Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 5.8. ti 6.8. ke 7.8. to 8.8. pe 9.8. la 10.8. su 11.8.
10.05 Haa­pa­sa­lo Goes A­me­ri­ca (x4)
10.15 Ant­ho­ny Bour­dain maail­mal­la Sydney. Ilonpitoa Austinissa. 10.15 Mas­terC­hef Suo­mi Hintansa väärtiä katuruokaa.
11.00 Van­der­pump Ru­les Tuliaisia Vegasista. Kosioreissu. 11.00 Van­der­pump Ru­les Hairahduksia Havaijilla.
11.30 Ta­lent Suo­mi Huippukokous. Kantelepopin paluu.
11.45 Ou Nou! (x2) Vaari. Raimo. Ou Nou! 11.45 Team Ah­ma (x2) Taakse poistu. Elämän kevät.
12
12.10 Team Ah­ma Turvallista matkaa. 12.10 Mar­ti­na ja hen­gen­pe­las­ta­jat
12.45 Toi­sen­lai­set tei­niäi­dit S­pe­cial 12.45 Toi­sen­lai­set tei­niäi­dit S­pe­cial
13.00 Toi­sen­lai­set tei­niäi­dit S­pe­cial (x4)
13.10 Et sä tie­dä ku­ka mä oon? 13.10 Et sä tie­dä ku­ka mä oon?
13.50 Kaup­pa­neu­vos Jeth­ro Käärme asuntonäytössä! Turkulainen Tampereella! 13.50 Kaup­pa­neu­vos Jeth­ro Jethrolle sihteeri? . Ra­ja­val­vo­jat (x4) Lepertelevä lääkäri. Kaidalla polulla. Kamaa kamerassa. Turisti vai työntekijä? Ra­ja­val­vo­jat (x2) Satamat syynissä. Kosiomatkalla.
14.40 Uu­si e­lä­mä e­te­läs­sä Yllätysvieras. Rankka remontti. 14.40 Uu­si e­lä­mä e­te­läs­sä Patiopiina. 14.40 WAGS Yhteentörmäyksiä.
15
15.30 Haa­pa­sa­lo Goes A­me­ri­ca 15.30 Haa­pa­sa­lo Goes A­me­ri­ca Mad Cook S­how (x4) Perinneruokaa - pataan vai kakkoseen? Ruokahifistely. Orgiat. Erityisruokavaliot ja dieetit.
16.15 Van­der­pump Ru­les Tuliaisia Vegasista. Kosioreissu. 16.15 Van­der­pump Ru­les Hairahduksia Havaijilla.
17.00 Mad Cook S­how Perinneruokaa - pataan vai kakkoseen? Ruokahifistely. 17.00 Mad Cook S­how Erityisruokavaliot ja dieetit. Vie­rai­na näyt­te­li­jät A­ku Hir­vi­nie­mi ja E­li­na K­nih­ti­lä, jot­ka naut­ti­vat kul­ta­piis­ku­tee­tä suo­li­huuh­te­lu­pus­sis­ta. Ant­ho­ny Bour­dain maail­mal­la (x2) Burgundi. Dominikaaninen tasavalta. Sel­viy­ty­jät (x2) Strategiapeliä sukulaisilla. Viisikko hajoaa.
18 18.00 Ra­ja­val­vo­jat (x4) Lepertelevä lääkäri. Kaidalla polulla. Kamaa kamerassa. Turisti vai työntekijä? 18.00 WAGS Yhteentörmäyksiä.
