Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 19.8. ti 20.8. ke 21.8. to 22.8. pe 23.8. la 24.8. su 25.8.
10.20 Haa­pa­sa­lo goes lo­mal­le (x2) Barbados. Trinidad ja Tobago.
10.35 Mas­terC­hef Suo­mi Lemmen liekki. Kaksin aina kaunihimpi?
10.45 Ant­ho­ny Bour­dain maail­mal­la Emilia-Romagna. Rio de Janeiro.
11.00 Haa­pa­sa­lo goes lo­mal­le (x2) Dominikaaninen Tasavalta. Puerto Rico. 11.00 Per­fect Match (2015) (Perfect Match 2015).
11.20 Van­der­pump Ru­les Riitaa rannalla. Anteeksipyyntö. Sandovalin musiikkivideo. Tiukka paikka.
11.45 Ta­lent Suo­mi Ensimmäinen semifinaali. Ta­lent Suo­men en­sim­mäi­ses­sä se­mi­fi­naa­lis­sa näh­dään yh­dek­sän u­peaa e­si­tys­tä, jois­ta kol­me pää­see fi­naa­liin.
12
12.05 Team Ah­ma (x8) Nuori lempi. Häät. Dead End. Jailhouse rock. Fotojukka. Muutto. Gerbiili. Hissi.
12.25 Ta­lent Suo­mi Heikki Helastisen henkivakuutus. 12.25 Bon­ne­vil­le (Bonneville/USA 2006).
13.00 Et sä tie­dä ku­ka mä oon? Jannika B:n säkenöivä äly! Jarkko Tamminen. Jaana Pelkosen salainen tatuointi. Jani Toivola.
13.10 Mar­ti­na ja hen­gen­pe­las­ta­jat
13.45 Kaup­pa­neu­vos Jeth­ro Jethro maaseudun rauhassa? Juontaja-Jethro. Jethro Lapissa. Kaup­pa­neu­vos Jeth­ro Jethro saa kutsun Venäjälle! .
13.55 WAGS (x4) Barbien häät. Pakka sekaisin. Meedion pakeilla. Uutta verta. Yh­det häät ja kol­me a­nop­pia (Big Wedding, The 2013). Nai­mi­siin me­ne­vä A­le­jand­ro pyy­tää e­ron­nei­ta a­dop­tio­van­hem­piaan Do­nia (Ro­bert De Ni­ro) ja El­le­niä (Dia­ne Kea­ton) e­sit­tä­mään pa­ris­kun­taa, kos­ka A­le­jand­ron bio­lo­gi­nen äi­ti ei tie­dä näi­den e­ron­neen.
14.30 B­rit­tien suu­ret sa­lai­suu­det Vanhemmuuden ytimessä.
14.40 Uu­si e­lä­mä e­te­läs­sä Veneongelmia. Hullut juhlat. Tähtitaivaan alla.
15
15.30 Haa­pa­sa­lo goes lo­mal­le Dominikaaninen Tasavalta. Puerto Rico. Barbados. Trinidad ja Tobago. Mad Cook S­how (x4) Ruoka ja urheilu. Ruoka ja uskonto. Hävikkiruoka. Uusavuttomuus. s Night­ma­re, A (Wife's Nightmare, A 2014). Her­mo­ro­mah­duk­ses­ta toi­pu­va Liz (Jen­ni­fer Beals) ko­kee jän­nit­tä­väs­sä t­ril­le­ris­sä uu­den yl­lä­tyk­sen, kun hä­nen ko­tiin­sa il­mes­tyy Cait­lin (Lo­la Tash), jo­ka väit­tää o­le­van­sa Li­zin mie­hen ty­tär.
16.15 Van­der­pump Ru­les Riitaa rannalla. Anteeksipyyntö. Sandovalin musiikkivideo. Tiukka paikka.
17.00 Mad Cook S­how Ruoka ja urheilu. Ruoka ja uskonto. Hävikkiruoka. Uusavuttomuus. Ant­ho­ny Bour­dain maail­mal­la Päätepysäkki Brooklyn. Sel­viy­ty­jät (x2) Pakka pahasti sekaisin. Jos kivut voisivat puhua. Lap­se­na kid­na­pat­tu (Stockholm, Pennsylvania 2015). D­raa­mae­lo­ku­va Leia-ni­mi­ses­tä nuo­res­ta nai­ses­ta (Saoir­se Ro­nan), jo­ka on jou­tu­nut 4-vuo­tiaa­na vie­raan mie­hen siep­paa­mak­si. E­ris­tyk­ses­sä vart­tu­nut Leia pa­lau­te­taan vih­doin 23-vuo­tiaa­na ta­kai­sin van­hem­pien­sa Mar­cyn (Cynt­hia Ni­xon) ja G­le­nin (Da­vid Wars­hofs­ky) luo.
18 18.00 WAGS Barbien häät. Pakka sekaisin. Meedion pakeilla. Uutta verta. Gor­don Ram­say: Kup­pi­lat kun­toon 24 tun­nis­sa Perhe on pahin.
18.55 Sel­viy­ty­jät Valheitta ei selviä. Pakka pahasti sekaisin. Jos kivut voisivat puhua. Sel­viy­ty­jät (x2) Valheitta ei selviä. Ra­ja­val­vo­jat Turisti vai työntekijä? . Va­lo­ku­vaa­ja­na työs­ken­te­le­vä mies saa­puu maa­han jo tois­ta­mi­seen il­man a­sian­mu­kais­ta vii­su­mia. Pa­luu läh­tö­pis­tee­seen (Return to Zero 2014). To­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­vas­sa d­raa­mas­sa Mag­gie ja Aa­ron o­dot­ta­vat en­sim­mäis­tä las­taan, ja hei­dän maail­man­sa mu­re­nee, kun vau­va kuo­lee koh­tuun vä­hän en­nen las­ket­tua ai­kaa. Su­run kes­kel­lä he y­rit­tä­vät pi­tää a­vio­liit­ton­sa koos­sa ja jat­kaa e­lä­mään­sä.
19.30 Ko­ti­mai­nen E­lo­ku­va: Pus­si­kal­jae­lo­ku­va (Pussikaljaelokuva/Suomi 2011). Fin­lan­dia-voit­ta­ja Mik­ko Rim­mi­sen me­nes­tys­ro­maa­nin in­noit­ta­ma d­raa­ma­ko­me­dia kol­men nuo­ren mie­hen ys­tä­vyy­des­tä ja ke­säs­tä Hel­sin­gin Kal­lios­sa. Mar­salk­ka (Jus­si Nik­ki­lä) on kol­me­kymp­pi­nen e­lä­män­tai­tei­li­ja, jon­ka par­haat ys­tä­vät Hen­ni­nen (Ee­ro Mi­lo­noff) ja Li­hi (Y­ler­mi Ra­ja­maa) hou­kut­te­le­vat pais­tat­te­le­maan päi­vää e­loi­saan kau­pun­ki­mai­se­maan.
20.00 Kyt­tä­put­ki: Ha­vai­ji 5-0 Sieppauskuvio. Poikien reissu. Alkusoitto. Kadotettu paratiisi.
20.55 Ko­ti­mai­nen E­lo­ku­va: Sy­väl­le sa­lat­tu (Syvälle salattu/Suomi 2011). K­ris­ta Ko­so­nen on t­ril­le­rin pääo­sas­sa huip­pu­ju­ris­ti Ju­lia Man­ner­la, jo­ka läh­tee työn­sä vuok­si Hel­sin­gis­tä Py­hä­jär­vel­le yh­dek­sän­vuo­tiaan poi­kan­sa kans­sa. Man­ner­la on lu­pau­tu­nut a­vus­ta­maan luon­non­suo­je­li­joi­ta, jot­ka ha­lua­vat es­tää paik­ka­kun­nal­le kaa­vail­lun ve­si­voi­ma­lan ra­ken­ta­mi­sen. Va­pau­den hin­ta (Run for Your Life 2014). To­si­ta­pah­tu­miin poh­jau­tu­vas­sa d­raa­mas­sa toi­mit­ta­jan ja kah­den lap­sen äi­din (A­my S­mart) pi­tää päät­tää, pa­ke­nee­ko hän tyt­tä­ri­neen vä­ki­val­tais­ta ex-mies­tään vai tap­paa­ko hän mie­hen­sä. Pank­ki­keik­ka (The Bank Job/Britannia-USA 2008). Hol­ly­wood-me­nes­tys­ten e­ri­koi­so­saa­jan Ro­ger Do­nald­so­nin (Cock­tail, Rec­ruit - a­gent­ti­ko­ke­las) jän­nit­tä­vä t­ril­le­ri Ter­ry Leat­he­rin (Ja­son S­tat­ham) joh­ta­mas­ta ri­kol­lis­jou­kos­ta, jo­ka ai­koo teh­dä B­ri­tan­nian kaik­kien ai­ko­jen suu­rim­man pank­ki­ryös­tön Lon­toon Ba­ker St­ree­til­lä. Näin ys­tä­vien kes­ken (No Strings Attached/USA 2011). Sär­mi­käs ro­mant­ti­nen ko­me­dia Em­mas­ta (Na­ta­lie Port­man) ja A­da­mis­ta (Ash­ton Kutc­her), jot­ka o­vat tun­te­neet toi­sen­sa lä­hes ko­ko i­kän­sä. Kun he ker­ran pää­ty­vät puo­li­va­hin­gos­sa sa­mo­jen la­ka­noi­den vä­liin, ke­mia uh­kaa puut­tua pe­liin. Ko­ti­mai­nen E­lo­ku­va: Luok­ka­ko­kous 2 (Luokkakokous 2 2016). Me­nes­tys­ko­me­dian jat­ko-o­sas­sa Tuo­mas on me­nos­sa nai­mi­siin, ja us­kol­li­set ka­ve­rit Nip­pe ja Ant­ti päät­tä­vät tie­tys­ti jär­jes­tää kun­non polt­ta­rit. Kun rie­hak­kaat re­mu­juh­lat vaih­tu­vat yl­lät­täen hau­ta­jai­siin, ko­hel­luk­sen mää­rä vain kas­vaa. 20.55 17 A­gain (17 Again/USA 2009). Vauh­di­kas ko­me­dia kol­me­kymp­pi­ses­tä Mi­kes­ta (F­ren­dit-täh­ti Matt­hew Per­ry), jo­ka saa yl­lät­täen mah­dol­li­suu­den pa­la­ta lu­kion pen­kil­le uu­del­leen vet­reän nuo­ru­kai­sen (High Sc­hool Mu­si­cal -täh­ti Zac Ef­ron) hou­suis­sa. Kou­lun uu­den hur­mu­ri­tu­lok­kaan nok­ke­luus ja e­lä­män­ko­ke­mus lyö­vät äl­li­käl­lä se­kä op­pi­laat et­tä o­pet­ta­jat.
21
21.10 Näl­kä­pe­li - Vi­han lie­kit (The Hunger Games: Catching Fire 2013). Huip­pu­me­nes­tyk­sen saa­neen Näl­kä­pe­li-e­lo­ku­va­sar­jan toi­ses­sa o­sas­sa seu­ra­taan Kat­niss E­ver­dee­nin (Jen­ni­fer Law­ren­ce) se­kä Pee­ta Mel­lar­kin (Josh Hutc­her­son) mut­ki­kas­ta e­lä­mää Näl­kä­pe­lin jäl­keen. Pääo­sis­sa: Jen­ni­fer Law­ren­ce, Josh Hutc­her­son, Liam Hems­worth, Woo­dy Har­rel­son, E­li­za­beth Banks, Do­nald Sut­her­land, Sam C­laf­lin, P­hi­lip Sey­mour Hoff­man, Je­na Ma­lo­ne, S­tan­ley Tuc­ci, To­by Jo­nes, Len­ny K­ra­vitz. Oh­jaus: F­ran­cis Law­ren­ce. (140')
22.45 Kyt­tä­put­ki: Ha­vai­ji 5-0 Mustat kyyneleet. A­dam te­kee ou­don löy­dön ra­ken­nus­työ­maal­ta, mut­ta ei ker­ro sii­tä Ko­nol­le. 22.45 Kyt­tä­put­ki: B­lue B­loods Menetetty. F­rank jou­tuu kah­nauk­seen va­raul­ko­mi­nis­te­rin kans­sa, kun ma­rok­ko­lais­dip­lo­maat­tia e­päil­lään poi­kan­sa pa­hoin­pi­te­lys­tä. 22.45 Pank­ki­keik­ka (The Bank Job/Britannia-USA 2008). Hol­ly­wood-me­nes­tys­ten e­ri­koi­so­saa­jan Ro­ger Do­nald­so­nin (Cock­tail, Rec­ruit - a­gent­ti­ko­ke­las) jän­nit­tä­vä t­ril­le­ri Ter­ry Leat­he­rin (Ja­son S­tat­ham) joh­ta­mas­ta ri­kol­lis­jou­kos­ta, jo­ka ai­koo teh­dä B­ri­tan­nian kaik­kien ai­ko­jen suu­rim­man pank­ki­ryös­tön Lon­toon Ba­ker St­ree­til­lä.
23.05 Kyt­tä­put­ki: Ha­vai­ji 5-0 Sieppauskuvio. 23.05 Kyt­tä­put­ki: Ha­vai­ji 5-0 Alkusoitto. Mies moskeijassa.
23.45 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Nor­ja Miss Paradise. 23.45 S­kan­daa­lis­ta kuu­lui­sak­si Kultamitalin tähden.
0 00.00 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Nor­ja Mr Paradise. 00.00 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Nor­ja Luuserit lirissä. Kovaa peliä paratiisissa. 00.00 Kyt­tä­put­ki: B­lue B­loods Kova päätös. New Yor­kin ka­duil­la on syt­ty­nyt jen­gi­so­ta, ja toi­sen jen­gin joh­ta­ja ha­luaa neu­vo­tel­la van­ki­las­ta kä­sin vain F­ran­kin kans­sa.
00.45 Pien­tä pi­laa 00.45 Pien­tä pi­laa (x2)
01.00 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li "Mulle riitti! "Uusi asukas on jo joukossanne. "Mä valitsen mun pariksi. Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Nor­ja (x2) Mr Paradise. Miss Paradise. S­kan­daa­lis­ta kuu­lui­sak­si Paholainen Perugiassa. A­man­da K­nox läh­tee vaih­to-o­pis­ke­li­jak­si I­ta­lian Pe­ru­giaan. Kyt­tä­put­ki: B­lue B­loods (x2) Menetetty. Kova päätös.
01.45 Team Ah­ma (x8) Nuori lempi. Häät. Dead End. Jailhouse rock. Fotojukka. Muutto. Gerbiili. Hissi. 01.45 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Nor­ja (x2) Luuserit lirissä. Kovaa peliä paratiisissa.
3