Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 50 51 52 53 54 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
7.12. 8.12. 9.12. 10.12. 11.12. 12.12. 13.12.
6
06.00 Kiin­teis­töhuutokauppa
06.10 Kiin­teis­töhuutokauppa
06.35 Kiin­teis­töhuutokauppa
06.20 Kiin­teis­töhuutokauppa
06.40 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
Sar­jas­sa seu­ra­taan asun­non­vä­lit­tä­jien ja asiak­kai­den kin­te­reil­lä ym­pä­ri maail­maa. (Hou­se Hun­ters In­ter­na­tio­nal, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2019)
Kausi 140. Jaksot 8-2.
06.50 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
Asun­non os­ta­mi­nen ei ole help­poa, var­sin­kaan sil­loin, kun kau­pat teh­dään ulkomailla...
06.55 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
07.00 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
Asun­non os­ta­mi­nen ei ole help­poa, var­sin­kaan sil­loin, kun kau­pat teh­dään ulkomailla...
07.50 Asun­non metsästäjät
Sar­jas­sa sinkut,..
ti: UU­SI KAU­SI Sar­jas­sa sinkut,.. Sar­jas­sa sinkut,..
ke:
to:
pe:
07.55 Remonttikisa
Kum­pi huip­pu­re­mon­toi­jis­ta saa kun­nos­tet­tua asun­non lois­tok­kaam­paan kuntoon?..
08.05 Chi­ca­gon ta­lo­van­hukset kuntoon
08.50 Me­di­terranean Life
Sar­jas­sa et­si­tään per­heil­le uut­ta ko­tia Vä­li­me­ren ran­nal­ta. (Me­di­ter­ra­nean Li­fe, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2017)
Kausi 1. Jaksot 9-14.
08.45 Me­di­terranean Life
08.45 Hawaii Life
Sar­jas­sa et­si­tään asun­non­vä­lit­tä­jien avul­la uut­ta ko­tia Havaijilta.
09.00 Eh­do­na­lais­van­git koi­ran­kouluttajina
Tia Tor­res kun­tout­taa kal­toin­koh­del­tu­ja ame­ri­kan­pit­bull­ter­rie­rei­tä eh­do­na­lais­van­kien avul­la Vil­la­lo­bo­sin pe­las­tus­kes­kuk­ses­sa. Te­ke­mis­tä riittää,..
08.50 Eh­do­na­lais­van­git koi­ran­kouluttajina
Tia Tor­res kun­tout­taa kal­toin­koh­del­tu­ja ame­ri­kan­pit­bull­ter­rie­rei­tä eh­do­na­lais­van­kien avul­la Vil­la­lo­bo­sin pe­las­tus­kes­kuk­ses­sa. Te­ke­mis­tä riittää,..
Kausi 10. Jaksot 10-11.
9
09.15 Hawaii Life
09.50 Gia­dan juh­la­kauden herkut
Gia­da De Lau­ren­tiis kok­kaa jäl­leen us­ko­mat­to­mia herk­ku­ja ja ruo­kia vie­rail­leen - täl­lä ker­taa kul­man ta­ka­na ole­van lo­ma-ajan hengessä.
Kausi 1. Jaksot 7-5.
10.50 Jou­lun suu­ri lei­vontakilpailu
Alkaa uusintana.
10.40 Jou­lun suu­ri lei­vontakilpailu
Lei­pu­rit ot­ta­vat mit­taa toi­sis­taan lei­von­ta­kil­pai­lus­sa, jos­sa tee­ma­na ovat juh­la­kau­den, eten­kin jou­lun ra­kas­te­tuim­mat her­kut. Voit­ta­jal­le on lu­vas­sa muh­kea ra­ha­pal­kin­to. (Ho­li­day Ba­king Cham­pions­hip, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2017)
Kausi 4. Jaksot 2-5.
10.50 Ko­tie­läin­ten pelastaja
Dan Mc­Ker­nan jät­ti kau­pun­kie­lä­män taakseen,..
10.55 Mia­min eläinpoliisit
Sar­ja seu­raa eläin­suo­je­lu­vi­ra­no­mais­ten työ­tä Mia­mis­sa Flo­ri­dan osa­valtiossa,..
11.35 Far­mi­keit­tiön makupalat
Toi­si­naan far­mi­keit­tiön her­kut saa­vat vai­kut­tei­ta hä­nen juu­ta­lai­ses­ta ja kii­na­lai­ses­ta su­ku­pe­rin­nös­tään. (Girl Meets Farm, Li­fes­ty­le, Yhdysvallat,
11.35 Say Yes To The Dress
Mor­sius­pu­ku­lii­ke Klein­fel­din asian­tun­ti­jat opas­ta­vat vaa­ti­via mor­sia­mia täy­del­li­sen hää­pu­vun löy­tä­mi­ses­sä. Kun täy­del­li­nen mor­sius­pu­ku osuu koh­dal­le, se on saatava,
11.40 Pik­ku­kau­pun­gin unelmakodit
(Fi­xer To Fa­bu­lous, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2019)
11.40: Alkaa uusintana.
11.40 Remonttikisa
Kum­pi huip­pu­re­mon­toi­jis­ta saa kun­nos­tet­tua asun­non lois­tok­kaam­paan kun­toon? Sis­tus­tus­suun­nit­te­li­ja Ali­son Vic­to­ria mat­kaa ym­pä­ri Yh­dys­val­to­ja kah­den re­mont­ti­mes­tarin kanssa,
11.45 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­sitapaaminen
Sar­jas­sa seu­ra­taan ame­rikkalaisia,..
(90 Day Fiance: Before the 90 Days, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2020)
11.45 elokuva: Mamma Mia!
Ab­ba-hi­teil­le ra­ken­tu­va mu­si­kaa­li nai­mi­siin me­ne­väs­tä Sop­hies­ta, jo­ka kut­suu häi­hin kol­me äi­tin­sä en­tis­tä hei­laa saa­dak­seen sel­vil­le, ku­ka heis­tä on hä­nen oi­kea isän­sä. 98 min. Oh­jaus: Phyllida Lloyd.
, Musikaali, Yhdysvallat, 2008)
12
12.00 Jou­lun suu­ri lei­vontakilpailu
Lei­pu­rit ot­ta­vat mit­taa toi­sis­taan lei­von­ta­kil­pai­lus­sa, jos­sa tee­ma­na ovat juh­la­kau­den, eten­kin jou­lun ra­kas­te­tuim­mat her­kut. Voit­ta­jal­le on lu­vas­sa muh­kea ra­ha­pal­kin­to. (Ho­li­day Ba­king Championship,
13.30 TV Shop
ma: (, )
13.55 TV Shop
la: (, )
14.30 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
Ame­rik­ka­lai­nen tv-kas­vo, kok­ki ja ruo­ka­toi­mit­ta­ja And­rew Zim­mern mat­kaa sar­jas­sa maail­mal­la mais­te­le­mas­sa mauk­kaim­pia pai­kal­li­sia ruokia.
14.55 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
14.55 elokuva: Tans­ka­lainen tyttö
Da­vid Ebers­hof­fin ro­maa­niin ja to­si­ta­pah­tu­miin poh­jau­tu­va fik­tii­vi­nen ta­ri­na tai­tei­li­ja Ger­da We­ge­ne­rin ja hä­nen mie­hen­sä Ei­nar We­ge­ne­rin elä­mäs­tä. 109 min. Oh­jaus: Tom Hoo­per. Pääo­sis­sa: Ed­die Red­may­ne, Ali­cia Vi­kan­der, Ben Whishaw,
(Danish Girl, The, Draama, Yhdysvallat, 2015)
15
15.05 Vin­ta­ge-kodit kuntoon
Erin and Ben Na­pier ra­kas­ta­vat pie­nen mis­sis­sip­pi­läi­sen ko­ti­kau­pun­kin­sa van­ho­ja, his­to­rial­li­sia ta­lo­ja. Mo­der­ni­soi­des­saan nii­tä jär­ki­bud­je­til­la he käyt­tä­vät kier­rä­tys­ma­te­riaa­le­ja ja van­ho­ja teks­tii­le­jä säi­lyt­tääk­seen klas­si­sen ylei­sil­meen. (Ho­me Town, Li­fes­ty­le, Ka­nada, 2020)
Kausi 4. Jaksot 4-8.
15.20 elokuva: Pitch Perfect 3
Elo­ku­va­sar­jan kol­man­nes­sa osas­sa Bel­lat ovat val­mis­tu­neet ylio­pis­tos­ta ja jou­tu­neet koh­taa­maan ka­run ar­jen. MM-ki­sa­voi­ton jäl­keen Bel­lo­jen tiet er­ka­ne­vat ai­na sii­hen saakka,..
(Pitch Perfect 3, Komedia, Yhdysvallat, 2017)
16.00 Kiin­teis­töhuutokauppa
Koh­teet ovat usein huo­nos­sa kun­nos­sa ja vaa­ti­vat suu­ren re­mon­tin. Kun­nos­tus vie oman ai­kan­sa, mut­ta kiin­teis­töt ha­lu­taan pian ta­kai­sin mark­ki­noil­le. Pro­jek­tien ta­voit­tee­na on tie­tys­ti tuo­da myös voit­toa, mut­ta on­nis­tu­vat­ko Ta­rek ja Ch­ris­ti­na ta­voit­tees­saan vaa­ti­vien koh­tei­den osalta?
Kausi 7. Jaksot 16-5.
17.05 Eh­do­na­lais­van­git koi­ran­kouluttajina
Tia Tor­res kun­tout­taa kal­toin­koh­del­tu­ja ame­ri­kan­pit­bull­ter­rie­rei­tä eh­do­na­lais­van­kien avul­la Vil­la­lo­bo­sin pe­las­tus­kes­kuk­ses­sa. Te­ke­mis­tä riit­tää, kun työn­te­ki­jöi­den pyr­ki­myk­se­nä on myös muut­taa ih­mis­ten asen­tei­ta kiis­tel­tyä ja pe­lät­tyä koi­ra­ro­tua koh­taan. (Pit Bulls & Pa­ro­lees, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2018)
Kausi 10. Jaksot 8-11.
17.00 Ko­tie­läin­ten pelastaja
Dan Mc­Ker­nan jät­ti kau­pun­kie­lä­män taakseen,..
17.10 elokuva: Ch­ristmas Duet
Jou­lu­juh­lan suun­nit­te­lun ai­heut­ta­man kaaok­sen ai­ka­na ma­ja­ta­lon isän­tä löy­tää uu­del­leen rak­kau­ten­sa mu­siik­kia ja en­tis­tä mu­si­soin­ti­kump­pa­niaan koh­taan. 84 min. Oh­jaus: Cat­he­ri­ne Cy­ran. Pääo­sis­sa: Cha­ley Ro­se, Ro­me Flynn, Chiara Zanni.
(A Christmas Duet, Perhe, Yhdysvallat, 2019)
17.10 elokuva: Ch­rist­mas in Vienna
Viu­lis­ti Jes­sil­lä on pul­ma: soit­ta­mi­nen ei enää kiin­nos­ta. Nai­nen mat­kus­taa kui­ten­kin Wie­niin, jos­sa hä­nen on tar­koi­tus esiin­tyä. Siel­lä hän löy­tää ka­don­neen ins­pi­raa­tion­sa se­kä uu­den rak­kauk­sen. Oh­jaus: Mac­lain Nelson.
(Christmas in Vienna, Perhe, Yhdysvallat, 2019)
18
18.00 Tikissä
8-osai­ses­sa to­si-tv-sar­jas­sa kun­to­sa­li­val­men­ta­ja Vert­ti Har­ju­nie­mi ra­ken­taa yh­tiö­kump­pa­nin­sa Mis­kan kans­sa kun­to­sa­lin Van­taan Tam­mis­toon. Sar­jas­sa seu­ra­taan kun­to­sa­lin vä­ri­käs­tä ar­kea se­kä kol­men huip­pu­val­men­ta­jan työs­ken­te­lyä kuu­den val­men­net­ta­van kans­sa seit­se­män vii­kon haas­tees­sa. Ver­tin li­säk­si val­men­ta­ji­na toi­mi­vat Pert­tu Mur­to­la ja Oo­na Tolp­pa­nen. (Ti­kis­sä, To­si-tv, Suomi, 2019)
Kausi 1. Jaksot 5-8.
18.00 Pe­tol­li­set per­heenjäsenet
Per­heen­jä­sen­ten tu­li­si tu­kea ja suo­jel­la toisiaan,..
19.00 Kiin­teis­töhuutokauppa
Ta­rek ja Ch­ris­ti­na El Mous­sa lait­ta­vat pe­liin ko­ko omai­suu­ten­sa ja os­ta­vat kiin­teis­tö­jä huu­to­kau­pas­ta nä­ke­mät­tä, mi­hin ra­han­sa laittavat...
19.00 Unelmahäät
Hil­lit­ty ilo on ylim­millään,..
19.00 Pe­tol­li­set per­heenjäsenet
Per­heen­jä­sen­ten tu­li­si tu­kea ja suo­jel­la toi­siaan, ja jär­ky­tys on­kin valtava,..
19.00 Talvimurhat
Sar­jas­sa ker­ro­taan an­ka­ris­sa ja ar­mot­to­mis­sa tal­vi­sis­sa olo­suh­teis­sa teh­dyis­tä mur­his­ta. (Dead of Win­ter, Ri­kos­ta­ri­na, Yh­dys­vallat, 2018)
19.30 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
Ame­rik­ka­lai­nen tv-kas­vo, kok­ki ja ruo­ka­toi­mit­ta­ja And­rew Zim­mern mat­kaa sar­jas­sa maail­mal­la mais­te­le­mas­sa mauk­kaim­pia pai­kal­li­sia ruokia.
20.00 Ko­tie­läin­ten pelastaja
Dan Mc­Ker­nan jät­ti kau­pun­kie­lä­män taakseen,..
20.00 Mia­min eläinpoliisit
Sar­ja seu­raa eläin­suo­je­lu­vi­ra­no­mais­ten työ­tä Mia­mis­sa Flo­ri­dan osa­valtiossa,..
20.00 FBI
Draa­ma­sar­jas­sa seu­ra­taan FBI:n New Yor­kin -toi­mis­ton si­säis­tä toi­min­taa. Mm. ter­ro­ris­miin ja jär­jes­täy­ty­nee­seen ri­kol­li­suu­teen eri­kois­tu­nut eliit­tiyk­sik­kö yh­dis­tää kai­ken ä­lyn­sä, osaa­mi­sen­sa ja tek­ni­sen asian­tun­te­muk­sen­sa pi­tääk­seen New Yor­kin ja ko­ko maan tur­vas­sa. (Mis­sy Pe­reg­rym) , jo­ka si­tou­tuu sy­väs­ti työ­to­ve­rei­hin­sa ja ih­mi­siin, joi­ta hän suo­je­lee. (FBI, Ri­kosd­raa­ma, Yh­dys­vallat, 2018)
21
21.00 Ete­lä­val­tioi­den murhamysteerit
21.00 Pa­huuden ääni
True Cri­me -sar­jas­sa ilois­ten ja läm­min­sy­dä­mis­ten ih­mis­ten elä­mä me­nee sekaisin,..
21.00 elokuva: Tans­ka­lainen tyttö
Da­vid Ebers­hof­fin ro­maa­niin ja to­si­ta­pah­tu­miin poh­jau­tu­va fik­tii­vi­nen ta­ri­na tai­tei­li­ja Ger­da We­ge­ne­rin ja hä­nen mie­hen­sä Ei­nar We­ge­ne­rin elä­mäs­tä. 109 min. Oh­jaus: Tom Hoo­per. Pääo­sis­sa: Ed­die Red­may­ne, Ali­cia Vi­kan­der, Ben Whishaw,
(The Danish Girl, Draama, Yhdysvallat, 2015)
21.00 elokuva: 21 grammaa
Episodielokuva kertoo kolmen ihmisen tarinan. Ta­ri­noi­ta yh­dis­tää traa­gi­nen ta­pah­tu­ma. Paul tar­vit­see sy­dä­men­siir­ron, ex-nar­ko­maa­ni Ch­ris­ti­na on kah­den lap­sen äi­ti. Jack taas on us­kon löy­tä­nyt en­ti­nen ri­kol­li­nen. Oh­jaus: Ale­jand­ro Gon­zález Iñárritu.
, Rikos, Yhdysvallat, 2003)
21.00 Pa­han äärellä
Las­kel­moin­tia, ove­luut­ta ja häi­käi­le­mä­tön­tä toimintaa...
21.00 Sa­lai­suus haudan takaa
Tässä minisarjassa poliisi tutkii hämmentäviä murhia.
21.00 Mur­ha ko­tikaupungissa
Sar­jas­sa tar­kas­tel­laan uu­tis­ma­te­riaa­lien avul­la kau­pun­ke­ja ja asui­nyh­teis­töi­tä jär­kyt­tä­nei­tä mur­hatapauksia.
22.00 FBI
Draa­ma­sar­jas­sa seu­ra­taan FBI:n New Yor­kin -toi­mis­ton si­säis­tä toi­min­taa. Mm. ter­ro­ris­miin ja jär­jes­täy­ty­nee­seen ri­kol­li­suu­teen eri­kois­tu­nut eliit­tiyk­sik­kö yh­dis­tää kai­ken älynsä,..
22.00 FBI
Draa­ma­sar­jas­sa seu­ra­taan FBI:n New Yor­kin -toi­mis­ton si­säis­tä toi­min­taa. Mm. ter­ro­ris­miin ja jär­jes­täy­ty­nee­seen ri­kol­li­suu­teen eri­kois­tu­nut eliit­tiyk­sik­kö yh­dis­tää kai­ken ä­lyn­sä, osaa­mi­sen­sa ja tek­ni­sen asian­tun­te­muk­sen­sa pi­tääk­seen New Yor­kin ja ko­ko maan tur­vas­sa. (Mis­sy Pe­reg­rym) , jo­ka si­tou­tuu sy­väs­ti työ­to­ve­rei­hin­sa ja ihmisiin,
23.00 Pa­han äärellä
Las­kel­moin­tia, ove­luut­ta ja häi­käi­le­mä­tön­tä toimintaa...
22.55 Kuo­le­man varjossa
Olisinko voinut estää henkirikoksen? Oli­si­ko ri­kos jää­nyt te­kemättä,..
22.55 elokuva: The Doors
(Doors, The, Draama, Yhdysvallat, 1991)
22.55 elokuva: 21 grammaa
Episodielokuva kertoo kolmen ihmisen tarinan. Ta­ri­noi­ta yh­dis­tää traa­gi­nen ta­pah­tu­ma. Paul tar­vit­see sy­dä­mensiirron,..
, Rikos, Yhdysvallat, 2003)
22.55 Twisted Sisters
Si­sa­rus­ten vä­li­nen suh­de voi ol­la va­ka­vas­ti kier­tou­tu­nut ja ke­hit­tyä vaa­ralliseksi...
23.15 John Walsh: Ri­kol­lis­ten jäljillä
Pit­kän lin­jan ri­kostutkija,..
23.25 Tap­pavat synnit
Nai­nen us­koo vä­ki­val­tai­sen mie­hen­sä satuihin,..
00.00 Pa­huuden ääni
23.55 Mur­ha ko­tikaupungissa
0
00.20 La­vas­tin kuolemani
00.30 Sa­lai­suus haudan takaa
00.55 Highway To Hell
00.55 La­vas­tin kuolemani
01.15 Twisted Sisters
01.20 Pa­huuden ääni
01.25 John Walsh: Ri­kol­lis­ten jäljillä
01.40 Tap­pavat synnit
01.55 Mur­haaja kotonani
Jos ih­mi­nen lä­hi­pii­ris­sä­si hau­toi­si kar­mei­ta tekoja,..
02.10 Mur­haaja kotonani
02.25 Mur­haaja kotonani
02.25 Mur­haaja kotonani
02.40 Mur­haaja kotonani
02.55 Mr Murha
02.50 Sa­lai­suus haudan takaa
3
03.15 Kuo­le­man varjossa
03.25 Mr Murha
03.35 Täy­dellinen murha
Alkaa uusintana.
03.25 Täy­dellinen murha
03.55 Täy­dellinen murha
Mur­ha vai­kut­taa täy­delliseltä,..
04.10 Täy­dellinen murha
Mur­ha vai­kut­taa täy­delliseltä,..
04.20 Ran­ta­ta­lon metsästäjät
Kausi 2. Jaksot 7-16.
04.35 Ran­ta­ta­lon metsästäjät
04.50 Ran­ta­ta­lon metsästäjät
04.50 Ran­ta­ta­lon metsästäjät
05.10 Ran­ta­ta­lon metsästäjät
05.20 Ran­ta­ta­lon metsästäjät