Ohjelmakartta.fi
ma 16.9. ti 17.9. ke 18.9. to 19.9. pe 20.9. la 21.9. su 22.9.
10.15 Ju­nior Mas­terC­hef Suo­mi Tervetuloa Master Chef keittiöön! .
10.35 Ju­nior Mas­terC­hef Suo­mi Makumatka Aasiaan. 10.35 Rem­pal­la kau­pak­si (x4) Kuninkaallista tyyliä. Kattoikkunoita ja naamiointia. Minipihan kirous. Valkoisen karkoitus. S­tep Up: Re­vo­lu­tion (Step Up Revolution 2012). Mu­siik­kid­raa­man pääo­sas­sa on E­mi­ly (Kath­ryn Mc­Cor­mick), jo­ka saa­puu Mia­miin täh­täi­mes­sään u­ra tans­si­ja­na.
10.55 Ka­ve­ril­le ei jä­te­tä Rutaset. 10.55 Ju­nior Mas­terC­hef Suo­mi Tervetuloa maatilalle! Kakkuja ja jälkiruokia.
11.30 Ka­ve­ril­le ei jä­te­tä Velvet Vision. TKDN. Molskis ja roiskis.
11.40 #Rich­Kids of Be­ver­ly Hills Paljon melua kirjasta.
12
12.15 #Rich­Kids of Be­ver­ly Hills Hyppy tyhjyyteen. Pahaa verta polttareissa. Tahdon asia. Et sä tie­dä ku­ka mä oon? Bon­ne­vil­le (Bonneville/USA 2006). E­tu­ri­vin Hol­ly­wood-täh­dil­lä roo­li­tet­tu, kos­ket­ta­va d­raa­ma­ko­me­dia Ar­vil­la Hol­de­nin (Jes­si­ca Lan­ge) ja hä­nen kah­den ys­tä­vän­sä mat­kas­ta, jon­ka tar­koi­tus on kul­jet­taa Ar­vil­lan yl­lät­täen kuol­leen a­vio­mie­hen tuh­kat vii­mei­seen le­po­paik­kaan.
12.25 Suo­men haus­kin ta­vis Katoamistemppu.
13.05 Lei­jo­nan luo­la Opettajien pelastus. Suo­men haus­kin ta­vis Identiteetit vaihtoon. Lapsia ja aikuisia. Aikamoinen sirkus. Mar­ti­na ja hen­gen­pe­las­ta­jat Paniikki veden alla. Haastajat palaavat.
13.50 Kaup­pa­neu­vos Jeth­ro Lei­jo­nan luo­la Luonnollinen doping. Brasilialaiset pakarat. Verkkokurssilla iho kuosiin. #Rich­Kids of Be­ver­ly Hills (x2) Paljon melua kirjasta. Hyppy tyhjyyteen. #Rich­Kids of Be­ver­ly Hills (x2) Pahaa verta polttareissa. Tahdon asia. T­he Lo­ve Gu­ru (T­he Lo­ve Gu­ru/U­SA-B­ri­tan­nia-Sak­sa 2008).
14.35 Nel­jät häät Suo­mi Keskuudessamme on vakooja! . Kaup­pa­neu­vos Jeth­ro Kiel­let­ty rak­kaus Pariskunnan suuri ikäero.
15
15.15 Dio­rin muo­ti­ta­lon ku­lis­seis­sa (x2) Oi­kean­lais­ta ke­miaa (Prime/USA 2005). Sink­kue­lä­mää-sar­jan hen­ges­sä vauh­dik­kaas­ti kul­ke­va ro­mant­ti­nen ko­me­dia, jo­ka koet­te­lee nau­ru­her­mo­ja, yl­lät­tää ja kos­ket­taa.
15.25 Kum­mal­li­set kam­mot Tyhjän tuolin kammo. Pelkoa putkessa. Kup­la Trolleja ja salakuuntelua. Maail­man ö­ve­reim­mät eh­tool­li­sa­sut (x2) Joutsenen kaari. Uusi vuosi.
16.10 Rem­pal­la kau­pak­si Kuninkaallista tyyliä. Kattoikkunoita ja naamiointia. Minipihan kirous. Valkoisen karkoitus.
17.00 #Rich­Kids of Be­ver­ly Hills Paljon melua kirjasta. Hyppy tyhjyyteen. Pahaa verta polttareissa. Tahdon asia. Gor­don Ram­say: Kup­pi­lat kun­toon 24 tun­nis­sa Sielutonta sapuskaa. Ka­li­for­nian Sac­ra­men­tos­sa si­jait­se­va Sand­ra Dee? T­he Lo­ve Gu­ru (T­he Lo­ve Gu­ru/U­SA-B­ri­tan­nia-Sak­sa 2008). Mes­ta­ri­koo­mik­ko Mi­ke Myers e­sit­tää hul­vat­to­man vauh­ti­ko­me­dian pääo­sas­sa In­tias­sa op­pin­sa saa­nut­ta rak­kaus­gu­ru Pit­kaa, jo­ka on päät­tä­nyt ryh­tyä e­lä­mään le­veäs­ti e­lä­män­hal­lin­ta­bis­nek­sel­lä. Lie­keis­sä (Burnt 2015). D­raa­mae­lo­ku­va e­lä­män­sä sot­ke­nees­ta huip­pu­ko­kis­ta (B­rad­ley Coo­per), jo­ka päät­tää nous­ta ta­kai­sin hui­pul­le ja saa­da uu­del­le ra­vin­to­lal­leen kol­man­nen Mic­he­lin-täh­den. Men­nei­syys kui­ten­kin vai­noaa mies­tä y­hä, ei­kä keit­tiös­sä­kään väl­ty­tä ra­juil­ta yh­teen­tör­mäyk­sil­tä.
18 18.00 Sel­viy­ty­jät (x8) Dangrayne. Koskemattomuuksien kirjo. Kiikun kaakun. Liittoumia syntyy, liittoumia hajoaa. Huutokauppaa ja hankaluuksia. Uusia tuulia kotipuolesta. Ken on seuraava selviytyjä? Pul­lu­koi­den u­nel­ma­lo­ma Liv D: Pullukoiden unelmaloma.
18.50 Lie­keis­sä (Burnt 2015). D­raa­mae­lo­ku­va e­lä­män­sä sot­ke­nees­ta huip­pu­ko­kis­ta (B­rad­ley Coo­per), jo­ka päät­tää nous­ta ta­kai­sin hui­pul­le ja saa­da uu­del­le ra­vin­to­lal­leen kol­man­nen Mic­he­lin-täh­den. Men­nei­syys kui­ten­kin vai­noaa mies­tä y­hä, ei­kä keit­tiös­sä­kään väl­ty­tä ra­juil­ta yh­teen­tör­mäyk­sil­tä. T­he Next Th­ree Days (Next Three Days, The 2010). O­pet­ta­ja John B­ren­na­nin (Rus­sell C­ro­we) maail­ma ro­mah­taa, kun hä­nen vai­mon­sa tuo­mi­taan van­ki­laan mur­has­ta. Vai­mon­sa syyt­tö­myy­teen va­kaas­ti us­ko­va John ei jä­tä a­siaa sik­seen vaan al­kaa suun­ni­tel­la mo­ni­mut­kais­ta van­ki­la­pa­koa, jon­ka on­nis­tu­mi­nen on kaik­kea muu­ta kuin var­maa.
19.00 T­hanks for S­ha­ring (Thanks for Sharing/USA 2012). Ro­mant­ti­nen ko­me­dia kol­mes­ta ys­tä­vyk­ses­tä, jot­ka kamp­pai­le­vat sek­siad­dik­tion kans­sa. Pääo­sis­sa: Mark Ruf­fa­lo, Tim Rob­bins, G­wy­neth Palt­row, Josh Gad, Joe­ly Ric­hard­son, A­le­cia Moo­re. Oh­jaus: S­tuart B­lum­berg. (107')
20.00 Kyt­tä­put­ki: N­CIS Los An­ge­les Piukat paikat. Tii­mi us­koo pääs­seen­sä lä­hem­mäs myy­rää, mut­ta kaik­ki al­kaa men­nä mön­kään, kun G­ran­ger pi­dä­te­tään. Lap­suus il­man ra­jo­ja Liv D: Lapsuus ilman rajoja. B­ri­tan­nias­sa mo­ni van­hem­pi ha­luaa lap­sen­sa e­lä­vän va­paa­ta e­lä­mää il­man kou­lua ja st­res­siä. Kyt­tä­put­ki: N­CIS Los An­ge­les Vanhoja temppuja. Kaiken takana on nainen.
20.55 3 Days to Kill (3 Days to Kill a­ka Th­ree Days to Kill 2014). Ai­vo­syö­pää sai­ras­ta­va CIA:n a­gent­ti ha­luaa viet­tää e­lä­män­sä lop­pua­jan tu­tus­tu­mal­la uu­del­leen vie­raan­tu­nei­siin vai­moon­sa ja tyt­tä­reen­sä. Ko­keel­li­nen lää­ke an­taa toi­voa, mut­ta saa­dak­seen si­tä hä­nen on saa­tet­ta­va vii­mei­nen a­gent­ti­teh­tä­vän­sä lop­puun. Ko­ti­mai­nen E­lo­ku­va: E­lo­kuu Ro­mant­ti­nen d­raa­ma nuo­res­ta, lu­kion­sa päät­tä­väs­tä A­kus­ta (Ep­pu Pas­ti­nen), jon­ka ke­sä­lo­ma uh­kaa men­nä pi­lal­le tyt­töys­tä­vän mat­kus­taes­sa ke­säk­si pois. Kaik­ki kui­ten­kin muut­tuu ju­han­nuk­se­na, kun A­ku ta­paa kau­niin ja vil­lin Ju­lin (Li­na Tur­ka­ma). A­me­ri­can Ult­ra (American Ultra 2015). Jes­se Ei­sen­berg e­sit­tää toi­min­tae­lo­ku­vas­sa Mi­ke Ho­wel­lia, pik­ku­kau­pun­gin hi­das­jär­kis­tä pil­vi­veik­koa. Kun y­li-in­nok­kaan a­gen­tin (Top­her G­ra­ce) joh­ta­ma is­ku­ryh­mä saa­puu kau­pun­kiin e­li­mi­noi­maan Ho­wel­lia, hän saa kuul­la to­tuu­den men­nei­syy­des­tään. Ko­ti­mai­nen E­lo­ku­va: Sy­väl­le sa­lat­tu (Syvälle salattu/Suomi 2011). K­ris­ta Ko­so­nen on t­ril­le­rin pääo­sas­sa huip­pu­ju­ris­ti Ju­lia Man­ner­la, jo­ka läh­tee työn­sä vuok­si Hel­sin­gis­tä Py­hä­jär­vel­le yh­dek­sän­vuo­tiaan poi­kan­sa kans­sa. Man­ner­la on lu­pau­tu­nut a­vus­ta­maan luon­non­suo­je­li­joi­ta, jot­ka ha­lua­vat es­tää paik­ka­kun­nal­le kaa­vail­lun ve­si­voi­ma­lan ra­ken­ta­mi­sen. 20.55 A Good Man (A Good Man 2014). En­ti­nen e­ri­kois­jouk­ko­jen so­ti­las John A­le­xan­der (su­per­täh­ti S­te­ven Sea­gal) y­rit­tää e­lää rau­hai­saa e­lä­mää ro­ma­nia­lai­sen ker­ros­ta­lon ta­lon­mie­he­nä. Kun e­räs ta­lon a­suk­kais­ta jou­tuu pai­kal­li­sen gangs­te­rin sil­mä­ti­kuk­si, A­le­xan­der pää­tyy kah­den so­ti­van ri­kol­lis­ryh­mit­ty­män vä­liin, ja van­hoil­le tai­doil­le tu­lee taas ker­ran käyt­töä.
21
21.10 Ko­ti­mai­nen E­lo­ku­va: Hul­lu­na Sa­raan (Hulluna Saraan/Suomi 2012). Vil­le Vir­ta­nen ja Jus­si Nik­ki­lä o­vat ro­mant­ti­sil­la sol­muil­la maus­te­tun ko­me­dian pääo­sis­sa i­sä Tais­to ja poi­ka Vil­le, joi­den e­lä­mä me­nee se­kai­sin hei­dän ta­va­tes­saan hur­maa­van a­me­rik­ka­lais­ty­tön Sa­ran (Lost- ja O­li­pa ker­ran -sar­jois­ta tut­tu E­mi­lie De Ra­vin).
21.20 Ko­ti­mai­nen E­lo­ku­va: 2 yö­tä aa­muun (2 yötä aamuun 2015). Rans­ka­lai­sark­ki­teh­ti Ca­ro­li­nen ja suo­ma­lais-dj Jaa­kon yh­tei­nen ho­tel­liyö Liet­tuan Vil­nas­sa joh­taa yl­lät­täen ti­lan­tee­seen, jos­sa kum­pi­kin jou­tuu pun­nit­se­maan e­lä­mään­sä ja va­lin­to­jaan. Pääo­sis­sa: Ma­rie-Jo­sée C­ro­ze, Mik­ko Nou­siai­nen, Ar­ly Jo­ver, Ee­dit Pat­rak­ka, Jo­nas B­ra?kys. Oh­jaus: Mik­ko Ku­pa­ri­nen. (84')
23.00 Kyt­tä­put­ki: N­CIS Los An­ge­les Saarretut. Kosto elää. Vanhoja temppuja. Kaiken takana on nainen. Kyt­tä­put­ki: B­lue B­loods Ulkomaiden vaikutusta. Rajanveto.
23.10 Hul­lu­na Sa­raan (Hulluna Saraan/Suomi 2012). Vil­le Vir­ta­nen ja Jus­si Nik­ki­lä o­vat ro­mant­ti­sil­la sol­muil­la maus­te­tun ko­me­dian pääo­sis­sa i­sä Tais­to ja poi­ka Vil­le, joi­den e­lä­mä me­nee se­kai­sin hei­dän ta­va­tes­saan hur­maa­van a­me­rik­ka­lais­ty­tön Sa­ran (Lost- ja O­li­pa ker­ran -sar­jois­ta tut­tu E­mi­lie De Ra­vin).
0 00.00 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Nor­ja Paholaisen pudotuspeli. Pirun toinen uhri. Mustakirjan omistaja. Viimeinen pariseremonia. Temp­ta­tion Is­land U­SA Ristiriitaisia viestejä. Lopun alkua.
01.00 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Hail Caesar! Orjien kapina. Uhratun paluu. Sylitanssin taikaa. Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Nor­ja (x4) Paholaisen pudotuspeli. Pirun toinen uhri. Mustakirjan omistaja. Viimeinen pariseremonia. Kyt­tä­put­ki: B­lue B­loods (x2) Ulkomaiden vaikutusta. Rajanveto.
01.45 Ka­ve­ril­le ei jä­te­tä Rutaset. Velvet Vision. TKDN. Molskis ja roiskis.