Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 0 1 2 3 4 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
21.12. 22.12. 23.12. 24.12. 25.12. 26.12. 27.12.
6
05.15 Ran­ta­ta­lon metsästäjät
06.00 Kiin­teis­töhuutokauppa
Kausi 8. Jaksot 2-3.
05.55 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
Asun­non os­ta­mi­nen ei ole help­poa, var­sin­kaan silloin,..
06.20 Luon­non ou­doim­mat mysteerit
Niin­pä asian­tun­ti­jois­ta koos­tu­va ryh­mä on val­mii­na rat­kai­se­maan luon­non ou­doim­mat mysteerit.
06.50 Kiin­teis­töhuutokauppa
Koh­teet ovat usein huo­nos­sa kun­nos­sa ja vaa­ti­vat suu­ren re­mon­tin. Kun­nos­tus vie oman ai­kan­sa, mut­ta kiin­teis­töt ha­lu­taan pian ta­kai­sin mark­ki­noil­le. Pro­jek­tien ta­voit­tee­na on tie­tys­ti tuo­da myös voit­toa, mut­ta on­nis­tu­vat­ko Ta­rek ja Ch­ris­ti­na ta­voit­tees­saan vaa­ti­vien koh­tei­den osalta?
06.50 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
Asun­non os­ta­mi­nen ei ole help­poa, var­sin­kaan sil­loin, kun kau­pat teh­dään ulkomailla...
06.55 Re­mont­ti vai myynti
Pi­täi­si­kö myy­dä asun­to ja os­taa uu­si, vai re­mon­toi­da nykyinen?..
07.45 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
Asun­non os­ta­mi­nen ei ole help­poa, var­sin­kaan sil­loin, kun kau­pat teh­dään ul­ko­mail­la. Sar­jas­sa seu­ra­taan asun­non­vä­lit­tä­jien ja asiak­kai­den kin­te­reil­lä ym­pä­ri maail­maa. (Hou­se Hun­ters In­ter­na­tio­nal, Lifestyle,
07.35 Jou­lun suu­ri lei­vontakilpailu
Voit­ta­jal­le on lu­vas­sa muh­kea ra­ha­pal­kin­to. (Ho­li­day Ba­king Cham­pions­hip, To­si-tv, Yh­dysvallat, )
08.30: Lei­pu­rit ot­ta­vat mit­taa toi­sis­taan lei­von­ta­kilpailussa,..
09.20: Lei­pu­rit ot­ta­vat mit­taa toi­sis­taan lei­von­ta­kilpailussa,..
10.15:
11.05:
07.40 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
Kausi 143. Jaksot 1-2.
07.50 Chi­ca­gon ta­lo­van­hukset kuntoon
07.45 Bron­xin eläin­tar­ha spesiaali
(The Zoo Spe­cials, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2019)
08.35: Alkaa uusintana.
08.40 Asun­non metsästäjät
Sar­jas­sa sin­kut, pa­ris­kun­nat ja per­heet et­si­vät uut­ta ko­tia asun­non­vä­lit­tä­jän avus­tuk­sel­la Yh­dys­val­lois­sa. (Sea­son 181) , Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2020)
08.40 Asun­non metsästäjät
Sar­jas­sa sinkut,..
Kausi 181. Jaksot 12-13.
08.40 Ko­tie­läin­ten pelastaja
9
09.35 Bron­xin eläin­tar­ha spesiaali
(The Zoo Spe­cials, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2019)
09.35: Alkaa uusintana.
09.40 Hawaii Life
(Ha­waii Li­fe, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2018)
09.35 Hawaii Life
Sar­jas­sa et­si­tään asun­non­vä­lit­tä­jien avul­la uut­ta ko­tia Havaijilta.
09.30 Ko­tie­läin­ten pelastaja
Dan Mc­Ker­nan jät­ti kau­pun­kie­lä­män taakseen,..
10.30 Gia­dan juh­la­kauden herkut
10.30 Gia­dan juh­la­kauden herkut
10.25 Vii­den vuoden kihlaus
Tom ja Vio­let suun­nit­te­le­vat häi­tä, kun Vio­let saa työn Mic­hi­ga­nis­ta. To­min on jä­tet­tä­vä lois­ta­va työ­paik­ka San Fran­cis­cos­sa ja muu­tet­ta­va Vio­le­tin pe­räs­sä. 113 min. Oh­jaus: Nic­ho­las Stol­ler. Pääo­sis­sa: Ali­son Brie, Ch­ris Pratt, Emily Blunt,
(Five-Year Engagement, The, Romanttinen komedia, Yhdysvallat, 2012)
11.00 Jou­lun suu­ri lei­vontakilpailu
Alkaa uusintana.
10.55 Jou­lun suu­ri lei­vontakilpailu
Lei­pu­rit ot­ta­vat mit­taa toi­sis­taan lei­von­ta­kil­pai­lus­sa, jos­sa tee­ma­na ovat juhlakauden,..
10.55 Lot­to­voit­ta­jan unelmakoti
Kausi 1. Jaksot 1-2.
11.20 elokuva: The Best Man Holiday
Kun van­hat opis­ke­lu­ka­ve­rit ko­koon­tu­vat 15 vuo­den jäl­keen jou­lu­lo­mal­la yh­teen, he huo­maa­vat, mi­ten hel­pos­ti jo unoh­tu­nut kil­pai­lu­hen­ki ja van­hat ro­mans­sit he­rää­vät hen­kiin. 114 min. Oh­jaus: Mal­colm D. Lee.
(Best Man Holiday, The, , Yhdysvallat, 2013)
11.45 Far­mi­keit­tiön makupalat
11.40 Say Yes To The Dress
Mor­sius­pu­ku­lii­ke Klein­fel­din asian­tun­ti­jat opas­ta­vat vaa­ti­via mor­sia­mia täy­del­li­sen hää­pu­vun löy­tä­mi­ses­sä. Kun täy­del­li­nen mor­sius­pu­ku osuu koh­dal­le, se on saatava,
11.50 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­sitapaaminen
Sar­jas­sa seu­ra­taan ame­rikkalaisia,..
(90 Day Fiance: Before the 90 Days, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2020)
11.55 Jät­ti­pi­parkakkutalot
Vii­si pi­par­kak­ku­tai­tu­ria vie kek­siark­ki­teh­tuu­rin ai­van uu­del­le tasolle,..
11.50 Vin­ta­ge-ko­dit kuntoon: Joulu
12
12.40 Far­mi­keittiön joulu
12.35 TV Shop
(, )
12.50 Whi­te Hou­se Ch­ristmas 2020
12.45 Ö­ve­reim­mät jou­lukoristelut
13.35 TV Shop
ma: (, )
13.40 TV Shop
(, )
13.30 TV Shop
(, )
13.35 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
14.10 Pien­tä säätöä
Ja­ne ja Ja­ke ovat eron­neet kym­me­nen vuot­ta sit­ten, ja Ja­ke on uu­sis­sa nai­mi­sis­sa. En­ti­sen pa­ris­kun­nan vä­lil­le syn­tyy kui­ten­kin uu­des­taan su­ti­naa, ja se pa­nee ih­mis­suh­teet kai­kin puo­lin kie­mu­ral­le. 110 min. Oh­jaus: Nan­cy Meyers. Pääo­sis­sa: Alec Baldwin,
(It's Complicated, Romanttinen komedia, Yhdysvallat, 2009)
14.35 Gia­dan juh­la­kauden herkut
14.35 Ha­luan julk­kik­sen näköiseksi
14.30 Ha­luan ol­la somejulkkis
14.40 Gia­dan juh­la­kauden herkut
Kausi 5. Jaksot 5-6.
14.35 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
14.40 Jou­lu­juh­lis­ta ensiapuun
15
15.05 elokuva: Ame­rican Dreamz
Hugh Gran­tin ja Man­dy Moo­ren täh­dit­tä­mä ko­me­dia suo­si­tun lau­lu­kil­pai­lun voit­toa ta­voit­te­le­vas­ta pik­ku­kau­pun­gin ty­tös­tä ja tä­män kil­pa­kump­pa­nis­ta, mu­si­kaa­le­ja ra­kas­ta­vas­ta terroristista,
(American Dreamz, Komedia, Yhdysvallat, 2006)
15.30 Vin­ta­ge-kodit kuntoon
Erin and Ben Na­pier ra­kas­ta­vat pie­nen mis­sis­sip­pi­läi­sen ko­ti­kau­pun­kin­sa van­ho­ja, his­to­rial­li­sia taloja...
15.35 Vin­ta­ge-ko­dit kuntoon: Joulu
15.35 Vin­ta­ge-kodit kuntoon
Alkaa uusintana.
16.25 Kiin­teis­töhuutokauppa
Koh­teet ovat usein huo­nos­sa kun­nos­sa ja vaa­ti­vat suu­ren re­mon­tin. Kun­nos­tus vie oman ai­kan­sa, mut­ta kiin­teis­töt ha­lu­taan pian ta­kai­sin markkinoille.
16.25 Ha­luan olla barbie
Do­ku­men­tis­sa elä­män­ta­vas­taan ker­to­vat ihmiset,..
16.20 Ch­rist­mas Bells are Ringing
Sam-ni­mi­nen nai­nen pa­laa kol­men­tois­ta vuo­den jäl­keen ko­ti­kon­nuil­leen Ca­pe Co­diin isän­sä häi­hin, joi­ta vie­te­tään jou­luaat­to­na. Sam ta­paa van­han ys­tä­vän­sä Mi­ken. Kak­si­kol­la yhä tun­tei­ta toi­siaan koh­taan, mutta väli,
(Christmas Bells are Ringing, Perhe, Yhdysvallat, 2018)
16.30 Ö­ve­reim­mät jou­lukoristelut
17.00 elokuva: Ch­rist­mas at Graceland
Eu­roo­pas­sa pit­kään työs­ken­nel­lyt Har­per vie­rai­lee jou­lun al­la sis­kon­sa luo­da Yh­dys­val­lois­sa. Gra­ce­land-vi­sii­tin yh­tey­des­sä hän tu­tus­tuu kol­men lap­sen yk­sin­huol­ta­jai­sään, jo­ka tar­joaa Har­pe­ril­le töi­tä las­ten­hoi­ta­jana. 84 min.
(Christmas at Graceland: Home for the Holidays, Perhe, Yhdysvallat, 2019)
17.20 Ch­rist­mas at the Plaza
Nuo­ri his­to­roit­si­ja Jes­si­ca pal­ka­taan työs­tä­mään jou­lu­ko­ris­te­lu New Yor­kin Pla­za-ho­tel­liin. Jes­si­ca te­kee yh­teis­työ­tä Nick-ni­mi­sen ko­mean si­sus­tajan kanssa.
(Christmas at the Plaza, Perhe, Yhdysvallat, 2019)
17.20 Ch­rist­mas Wis­hes, Mist­letoe Kisses
Yk­sin­huol­ta­ja ja si­sus­tus­suun­nit­te­li­ja Ab­bey on pal­kat­tu ko­ris­te­le­maan yk­sin­huol­ta­ja NIc­kin kar­ta­noa jou­lu­juh­laa var­ten. 84 min. Viola.
(Christmas Wishes & Mistletoe Kisses, Perhe, Yhdysvallat, 2019)
17.20 elokuva: Gin­gerb­read Romance
Arkkitehti Taylor osallistuu piparkakkutalokilpailuun. Mut­kik­kai­den vai­hei­den jäl­keen nai­nen saa ki­sa­kump­pa­nik­seen lei­pu­rin ja yk­sin­huol­ta­jai­sän Ada­min. 90 min.
(A Gingerbread Romance, Perhe, Yhdysvallat, 2018)
17.25 elokuva: Joyous Christmas
Nuo­ri kir­jai­li­ja pa­laa ko­ti­kau­pun­kiin­sa mark­ki­noi­maan uut­ta teos­taan. Ko­toaan hän löy­tää uu­del­leen jou­lun ja per­heen mer­ki­tyk­sen. 83 min. Oh­jaus: Allan Harmon.
(A Joyous Christmas, Perhe, Yhdysvallat, 2017)
17.25 elokuva: Ch­rist­mas Love Story
Nuo­ri­so­kuo­ron joh­ta­jal­le on an­net­tu teh­tä­väk­si kir­joit­taa iso kap­pa­le jou­luaa­ton esi­tys­tä var­ten. Kuo­roon liit­tyy mah­ta­vaää­ni­nen les­kek­si jää­neen isän poika.
(A Christmas Love Story, Perhe, Yhdysvallat, 2019)
18
18.00 Talvimurhat
Sar­jas­sa ker­ro­taan an­ka­ris­sa ja ar­mot­to­mis­sa tal­vi­sis­sa olo­suh­teis­sa teh­dyis­tä mur­his­ta. (Dead of Win­ter, Ri­kos­ta­ri­na, Yh­dys­vallat, 2018)
18.45 elokuva: The Dressmaker
Voi­ma­kas­tah­toi­nen Til­ly pa­laa hoi­ta­maan sai­ras­ta äi­tiään pie­neen, ta­ka­pa­jui­seen ko­ti­ky­lään­sä. Seu­dul­le en­sim­mäis­tä ker­taa sit­ten lap­suu­ten­sa pa­laa­va nai­nen on nyt maail­man­luo­kan muo­din am­mat­ti­lai­nen. Ko­ti­ky­läs­sään Til­ly saa luo­muk­sil­laan asu­jen­sa kan­ta­jat kukoistamaan,
(Dressmaker, The, Draama, Australia, 2015)
19.00 Muutos minuksi
(The Ma­king of Me, Do­ku­ment­ti­sar­ja, Iso-Bri­tannia, 2018)
ma: Alkaa uusintana.
19.00 Jou­lu­juh­lis­ta ensiapuun
19.05 Unelmahäät
(Unel­ma­häät, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2017)
20.00: Il­mas­sa on tyyn­tä on­nen täyttymystä,..
19.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Alkaa uusintana. Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yorkissa.
20.00 Ko­tie­läin­ten pelastaja
Dan Mc­Ker­nan jät­ti kau­pun­kie­lä­män taakseen,..
20.00 Whi­te Hou­se Ch­ristmas 2020
Yh­dys­val­to­jen val­koi­sen ta­lon jou­lu­lois­to on ver­taan­sa vailla!..
20.00 FBI
Draa­ma­sar­jas­sa seu­ra­taan FBI:n New Yor­kin -toi­mis­ton si­säis­tä toi­min­taa. Mm. ter­ro­ris­miin ja jär­jes­täy­ty­nee­seen ri­kol­li­suu­teen eri­kois­tu­nut eliit­tiyk­sik­kö yh­dis­tää kai­ken älynsä,..
20.00 Mur­ha­mys­tee­ri: Ka­don­nut jäl­kiä jättämättä
Vii­den lap­sen äi­ti, erop­ro­ses­sia käy­nyt Jen­ni­fer Du­los ka­to­si tou­ko­kuus­sa 2019 jäl­kiä jät­tämättä...
21
21.00 Ete­lä­val­tioi­den murhamysteerit
21.00 Pa­huuden ääni
UU­SI KAU­SI True Cri­me -sar­jas­sa ilois­ten ja läm­min­sy­dä­mis­ten ih­mis­ten elä­mä me­nee sekaisin,..
21.00 elokuva: Ing­rid Goes West
SUO­MEN TV-EN­SI-IL­TA Mus­tas­sa ko­me­dias­sa epä­va­kaa Ing­rid muut­taa Los An­ge­le­siin ta­va­tak­seen Ins­tag­ram-mal­li Tay­lor Sloa­nen, jo­hon hä­nel­lä on pak­ko­mielle. 90 min.
(Ingrid Goes West, Komedia, Yhdysvallat, 2017)
21.00 elokuva: Kaukainen maa
Nuori ja osaton torppari Joseph (Tom Crui­se) ja maa­no­mis­ta­jan mää­rä­tie­toi­nen ty­tär Shan­non (Ni­co­le Kid­man) kar­kaa­vat 1800-lu­vun lo­pun Ir­lan­nis­ta Ame­rik­kaan on­neaan et­si­mään. Mat­ka Ok­la­ho­maan on pit­kä ja ki­vi­nen, mut­ta unel­ma omas­ta maa­til­kus­ta elää. Kun maail­ma näyt­tää ko­vat kas­von­sa, nuor­ten tiet eroavat.
(Far And Away, Draama, Yhdysvallat, 1992)
21.00 elokuva: Kris­tuk­sen vii­meinen kiusaus
Ai­ka­naan suu­ren ko­hun ai­heut­ta­nut elo­ku­va ku­vaa Jee­suk­sen in­hi­mil­li­se­nä olen­to­na, jo­ka kaik­kien ih­mis­ten lail­la jou­tuu kas­vok­kain kiu­saus­ten kans­sa, ku­ten pe­lon, epäi­lyk­sen, ma­sen­nuk­sen, vas­ta­ha­koi­suu­den se­kä hi­mon. Elo­ku­va pe­rus­tuu Níkos Ka­zant­zákik­sen ro­maa­niin Vii­mei­nen kiu­saus. 160 min. Oh­jaus: Mar­tin Scor­se­se. Pääo­sis­sa: Willem Dafoe,
(Last Temptation of Christ, The, Draama, Yhdysvallat, 1988)
21.00 elokuva: Sodan kukat
So­ta­va­lo­ku­vaa­ja Har­ri­son ka­toaa en­ti­sen Ju­gos­la­vian so­ta­tan­te­reel­le vuonna 1991...
