Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 30 31 32 33 34
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
10.8. 11.8. 12.8. 13.8. 14.8. 15.8. 16.8.
6
06.00 Eläin­lää­kä­rin elämää
Eläin­lää­kä­rit Blue, Ross ja La­vig­ne pyö­rit­tä­vät me­nes­ty­nyt­tä kli­nik­kaan­sa Houstonissa,..
Kausi 2. Jaksot 12-13.
06.00 Eläin­ten lentokenttä
06.05 Bron­xin eläintarha
06.05 Eläin­lää­kä­rin elämää
Eläin­lää­kärit Blue,..
06.30 Ca­ribbean Life
Sar­jas­sa seu­ra­taan perheitä,..
06.05 Unel­ma­ko­ti 100 päivässä
07.05 Ca­ribbean Life
Sar­jas­sa seu­ra­taan per­hei­tä, jot­ka ha­lua­vat jät­tää ame­rik­ka­lai­sen tal­ven taak­seen ja et­si­vät uut­ta ko­tia Ka­ri­bial­ta. (Ca­rib­bean Li­fe, li­fes­ty­le, USA, 2018)
Kausi 11. Jaksot 3-6.
06.55 Ca­ribbean Life
Sar­jas­sa seu­ra­taan per­hei­tä, jot­ka ha­lua­vat jät­tää ame­rik­ka­lai­sen tal­ven taak­seen ja et­si­vät uut­ta ko­tia Ka­ri­bial­ta. (Ca­rib­bean Li­fe, li­fes­ty­le, USA, 2018)
Kausi 11. Jaksot 7-7.
06.55 Ca­ribbean Life
Sar­jas­sa seu­ra­taan perheitä,..
Kausi 12. Jaksot 13-14.
07.30 Nuoret äidit
07.55 Nuoret äidit
08.25 Bron­xin eläintarha
New Yor­kin Bron­xis­sa si­jait­se­vas­sa eläin­tar­has­sa asuu yli 6000 eläin­tä, joi­den hy­vin­voin­nis­ta vas­taa 500 asial­leen omis­tau­tu­nut­ta työn­te­ki­jää. Sar­ja vie eläin­tar­han kieh­to­viin kulisseihin,
08.50 Nuoret äidit
08.45 Nuoret äidit
08.55 Nuoret äidit
08.40 Nuoret äidit
08.50 Bron­xin eläintarha
New Yor­kin Bron­xis­sa si­jait­se­vas­sa eläin­tar­has­sa asuu yli 6000 eläin­tä, joi­den hy­vin­voin­nis­ta vas­taa 500 asial­leen omis­tau­tu­nut­ta työn­te­ki­jää. Sar­ja vie eläin­tar­han kieh­to­viin kulisseihin,
9
09.00 Nuoret äidit
09.40 Äi­ti bestiksenä
Äi­din ja tyt­tä­ren vä­lil­lä on eri­tyi­nen si­de, mut­ta en­tä kun suh­de on liian­kin lä­hei­nen? (sMot­he­red, to­si-tv, USA, 2019)
09.35 Lo­ma­ko­ti ilmaiseksi
Sar­jas­sa pa­ris­kun­nat met­säs­tä­vät unel­mien­sa lo­ma­ko­tia, jos­ta ei täl­lä ker­taa tar­vit­se pu­lit­taa sent­tiä­kään. (Va­ca­tion Hou­se for Free, li­fes­ty­le, USA, 2015)
Kausi 2. Jaksot 3-5.
09.50 Upeat minikodit
09.45 Hawaii Life
Sar­jas­sa et­si­tään asun­non­vä­lit­tä­jien avul­la uut­ta ko­tia Ha­vai­jil­ta. (Ha­waii Li­fe, li­fes­ty­le, USA, 2018)
Kausi 12. Jaksot 4-9.
09.50 Remonttipari
Chip ja Joan­na Gai­nes pyö­rit­tä­vät Wa­cos­sa, Tek­sa­sis­sa ta­lo­jen uu­dis­ta­mi­seen ja si­sus­ta­mi­seen eri­kois­tu­nut­ta Mag­no­lia Ho­mes-yri­tys­tään. Sar­jas­sa seu­ra­taan, kuin­ka ra­ken­ta­mi­ses­ta vas­taa­va Chip ja si­sus­ta­mi­seen kes­kit­ty­vä Joan­na muok­kaa­vat rapistuneita,
10.15 Eläin­lää­kä­rin elämää
Eläin­lää­kärit Blue,..
