Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 6 7 8 9 10 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
8.2. 9.2. 10.2. 11.2. 12.2. 13.2. 14.2.
6
06.00 Luon­non ou­doim­mat mysteerit
05.05 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
06.00 Luon­non ou­doim­mat mysteerit
06.10 Luon­non ou­doim­mat mysteerit
06.15 Luon­non ou­doim­mat mysteerit
06.10 Ca­ribbean Life
(Ca­rib­bean Li­fe, Li­fes­ty­le, Yh­dysvallat, )
Kausi 15. Jaksot 1-2.
06.30 Ca­ribbean Life
Sar­jas­sa seu­ra­taan per­hei­tä, jot­ka ha­lua­vat jät­tää ame­rik­ka­lai­sen tal­ven taak­seen ja et­si­vät uut­ta ko­tia Ka­ri­bial­ta. (Ca­rib­bean Li­fe, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2018)
Kausi 14. Jaksot 3-10.
06.25 Ca­ribbean Life
Sar­jas­sa seu­ra­taan perheitä,..
06.45 Ca­ribbean Life
Sar­jas­sa seu­ra­taan perheitä,..
Kausi 14. Jaksot 11-12.
07.05 Kiin­teis­töhuutokauppa
07.30 Kiin­teis­töhuutokauppa
Koh­teet ovat usein huo­nos­sa kun­nos­sa ja vaa­ti­vat suu­ren remontin...
07.40 Kiin­teis­töhuutokauppa
Ta­rek ja Ch­ris­ti­na El Mous­sa lait­ta­vat pe­liin ko­ko omai­suu­ten­sa ja os­ta­vat kiin­teis­tö­jä huu­to­kau­pas­ta nä­ke­mät­tä, mi­hin ra­han­sa lait­ta­vat. Koh­teet ovat usein huo­nos­sa kun­nos­sa ja vaa­ti­vat suu­ren re­mon­tin. Kun­nos­tus vie oman ai­kan­sa, mut­ta kiin­teis­töt ha­lu­taan pian ta­kai­sin markkinoille.
07.25 Kiin­teis­töhuutokauppa
07.45 Kiin­teis­töhuutokauppa
Kausi 6. Jaksot 8-9.
08.05 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
Asun­non os­ta­mi­nen ei ole help­poa, var­sin­kaan silloin,..
08.25 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
Asun­non os­ta­mi­nen ei ole helppoa,..
08.20 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
Asun­non os­ta­mi­nen ei ole help­poa, var­sin­kaan silloin,..
08.35 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
Sar­jas­sa seu­ra­taan asun­non­vä­lit­tä­jien ja asiak­kai­den kin­te­reil­lä ym­pä­ri maail­maa. (Hou­se Hun­ters In­ter­na­tio­nal, Li­fes­ty­le, Yh­dysvallat, )
Kausi 148. Jaksot 12-6.
9
09.05 Asun­non metsästäjät
Sar­jas­sa sinkut,..
09.25 Asun­non metsastäjät
09.20 Asun­non metsästäjät
Sar­jas­sa sinkut,..
Kausi 177. Jaksot 10-11.
09.35 Asun­non metsästäjät
Sar­jas­sa sin­kut, pa­ris­kun­nat ja per­heet et­si­vät uut­ta ko­tia asun­non­vä­lit­tä­jän avus­tuk­sel­la Yh­dys­val­lois­sa. (Hou­se Hun­ters, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2019)
Kausi 177. Jaksot 2-9.
09.55 Asun­non metsästäjät
10.15 Mexico Life
10.05 Mexico Life
10.25 Bahama Life
Ba­ha­ma­saa­ret ovat mo­nen lo­mai­li­jan unel­ma, mut­ta nä­mä ih­mi­set ha­lua­vat enem­män. Sar­jas­sa seu­ra­taan py­sy­vän asun­non et­sin­tää Ka­ri­bian ku­van­kau­niin saa­ri­ryh­män lois­tees­sa. (Ba­ha­mas Li­fe, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2018)
Kausi 3. Jaksot 6-13.
10.35 Bahama Life
10.45 Mia­min eläinpoliisit
Sar­ja seu­raa eläin­suo­je­lu­vi­ra­no­mais­ten työ­tä Mia­mis­sa Flo­ri­dan osa­valtiossa,..
11.05 Mexico Life
11.00 Kal­lio­vuor­ten eläinlääkäri
11.20 Vin­ta­ge-kodit kuntoon
Mo­der­ni­soi­des­saan nii­tä jär­ki­bud­je­til­la he käyt­tä­vät kier­rä­tys­ma­te­riaa­le­ja ja van­ho­ja teks­tii­le­jä säi­lyt­tääk­seen klas­si­sen yleisilmeen.
pe: Alkaa uusintana.
