Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 30 31 32 33 34 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
20.7. 21.7. 22.7. 23.7. 24.7. 25.7. 26.7.
6
06.00 Eläin­ten lentokenttä
06.30 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
06.45 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
Asun­non os­ta­mi­nen ei ole help­poa, var­sin­kaan sil­loin, kun kau­pat teh­dään ulkomailla...
06.30 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
06.45 Ca­ribbean Life
Sar­jas­sa seu­ra­taan per­hei­tä, jot­ka ha­lua­vat jät­tää ame­rik­ka­lai­sen tal­ven taak­seen ja et­si­vät uut­ta ko­tia Ka­ri­bial­ta. (Ca­rib­bean Li­fe, li­fes­ty­le, USA, 2019)
Kausi 16. Jaksot 5-8.
06.35 Ca­ribbean Life
Sar­jas­sa seu­ra­taan perheitä,..
Kausi 16. Jaksot 10-11.
06.40 Ca­ribbean Life
Sar­jas­sa seu­ra­taan per­hei­tä, jot­ka ha­lua­vat jät­tää ame­rik­ka­lai­sen tal­ven taak­seen ja et­si­vät uut­ta ko­tia Ka­ri­bial­ta. (Ca­rib­bean Li­fe, li­fes­ty­le, USA, 2019)
07.00 Vi­haan pihaani
06.55 Vi­haan pihaani
07.15 Ca­ribbean Life
Sar­jas­sa seu­ra­taan per­hei­tä, jot­ka ha­lua­vat jät­tää ame­rik­ka­lai­sen tal­ven taak­seen ja et­si­vät uut­ta ko­tia Ka­ri­bial­ta. (Ca­rib­bean Li­fe, li­fes­ty­le, USA, 2019)
Kausi 15. Jaksot 7-14.
07.25 Ca­ribbean Life
Sar­jas­sa seu­ra­taan per­hei­tä, jot­ka ha­lua­vat jät­tää ame­rik­ka­lai­sen tal­ven taak­seen ja et­si­vät uut­ta ko­tia Ka­ri­bial­ta. (Ca­rib­bean Li­fe, li­fes­ty­le, USA, 2019)
07.25 Ca­ribbean Life
Sar­jas­sa seu­ra­taan per­hei­tä, jot­ka ha­lua­vat jät­tää ame­rik­ka­lai­sen tal­ven taak­seen ja et­si­vät uut­ta ko­tia Ka­ri­bial­ta. (Ca­rib­bean Li­fe, li­fes­ty­le, USA, 2019)
07.30 Nuoret äidit
08.05 Nuoret äidit
08.25 Bron­xin eläintarha
New Yor­kin Bron­xis­sa si­jait­se­vas­sa eläin­tar­has­sa asuu yli 6000 eläin­tä, joi­den hy­vin­voin­nis­ta vas­taa 500 asial­leen omis­tau­tu­nut­ta työn­te­ki­jää. Sar­ja vie eläin­tar­han kieh­to­viin kulisseihin,
08.40 Nuoret äidit
09.05 Nuoret äidit
09.00 Nuoret äidit
08.55 Bron­xin eläintarha
New Yor­kin Bron­xis­sa si­jait­se­vas­sa eläin­tar­has­sa asuu yli 6000 eläin­tä, joi­den hy­vin­voin­nis­ta vas­taa 500 asial­leen omis­tau­tu­nut­ta työn­te­ki­jää. Sar­ja vie eläin­tar­han kieh­to­viin kulisseihin,
9
09.15 Nuoret äidit
09.15 Nuoret äidit
09.30 Lo­ma­ko­ti ilmaiseksi
Sar­jas­sa pa­ris­kun­nat met­säs­tä­vät unel­mien­sa lo­ma­ko­tia, jos­ta ei täl­lä ker­taa tar­vit­se pu­lit­taa sent­tiä­kään. (Va­ca­tion Hou­se for Free, li­fes­ty­le, USA, 2014)
Kausi 1. Jaksot 7-9.
09.55 Jo­tain lai­nat­tua, jotain uutta
(So­met­hing Bor­ro­wed, So­met­hing New, to­si-tv, USA, 2014)
Kausi 3. Jaksot 5-9.
10.00 Me­di­terranean Life
Sar­jas­sa et­si­tään uut­ta ko­tia Vä­li­me­ren rannalta.
10.00: Sarja alkaa alusta uusintana.
10.10 Mi­ni­ko­ti paratiisissa
10.10 Remonttipari
Chip ja Joan­na Gai­nes pyö­rit­tä­vät Wa­cos­sa, Tek­sa­sis­sa ta­lo­jen uu­dis­ta­mi­seen ja si­sus­ta­mi­seen eri­kois­tu­nut­ta Mag­no­lia Ho­mes-yri­tys­tään. Sar­jas­sa seurataan,..
Kausi 4. Jaksot 3-5.
10.10 Eläin­lää­kä­rien elämää
10.40 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­sitapaaminen
Sar­jas­sa seu­ra­taan nel­jää ame­rik­ka­lais­ta, jot­ka ovat et­si­neet elä­män­sä rak­kaut­ta ne­tis­tä ja mat­kus­ta­vat nyt ul­ko­mail­le koh­da­tak­seen po­ten­tiaa­li­sen sie­lun­kump­pa­nin­sa en­sim­mäis­tä ker­taa kas­vok­kain. Osoit­tau­tu­vat­ko kult­tuu­rien vä­li­set erot liian suu­rik­si vai löy­tyy­kö yh­tei­nen sävel?
10.45 Eläin­lää­kä­rin elämää
Eläin­lää­kärit Blue,..
11.05 Eläin­lää­kä­ri maailmalla
11.40 Ih­meel­li­set eläimet
11.55 Ko­ti­kulmat kuntoon
Lai­ne ja hä­nen tyt­tä­ren­sä Mi­na Star­siak ovat re­mon­toi­neet yh­des­sä li­ki 20 rän­sis­ty­nyt­tä ta­loa kes­kus­tan tun­tu­mas­sa si­jait­se­val­la asui­na­lueel­laan Foun­tain Squa­rel­la In­dia­na­poliksessa...
12
12.05 Pik­ku­kau­pun­gin unelmakodit
12.05 elokuva: Roolimallit
Danny (Paul Rudd) ja Whee­ler (Sean Wil­liam Scott) tuo­mi­taan yh­dys­kun­ta­pal­ve­luun las­ten kans­sa, jot­ka ei­vät ole ko­vin help­po­ja ta­pauk­sia. 92 min. Oh­jaus: David Wain.
2008
12.15 Si­sus­ta­jat Na­te ja Jeremiah
Si­sus­tus­suun­nit­te­lun su­per­pa­ri Na­te Ber­kus ja Je­re­miah Brent rien­tää apuun koteihin,..
12.40 Ran­ta­ta­lon metsästäjät
Kausi 1. Jaksot 7-9.
12.40 Kiin­teis­töhuutokauppa
13.40 TV Shop
14.00 TV Shop
13.55 TV Shop
14.40 Vi­haan pihaani
Sar­jas­sa avuk­si saa­puu Sa­ra Bendrick,..
14.35 Ca­ribbean Life
Sar­jas­sa seu­ra­taan perheitä,..
15.00 Mi­ni­ko­ti paratiisissa
Sar­jas­sa ra­ken­ne­taan pik­ku­rui­sia ko­te­ja unel­mao­lo­suh­tei­siin. (Ti­ny Pa­ra­di­se, li­fes­ty­le, USA, 2017)
15.00 Ran­ta­ta­lon metsästäjät
Kausi 1. Jaksot 10-12.
15.00 Jo­tain lai­nat­tua, jotain uutta
15.00 Kiin­teis­töhuutokauppa
Ta­rek ja Ch­ris­ti­na El Mous­sa lait­ta­vat pe­liin ko­ko omai­suu­ten­sa ja os­ta­vat kiin­teis­tö­jä huu­to­kau­pas­ta nä­kemättä,..
14.55 Etu­pi­hat myyntikuntoon
15
15.05 Lot­to­voit­ta­jan unelmakoti
15.20 Vi­haan pihaani
Mi­kä neu­vok­si, kun oma pi­ha näyt­tää niin ka­ma­lal­ta, et­tä inhottaa?..
15.30 Si­sus­ta­jat Na­te ja Jeremiah
15.35 Pik­ku­kau­pun­gin unelmakodit
15.35 Ko­ti­kulmat kuntoon
Karen E.
16.20 Eläin­lää­kä­rin elämää
Eläin­lää­kä­rit Blue, Ross ja La­vig­ne pyö­rit­tä­vät me­nes­ty­nyt­tä kli­nik­kaan­sa Hous­to­nis­sa, jos­sa asia­kas­kun­ta koos­tuu kai­ken­kar­vai­sis­ta lem­mi­keis­tä. (The Vet Li­fe, to­si-tv, USA, 2017)
16.20 Remonttipari
Chip ja Joan­na Gai­nes pyö­rit­tä­vät Wacossa,..
16.20 Remonttipari
Chip ja Joan­na Gai­nes pyö­rit­tä­vät Wa­cos­sa, Tek­sa­sis­sa ta­lo­jen uu­dis­ta­mi­seen ja si­sus­ta­mi­seen eri­kois­tu­nut­ta Mag­no­lia Ho­mes-yri­tystään...