(Harrison's Flowers, Draama, Ranska, 2000)
21.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yorkissa.
22.00 FBI
Draa­ma­sar­jas­sa seu­ra­taan FBI:n New Yor­kin -toi­mis­ton si­säis­tä toi­mintaa. Mm...
22.00 Baby Mama
Ko­me­dia ura­nai­ses­ta, jo­ka päät­tää hank­kia lap­sen it­sek­seen si­jais­kan­ta­jan avul­la. Lu­vas­sa on tah­to­jen tais­te­lua, kun nai­set koet­ta­vat sel­viy­tyä odo­tu­sa­jas­ta. 95 min.
(Baby Mama, Romanttinen komedia, Yhdysvallat, 2008)
22.00 Sisters
Sis­ters on ta­ri­na kah­des­ta toi­sis­taan vie­raan­tu­nees­ta sis­kok­ses­ta (Ti­na Fey ja Amy Poeh­ler) , jot­ka kut­su­taan tyh­jen­tä­mään en­ti­nen las­ten­huo­neen­sa en­nen kuin van­hem­mat lait­ta­vat ta­lon myyntiin...
(Sisters, Komedia, Yhdysvallat, 2015)
21.55 Twisted Sisters
Si­sa­rus­ten vä­li­nen suh­de voi ol­la va­ka­vas­ti kier­tou­tu­nut ja ke­hit­tyä vaa­ral­li­sek­si. Sar­jas­sa tu­tus­tu­taan siskopareihin,
22.55 Pa­han äärellä
Laskelmointia, oveluutta ja häikäilemätöntä toimintaa.
22.50 Ri­kos­pai­kal­la Tony Harris
Rikokset eivät tapahdu tyhjiössä.
22.50 Ete­lä­val­tioi­den murhamysteerit
23.50 Pa­huuden ääni
23.50 Sa­lai­suus haudan takaa
23.45 elokuva: Good Luck Chuck
(Good Luck Chuck, Romanttinen komedia, Yhdysvallat, 2007)
23.45 Pa­huuden ääni
23.55 Tap­pavat synnit
0
00.10 elokuva: We Are Your Friends
(We Are Your Friends, Draama, Yhdysvallat, 2015)
00.10 Tap­pavat synnit
00.45 Mur­ha ko­tikaupungissa
00.45 Twisted Sisters
00.45 Pa­huuden ääni
00.40 Mur­haaja kotonani
01.00 Mur­haaja kotonani
01.40 Mur­haaja kotonani
01.40 Mur­haaja kotonani
01.40 Mur­haaja kotonani
Jos ih­mi­nen lä­hi­pii­ris­sä­si hau­toi­si kar­mei­ta tekoja,..
01.35 Ta­val­li­nen murhaaja
01.55 Mur­haaja kotonani
01.55 Ta­val­li­nen murhaaja
02.35 Tap­pavat suhteet
02.30 Kuo­le­man varjossa
02.25 Tap­pavat suhteet
02.30 Täy­dellinen murha
Alkaa uusintana.
02.35 Sa­lai­suus haudan takaa
02.45 Ta­val­li­nen murhaaja
Alkaa uusintana.
02.50 Täy­dellinen murha
(Per­fect Mur­der, The, Ri­kos­ta­ri­na, Yh­dys­vallat, 2016)
Kausi 3. Jaksot 13-6.
3
03.25 Täy­dellinen murha
(Per­fect Mur­der, The, Ri­kos­ta­ri­na, Yh­dys­vallat, 2016)
03.20 Eläintodistaja
Puremat rakastavaisissa.
03.40 Täy­dellinen murha
04.20 Eläintodistaja
04.15 Jou­lu­juh­lis­ta ensiapuun
03.35 Täy­dellinen murha
04.35 Eläintodistaja
04.30 Pa­han äärellä
04.30 Eläintodistaja
04.50 Ran­ta­ta­lon metsästäjät
04.50 Ran­ta­ta­lon metsästäjät
Kausi 5. Jaksot 5-10.
05.00 Ran­ta­ta­lon metsästäjät
04.55 Ran­ta­ta­lon metsästäjät
05.05 Ran­ta­ta­lon metsästäjät
05.00 Kiin­teis­töhuutokauppa
Kausi 8. Jaksot 18-1.
05.10 Luon­non ou­doim­mat mysteerit
05.55 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla