Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 21.10. ti 22.10. ke 23.10. to 24.10. pe 25.10. la 26.10. su 27.10.
10.40 B­rit­tien Huip­pu­mal­li haus­sa Malliakatemia. Kävelyä ja alusvaatteita. Muodonmuutoksia. Asiakastapaamisia. Rem­pal­la kau­pak­si (x4) Vanhentuneita sisustuksia. Aikuismaisia koteja. Tilaa kajakille. Neuvoista viis. Lay t­he Fa­vo­ri­te (Lay the Favorite 2012). Re­bec­ca Hall näyt­te­lee ro­mant­ti­ses­sa d­raa­ma­ko­me­dias­sa Bet­hiä, jo­ka jät­tää st­rip­pa­rin hom­mat ja läh­tee Las Ve­ga­siin tar­joi­li­jak­si.
11.30 Ka­ve­ril­le ei jä­te­tä Kalamies Sakari. Lennonjohto. Tä­hän ai­kaan en­si vuon­na Unelmien aikahyppy. Voitto syövästä tahdonvoimalla?
12
12.10 Myy­tin­rä­jäyt­tä­jät Dolgorukin kuolema. Pölyräjähdys. Asetyleeniraketti. Viipurin pamaus.
12.20 Sä­pi­nää kan­nen al­la (x4) Meren raivo. Karhuemo hoitaa. Puosun purnausta. Bemily. T­he G­host W­ri­ter (Ghost Writer, The 2010). Po­liit­ti­nen jän­ni­ty­se­lo­ku­va haa­mu­kir­jai­li­jas­ta (E­wan McG­re­gor), jo­ka al­kaa työs­tää I­son-B­ri­tan­nian en­ti­sen pää­mi­nis­te­rin (Pier­ce B­ros­nan) muis­tel­mia.
12.55 Sä­pi­nää kan­nen al­la Meren raivo. Karhuemo hoitaa. Puosun purnausta. Bemily.
13.50 Kiel­let­ty rak­kaus Rahasta vai rakkaudesta? Rakkautta marginaalissa. Isästä tuli nainen. Ka­don­neen jäl­jil­lä Italian isoisää etsimässä.
14.00 Yh­den il­lan jut­tu Rauhanneuvottelusta apua rakkauteen. Suomen seksikkäin mies.
14.25 T­he Next Th­ree Days (Next Three Days, The 2010). O­pet­ta­ja John B­ren­na­nin (Rus­sell C­ro­we) maail­ma ro­mah­taa, kun hä­nen vai­mon­sa tuo­mi­taan van­ki­laan mur­has­ta.
14.35 Nel­jät häät Ka­na­das­sa Kierrätys kunniaan. Ääntä kohti. Vanhan maailman henkeä. WAGS Yhteentörmäyksiä.
14.45 Toi­sen­lai­set äi­dit
15
15.20 Rem­pal­la kau­pak­si (x8) Vanhentuneita sisustuksia. Aikuismaisia koteja. Tilaa kajakille. Neuvoista viis. Sijoittajan unelma. Nirsot ostajat. Mopseja ja luksusta. Naisen kosketus.
15.30 Haa­pa­sa­lon Suo­mi (x4) Pirkanmaa. Pohjois-Pohjanmaa. Kymenlaakso. Lappi.
16.35 T­he Lo­ve Gu­ru (T­he Lo­ve Gu­ru/U­SA-B­ri­tan­nia-Sak­sa 2008).
17.00 Haa­pa­sa­lon Suo­mi Pirkanmaa. Pohjois-Pohjanmaa. Kymenlaakso. Lappi. Pien­tä pi­laa O­li­pa ker­ran (x2) Yksi pieni kyynel. Kahdeksas noita.
17.10 O­li­pa ker­ran (x2) Eloise Gardener. Monimutkaista.
17.55 Suo­men Tul­li 17.55 T­he W­ho­le T­ruth (Whole Truth, The 2016). Ri­kosd­raa­mas­sa Kea­nu Ree­ves e­sit­tää puo­lus­tu­sa­sia­na­ja­jaa, jo­ka ot­taa teh­tä­väk­seen pe­las­taa ys­tä­vän­sä po­jan i­sän­mur­ha­syyt­teel­tä. A­vuk­seen oi­keu­teen hän saa kol­le­gan­sa mie­len­häi­riöis­tä kär­si­neen tyt­tä­ren.
18
18.50 O­li­pa ker­ran Eloise Gardener. Monimutkaista. Yksi pieni kyynel. Kahdeksas noita. 18.50 RED 2 Ni­mek­käil­lä näyt­te­li­jöil­lä va­rus­te­tus­sa hy­vän­tuu­li­ses­sa toi­min­ta­ko­me­dias­sa en­ti­nen a­gent­ti F­rank Mo­ses (B­ru­ce Wil­lis) jou­tuu kes­kel­le se­ka­vaa ti­lan­net­ta, jos­sa pa­nok­se­na on vaa­ral­li­nen y­di­na­se, jo­ka uh­kaa jou­tua vää­riin kä­siin.
19.10 Yh­det häät ja kol­me a­nop­pia (Big Wedding, The 2013). Nai­mi­siin me­ne­vä A­le­jand­ro pyy­tää e­ron­nei­ta a­dop­tio­van­hem­piaan Do­nia (Ro­bert De Ni­ro) ja El­le­niä (Dia­ne Kea­ton) e­sit­tä­mään pa­ris­kun­taa, kos­ka A­le­jand­ron bio­lo­gi­nen äi­ti ei tie­dä näi­den e­ron­neen.
19.50 T­hanks for S­ha­ring (Thanks for Sharing/USA 2012). Ro­mant­ti­nen ko­me­dia kol­mes­ta ys­tä­vyk­ses­tä, jot­ka kamp­pai­le­vat sek­siad­dik­tion kans­sa. Pääo­sis­sa: Mark Ruf­fa­lo, Tim Rob­bins, G­wy­neth Palt­row, Josh Gad, Joe­ly Ric­hard­son, A­le­cia Moo­re. Oh­jaus: S­tuart B­lum­berg. (107')
20.00 Kyt­tä­put­ki: N­CIS Ri­kos­tut­ki­jat Synkkiä salaisuuksia. Nosteessa. Perhesiteitä. Pidä ystävät lähellä.
21 21.00 T­he Cold Light of Day (Cold Light of Day, The 2012). Toi­min­tat­ril­le­ri ker­too nuo­res­ta Wall St­ree­tin mek­la­ris­ta Wil­lis­tä (Hen­ry Ca­vill), jon­ka per­he kid­na­pa­taan pur­jeh­dus­ret­kel­lä Es­pan­jas­sa. Siep­paa­jat o­vat a­gent­te­ja, jot­ka et­si­vät sa­la­pe­räis­tä salk­kua. T­he But­ler (Butler, The 2013). To­si­ta­ri­naan pe­rus­tu­va d­raa­ma puu­vil­lap­lan­taa­sil­la vart­tu­vas­ta or­ja­po­jas­ta, jo­ka pää­tyy mo­nen mut­kan kaut­ta Val­koi­sen ta­lon ho­vi­mes­ta­rik­si ja pal­ve­lee kah­dek­saa p­re­si­dent­tiä Ei­sen­ho­we­ris­ta Rea­ga­niin. Pääo­sis­sa: Fo­rest W­hi­ta­ker, Op­rah Winf­rey, Cu­ba Goo­ding Jr., Len­ny K­ra­vitz, Da­vid Oye­lo­wo, Ter­ren­ce Ho­ward. Oh­jaus: Lee Da­niels. (126') A Good Man (A Good Man 2014). En­ti­nen e­ri­kois­jouk­ko­jen so­ti­las John A­le­xan­der (su­per­täh­ti S­te­ven Sea­gal) y­rit­tää e­lää rau­hai­saa e­lä­mää ro­ma­nia­lai­sen ker­ros­ta­lon ta­lon­mie­he­nä. Kun e­räs ta­lon a­suk­kais­ta jou­tuu pai­kal­li­sen gangs­te­rin sil­mä­ti­kuk­si, A­le­xan­der pää­tyy kah­den so­ti­van ri­kol­lis­ryh­mit­ty­män vä­liin, ja van­hoil­le tai­doil­le tu­lee taas ker­ran käyt­töä. Roc­ky (Rocky/USA 1976). Kol­me Os­ca­ria voit­ta­nut d­raa­mae­lo­ku­va tun­te­mat­to­mas­ta nyrk­kei­li­jäs­tä, jo­ka saa e­lä­män­sä ti­lai­suu­den, kun hän pää­see ot­te­le­maan ras­kaan­sar­jan maail­man­mes­ta­ria vas­taan. Pääo­sis­sa: Syl­ves­ter S­tal­lo­ne, Ta­lia S­hi­re, Burt Young, Carl Weat­hers, Bur­gess Me­re­dith. Oh­jaus: John G. A­vild­sen. (114') Ma­fia­per­he (The Family 2013). Kii­te­tyn ja pal­ki­tun rans­ka­lais­syn­tyi­sen oh­jaa­jan mus­ta ko­me­dia, jos­sa ma­fia­po­mo muut­taa to­dis­ta­jan­suo­je­luoh­jel­man puit­teis­sa per­hei­neen hil­jai­seen kau­pun­kiin Rans­kan Nor­man­dias­sa. Lo­ve­la­ce (Lovelace/USA 2013). D­raa­mae­lo­ku­van pääo­sas­sa A­man­da Seyf­ried e­sit­tää por­no­täh­ti Lin­da Lo­ve­la­cea, jo­ka näyt­te­li 1970-lu­vun kuu­lui­sim­mas­sa por­noe­lo­ku­vas­sa Sy­vä kurk­ku. Lin­dan u­raa ja e­lä­mää oh­jai­li vä­ki­val­tai­nen a­vio­mies (Pe­ter Sars­gaard). Pääo­sis­sa: A­man­da Seyf­ried, Pe­ter Sars­gaard, Hank A­za­ria, A­dam B­ro­dy, Bob­by Can­na­va­le, Ja­mes F­ran­co.
22.00 Bad Moms (Bad Moms 2016). Ko­me­dia äi­tiy­den haas­teis­ta. A­my Mitc­hell (Mi­la Ku­nis) on kah­den lap­sen äi­ti, jo­ka jou­tuu huo­leh­ti­maan myös työs­tään ja mie­hes­tään. Kun äi­ti vaih­taa va­paal­le, e­lä­mä muut­tuu ren­nom­mak­si, mut­ta e­teen tu­lee myös yl­lät­tä­viä han­ka­luuk­sia.
22.55 Kyt­tä­put­ki: N­CIS Ri­kos­tut­ki­jat Synkkiä salaisuuksia. 22.55 Kyt­tä­put­ki: N­CIS Ri­kos­tut­ki­jat Perhesiteitä. Y­lia­jo­ta­pauk­sen tut­kin­nas­ta keh­key­tyy e­rään per­heen pa­ko­mat­ka. 22.55 Kyt­tä­put­ki: N­CIS Los An­ge­les Haamuase. Koti on siellä missä sydän.
23.20 Kyt­tä­put­ki: N­CIS Ri­kos­tut­ki­jat Pidä ystävät lähellä.
23.35 Kyt­tä­put­ki: N­CIS Ri­kos­tut­ki­jat Nosteessa.
23.55 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Nor­ja Liittoumaviikko. 23.55 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Nor­ja Uhraus. Kaksi poikaa, kolme tyttöä. S­can­dal Kuolemanloukku. S­can­dal Entä jos? .
0
00.05 Lap­se­na kid­na­pat­tu (Stockholm, Pennsylvania 2015). D­raa­mae­lo­ku­va Leia-ni­mi­ses­tä nuo­res­ta nai­ses­ta (Saoir­se Ro­nan), jo­ka on jou­tu­nut 4-vuo­tiaa­na vie­raan mie­hen siep­paa­mak­si.
00.30 Ran­ta­vah­dit Tulikaste.
00.55 Pien­tä pi­laa 00.55 Pien­tä pi­laa
01.00 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Tans­ka Emojibileet. Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Nor­ja Kolmiottelu. Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Tans­ka Koulu alkaa. Ketjukirje. Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Nor­ja (x4) Liittoumaviikko. Kolmiottelu. Uhraus. Kaksi poikaa, kolme tyttöä.
01.35 Ka­ve­ril­le ei jä­te­tä Kalamies Sakari. 01.35 Suo­men Tul­li
01.45 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Tans­ka Emävalhe.
02.00 Kyt­tä­put­ki: N­CIS Los An­ge­les (x2)
02.15 Suo­men Tul­li Ka­ve­ril­le ei jä­te­tä
3 Suo­men Tul­li