16.20 Remonttipari
Chip ja Joan­na Gai­nes pyö­rit­tä­vät Wacossa,..
17.15 Eläin­lää­kä­rin elämää
Eläin­lää­kä­rit Blue, Ross ja La­vig­ne pyö­rit­tä­vät me­nes­ty­nyt­tä kli­nik­kaan­sa Hous­to­nis­sa, jos­sa asia­kas­kun­ta koos­tuu kai­ken­kar­vai­sis­ta lem­mi­keis­tä. (The Vet Li­fe, to­si-tv, USA, 2017)
Kausi 2. Jaksot 1-3.
17.15 Apua, mikä tauti!
Apua, mikä tauti! vie mat­kal­le ym­pä­ri maail­maa eri­kois­ten ih­mis­koh­ta­loi­den pariin...
17.05 Apua, mikä tauti!
Apua, mikä tauti! vie mat­kal­le ym­pä­ri maail­maa eri­kois­ten ih­mis­koh­ta­loi­den pariin...
17.15 Eläin­lää­kä­rien elämää
17.15 Eläin­lää­kä­ri maailmalla
18
18.05 Särkyneet
Jo­kai­ses­sa jak­sos­sa ank­ku­roi­daan yh­teen kol­me eri nä­kö­kul­maa, jot­ka kui­ten­kin jo­ten­kin liit­ty­vät yhteen.
ma: UUSI KAUSI!
ti: Sar­jas­sa pa­neu­du­taan ri­kok­sen vai­ku­tuk­siin se­kä siihen,..
ke:
to:
pe:
18.00 elokuva: Pitch Perfect
Ylio­pis­to-opin­not vas­ti­kään aloit­ta­nut Be­ca liit­tyy nais­ten a cap­pel­la -ryh­mään ja läh­tee tais­te­le­maan mes­ta­ruu­des­ta. 101 min. Oh­jaus: Ja­son Moo­re. Pääo­sis­sa: An­na Camp, An­na Kend­rick, Ben Platt, Brit­ta­ny Snow, Re­bel Wil­son, Sky­lar As­tin. 101 min. Oh­jaus: Ja­son Moore...
(Pitch Perfect, musiikki/komedia, USA, 2012)
18.10 elokuva: Roolimallit
Danny (Paul Rudd) ja Whee­ler (Sean Wil­liam Scott) tuo­mi­taan yh­dys­kun­ta­pal­ve­luun las­ten kans­sa, jot­ka ei­vät ole ko­vin help­po­ja ta­pauk­sia. 92 min. Oh­jaus: Da­vid Wain. Pääo­sis­sa: Ch­ris­top­her Mintz-Plas­se, Eli­za­beth Banks, Ja­ne Lynch, Paul Rudd,
2008
19.00 Apua, mikä tauti!
vie mat­kal­le ym­pä­ri maail­maa eri­kois­ten ih­mis­koh­ta­loi­den pa­riin. Sar­ja pu­reu­tuu ää­rim­mäi­sen har­vi­nai­sia oi­reyh­ty­miä po­te­vien ih­mis­ten ta­ri­noi­hin. Lää­ke­tie­de ei pys­ty pa­ran­ta­maan hei­tä, mut­ta he ei­vät myös­kään an­na sai­rau­den es­tää elä­mäs­tä täy­sil­lä. (Bo­dy Bi­zar­re, to­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2018)
Kausi 6. Jaksot 16-19.
19.00 Mons­ters Inside Me
Loi­set ei­vät tunne armoa,..
20.00 Bron­xin eläintarha
New Yor­kin Bron­xis­sa si­jait­se­vas­sa eläin­tar­has­sa asuu yli 6000 eläin­tä, joi­den hy­vin­voin­nis­ta vas­taa 500 asial­leen omis­tau­tu­nut­ta työn­te­ki­jää. Sar­ja vie eläin­tar­han kieh­to­viin ku­lis­sei­hin, jois­sa jo­kai­nen päi­vä on täyn­nä yl­lä­tyk­siä. (The Zoo, to­si-tv, USA, 2019)
20.00 Yhä mysteeri
Se, et­tä ta­paus kat­so­taan sel­vi­te­tyk­si, ei vält­tä­mät­tä tar­koi­ta, et­tä to­tuus oli­si tul­lut julki...
20.00 John Walsh: Ri­kol­lis­ten jäljillä
Pit­kän lin­jan ri­kostutkija,..
20.00 Mur­han si­vulliset uhrit
Lä­hei­sen jou­tu­mi­nen mur­han koh­teek­si vai­kut­taa usei­den ih­mis­ten elämiin...