10.20 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­sitapaaminen
Sar­jas­sa seu­ra­taan nel­jää ame­rik­ka­lais­ta, jot­ka ovat et­si­neet elä­män­sä rak­kaut­ta ne­tis­tä ja mat­kus­ta­vat nyt ul­ko­mail­le koh­da­tak­seen po­ten­tiaa­li­sen sie­lun­kump­pa­nin­sa en­sim­mäis­tä ker­taa kas­vok­kain. Osoit­tau­tu­vat­ko kult­tuu­rien vä­li­set erot liian suu­rik­si vai löy­tyy­kö yh­tei­nen sävel?
10.40 Eläin­lää­kä­rin elämää
Eläin­lää­kärit Blue,..
11.10 Eläin­lää­kä­ri maailmalla
11.35 Kis­sapelastajat
12
12.10 Unel­ma­ko­ti 100 päivässä
Avio­pa­ri Brian ja Mi­ka Kleinsch­midt te­ke­vät ih­mis­ten asun­tou­nel­mis­ta tot­ta. Pa­ri­val­jak­ko aut­taa suun­nit­te­lus­sa ja ra­kentamisessa,
12.05 Ko­ti­kulmat kuntoon
Upeak­si kun­nos­tet­tu­jen ko­tien myö­tä asui­na­lueen ar­vo on nous­sut ja ylei­sil­me ko­hen­tu­nut hui­mas­ti. Nyt on ai­ka käy­dä vie­rei­sen Ba­tes-Hend­rick­sin asui­na­lueen kimp­puun ja pe­las­taa se ta­lo kerrallaan.
12.05 elokuva: Poika
Will Free­man (Hugh Grant) va­leh­te­lee tref­fi­kump­pa­nil­leen ole­van­sa isä ja yrit­tää pe­las­taa nah­kan­sa lyöt­täy­ty­mäl­lä kou­lu­kiu­sa­tun Mar­cus-po­jan (Nic­ho­las Hoult) seuraan...
(About a Boy, komedia, Iso-Britannia, 2001)
12.30 Ran­ta­ta­lon metsästäjät
Kausi 2. Jaksot 9-11.
12.25 Si­sus­ta­jat Na­te ja Jeremiah
3. kau­si al­kaa uu­sin­ta­na. Osa 1...
12.30 Kiin­teis­töhuutokauppa
Ta­rek ja Ch­ris­ti­na El Mous­sa lait­ta­vat pe­liin ko­ko omai­suu­ten­sa ja os­ta­vat kiin­teis­tö­jä huu­to­kau­pas­ta nä­kemättä,..
13.20 Ran­ta­ta­lon metsästäjät
13.50 TV Shop
14.50 Upeat minikodit
Sar­jas­sa seu­ra­taan ylel­li­siä mi­ni­ko­te­ja ra­ken­ta­van avio­pa­rin, Mic­hel­le ja Ty­son Spies­sin, työtä...
14.55 Ran­ta­ta­lon metsästäjät
Kausi 2. Jaksot 12-14.
14.55 Kiin­teis­töhuutokauppa
Koh­teet ovat usein huo­nos­sa kun­nos­sa ja vaa­ti­vat suu­ren re­mon­tin. Kun­nos­tus vie oman aikansa,..
14.55 Vi­haan pihaani
14.50 Am­bu­lans­sin matkassa
15
15.25 Si­sus­ta­jat Na­te ja Jeremiah
Si­sus­tus­suun­nit­te­lun su­per­pa­ri Na­te Ber­kus ja Je­re­miah Brent rien­tää apuun koteihin,..
Kausi 2. Jaksot 8-2.
15.25 Unel­ma­ko­ti 100 päivässä
15.20 Ko­ti­kulmat kuntoon
Karen E.
15.25 Vi­haan pihaani
Mi­kä neu­vok­si, kun oma pi­ha näyt­tää niin ka­ma­lal­ta, et­tä inhottaa?..
16.15 Remonttipari
Chip ja Joan­na Gai­nes pyö­rit­tä­vät Wa­cos­sa, Tek­sa­sis­sa ta­lo­jen uu­dis­ta­mi­seen ja si­sus­ta­mi­seen eri­kois­tu­nut­ta Mag­no­lia Ho­mes-yri­tys­tään. Sar­jas­sa seu­ra­taan, kuin­ka ra­ken­ta­mi­ses­ta vas­taa­va Chip ja si­sus­ta­mi­seen kes­kit­ty­vä Joan­na muok­kaa­vat rapistuneita,
Kausi 5. Jaksot 4-8.
16.15 Eläin­lää­kä­rin elämää
Eläin­lää­kä­rit Blue, Ross ja La­vig­ne pyö­rit­tä­vät me­nes­ty­nyt­tä kli­nik­kaan­sa Hous­to­nis­sa, jos­sa asia­kas­kun­ta koos­tuu kai­ken­kar­vai­sis­ta lemmikeistä.
17.05 Eläin­lää­kä­rin elämää
Eläin­lää­kä­rit Blue, Ross ja La­vig­ne pyö­rit­tä­vät me­nes­ty­nyt­tä kli­nik­kaan­sa Hous­to­nis­sa, jos­sa asia­kas­kun­ta koos­tuu kai­ken­kar­vai­sis­ta lem­mi­keis­tä. (The Vet Li­fe, to­si-tv, USA, 2017)
17.10 Eläin­lää­kä­ri maailmalla
17.10 Say Yes to the Dress Suomi
(ko­ti­mai­nen sarja, 2019)
su: Yleen­sä ai­na mus­tiin pu­keu­tu­va An­ni­ka ha­luaa samp­pan­jan­vä­ri­sen hääpuvun...
18
18.05 Tunnelbanan
Tuk­hol­ma on suh­teel­li­sen lep­poi­sa suur­kau­pun­ki, mut­ta maan al­la me­no voi yl­tyä hur­jak­si. Sar­ja seu­raa met­ron var­ti­joi­den työ­tä vaih­tu­vien mat­kus­ta­jien ja ti­lan­tei­den pa­ris­sa. (Tun­nel­ba­nan, to­si-tv, Ruotsi, 2017)
18.05 Say Yes to the Dress Suomi
(ko­ti­mai­nen sarja, 2019)
18.05: Sarja alkaa alusta uusintana.
19.00: Mea on saa­nut ras­kaus­ki­lot ka­ris­tet­tua ja ha­luaa to­del­la var­ta­lon­myö­täi­sen hääpuvun,..
18.00 elokuva: Poika
Will Free­man (Hugh Grant) va­leh­te­lee tref­fi­kump­pa­nil­leen ole­van­sa isä ja yrit­tää pe­las­taa nah­kan­sa lyöt­täy­ty­mäl­lä kou­lu­kiu­sa­tun Mar­cus-po­jan (Nic­ho­las Hoult) seu­raan. Yl­lät­täen kak­si­kon vä­lil­le syn­tyy­kin sy­vä ys­tä­vyyssuhde,..
(About a Boy, komedia, Iso-Britannia, 2001)
18.05 elokuva: Ta­ke me home tonight
Huip­pu­tut­kin­nos­ta huo­li­mat­ta vi­deo­liik­kee­seen töi­hin pää­ty­nyt Matt (Top­her Gra­ce) pa­nee liik­keel­le val­hei­den vyö­ryn yrit­täes­sään teh­dä vai­ku­tus­ta lu­kioai­kai­seen ihas­tuk­seen­sa. 89 min. Oh­jaus: Mic­hael Dow­se. Pääo­sis­sa: An­na Fa­ris, Ch­ris Pratt, Dan Fog­ler, Mic­hael Biehn,..
(Take Me Home Tonight, komedia, USA, 2011)
19.00 Am­bu­lans­sin matkassa
Nor­ja­lai­sen Hau­ke­lan­din sai­raa­lan am­bu­lans­si­työn­te­ki­jät Ber­ge­nis­sä vas­taa­vat vuo­sit­tain noin 60 000 kutsuun...
Kausi 1. Jaksot 5-8.
19.30 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
Ame­rik­ka­lai­nen tv-kas­vo, kok­ki ja ruo­ka­toi­mit­ta­ja And­rew Zim­mern mat­kaa sar­jas­sa maail­mal­la mais­te­le­mas­sa mauk­kaim­pia pai­kal­li­sia ruokia.
20.00 Bron­xin eläintarha
New Yor­kin Bron­xis­sa si­jait­se­vas­sa eläin­tar­has­sa asuu yli 6000 eläin­tä, joi­den hy­vin­voin­nis­ta vas­taa 500 asial­leen omis­tau­tu­nut­ta työn­te­ki­jää. Sar­ja vie eläin­tar­han kieh­to­viin ku­lis­sei­hin, jois­sa jo­kai­nen päi­vä on täyn­nä yl­lä­tyk­siä. (The Zoo, to­si-tv, USA, 2020)
20.00 Val­heiden hinta
Jokainen meistä on valehdellut joskus.
20.00 John Walsh: Ri­kol­lis­ten jäljillä
Pit­kän lin­jan ri­kostutkija,..
20.00 Poliisikoirat
UUSI SARJA! Po­lii­si­koi­rat aut­ta­vat vuo­sit­tain jo­pa 300 000 ri­kok­sen tor­ju­mi­ses­sa ja es­ta­mi­ses­sä Iso-Bri­tanniassa...
21
21.00 Ikui­nen painajainen
21.00 Vaa­ral­li­nen lottovoitto
Per­hee­ni­sä Joe Ru­kaj voit­taa lotossa 17,..
21.00 Erie­järven murhat
21.00 elokuva: Colonia
To­si­ta­pah­tu­mien poh­jal­ta luo­tu elo­ku­va ker­too nuo­res­ta pa­ris­ta, Le­nas­ta ja Da­nie­lis­ta, jot­ka jou­tu­vat kes­kel­le Chi­len so­ti­las­val­lan­kaap­pauk­sen ta­pah­tu­mia vuon­na 1973. Le­na saa tietää,..
(Colonia, draama, Saksa,UK, USA, 2015)
21.00 Kun­nes kuo­le­ma mei­dät erottaa
Rak­kaus­ta­ri­na voi ul­koi­ses­ti vai­kut­taa ihas­tuttavalta,..
21.00 Ta­val­li­nen murhaaja
En­tä jos mu­ka­va naa­pu­ri tai tut­ta­va on­kin sul­jet­tu­jen ovien ta­ka­na kyl­mä­ve­ri­nen murhaaja?..
21.00 Mur­ha ko­tikaupungissa
Sar­jas­sa tar­kas­tel­laan uu­tis­ma­te­riaa­lien avul­la kau­pun­ke­ja ja asui­nyh­teis­töi­tä jär­kyt­tä­nei­tä mur­hatapauksia.
22.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
ma: UUSI KAUSI!
ti: Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yorkissa.
22.00 Pik­ku­kau­pun­gin murhatarinat
UUSI SARJA!
22.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa. (Law & Or­der: Spe­cial Vic­tims Unit, ri­kosd­raa­ma, USA, 2011)
22.55 Kun­nes kuo­le­ma mei­dät erottaa
22.55 Val­heiden hinta
Jokainen meistä on valehdellut joskus.
23.00 Killing Time
UUSI SARJA!
22.55 Sugar Town
New Ibe­ria Loui­sia­nas­sa on pie­ni kau­pun­ki, mut­ta siel­lä on iso­ja ongelmia...
22.55 elokuva: Colonia
To­si­ta­pah­tu­mien poh­jal­ta luo­tu elo­ku­va ker­too nuo­res­ta pa­ris­ta, Le­nas­ta ja Da­nie­lis­ta, jot­ka jou­tu­vat kes­kel­le Chi­len so­ti­las­val­lan­kaap­pauk­sen ta­pah­tu­mia vuon­na 1973. Le­na saa tietää,..
(Colonia, draama, Saksa,UK, USA, 2015)
22.55 Mur­han si­vulliset uhrit
Lä­hei­sen jou­tu­mi­nen mur­han koh­teek­si vai­kut­taa usei­den ih­mis­ten elämiin...
23.10 Vain kuol­leen ruumiini yli
23.40 Redrum
23.55 Ta­val­li­nen murhaaja
23.55 Erie­järven murhat
23.55 Ta­val­li­nen murhaaja
23.55 Ikui­nen painajainen
0
00.10 Mur­ha ko­tikaupungissa
00.50 Maail­man jul­mim­mat sarjamurhaajat
00.50 Mur­han si­vulliset uhrit
00.55 John Walsh: Ri­kol­lis­ten jäljillä
01.05 Maail­man jul­mim­mat sarjamurhaajat
Brit­ti­sar­jas­sa käy­dään lä­pi maail­man jul­mim­pien sar­ja­mur­haa­jien ta­ri­nat. Kri­minologit,..
Kausi 1. Jaksot 9-12.
01.45 Oi­keu­den puolustaja
Mur­ha­tut­ki­ja Rod De­me­ryn oma äi­ti mur­hat­tiin, kun poi­ka oli vain 3-vuo­tias. Kau­hea koh­ta­lo ajoi mie­hen ural­le, jol­le hän on omis­ta­nut sit­tem­min elä­män­sä. De­me­ry vannoi,..
Kausi 3. Jaksot 4-10.
02.40 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
02.40 Ta­val­li­nen murhaaja
02.45 Kun­nes kuo­le­ma mei­dät erottaa
02.55 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Kausi 12. Jaksot 24-3.
3
03.30 Kaunotarmurhat
Mi­tä häi­käi­se­väm­pi kau­no­tar, si­tä kam­mot­ta­vam­pi koh­ta­lo. Ri­kos­sar­jan su­rul­li­ses­sa pääo­sas­sa ovat nuo­ret kau­neus­ku­ningattaret,..
03.45 Tap­pavat suhteet
1. kau­si al­kaa uu­sin­ta­na. Osa 1...
03.35 Tap­pavat suhteet
04.25 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
04.35 Asun­non metsästäjät
Sar­jas­sa sinkut,..
Kausi 141. Jaksot 1-6.
04.40 Asun­non metsästäjät
04.25 Vain kuol­leen ruumiini yli
04.30 Asun­non metsästäjät
Sar­jas­sa sinkut,..
04.40 Redrum
04.55 Asun­non metsästäjät