11.45 Eh­do­na­lais­van­git koi­ran­kouluttajina
Tia Tor­res kun­tout­taa kal­toin­koh­del­tu­ja ame­ri­kan­pit­bull­ter­rie­rei­tä eh­do­na­lais­van­kien avul­la Vil­la­lo­bo­sin pe­las­tus­kes­kuk­ses­sa. Te­ke­mis­tä riit­tää, kun työn­te­ki­jöi­den pyr­ki­myk­se­nä on myös muut­taa ih­mis­ten asen­tei­ta kiis­tel­tyä ja pe­lät­tyä koi­ra­ro­tua koh­taan. (Pit Bulls & Pa­ro­lees, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2020)
12
12.20 90 päi­vää morsiamena
ma: Russin ja Paolan hääsuunnitelmat kokevat kolauksen.
ti: Alkaa uusintana.
ke: Sar­jas­sa seu­ra­taan kan­sain­vä­lis­ten pa­rien eri­kois­ta deittailua...
12.25 90 päi­vää morsiamena
pe: Cassia ja Yamir saapuvat vihdoin USA:han.
13.15 Upeat minikodit
Kausi 1. Jaksot 7-11.
13.25 TV Shop
(, )
13.25 Ko­ti New Orleansista
13.40 TV Shop
ma: (, )
13.55 TV Shop
(, )
13.40 TV Shop
(, )
13.50 TV Shop
(, )
14.25 Unel­ma­re­mon­tit Kaliforniassa
14.40 Upeat minikodit
Sar­jas­sa seu­ra­taan ylel­li­siä mi­ni­ko­te­ja ra­ken­ta­van avioparin,..
14.40 Mexico Life
14.55 Ko­ti New Orleansista
14.50 The Confirmation
Kos­ket­ta­va ja haus­ka per­he-elo­ku­va isän ja po­jan suh­tees­ta. Ant­ho­nyn äi­ti läh­tee ka­to­li­seen ret­riit­tiin uu­den mie­hen­sä kans­sa ja 8-vuo­tias poi­ka me­nee vii­kon­lo­puk­si al­ko­ho­li­soi­tu­neen puu­sep­pä-isän­sä Wal­tin luokse...
(Confirmation, The, Draama, Yhdysvallat, 2016)
15
15.15 Ko­ti­kulmat kuntoon
Lai­ne ja hä­nen tyt­tä­ren­sä Mi­na Star­siak ovat re­mon­toi­neet yh­des­sä li­ki 20 rän­sis­ty­nyt­tä ta­loa kes­kus­tan tun­tu­mas­sa si­jait­se­val­la asui­na­lueel­laan Foun­tain Squa­rel­la In­dia­na­po­lik­ses­sa. Upeak­si kun­nos­tet­tu­jen ko­tien myö­tä asui­na­lueen ar­vo on nous­sut ja ylei­sil­me ko­hen­tu­nut huimasti.
Kausi 4. Jaksot 4-8.
15.10 Unel­ma­re­mon­tit Kaliforniassa
16.05 Vin­ta­ge-kodit kuntoon
Mo­der­ni­soi­des­saan nii­tä jär­ki­bud­je­til­la he käyt­tä­vät kier­rä­tys­ma­te­riaa­le­ja ja van­ho­ja teks­tii­le­jä säi­lyt­tääk­seen klas­si­sen yleisilmeen.
Kausi 3. Jaksot 11-1.
16.15 Vin­ta­ge-kodit kuntoon
Erin and Ben Na­pier ra­kas­ta­vat pie­nen mis­sis­sip­pi­läi­sen ko­ti­kau­pun­kin­sa vanhoja,..
16.05 Ko­ti New Orleansista
16.35 Amy Sc­hu­mer: Koo­mik­ko kokkikoulussa
16.45 Bo­toxkuninkaat
Sar­jas­sa seu­ra­taan ki­ven­ko­via kau­neu­sa­lan am­mat­ti­lai­sia, jot­ka aut­ta­vat julk­kik­sia to­teut­ta­maan unel­miaan. (Plas­tik­kon­ger­ne, Tosi-tv,
17.00 SOS Ruotsi
Ruot­sin hä­tä­kes­kus ot­taa pu­he­lui­ta vas­taan vuo­ro­kau­den ym­pä­ri. Seu­raam­me, kun työn­te­ki­jät kä­sit­te­le­vät niin ta­pa­tur­mia kuin ri­kok­sia. (SOS Sve­ri­ge, To­si-tv, Ruotsi, 2019)
17.10 Kal­lio­vuor­ten eläinlääkäri
17.25 This is 40
Pete ja Debbie täyttävät 40. Hei­dän lap­sen­sa vi­haa­vat toi­siaan, yri­tyk­set ovat kon­kurs­sin par­taal­la ja ih­mis­suh­teet ra­koi­le­vat. 123 min. Oh­jaus: Judd Apa­tow. Pääo­sis­sa: Paul Rudd, Me­gan Fox. _x000D_
(This is 40, Komedia, Yhdysvallat, 2012)
17.45 Evening
Rak­kaus kul­jet­taa ta­ri­naa, jos­sa Ann Lord pa­laa muis­tois­saan il­taan, jo­ka muut­ti hä­nen elä­män­sä. Tyt­tä­ret Cons­tan­ce ja Ni­na seu­raa­vat huo­les­tu­nei­na vie­res­tä, kun Ann tois­taa heil­le vie­ras­ta ni­meä Har­ris. Ku­ka on Har­ris, ja mi­ten hän liit­tyy hei­dän äi­tin­sä elä­mään? Muis­tois­saan Ann on vie­lä Ann Grant,..