21
21.00 Petetty
Ri­kos­sar­jan pää­hen­ki­löt elä­vät hy­väs­sä us­kos­sa mu­ka­vaa elä­mää aa­vistamatta,..
21.00 Vaa­ral­li­nen läheinen
Sar­jas­sa käy­dään lä­pi to­si­tapahtumia,..
21.00 Erie­järven murhat
21.00 elokuva: Mr. Right
Mart­ha et­sii jän­ni­tys­tä ka­riu­tu­neen suh­teen jäl­keen ja aloit­taa vaa­ral­li­sen ro­mans­sin Fran­ci­sin kans­sa, jo­ka on vää­räl­le puo­lel­le täh­täin­tä pää­ty­nyt palk­ka­mur­haa­ja. 125 min...
(Mr Right, komedia, USA, 2015)
21.00 Kun­nes kuo­le­ma mei­dät erottaa
Rak­kaus­ta­ri­na voi ul­koi­ses­ti vai­kut­taa ihas­tuttavalta,..
21.00 Ta­val­li­nen murhaaja
En­tä jos mu­ka­va naa­pu­ri tai tut­ta­va on­kin sul­jet­tu­jen ovien ta­ka­na kyl­mä­ve­ri­nen murhaaja?..
21.00 Mur­ha ko­tikaupungissa
Sar­jas­sa tar­kas­tel­laan uu­tis­ma­te­riaa­lien avul­la kau­pun­ke­ja ja asui­nyh­teis­töi­tä jär­kyt­tä­nei­tä mur­hatapauksia.
22.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa. (Law & Or­der: Spe­cial Vic­tims Unit, ri­kosd­raa­ma, USA, 2010)
22.00 Pa­ket­tiautokaappaaja
Hyy­tä­väs­sä ri­kos­sar­jas­sa pa­ket­tiau­to tie­tää var­maa kuo­lemaa. . ...
22.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa. (Law & Or­der: Spe­cial Vic­tims Unit, ri­kosd­raa­ma, USA, 2010)
22.50 Maail­man jul­mim­mat sarjamurhaajat
Brit­ti­sar­jas­sa käy­dään lä­pi maail­man jul­mim­pien sar­ja­mur­haa­jien ta­ri­nat. Kri­minologit,..
23.00 Maail­man jul­mim­mat sarjamurhaajat
22.50 Maail­man jul­mim­mat sarjamurhaajat
22.55 elokuva: We Are Your Friends
(We are your friends, musiikkidraama, Iso-Britannia/Ranska/USA, 2015)
22.50 elokuva: Mr. Right
Mart­ha et­sii jän­ni­tys­tä ka­riu­tu­neen suh­teen jäl­keen ja aloit­taa vaa­ral­li­sen ro­mans­sin Fran­ci­sin kanssa,..
(Mr Right, komedia, USA, 2015)
22.50 Maail­man jul­mim­mat sarjamurhaajat
23.45 Kun­nes kuo­le­ma mei­dät erottaa
23.45 Erie­järven murhat
23.40 Vaa­ral­li­nen läheinen
23.40 Petetty
23.50 Ta­val­li­nen murhaaja
0
00.35 Mur­han si­vulliset uhrit
00.35 Yhä mysteeri
00.35 John Walsh: Ri­kol­lis­ten jäljillä
00.30 Mur­ha ko­tikaupungissa
UUSI SARJA!
00.35 Vaa­ral­li­nen läheinen
Sar­jas­sa käy­dään lä­pi to­si­tapahtumia,..
00.40 Pa­ket­tiautokaappaaja
01.35 Oi­keu­den puolustaja
Mur­ha­tut­ki­ja Rod De­me­ryn oma äi­ti murhattiin,..
01.30 Oi­keu­den puolustaja
Mur­ha­tut­ki­ja Rod De­me­ryn oma äi­ti mur­hat­tiin, kun poi­ka oli vain 3-vuo­tias. Kau­hea koh­ta­lo ajoi mie­hen uralle,..
01.35 John Walsh: Ri­kol­lis­ten jäljillä
02.25 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
02.25 Kun­nes kuo­le­ma mei­dät erottaa
02.25 Oi­keu­den puolustaja
02.20 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Kausi 12. Jaksot 9-12.
3
03.15 Ve­risukulaisia
Kausi 5. Jaksot 7-3.
04.10 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
Asun­non os­ta­mi­nen ei ole help­poa, var­sin­kaan sil­loin, kun kau­pat teh­dään ulkomailla...
04.15 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
04.05 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
04.05 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
Asun­non os­ta­mi­nen ei ole help­poa, pu­hu­mat­ta­kaan sil­loin, kun kau­pat teh­dään ulkomailla...