19.00 Sel­viy­ty­jät Kelataanpa taaksepäin. Syntymäpäivälahja. 19.00 Sel­viy­ty­jät Viisikko hajoaa. Vii­mei­set kil­pai­li­jat al­ka­vat a­ja­tel­la o­maa nah­kaan­sa, ja van­hat lii­tot jää­vät un­ho­laan. Sel­viy­ty­jät (x2) Kelataanpa taaksepäin. Syntymäpäivälahja. Kuu­si päi­vää, seit­se­män yö­tä (1998) (Six Days Seven Nights/USA 1998). Ro­mant­ti­sen ko­me­dia­seik­kai­lun pääo­sis­sa lois­ta­vat su­per­täh­ti Har­ri­son Ford ja vaa­lea kau­no­tar An­ne Hec­he (mm. Naa­ras­lei­jo­na, O­pe­raa­tio Don­nie B­ras­co). Te­rä­vä­kie­li­nen ne­wyor­ki­lai­nen toi­mit­ta­ja­nai­nen (An­ne Hec­he) tem­pau­tuu e­lä­män­sä mat­kal­le, kun hän pää­tyy len­to-on­net­to­muu­den seu­rauk­se­na au­tiol­le saa­rel­le kars­kin pi­lot­ti­mie­hen (Har­ri­son Ford) kans­sa.
20.00 Kyt­tä­put­ki: Ha­vai­ji 5-0 Menneisyyden taakka. Sieppaus. 20.00 Kyt­tä­put­ki: Ha­vai­ji 5-0 Räjähdys. Ho­no­lu­lun kes­kus­tas­sa rä­jäh­tää. Sa­vun häl­vet­tyä rau­niois­ta löy­tyy ruu­mis ja sel­viää, et­tä la­ki­fir­man ar­kis­to­hol­vis­sa on käy­ty var­kais­sa.
21 21.00 T­he Last S­tand Toi­min­tae­lo­ku­van pääo­sas­sa näh­dään Ar­nold Sch­war­ze­neg­ger, jo­ka e­sit­tää se­rif­fi O­wen­sia, jo­ka viet­tää rau­hal­lis­ta e­lä­mää Mek­si­kon ra­jal­la si­jait­se­vas­sa pik­ku­kau­pun­gis­sa. Kun pa­ha­mai­nei­nen huu­me­pa­ro­ni kar­kaa oi­keus­ta­lol­ta, ja suun­taa hur­jaa vauh­tia koh­ti Mek­si­kon ra­jaa, O­wens ja hä­nen ko­ke­ma­ton tii­min­sä o­vat ai­noa toi­ve saa­da huu­me­pa­ro­nin pa­ko­mat­ka py­säy­tet­tyä. G­host Ri­der - Kos­ton hen­ki G­host Ri­der -e­lo­ku­van toi­ses­sa o­sas­sa seu­ra­taan jäl­leen kak­soi­se­lä­mää e­lä­vän hui­ma­päi­sen s­tunt-moot­to­ri­pyö­räi­li­jän John­ny B­la­zen (Ni­co­las Ca­ge) ta­ri­naa. Täl­lä ker­taa John­ny y­rit­tää suo­jel­la Dan­ny-poi­kaa ih­mi­sil­tä, joil­la on uh­kaa­via suun­ni­tel­mia hä­nen va­ral­le. 21.00 Mis­sion Im­pos­sib­le - Ro­gue Na­tion (Mis­sion: Im­pos­sib­le - Ro­gue Na­tion 2015). Toi­min­tae­lo­ku­van jat­ko-o­sas­sa a­gent­ti Et­han Hunt (Tom C­rui­se) kump­pa­nei­neen on han­ka­luuk­sis­sa, kun hei­dän e­dus­ta­man­sa IMF-jär­jes­tö lak­kau­te­taan. Sa­maan ai­kaan mys­ti­nen ter­ro­ris­ti­jär­jes­tö, Syn­di­kaat­ti, te­kee maail­mal­la tu­ho­jaan, mut­ta päät­tä­jät ei­vät tah­do us­koa ko­ko jär­jes­tön o­le­mas­sao­loon. Ve­ren­pu­nai­set o­kaat (If There Be Thorns 2015). O­ma­laa­tui­sen Bart-po­jan naa­pu­riin muut­taa sa­la­pe­räi­nen nai­nen. Nai­sen hen­ki­löl­li­syy­den pal­jas­tut­tua Bar­tin per­heen kie­rou­tu­nut his­to­ria al­kaa a­vau­tua vä­hä vä­häl­tä. Tu­los­sa: Big B­rot­her Suo­mi
21.05 Di­ver­gent - Ou­to­lin­tu (Divergent 2014). S­ci­fi-toi­min­tae­lo­ku­va si­joit­tuu tu­le­vai­suu­den yh­teis­kun­taan, jos­sa ih­mi­set on jaet­tu o­mi­nai­suus­tes­tien mu­kaan vii­teen ryh­mään. Nuo­ri tyt­tö T­ris jou­tuu tes­tiin ja saa kuul­la o­le­van­sa ou­to­lin­tu ja sik­si uh­ka jär­jes­täy­ty­neel­le yh­teis­kun­nal­le ja si­tä joh­ta­val­le dik­taat­to­ril­le. Pääo­sis­sa: S­hai­le­ne Wood­ley, T­heo Ja­mes, Ka­te Wins­let, Ash­ley Judd, Jai Court­ney. Oh­jaus: Neil Bur­ger. (133')
22.40 Tu­los­sa: Big B­rot­her Suo­mi
22.45 Kyt­tä­put­ki: Ha­vai­ji 5-0 Sieppaus. C­hin saa Mek­si­kos­ta jär­kyt­tä­vän pu­he­lun, jon­ka seu­rauk­se­na 5-0 a­loit­taa his­to­rian­sa vaa­ral­li­sim­man o­pe­raa­tion. 22.45 Kyt­tä­put­ki: B­lue B­loods Rippisalaisuus. Dan­ny ja Baez tut­ki­vat puis­tos­ta löy­ty­neen nai­sen mur­haa. 22.45 T­he Last S­tand Toi­min­tae­lo­ku­van pääo­sas­sa näh­dään Ar­nold Sch­war­ze­neg­ger, jo­ka e­sit­tää se­rif­fi O­wen­sia, jo­ka viet­tää rau­hal­lis­ta e­lä­mää Mek­si­kon ra­jal­la si­jait­se­vas­sa pik­ku­kau­pun­gis­sa.
23.00 Kyt­tä­put­ki: Ha­vai­ji 5-0 Menneisyyden taakka.
23.25 Tu­los­sa: Big B­rot­her Suo­mi
23.30 Kyt­tä­put­ki: Ha­vai­ji 5-0 Räjähdys.
23.40 Sar­ja­mur­haa­jan äi­ti Jäämies. Tu­los­sa: Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri
23.45 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Nor­ja Vaikeita valintoja. 23.45 Tu­los­sa: Sel­viy­ty­jät Suo­mi
23.50 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Nor­ja Piinaavia päätöksiä. Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Nor­ja Kuvakaappaus. 23.50 Kyt­tä­put­ki: B­lue B­loods Menetyksistä suurin.
0
00.25 Tu­los­sa: Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri
00.30 Ra­ja­val­vo­jat Kosiomatkalla.
00.40 Pien­tä pi­laa (x3) 00.40 Pien­tä pi­laa (x3)
00.45 Pien­tä pi­laa (x3)
00.55 Pien­tä pi­laa
01.00 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li 01.00 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li "Ovest sisään ja ovest ulos. Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Nor­ja Valinnan vaikeus. Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Nor­ja (x2) Piinaavia päätöksiä. Kuvakaappaus. 01.00 Kyt­tä­put­ki: B­lue B­loods (x2) Rippisalaisuus. Menetyksistä suurin.
01.45 Ou Nou! (x2) Vaari. Raimo. 01.45 Team Ah­ma (x2) Yllätys rajan takaa. Pa­ra­tii­si­ho­tel­li
02.30 Team Ah­ma (x2)
3