Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 6 7 8 9 10 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
15.2. 16.2. 17.2. 18.2. 19.2. 20.2. 21.2.
6
05.05 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
05.00 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
Asun­non os­ta­mi­nen ei ole help­poa, var­sin­kaan sil­loin, kun kau­pat teh­dään ulkomailla...
06.20 Ca­ribbean Life
06.20 Ca­ribbean Life
Sar­jas­sa seu­ra­taan perheitä,..
06.15 Ca­ribbean Life
06.50 Kiin­teis­töhuutokauppa
Ta­rek ja Ch­ris­ti­na El Mous­sa lait­ta­vat pe­liin ko­ko omai­suu­ten­sa ja os­ta­vat kiin­teis­tö­jä huu­to­kau­pas­ta nä­kemättä,..
06.45 Kiin­teis­töhuutokauppa
Ta­rek ja Ch­ris­ti­na El Mous­sa lait­ta­vat pe­liin ko­ko omai­suu­ten­sa ja os­ta­vat kiin­teis­tö­jä huu­to­kau­pas­ta nä­ke­mät­tä, mi­hin ra­han­sa lait­ta­vat. Koh­teet ovat usein huo­nos­sa kun­nos­sa ja vaa­ti­vat suu­ren re­mon­tin. Kun­nos­tus vie oman aikansa,
06.55 Kiin­teis­töhuutokauppa
Koh­teet ovat usein huo­nos­sa kun­nos­sa ja vaa­ti­vat suu­ren re­mon­tin. Kun­nos­tus vie oman ai­kan­sa, mut­ta kiin­teis­töt ha­lu­taan pian ta­kai­sin markkinoille...
Kausi 7. Jaksot 1-4.
07.20 Asun­non metsästäjät
(Hou­se Hun­ters, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2019)
Kausi 178. Jaksot 13-1.
07.45 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
Asun­non os­ta­mi­nen ei ole help­poa, var­sin­kaan sil­loin, kun kau­pat teh­dään ul­ko­mail­la. Sar­jas­sa seu­ra­taan asun­non­vä­lit­tä­jien ja asiak­kai­den kin­te­reil­lä ym­pä­ri maail­maa. (Hou­se Hun­ters In­ter­na­tio­nal, Li­fes­ty­le, Yh­dysvallat, )
Kausi 150. Jaksot 4-9.
07.55 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
07.55 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
Sar­jas­sa seu­ra­taan asun­non­vä­lit­tä­jien ja asiak­kai­den kin­te­reil­lä ym­pä­ri maail­maa. (Hou­se Hun­ters In­ter­na­tio­nal, Li­fes­ty­le, Yh­dysvallat, )
08.25 Mexico Life
Sar­jas­sa pai­kal­li­set asun­non­vä­lit­tä­jät aut­ta­vat uut­ta ko­tia et­si­viä Mek­si­kon au­rin­koi­sel­la rannikolla.
08.55 Asun­non metsästäjät
(Hou­se Hun­ters, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2019)
Kausi 177. Jaksot 1-2.
08.50 Asun­non metsästäjät
Sar­jas­sa sin­kut, pa­ris­kun­nat ja per­heet et­si­vät uut­ta ko­tia asun­non­vä­lit­tä­jän avus­tuk­sel­la Yh­dys­val­lois­sa. (Hou­se Hun­ters, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2019)
Kausi 178. Jaksot 7-12.
09.00 Asun­non metsästäjät
Sar­jas­sa sin­kut, pa­ris­kun­nat ja per­heet et­si­vät uut­ta ko­tia asun­non­vä­lit­tä­jän avus­tuk­sel­la Yh­dys­val­lois­sa. (Hou­se Hun­ters, Lifestyle,
9
09.30 Kal­lio­vuor­ten eläinlääkäri
10.00 Mexico Life
09.45 Mexico Life
Sar­jas­sa pai­kal­li­set asun­non­vä­lit­tä­jät aut­ta­vat uut­ta ko­tia et­si­viä Mek­si­kon au­rin­koi­sel­la rannikolla.
10.35 Eh­do­na­lais­van­git koi­ran­kouluttajina
Tia Tor­res kun­tout­taa kal­toin­koh­del­tu­ja ame­ri­kan­pit­bull­ter­rie­rei­tä eh­do­na­lais­van­kien avul­la Vil­la­lo­bo­sin pe­las­tus­kes­kuk­ses­sa. Te­ke­mis­tä riittää,..
10.50 Mia­min eläinpoliisit
Sar­ja seu­raa eläin­suo­je­lu­vi­ra­no­mais­ten työ­tä Mia­mis­sa Flo­ri­dan osa­valtiossa,..
11.00 Vin­ta­ge-kodit kuntoon
Erin and Ben Na­pier ra­kas­ta­vat pie­nen mis­sis­sip­pi­läi­sen ko­ti­kau­pun­kin­sa van­ho­ja, his­to­rial­li­sia ta­lo­ja. Mo­der­ni­soi­des­saan nii­tä jär­ki­bud­je­til­la he käyt­tä­vät kier­rä­tys­ma­te­riaa­le­ja ja van­ho­ja teks­tii­le­jä säi­lyt­tääk­seen klas­si­sen ylei­sil­meen. (Ho­me Town, Li­fes­ty­le, Ka­nada, 2020)
Kausi 4. Jaksot 2-6.
12.00 90 päi­vää morsiamena
ti: Yamir harkitsee soolouraa Chicagossa.
ke: Daya ja Brett valitsevat hääpaikan.
to: Amyn sukulaiset tapaavat Dannyn vanhemmat. Cas­sias­ta tuntuu,..
pe: Pää­ty­vät­kö Da­niel­le ja Mo­ha­med nai­mi­siin epä­röin­nis­tä huolimatta?..
11.55 Eh­do­na­lais­van­git koi­ran­kouluttajina
Tia Tor­res kun­tout­taa kal­toin­koh­del­tu­ja ame­ri­kan­pit­bull­ter­rie­rei­tä eh­do­na­lais­van­kien avul­la Vil­la­lo­bo­sin pe­las­tus­kes­kuk­ses­sa. Te­ke­mis­tä riittää,..
Kausi 11. Jaksot 17-18.
12
12.25 Eh­do­na­lais­van­git koi­ran­kou­lut­ta­ji­na erikoisjaksot
11. kau­den eri­koisjaksot...
(Pit Bulls & Parolees Specials, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2020)
13.00 Upeat minikodit
Sar­jas­sa seu­ra­taan ylel­li­siä mi­ni­ko­te­ja ra­ken­ta­van avio­pa­rin, Mic­hel­le ja Ty­son Spies­sin, työtä...
Kausi 1. Jaksot 13-16.
13.05 Upeat minikodit
13.00 Ko­ti New Orleansista
13.00 Ko­ti New Orleansista
Sar­jas­sa seu­ra­taan asun­to­kaup­po­ja Yh­dys­val­tain ete­läi­ses­sä osa­valtiossa,..
13.35 TV Shop
(, )
13.30 TV Shop
(, )
13.25 TV Shop
(, )
14.00 TV Shop
ma: (, )
14.00 TV Shop
pe: (, )
14.30 Ko­ti New Orleansista
14.25 Sie­tä­mä­tön­tä julmuutta
Elo­ku­va ker­too me­nes­ty­väs­tä avioe­ro­ju­ris­tis­ta ja ra­hak­kai­ta avioe­ro­ja har­ras­ta­vas­ta on­ne­non­ki­jas­ta. 100 min. Oh­jaus: Joel ja Et­han Coen. Pääo­sis­sa: Geor­ge Cloo­ney, Cat­he­ri­ne Ze­ta-Jo­nes, Geoffrey Rush.
(Intolerable Cruelty, Romanttinen komedia, Yhdysvallat, 2003)
14.35 Upeat minikodit
15.00 Ko­ti­kulmat kuntoon
Lai­ne ja hä­nen tyt­tä­ren­sä Mi­na Star­siak ovat re­mon­toi­neet yh­des­sä li­ki 20 rän­sis­ty­nyt­tä ta­loa kes­kus­tan tun­tu­mas­sa si­jait­se­val­la asui­na­lueel­laan Foun­tain Squa­rel­la In­dia­na­po­lik­ses­sa. Upeak­si kun­nos­tet­tu­jen ko­tien myö­tä asui­na­lueen ar­vo on nous­sut ja ylei­sil­me ko­hen­tu­nut hui­mas­ti. Nyt on ai­ka käy­dä vie­rei­sen Ba­tes-Hend­rick­sin asui­na­lueen kimp­puun ja pe­las­taa se ta­lo ker­ral­laan. (Good Bo­nes, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2019)
14.55 Ko­ti New Orleansista
Sar­jas­sa seu­ra­taan asun­to­kaup­po­ja Yh­dys­val­tain ete­läi­ses­sä osa­val­tios­sa, New Or­lean­sis­sa. Brit­ta­ny Pi­co­lo-Ra­mos et­sii asiak­kail­leen taloja,
Kausi 1. Jaksot 3-5.
15
16.00 Vin­ta­ge-kodit kuntoon
Erin and Ben Na­pier ra­kas­ta­vat pie­nen mis­sis­sip­pi­läi­sen ko­ti­kau­pun­kin­sa van­ho­ja, his­to­rial­li­sia ta­lo­ja. Mo­der­ni­soi­des­saan nii­tä jär­ki­bud­je­til­la he käyt­tä­vät kier­rä­tys­ma­te­riaa­le­ja ja van­ho­ja teks­tii­le­jä säi­lyt­tääk­seen klas­si­sen ylei­sil­meen. (Ho­me Town, Li­fes­ty­le, Ka­nada, 2020)
Kausi 4. Jaksot 3-7.
16.30 Amy Sc­hu­mer: Koo­mik­ko kokkikoulussa
Suo­sit­tu koo­mik­ko Amy Sc­hu­mer val­mis­taa kok­ki­mie­hen­sä Ch­ris Fisc­he­rin kans­sa loh­tu­ruo­kaa ko­rona-aikana.
16.30 Bo­toxkuninkaat
Sar­jas­sa seu­ra­taan ki­ven­ko­via kau­neu­sa­lan am­mat­ti­lai­sia, jot­ka aut­ta­vat julk­kik­sia to­teut­ta­maan unel­miaan. (Plas­tik­kon­ger­ne, Tosi-tv,
17.00 SOS Ruotsi
Ruot­sin hä­tä­kes­kus ot­taa pu­he­lui­ta vas­taan vuo­ro­kau­den ym­pä­ri. Seu­raam­me, kun työn­te­ki­jät kä­sit­te­le­vät niin ta­pa­tur­mia kuin ri­kok­sia. (SOS Sve­ri­ge, To­si-tv, Ruotsi, 2019)
17.00 Kal­lio­vuor­ten eläinlääkäri
17.30 Mel­kein julkkis
15-vuo­tiaan Wil­lia­min si­säl­lä ky­tee pa­lo rock 'n rol­lia koh­taan, ja kun lah­ja­kas mu­siik­kik­rii­ti­kon al­ku saa mah­dol­li­suu­den kir­joit­taa ni­mek­kääl­le leh­del­le, joh­dat­taa ti­lai­suus hä­net kier­tueel­le nou­se­van rok­ki­bän­din Still­wa­te­rin kans­sa. Wil­liam pää­see seu­raa­maan ai­tio­pai­kal­ta ris­ti­rii­to­jen rie­pot­te­le­man bän­din me­noa, mut­ta am­mat­ti­mai­suus käy vaikeaksi,
(Almost Famous, Draamakomedia, Yhdysvallat, 2000)
17.30 Us­kol­li­nen puutarhuri
John le Car­rén ro­maa­niin pe­rus­tu­vas­sa tril­le­ris­sä dip­lo­maat­ti tut­kii vai­mon­sa sa­la­pe­räis­tä kuo­le­maa Ke­nias­sa ja löy­tää maail­man­laa­jui­sen sa­la­lii­ton. Rac­hel Weisz pal­kit­tiin roo­lis­taan Os­ca­ril­la. 136 min. Oh­jaus: Fer­nan­do Mei­rel­les. Pääo­sis­sa: Rac­hel Weisz, Ralph Fien­nes, Dan­ny Hus­ton, Bill Nig­hy, Pe­te Postlethwaite.
(The Constant Gardener, Draama, Kiina, Saksa, Ranska, Iso-Britannia, Kenia, Yhdysvallat, 2005)
18
18.00 Eh­do­na­lais­van­git koi­ran­kouluttajina
Tia Tor­res kun­tout­taa kal­toin­koh­del­tu­ja ame­ri­kan­pit­bull­ter­rie­rei­tä eh­do­na­lais­van­kien avul­la Vil­la­lo­bo­sin pe­las­tus­kes­kuk­ses­sa. Te­ke­mis­tä riittää,..
Kausi 11. Jaksot 17-18.
18.00 Eh­do­na­lais­van­git koi­ran­kouluttajina
Tia Tor­res kun­tout­taa kal­toin­koh­del­tu­ja ame­ri­kan­pit­bull­ter­rie­rei­tä eh­do­na­lais­van­kien avul­la Vil­la­lo­bo­sin pe­las­tus­kes­kuk­ses­sa. Te­ke­mis­tä riittää,..
18.00 Eh­do­na­lais­van­git koi­ran­kou­lut­ta­ji­na erikoisjaksot
11. kau­den eri­koisjaksot...
(Pit Bulls & Parolees Specials, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2020)
18.00 Amy Sc­hu­mer: Koo­mik­ko kokkikoulussa
19.00 Lot­to­voit­ta­jan unelmakoti
Da­vid Broms­tad aut­taa lot­to­voit­ta­jia löy­tä­mään unel­miensa kodin...
19.00 Lot­to­voit­ta­jan unelmakoti
19.00 Bo­toxkuninkaat
Sar­jas­sa seu­ra­taan ki­ven­ko­via kau­neu­sa­lan am­mat­ti­lai­sia, jot­ka aut­ta­vat julk­kik­sia to­teut­ta­maan unelmiaan.
19.30 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
Ame­rik­ka­lai­nen tv-kasvo,..
Kausi 6. Jaksot 7-8.
19.30 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
20.00 Kal­lio­vuor­ten eläinlääkäri
20.00 Mia­min eläinpoliisit
Sar­ja seu­raa eläin­suo­je­lu­vi­ra­no­mais­ten työ­tä Mia­mis­sa Flo­ri­dan osa­valtiossa,..
20.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa. (spe­cial vic­tims unit) , Ri­kosd­raa­ma, Yh­dys­vallat, 2015)
to: (Law & Order SVU
pe:
la:
su:
21
21.00 Kun­nes kuo­le­ma mei­dät erottaa
Rak­kaus­ta­ri­na voi ul­koi­ses­ti vai­kut­taa ihas­tuttavalta,..
21.00 Ka­donneet Suomi
Mu­si­kaa­li­nen San­na läh­ti lu­kion jäl­keen opis­ke­le­maan lää­ke­tie­det­tä Tarttoon...
21.00 Mur­haaja kotonani
Jos lä­hi­pii­rii­si kuu­lu­va ih­mi­nen hau­toi­si kar­mei­ta te­ko­ja, huo­mai­sit­ko mer­kit etukäteen?..
21.00 Sie­tä­mä­tön­tä julmuutta
Elo­ku­va ker­too me­nes­ty­väs­tä avioe­ro­ju­ris­tis­ta ja ra­hak­kai­ta avioe­ro­ja har­ras­ta­vas­ta on­ne­non­ki­jas­ta. 100 min. Oh­jaus: Joel ja Et­han Coen. Pääo­sis­sa: Geor­ge Cloo­ney, Cat­he­ri­ne Ze­ta-Jo­nes, Geoffrey Rush.
(Intolerable Cruelty, Romanttinen komedia, Yhdysvallat, 2003)
21.00 Pa­hin painajaisesi
Kar­mi­vis­sa ri­kos­ta­pauk­sis­sa ta­val­lis­ten ih­mis­ten pa­him­mat pai­na­jai­set muut­tu­vat todeksi.
21.00 Ta­val­li­nen murhaaja
En­tä jos mu­ka­va naa­pu­ri tai tut­ta­va on­kin sul­jet­tu­jen ovien ta­ka­na kyl­mä­ve­ri­nen murhaaja?..
21.00 Mur­ha suurkaupungissa
Elä­mä suur­kau­pun­gis­sa tar­koit­taa si­tä, et­tä kuo­le­ma vaa­nii jo­ka nur­kal­la. Sar­jas­sa käy­dään lä­pi murhia,..
22.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa. (Law & Or­der SVU (spe­cial vic­tims unit) , Ri­kosd­raa­ma, Yh­dys­vallat, 2015)
Kausi 17. Jaksot 10-11.
22.00 Pahaa verta
Sar­ja ker­too hä­ve­tyis­tä per­heen­jäsenistä,..
Kausi 1. Jaksot 7-8.
22.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa. (spe­cial vic­tims unit) , Ri­kosd­raa­ma, Yh­dys­vallat, 2015)
la: (Law & Order SVU
su:
23.00 Mur­haaja kotonani
Jos lä­hi­pii­rii­si kuu­lu­va ih­mi­nen hau­toi­si kar­mei­ta tekoja,..
23.00 Pahaa verta
Sar­ja ker­too hä­ve­tyis­tä per­heen­jäsenistä,..
23.00 Sun­ny Hos­tin: To­tuus murhista
23.00 Yl­lät­tä­vä sarjamurha
Ri­kos­vyyh­ti käyn­nis­tyy murhalla,..
23.00 Mel­kein julkkis
15-vuo­tiaan Wil­lia­min si­säl­lä ky­tee pa­lo rock 'n rol­lia kohtaan,..
(Almost Famous, Draamakomedia, Yhdysvallat, 2000)
23.00 Sie­tä­mä­tön­tä julmuutta
(Intolerable Cruelty, Romanttinen komedia, Yhdysvallat, 2003)
23.00 Twisted Sisters
Si­sa­rus­ten vä­li­nen suh­de voi ol­la va­ka­vas­ti kier­tou­tu­nut ja ke­hit­tyä vaa­ralliseksi...
0
00.00 Ta­val­li­nen murhaaja
00.00 Su­kel­lus­ve­ne­mur­haa­ja: Pa­ko vankilasta
00.00 Pa­hin painajaisesi
00.00 Mur­ha suurkaupungissa
00.00 Kun­nes kuo­le­ma mei­dät erottaa
00.45 Eläintodistaja
01.00 Mur­ha suurkaupungissa
01.05 Yl­lät­tä­vä sarjamurha
01.00 Sun­ny Hos­tin: To­tuus murhista
01.00 Pa­hin painajaisesi
01.00 Pahaa verta
Sar­ja ker­too hä­ve­tyis­tä per­heen­jäsenistä,..
01.20 Twisted Sisters
01.30 Yl­lät­tä­vä sarjamurha
02.00 Uh­kaa­va hiljaisuus
02.05 Uh­kaa­va hiljaisuus
(Dead Si­lent, Ri­kos­ta­ri­na, Yh­dys­vallat, 2016)
02.00 Uh­kaa­va hiljaisuus
Sy­väl­lä met­sän uu­me­nis­sa, au­tio­ta­lon suojissa,..
Kausi 2. Jaksot 2-3.
02.20 Uh­kaa­va hiljaisuus
02.35 Uh­kaa­va hiljaisuus
3
03.05 Twisted Sisters
03.05 Twisted Sisters
Kausi 2. Jaksot 9-10.
03.00 Pai­na­jai­nen naapurissa
Pai­na­jai­nen naa­pu­ris­sa esit­te­lee to­sie­lä­män ri­kos­tapauksia,..
03.20 Twisted Sisters
03.30 Pai­na­jai­nen naapurissa
04.05 Pai­na­jai­nen naapurissa
04.05 Pai­na­jai­nen naapurissa
Pai­na­jai­nen naa­pu­ris­sa esit­te­lee to­sie­lä­män ri­kos­tapauksia,..
04.00 Tap­pavat suhteet
Ri­kos­do­ku­ment­ti­sar­jas­sa up­pou­du­taan in­to­hi­mo­ri­kos­ten ih­meel­li­seen maail­maan. (Deadly Affairs,
04.20 Pai­na­jai­nen naapurissa
04.30 Kiero rakkaus
05.05 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
05.05 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
05.00 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
05.20 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla