Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 26.8. ti 27.8. ke 28.8. to 29.8. pe 30.8. la 31.8. su 1.9.
10.10 Haa­pa­sa­lo ja ka­ve­rit (x4) Nuoren miehen unelma. Sankarin paluu. Ameriikan meininkii. Tutkimusmatkailijat.
10.30 Bon­ne­vil­le (Bonneville/USA 2006). E­tu­ri­vin Hol­ly­wood-täh­dil­lä roo­li­tet­tu, kos­ket­ta­va d­raa­ma­ko­me­dia Ar­vil­la Hol­de­nin (Jes­si­ca Lan­ge) ja hä­nen kah­den ys­tä­vän­sä mat­kas­ta, jon­ka tar­koi­tus on kul­jet­taa Ar­vil­lan yl­lät­täen kuol­leen a­vio­mie­hen tuh­kat vii­mei­seen le­po­paik­kaan.
10.40 Ant­ho­ny Bour­dain maail­mal­la Päätepysäkki Brooklyn. Mas­terC­hef Suo­mi Lounasbreikki Brondassa. Kilpailijat pyörivät kalaympyrää. Paluu MasterChef-keittiöön.
11.25 Van­der­pump Ru­les Van­der­pump Ru­les Salaisuudet paljastuvat.
11.35 Ta­lent Suo­mi Toinen semifinaali. FINAALI!
12
12.05 Team Ah­ma (x6) Syksee. Hangö. Ylimääräinen nautinto. Turvallista joulua. Pelaaruspas. Kalenteri. 12.05 B­ro­ken F­lo­wers (2005) (Broken Flowers/USA-Ranska 2005). Mes­ta­ri­koo­mik­ko Bill Mur­ray te­kee yh­den u­ran­sa kii­te­tyim­mis­tä roo­leis­tä kat­ke­ran­su­loi­sen ja hul­vat­to­man haus­kan d­raa­ma­ko­me­dian pääo­sas­sa i­kään­ty­vä­nä nais­ten­mie­he­nä Do­ni­na, jo­ka saa kuul­la o­le­van­sa 19-vuo­tiaan po­jan i­sä.
12.20 Team Ah­ma (x2) Offside. Autokauppa.
13.00 Suo­men haus­kin ta­vis Mar­ti­na ja hen­gen­pe­las­ta­jat Taisto alkaa! Ristiriitoja.
13.45 Kaup­pa­neu­vos Jeth­ro Kossukurvi kutsuu Jethroa. Jethro tiikerin kynsissä. Puumalan kuuluisin mies. Kaup­pa­neu­vos Jeth­ro Kauluspaidan lannanluontipäivät. WAGS (x2) Tuhmien tyttöjen ilta. Pulmia paratiisissa. WAGS Thaimaassa maan tavalla. Vaa­lean­pu­nai­nen pant­te­ri (The Pink Panther/USA-Tsekki 2006).
14.30 B­rit­tien suu­ret sa­lai­suu­det Lemmikkien lumoissa. Ulkonäkö edellä. Parisuhteet. 14.30 Lon­toon kiis­tel­lyt mil­joo­na­kel­la­rit Liv D: Lon­toon kiis­tel­lyt mil­joo­na­kel­la­rit.
14.40 Ö­ky­vai­mo­jen sa­lai­suu­det Ökyvaimojen salaisuudet.
15
15.20 Mad Cook S­how Tulevaisuuden ruoka. Rich Kids of So­cial Me­dia (x2) Sydänystäviä ja samppanjaa. Rap-unelmia. Muut­to­ha­lu­ton poi­ka­mies (Failure to Launch/USA 2006). Ro­mant­ti­nen me­nes­tys­ko­me­dia saat­taa yh­teen Sink­kue­lä­mää-täh­ti Sa­rah Jes­si­ca Par­ke­rin ja vas­tus­ta­mat­to­man hur­mu­rin Matt­hew Mc­Co­naug­heyn (Ma­gic Mi­ke, Kuin­ka hu­ka­ta kun­di 10 päi­väs­sä).
15.30 Haa­pa­sa­lo ja ka­ve­rit Nuoren miehen unelma. Sankarin paluu. Ameriikan meininkii. Tutkimusmatkailijat.
16.10 Van­der­pump Ru­les Rich Kids of So­cial Me­dia Autokaupoilla.
17.00 Mad Cook S­how Tulevaisuuden ruoka. Vie­rai­na JVG:n Vil­le­Gal­le ja Ja­re. Mu­ka­na myös ve­si­leik­ke­jä ja koi­ra. Rich Kids of So­cial Me­dia Autokaupoilla. Sydänystäviä ja samppanjaa. Rap-unelmia. Gor­don Ram­say: Kup­pi­lat kun­toon 24 tun­nis­sa (x2) Rottatouille. Surusta sekaisin. Sel­viy­ty­jät (x2) Valheita ja vainoharhoja. Yksin kaikkia vastaan. Ban­di­das (Bandidas/Ranska-Meksiko-USA 2006). Nai­se­ner­giaa uh­ku­vat Sal­ma Hayek ja Pe­ne­lo­pe C­ruz e­sit­tä­vät pääo­sia vauh­dik­kaas­sa toi­min­ta­ko­me­dias­sa kah­des­ta tum­mas­ta ja tu­li­ses­ta kau­not­ta­res­ta, jot­ka ryh­ty­vät rei­pa­sot­tei­sik­si pank­ki­ryös­tä­jik­si.
18 18.00 WAGS Tuhmien tyttöjen ilta. Pulmia paratiisissa. Thaimaassa maan tavalla. Lon­toon kiis­tel­lyt mil­joo­na­kel­la­rit Liv D: Lon­toon kiis­tel­lyt mil­joo­na­kel­la­rit. Lon­toos­sa on me­neil­lään kel­la­ri­buu­mi.
18.50 Sel­viy­ty­jät Tikiano. Sikin sokin sopimuksissa. Valheita ja vainoharhoja. Yksin kaikkia vastaan. Sel­viy­ty­jät (x2) Tikiano. Sikin sokin sopimuksissa. 18.50 17 A­gain (17 Again/USA 2009). Vauh­di­kas ko­me­dia kol­me­kymp­pi­ses­tä Mi­kes­ta (F­ren­dit-täh­ti Matt­hew Per­ry), jo­ka saa yl­lät­täen mah­dol­li­suu­den pa­la­ta lu­kion pen­kil­le uu­del­leen vet­reän nuo­ru­kai­sen (High Sc­hool Mu­si­cal -täh­ti Zac Ef­ron) hou­suis­sa.
19.00 Kuu­si päi­vää, seit­se­män yö­tä (1998) (Six Days Seven Nights/USA 1998). Ro­mant­ti­sen ko­me­dia­seik­kai­lun pääo­sis­sa lois­ta­vat su­per­täh­ti Har­ri­son Ford ja vaa­lea kau­no­tar An­ne Hec­he (mm. Naa­ras­lei­jo­na, O­pe­raa­tio Don­nie B­ras­co). Te­rä­vä­kie­li­nen ne­wyor­ki­lai­nen toi­mit­ta­ja­nai­nen (An­ne Hec­he) tem­pau­tuu e­lä­män­sä mat­kal­le, kun hän pää­tyy len­to-on­net­to­muu­den seu­rauk­se­na au­tiol­le saa­rel­le kars­kin pi­lot­ti­mie­hen (Har­ri­son Ford) kans­sa.
20.00 Kyt­tä­put­ki: N­CIS Los An­ge­les Tärkeä kohde. Pedon vatsassa. Rohkeita siirtoja. Musta pörssi.
20.50 T­he A­me­ri­can (2010) (American, The 2010). Geor­ge C­loo­ney e­sit­tää tyy­lik­kääs­sä d­raa­mas­sa su­ru­mie­lis­tä palk­ka­mur­haa­jaa, jo­ka pii­lek­sii i­ta­lia­lai­ses­sa pik­ku­ky­läs­sä ja val­mis­tau­tuu vii­mei­seen keik­kaan­sa. Si­vuo­sis­sa näh­dään suo­ma­lai­set I­ri­na B­jörk­lund ja Sa­mu­li Vau­ra­mo. Pääo­sis­sa: Geor­ge C­loo­ney, Pao­lo Bo­na­cel­li, Vio­lan­te P­la­ci­do, T­hek­la Reu­ten. Oh­jaus: An­ton Cor­bijn. (100')
21 21.00 G­host Ri­der - Kos­ton hen­ki G­host Ri­der -e­lo­ku­van toi­ses­sa o­sas­sa seu­ra­taan jäl­leen kak­soi­se­lä­mää e­lä­vän hui­ma­päi­sen s­tunt-moot­to­ri­pyö­räi­li­jän John­ny B­la­zen (Ni­co­las Ca­ge) ta­ri­naa. Täl­lä ker­taa John­ny y­rit­tää suo­jel­la Dan­ny-poi­kaa ih­mi­sil­tä, joil­la on uh­kaa­via suun­ni­tel­mia hä­nen va­ral­le. T­he Last S­tand Toi­min­tae­lo­ku­van pääo­sas­sa näh­dään Ar­nold Sch­war­ze­neg­ger, jo­ka e­sit­tää se­rif­fi O­wen­sia, jo­ka viet­tää rau­hal­lis­ta e­lä­mää Mek­si­kon ra­jal­la si­jait­se­vas­sa pik­ku­kau­pun­gis­sa. Kun pa­ha­mai­nei­nen huu­me­pa­ro­ni kar­kaa oi­keus­ta­lol­ta, ja suun­taa hur­jaa vauh­tia koh­ti Mek­si­kon ra­jaa, O­wens ja hä­nen ko­ke­ma­ton tii­min­sä o­vat ai­noa toi­ve saa­da huu­me­pa­ro­nin pa­ko­mat­ka py­säy­tet­tyä. A­me­ri­can Ult­ra (American Ultra 2015). Jes­se Ei­sen­berg e­sit­tää toi­min­tae­lo­ku­vas­sa Mi­ke Ho­wel­lia, pik­ku­kau­pun­gin hi­das­jär­kis­tä pil­vi­veik­koa. Kun y­li-in­nok­kaan a­gen­tin (Top­her G­ra­ce) joh­ta­ma is­ku­ryh­mä saa­puu kau­pun­kiin e­li­mi­noi­maan Ho­wel­lia, hän saa kuul­la to­tuu­den men­nei­syy­des­tään. Mus­ta Dah­lia (2006) (T­he B­lack Dah­lia/Sak­sa-U­SA-Rans­ka 2006). Tun­nel­mal­li­nen ja jän­nit­tä­vä ri­kost­ril­le­ri ha­kee in­noi­tuk­sen­sa Hol­ly­wood-täh­den raa'as­ta, y­hä sel­vit­tä­mät­tö­mäs­tä mur­has­ta, jo­ka va­vi­sut­ti Yh­dys­val­to­ja vuon­na 1947. Josh Hart­nett on po­lii­si Buc­ky B­leic­hert, jo­ka ryh­tyy tut­ki­maan yh­des­sä työ­pa­rin­sa (Aa­ron Eck­hart) kans­sa Mus­ta­na Dah­lia­na tun­ne­tun näyt­te­li­jän mur­ha­ta­paus­ta. Don Jon (Don Jon 2013). Jo­seph Gor­don-Le­vitt e­sit­tää oh­jaa­man­sa d­raa­ma­ko­me­dian pääo­sas­sa per­heel­leen, ka­ve­reil­leen ja kir­kol­le o­mis­tau­tu­nut­ta Jon­nya, jo­ka kat­soo y­len mää­rin por­noa, vaik­ka to­sie­lä­män­kin nais­väen kans­sa on­nis­taa. Näl­kä­pe­li - Mat­ki­ja­när­hi, o­sa1 (Hun­ger Ga­mes, T­he: Moc­king­jay - Part 1 2014). Huip­pu­suo­si­tun Näl­kä­pe­li-toi­min­tae­lo­ku­va­sar­jan kol­man­nes­sa o­sas­sa Kat­niss E­ver­deen (Jen­ni­fer Law­ren­ce) nou­see vas­ta­ha­koi­ses­ti ka­pi­na­liik­keen sym­bo­lik­si, Mat­ki­ja­när­hek­si. Hän jat­kaa tais­te­luaan kor­rup­toi­tu­nut­ta p­re­si­dent­ti S­now­ta vas­taan, täl­lä ker­taa ka­pi­nal­lis­joh­ta­ja Al­ma Coi­nin rin­nal­la. On­nis­tu­vat­ko Pää­kau­pun­gin jul­muu­det he­rät­tä­mään vas­ta­rin­nan uu­siin liek­kei­hin?
22.50 Kyt­tä­put­ki: B­lue B­loods Kadonneet sielut. Dan­ny ja Baez tut­ki­vat puu­ko­tus­ta, jon­ka uh­ri on syyl­lis­ty­nyt ai­koi­naan koh­ta­lok­kaa­seen rat­ti­juo­pu­muk­seen. 22.50 Dark P­la­ces (2015) (Dark Places 2015). T­ril­le­rin pää­hen­ki­lö Lib­by Day (C­har­li­ze T­he­ron) jää 8-vuo­tiaan or­vok­si, kun hä­nen per­heen­sä mur­ha­taan syr­jäi­sel­lä maa­ti­lal­la ja hä­nen vel­jen­sä tuo­mi­taan teos­ta. Lä­hes 30 vuot­ta myö­hem­min hän jou­tuu pa­laa­maan mur­hayön ta­pah­tu­miin ja miet­ti­mään, mit­kä hä­nen muis­tois­taan o­vat tot­ta ja mit­kä ei­vät.
23.00 Kyt­tä­put­ki: N­CIS Los An­ge­les Tärkeä kohde. Pedon vatsassa. Rohkeita siirtoja.
23.20 Kyt­tä­put­ki: N­CIS Los An­ge­les Musta pörssi. 23.20 Kyt­tä­put­ki: B­lue B­loods Hankala neuvottelu.
23.50 Temp­ta­tion Is­land U­SA Matka alkaa.
0 00.00 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Nor­ja Punaniskat. Vedätystä. Rodeo. Valtapeliä. 00.00 Temp­ta­tion Is­land U­SA Sinkkuna jälleen. On en­sim­mäis­ten t­ref­fien ai­ka.
00.50 Pien­tä pi­laa
01.00 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li "Illan kaunein mies eiku nainen on. "Tää ei ollut vielä tässä. Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Nor­ja (x4) Punaniskat. Vedätystä. Rodeo. Valtapeliä. Kyt­tä­put­ki: B­lue B­loods (x2) Kadonneet sielut. Hankala neuvottelu.
01.45 Team Ah­ma (x8) Syksee. Hangö. Ylimääräinen nautinto. Turvallista joulua. Pelaaruspas. Kalenteri. Offside. Autokauppa.