itseilmaisu.
ke: Sankarit. Haa­mu­jen met­säs­tys­tä, rul­lai­le­va su­per­san­ka­ri ja Pot­te­ris­mia. Pa­ra­nor­mal In­ves­ti­ga­tions Group sel­vit­tää ku­ka kummittelee...
01.45 Yl­peäs­ti erilaiset
01.45 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi
Ruot­sa­lai­nen realitysarja.
3