Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 1 2 3 4 5
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
25.1. 26.1. 27.1. 28.1. 29.1. 30.1. 31.1.
6
05.55 Kiin­teis­töhuutokauppa
Koh­teet ovat usein huo­nos­sa kun­nos­sa ja vaa­ti­vat suu­ren re­mon­tin. Kun­nos­tus vie oman ai­kan­sa, mut­ta kiin­teis­töt ha­lu­taan pian ta­kai­sin mark­ki­noil­le. Pro­jek­tien ta­voit­tee­na on tie­tys­ti tuo­da myös voittoa,
05.55 Kiin­teis­töhuutokauppa
Kausi 5. Jaksot 8-14.
06.25 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
Asun­non os­ta­mi­nen ei ole help­poa, var­sin­kaan sil­loin, kun kau­pat teh­dään ul­ko­mail­la. Sar­jas­sa seu­ra­taan asun­non­vä­lit­tä­jien ja asiak­kai­den kin­te­reil­lä ym­pä­ri maail­maa. (Hou­se Hun­ters In­ter­na­tio­nal, Li­fes­ty­le, Yh­dysvallat, )
Kausi 148. Jaksot 2-9.
06.55 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
Sar­jas­sa seu­ra­taan asun­non­vä­lit­tä­jien ja asiak­kai­den kin­te­reil­lä ym­pä­ri maailmaa.
Kausi 147. Jaksot 9-1.
07.25 Asun­non metsastäjät
Sar­jas­sa sin­kut, pa­ris­kun­nat ja per­heet et­si­vät uut­ta ko­tia asun­non­vä­lit­tä­jän avus­tuk­sel­la Yh­dys­val­lois­sa. (Hou­se Hun­ters, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2019)
Kausi 176. Jaksot 5-10.
07.30 Asun­non metsastäjät
Sar­jas­sa sin­kut, pa­ris­kun­nat ja per­heet et­si­vät uut­ta ko­tia asun­non­vä­lit­tä­jän avus­tuk­sel­la Yh­dys­val­lois­sa. (House Hunters,
07.55 Asun­non metsästäjät
Sar­jas­sa sinkut,..
07.55 Asun­non metsastäjät
(Hou­se Hun­ters, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2019)
Kausi 176. Jaksot 1-4.
08.30 Bahama Life
Sar­jas­sa seu­ra­taan py­sy­vän asun­non et­sin­tää Ka­ri­bian ku­van­kau­niin saa­ri­ryh­män loisteessa.
Kausi 2. Jaksot 12-3.
08.35 Unel­ma­re­mon­tit Kaliforniassa
9
09.00 Bahama Life
Ba­ha­ma­saa­ret ovat mo­nen lo­mai­li­jan unel­ma, mut­ta nä­mä ih­mi­set ha­lua­vat enem­män. Sar­jas­sa seu­ra­taan py­sy­vän asun­non et­sin­tää Ka­ri­bian ku­van­kau­niin saa­ri­ryh­män lois­tees­sa. (Ba­ha­mas Li­fe, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2012)
09.35 Vin­ta­ge-kodit kuntoon
Erin and Ben Na­pier ra­kas­ta­vat pie­nen mis­sis­sip­pi­läi­sen ko­ti­kau­pun­kin­sa van­ho­ja, his­to­rial­li­sia taloja...
09.35 Ko­tie­läin­ten pe­las­ta­ja: Ku­lissien takana
Erikoisjaksossa nähdään materiaalia kulissien takaa.
09.35 Kal­lio­vuor­ten eläin­lää­kä­ri: Spesiaali
5. kau­den eri­koisjakso...
10.05 Vin­ta­ge-kodit kuntoon
Erin and Ben Na­pier ra­kas­ta­vat pie­nen mis­sis­sip­pi­läi­sen ko­ti­kau­pun­kin­sa van­ho­ja, his­to­rial­li­sia taloja...
10.35 90 päi­vää morsiamena
(90 Day Fian­ce, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2014)
to: Urahaaveita.
10.35 Eh­do­na­lais­van­git koi­ran­kouluttajina
Tia Tor­res kun­tout­taa kal­toin­koh­del­tu­ja ame­ri­kan­pit­bull­ter­rie­rei­tä eh­do­na­lais­van­kien avul­la Vil­la­lo­bo­sin pe­las­tus­kes­kuk­ses­sa. Te­ke­mis­tä riit­tää, kun työn­te­ki­jöi­den pyr­ki­myk­se­nä on myös muut­taa ih­mis­ten asen­tei­ta kiis­tel­tyä ja pe­lät­tyä koi­ra­ro­tua koh­taan. (Pit Bulls & Pa­ro­lees, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2020)
11.05 90 päi­vää morsiamena
ma: Alkaa uusintana.
ti: Kulttuurieroja. Kult­tuu­ri­sok­ki yl­lät­tää morsiamet...
ke: Liika on liikaa. Pao­la ja Russ pää­se­vät vih­doin muut­ta­maan omaan kotiin,..
11.35 Unel­ma­re­mon­tit Kaliforniassa
12
12.05 Upeat minikodit
(Ti­ny Lu­xu­ry, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2015)
12.35 TV Shop
ma: (, )
13.35 Upeat minikodit
Sar­jas­sa seu­ra­taan ylel­li­siä mi­ni­ko­te­ja ra­ken­ta­van avioparin,..
13.30 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
(Bi­zar­re Foods: De­li­cious Des­ti­na­tions, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2017)
Kausi 5. Jaksot 23-2.
14.05 Ko­ti­kulmat kuntoon
Upeak­si kun­nos­tet­tu­jen ko­tien myö­tä asui­na­lueen ar­vo on nous­sut ja ylei­sil­me ko­hen­tu­nut hui­mas­ti. Nyt on ai­ka käy­dä vie­rei­sen Ba­tes-Hend­rick­sin asui­na­lueen kimp­puun ja pe­las­taa se ta­lo kerrallaan.
ma: Karen E.
ke: Alkaa uusintana. Karen E...
to: Karen E.
14.05 Mia­min eläinpoliisit
Sar­ja seu­raa eläin­suo­je­lu­vi­ra­no­mais­ten työ­tä Mia­mis­sa Flo­ri­dan osa­valtiossa,..
14.00 I'll See You In My Dreams
Elä­kei­käi­sen les­ken Ca­rol Pe­ter­so­nin elä­mä saa yl­lät­tä­vän kään­teen, kun hän tu­tus­tuu al­las­poi­ka­na toi­mi­vaan Lloy­diin ja ra­kas­tuu ka­ris­maat­ti­seen Billiin...
(I'll See You In My Dreams, Komedia, Yhdysvallat, 2015)
15
15.00 Vin­ta­ge-kodit kuntoon
Erin and Ben Na­pier ra­kas­ta­vat pie­nen mis­sis­sip­pi­läi­sen ko­ti­kau­pun­kin­sa van­ho­ja, his­to­rial­li­sia ta­lo­ja. Mo­der­ni­soi­des­saan nii­tä jär­ki­bud­je­til­la he käyt­tä­vät kier­rä­tys­ma­te­riaa­le­ja ja van­ho­ja teks­tii­le­jä säi­lyt­tääk­seen klas­si­sen ylei­sil­meen. (Ho­me Town, Li­fes­ty­le, Ka­nada, 2018)
Kausi 3. Jaksot 6-10.
15.05 Unel­ma­re­mon­tit Kaliforniassa
16.00 SOS Ruotsi
Ruot­sin hä­tä­kes­kus ot­taa pu­he­lui­ta vas­taan vuo­ro­kau­den ym­pä­ri. Seu­raam­me, kun työn­te­ki­jät kä­sit­te­le­vät niin ta­pa­tur­mia kuin ri­kok­sia. (SOS Sve­ri­ge, To­si-tv, Ruotsi, 2019)
16.00 Kal­lio­vuor­ten eläin­lää­kä­ri: Spesiaali
5. kau­den eri­koisjakso...
16.00 Amy Sc­hu­mer: Koo­mik­ko kokkikoulussa
16.00 Bo­toxkuninkaat
Sar­jas­sa seu­ra­taan ki­ven­ko­via kau­neu­sa­lan am­mattilaisia,..
17.00 Eh­do­na­lais­van­git koi­ran­kouluttajina
Tia Tor­res kun­tout­taa kal­toin­koh­del­tu­ja ame­ri­kan­pit­bull­ter­rie­rei­tä eh­do­na­lais­van­kien avul­la Vil­la­lo­bo­sin pe­las­tus­kes­kuk­ses­sa. Te­ke­mis­tä riit­tää, kun työn­te­ki­jöi­den pyr­ki­myk­se­nä on myös muut­taa ih­mis­ten asen­tei­ta kiis­tel­tyä ja pe­lät­tyä koi­ra­ro­tua koh­taan. (Pit Bulls & Pa­ro­lees, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2020)
Kausi 11. Jaksot 9-12.
17.00 Amy Sc­hu­mer: Koo­mik­ko kokkikoulussa
17.00 I'll See You In My Dreams
Elä­kei­käi­sen les­ken Ca­rol Pe­ter­so­nin elä­mä saa yl­lät­tä­vän kään­teen, kun hän tu­tus­tuu al­las­poi­ka­na toi­mi­vaan Lloy­diin ja ra­kas­tuu ka­ris­maat­ti­seen Bil­liin. Uu­sien ku­vioi­den myö­tä Ca­rol päät­tää yrit­tää myös kor­ja­ta kat­ken­neet vä­lit tyt­tä­reen­sä. 87 min.
(I'll See You In My Dreams, Komedia, Yhdysvallat, 2015)
17.00 Char­lie Wilsonin sota
To­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­va nok­ke­la draa­ma­ko­me­dia rant­ta­lie­lä­mää viet­tä­väs­tä kong­res­sie­dus­ta­jas­ta, jo­ka ryh­tyy aseis­ta­maan af­gaa­ni­sis­se­jä Neu­vos­to­liit­toa vas­taan 1980-lu­vul­la. 89 min. Oh­jaus: Mi­ke Nic­hols. Pääo­sis­sa: Amy Adams, Emi­ly Blunt, Ju­lia Ro­berts, Phi­lip Sey­mour Hoff­man, Tom Hanks.
(Charlie Wilson's War, Draamakomedia, Yhdysvallat, 2007)
18
18.00 Lot­to­voit­ta­jan unelmakoti
Da­vid Broms­tad aut­taa lot­to­voit­ta­jia löy­tä­mään unel­mien­sa ko­din. Oli­pa ky­se sa­to­jen­tu­han­sien tai mil­joo­nien voitosta,..
18.00 Bo­toxkuninkaat
Sar­jas­sa seu­ra­taan ki­ven­ko­via kau­neu­sa­lan am­mat­ti­lai­sia, jot­ka aut­ta­vat julk­kik­sia to­teut­ta­maan unelmiaan.
18.30 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
(Bi­zar­re Foods: De­li­cious Des­ti­na­tions, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2017)
Kausi 5. Jaksot 23-2.
19.00 Kal­lio­vuor­ten eläin­lää­kä­ri: Spesiaali
5. kau­den eri­koisjakso...
19.00 Mia­min eläinpoliisit
Sar­ja seu­raa eläin­suo­je­lu­vi­ra­no­mais­ten työ­tä Mia­mis­sa Flo­ri­dan osa­valtiossa,..
19.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
(spe­cial victims unit)
to: Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa. (Law & Order SVU ,
pe: Alkaa uusintana. Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yorkissa.
la: Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa. (Law & Order SVU ,
su:
20.00 Kun­nes kuo­le­ma mei­dät erottaa
Rak­kaus­ta­ri­na voi ul­koi­ses­ti vai­kut­taa ihas­tuttavalta,..
20.00 Tyt­töys­tä­vä­ni pa­hoin­piteli minua
20.00 Mur­haaja kotonani
Jos lä­hi­pii­rii­si kuu­lu­va ih­mi­nen hau­toi­si kar­mei­ta te­ko­ja, huo­mai­sit­ko mer­kit etu­kä­teen? Ri­kos­sar­ja käy lä­pi ta­ri­noi­ta ihmisistä,
20.00 Sovitus
13-vuo­tias kir­jai­li­ja­nal­ku Brio­ny syyt­tää iso­sis­kon­sa ra­kas­ta­jaa ri­kok­ses­ta ja muut­taa näin pe­ruut­ta­mat­to­mas­ti mo­nen ih­mi­sen elä­män so­dan kyn­nyk­sel­lä. Ro­mant­ti­nen draa­ma pe­rus­tuu Ian McE­wa­nin ro­maa­niin. 110 min. Oh­jaus: Joe Wright. Pääo­sis­sa: Be­ne­dict Cum­ber­batch, Brenda Blethyn,
(Atonement, Draama, Ranska, Iso-Britannia, Yhdysvallat, 2007)
20.00 Pa­hin painajaisesi
Kar­mi­vis­sa ri­kos­ta­pauk­sis­sa ta­val­lis­ten ih­mis­ten pa­him­mat pai­na­jai­set muut­tu­vat todeksi.
20.00 Su­kel­lus­ve­ne­mur­haa­ja: Sa­la­tut pu­he­linkeskustelut
20.30: (The Sub­ma­ri­ne Kil­ler - The Who­le Truth, Rikostarina,
20.00 Mur­ha suurkaupungissa
Elä­mä suur­kau­pun­gis­sa tar­koit­taa si­tä, et­tä kuo­le­ma vaa­nii jo­ka nur­kal­la. Sar­jas­sa käy­dään lä­pi murhia,..
21
21.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
(Law & Or­der SVU (spe­cial victims unit)
ti: Alkaa uusintana.
21.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa. (spe­cial vic­tims unit) , Ri­kosd­raa­ma, Yh­dys­vallat, 2015)
la: (Law & Order SVU
su:
21.30 Pahaa verta
22.00 Mur­haaja kotonani
Jos lä­hi­pii­rii­si kuu­lu­va ih­mi­nen hau­toi­si kar­mei­ta te­ko­ja, huo­mai­sit­ko mer­kit etu­kä­teen? Ri­kos­sar­ja käy lä­pi ta­ri­noi­ta ihmisistä,
22.00 Kuulustelija
Hen­ki­ri­kos­tut­ki­ja Fii Wa­ters on yk­si Hous­to­nin me­nes­ty­neim­mis­tä kuu­lus­telijoita...
22.00 Sun­ny Hos­tin: To­tuus murhista
22.00 Isän nimeen
To­si­ta­pah­tu­miin poh­jau­tu­va elo­ku­va ker­too nuo­res­ta ir­lan­ti­lais­mie­hes­tä, jo­ka per­hei­neen ja ys­tä­vi­neen tuo­mit­tiin vää­rin pe­rus­tein elin­kau­ti­seen ter­ro­ris­mis­ta epäil­ty­nä, ja jo­ka ryh­tyi van­ki­las­ta­kä­sin tais­te­luun vää­ryy­den kor­jaa­mi­sek­si. Oh­jaus: Jim Sheridan.
(In the Name of the Father, Draama, Irlanti, 1993)
22.00 Sovitus
13-vuo­tias kir­jai­li­ja­nal­ku Brio­ny syyt­tää iso­sis­kon­sa ra­kas­ta­jaa ri­kok­ses­ta ja muut­taa näin pe­ruut­ta­mat­to­mas­ti mo­nen ih­mi­sen elä­män so­dan kyn­nyk­sel­lä. Ro­mant­ti­nen draa­ma pe­rus­tuu Ian McE­wa­nin ro­maa­niin. 110 min. Oh­jaus: Joe Wright. Pääo­sis­sa: Be­ne­dict Cumberbatch,
(Atonement, Draama, Ranska, Iso-Britannia, Yhdysvallat, 2007)
22.00 Twisted Sisters
Si­sa­rus­ten vä­li­nen suh­de voi ol­la va­ka­vas­ti kier­tou­tu­nut ja ke­hit­tyä vaa­ral­li­sek­si. Sar­jas­sa tu­tus­tu­taan siskopareihin,
22.20 Yl­lät­tä­vä sarjamurha
Ri­kos­vyyh­ti käyn­nis­tyy murhalla,..
23.00 Mur­ha suurkaupungissa
Elä­mä suur­kau­pun­gis­sa tar­koit­taa si­tä, et­tä kuo­le­ma vaa­nii jo­ka nurkalla...
23.00 Pa­hin painajaisesi
23.00 Kun­nes kuo­le­ma mei­dät erottaa
Rak­kaus­ta­ri­na voi ul­koi­ses­ti vai­kut­taa ihas­tuttavalta,..
23.25 Pahaa verta
23.25 Pa­huuden ääni
0
00.00 Mur­ha suurkaupungissa
00.00 Twisted Sisters
00.00 Kuulustelija
00.00 Tyt­töys­tä­vä­ni pa­hoin­piteli minua
00.25 Sun­ny Hos­tin: To­tuus murhista
00.20 Pa­hin painajaisesi
00.45 Yl­lät­tä­vä sarjamurha
00.55 Mur­haaja kotonani
Jos lä­hi­pii­rii­si kuu­lu­va ih­mi­nen hau­toi­si kar­mei­ta te­ko­ja, huo­mai­sit­ko mer­kit etukäteen?..
01.05 Mur­haaja kotonani
01.25 Mur­haaja kotonani
01.25 Mur­haaja kotonani
01.50 Mur­haaja kotonani
02.00 Ta­val­li­nen murhaaja
Kausi 4. Jaksot 12-13.
02.00 Twisted Sisters
02.05 Twisted Sisters
02.25 Twisted Sisters
02.30 Twisted Sisters
02.50 Twisted Sisters
3
03.00 Pai­na­jai­nen naapurissa
Pai­na­jai­nen naa­pu­ris­sa esit­te­lee to­sie­lä­män ri­kos­tapauksia,..
03.05 Pai­na­jai­nen naapurissa
03.25 Pai­na­jai­nen naapurissa
03.25 Pai­na­jai­nen naapurissa
03.50 Pai­na­jai­nen naapurissa
04.00 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
Asun­non os­ta­mi­nen ei ole help­poa, var­sin­kaan sil­loin, kun kau­pat teh­dään ulkomailla...
04.00 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
04.05 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
04.25 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
04.25 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
05.00 Ca­ribbean Life
05.00 Luon­non ou­doim­mat mysteerit
05.15 Ca­ribbean Life
05.30 Ca­ribbean Life
05.25 Kiin­teis­töhuutokauppa
05.45 Kiin­teis­töhuutokauppa