(Evening, Draama, Yhdysvallat, Saksa, 2007)
18
18.00 Eh­do­na­lais­van­git koi­ran­kouluttajina
Tia Tor­res kun­tout­taa kal­toin­koh­del­tu­ja ame­ri­kan­pit­bull­ter­rie­rei­tä eh­do­na­lais­van­kien avul­la Vil­la­lo­bo­sin pe­las­tus­kes­kuk­ses­sa. Te­ke­mis­tä riit­tää, kun työn­te­ki­jöi­den pyr­ki­myk­se­nä on myös muut­taa ih­mis­ten asen­tei­ta kiis­tel­tyä ja pe­lät­tyä koi­ra­ro­tua koh­taan. (Pit Bulls & Pa­ro­lees, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2020)
Kausi 11. Jaksot 13-16.
18.05 Amy Sc­hu­mer: Koo­mik­ko kokkikoulussa
19.00 Lot­to­voit­ta­jan unelmakoti
Da­vid Broms­tad aut­taa lot­to­voit­ta­jia löy­tä­mään unel­mien­sa ko­din. Oli­pa ky­se sa­to­jen­tu­han­sien tai mil­joo­nien voitosta,..
19.00 Bo­toxkuninkaat
Sar­jas­sa seu­ra­taan ki­ven­ko­via kau­neu­sa­lan am­mat­ti­lai­sia, jot­ka aut­ta­vat julk­kik­sia to­teut­ta­maan unelmiaan.
19.30 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
Ame­rik­ka­lai­nen tv-kas­vo, kok­ki ja ruo­ka­toi­mit­ta­ja And­rew Zim­mern mat­kaa sar­jas­sa maail­mal­la mais­te­le­mas­sa mauk­kaim­pia pai­kal­li­sia ruokia.
20.00 Kal­lio­vuor­ten eläinlääkäri
20.00 Mia­min eläinpoliisit
Sar­ja seu­raa eläin­suo­je­lu­vi­ra­no­mais­ten työ­tä Mia­mis­sa Flo­ri­dan osa­valtiossa,..
20.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa. (spe­cial vic­tims unit) , Ri­kosd­raa­ma, Yh­dys­vallat, 2015)
to: (Law & Order SVU
pe:
la:
su:
21
21.00 Kun­nes kuo­le­ma mei­dät erottaa
Rak­kaus­ta­ri­na voi ul­koi­ses­ti vai­kut­taa ihas­tuttavalta,..
21.00 Ka­donneet Suomi
UU­SI SAR­JA Sar­ja ker­too Suo­mes­sa ta­pah­tu­neis­ta ih­mis­ten ka­toa­mis­ta­pauk­sis­ta se­kä ta­pauksista,..
21.00 Mur­haaja kotonani
Jos lä­hi­pii­rii­si kuu­lu­va ih­mi­nen hau­toi­si kar­mei­ta te­ko­ja, huo­mai­sit­ko mer­kit etukäteen?..
21.00 Evening
Rak­kaus kul­jet­taa ta­ri­naa, jos­sa Ann Lord pa­laa muis­tois­saan il­taan, jo­ka muut­ti hä­nen elä­män­sä. Tyt­tä­ret Cons­tan­ce ja Ni­na seu­raa­vat huo­les­tu­nei­na vie­res­tä, kun Ann tois­taa heil­le vie­ras­ta ni­meä Har­ris. Ku­ka on Har­ris, ja mi­ten hän liit­tyy hei­dän äi­tin­sä elämään?..
(Evening, Draama, Yhdysvallat, Saksa, 2007)
21.00 Pa­hin painajaisesi
Kar­mi­vis­sa ri­kos­ta­pauk­sis­sa ta­val­lis­ten ih­mis­ten pa­him­mat pai­na­jai­set muut­tu­vat todeksi.
21.00 Ta­val­li­nen murhaaja
UU­SI KAU­SI En­tä jos mu­ka­va naa­pu­ri tai tut­ta­va on­kin sul­jet­tu­jen ovien ta­ka­na kyl­mä­ve­ri­nen murhaaja?..
21.00 Mur­ha suurkaupungissa
Elä­mä suur­kau­pun­gis­sa tar­koit­taa si­tä, et­tä kuo­le­ma vaa­nii jo­ka nur­kal­la. Sar­jas­sa käy­dään lä­pi murhia,..
22.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa. (Law & Or­der SVU (spe­cial vic­tims unit) , Ri­kosd­raa­ma, Yh­dys­vallat, 2015)
Kausi 17. Jaksot 5-6.
22.00 Su­kel­lus­ve­ne­mur­haa­ja: Pa­ko vankilasta
22.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa. (spe­cial vic­tims unit) , Ri­kosd­raa­ma, Yh­dys­vallat, 2015)
la: (Law & Order SVU
su:
22.40 Sun­ny Hos­tin: To­tuus murhista
23.00 Mur­haaja kotonani
Jos lä­hi­pii­rii­si kuu­lu­va ih­mi­nen hau­toi­si kar­mei­ta te­ko­ja, huo­mai­sit­ko mer­kit etukäteen?..
23.00 Kuulustelija
23.00 Breaking In
SUO­MEN TV-EN­SI-IL­TA Gab­riel­le Union esit­tää nais­ta, jon­ka kah­ta las­ta pi­de­tään van­ki­na mur­to­var­mak­si suun­ni­tel­lus­sa talossa...
(Breaking In, Toimintatrilleri, Yhdysvallat, 2018)
23.00 The Darkness
Kun per­heen poi­ka tuo ko­tiin vii­si telt­ta­ret­kel­lä Grand Ca­nyo­nis­ta löy­tä­mään­sä mys­tis­tä ki­veä, van­hem­mat al­ka­vat ha­vai­ta ta­los­saan ou­to­ja ta­pah­tu­mia. Ki­vien pi­meät voi­mat ovat heränneet,..
(Darkness, The, Kauhu, Yhdysvallat, 2016)
23.00 Twisted Sisters
Si­sa­rus­ten vä­li­nen suh­de voi ol­la va­ka­vas­ti kier­tou­tu­nut ja ke­hit­tyä vaa­ralliseksi...
23.15 Yl­lät­tä­vä sarjamurha
Ri­kos­vyyh­ti käyn­nis­tyy murhalla,..
23.40 Pa­hin painajaisesi
23.55 Tyt­töys­tä­vä­ni pa­hoin­piteli minua
23.55 Kun­nes kuo­le­ma mei­dät erottaa
0
00.15 Mur­ha suurkaupungissa
00.25 Pahaa verta
00.50 Mur­ha suurkaupungissa
Elä­mä suur­kau­pun­gis­sa tar­koit­taa sitä,..
00.40 Kuulustelija
00.40 Yl­lät­tä­vä sarjamurha
00.45 Pa­hin painajaisesi
00.50 Pahaa verta
Sar­ja ker­too hä­ve­tyis­tä per­heen­jäsenistä,..
01.00 Twisted Sisters
01.10 Sun­ny Hos­tin: To­tuus murhista
01.35 Mur­haaja kotonani
01.40 Mur­haaja kotonani
Jos lä­hi­pii­rii­si kuu­lu­va ih­mi­nen hau­toi­si kar­mei­ta tekoja,..
01.40 Uh­kaa­va hiljaisuus
Alkaa uusintana. Sy­väl­lä met­sän uumenissa,..
01.50 Mur­haaja kotonani
Kausi 5. Jaksot 11-12.
01.50 Uh­kaa­va hiljaisuus
02.10 Mur­haaja kotonani
02.45 Twisted Sisters
02.50 Twisted Sisters
Sar­jas­sa tu­tus­tu­taan sis­ko­pa­rei­hin, joi­den si­sa­ruus on muut­tu­nut murhaavaksi.
02.40 Twisted Sisters
Kausi 2. Jaksot 5-6.
3
03.00 Twisted Sisters
03.40 Pai­na­jai­nen naapurissa
03.30 Twisted Sisters
03.35 Pai­na­jai­nen naapurissa
03.40 Pai­na­jai­nen naapurissa
Joskus murhaaja paljastuu pelottavan läheltä.
03.50 Pai­na­jai­nen naapurissa
03.55 Pai­na­jai­nen naapurissa
Alkaa uusintana.
04.35 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
04.25 Pai­na­jai­nen naapurissa
04.30 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
04.45 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
Kausi 148. Jaksot 12-2.
05.20 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla