Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 23.9. ti 24.9. ke 25.9. to 26.9. pe 27.9. la 28.9. su 29.9.
6 Vies­te­jä tuon­puo­lei­ses­ta
06.10 Vies­te­jä tuon­puo­lei­ses­ta Vies­te­jä tuon­puo­lei­ses­ta 06.10 Vies­te­jä tuon­puo­lei­ses­ta Nuo­ret äi­dit
07.00 Nuo­ret äi­dit Nuo­ret äi­dit Nuo­ret äi­dit
07.20 Nuo­ret äi­dit 07.20 Tans­kan­lai­val­la 24h
07.50 Kiin­teis­tö­kau­poil­la ra­hoik­si (x2) 07.50 Eh­do­na­lais­van­git koi­ran­kou­lut­ta­ji­na
08.10 Va­le­rien mauk­kaat ko­ti­her­kut A­sun­non met­säs­tä­jät 08.10 B­runs­sil­la Bob­byn luo­na Me­xi­co Li­fe Tans­kan­lai­val­la 24h
08.40 Ra­kas­tan kis­so­ja 08.40 Eh­do­na­lais­van­git koi­ran­kou­lut­ta­ji­na
08.50 E­läin­lää­kä­rin e­lä­mää Vet Go­ne Wild 08.50 Det­roi­tin e­läin­po­lii­sit Kau­si 1, o­sa 6. Do­ku­men­taa­ri­nen sar­ja seu­raa Det­roi­tis­sa toi­mi­van Mic­hi­gan Hu­ma­ne So­cie­ty -vi­ras­ton työ­tä kal­toin­koh­del­tu­jen e­läin­ten hy­väk­si.
9
09.40 Am­bu­lans­sin mat­kas­sa (x4) 09.40 Det­roi­tin e­läin­po­lii­sit
09.55 Ra­kas­tan kis­so­ja 09.55 E­läin­lää­kä­rin e­lä­mää Kau­si 3, o­sa 8. E­läin­lää­kä­rit B­lue, Ross ja La­vig­ne pyö­rit­tä­vät me­nes­ty­nyt­tä k­li­nik­kaan­sa Hous­to­nis­sa.
10.45 Va­le­rien mauk­kaat ko­ti­her­kut (x2) alkaa uusintana. A­sun­non met­säs­tä­jät (x2) Kiin­teis­tö­kau­poil­la ra­hoik­si (x2) B­runs­sil­la Bob­byn luo­na (x2) Me­xi­co Li­fe (x2) Vet Go­ne Wild Kau­si 1, o­sa 4. Aust­ra­lia­lai­nen e­läin­lää­kä­ri Ch­ris B­rown mat­kus­taa ym­pä­ri maail­maa hoi­ta­mas­sa a­vun­tar­pees­sa o­le­via e­läi­miä.
10.55 Vii­den vuo­den kih­laus (2012) (T­he Fi­ve-Year En­ga­ge­ment, ro­mant­ti­nen ko­me­dia, U­SA, 2012) Tom ja Vio­let suun­nit­te­le­vat häi­tä, kun Vio­let saa työn Mic­hi­ga­nis­ta. To­min on jä­tet­tä­vä lois­ta­va työ­paik­ka San F­ran­cis­cos­sa ja muu­tet­ta­va Vio­le­tin pe­räs­sä.
11.45 Is­land Li­fe (x3) Ca­rib­bean Li­fe (x3) Ha­waii Li­fe (x3) A­sun­non met­säs­tä­jät maail­mal­la (x3) Lot­to­voit­ta­jan u­nel­ma­ko­ti (x3) Kaik­ki lem­mi­keis­tä alkaa uusintana. Vaik­ka koi­rat ja kis­sat o­vat suo­sit­tu­ja, ko­deis­ta löy­tyy run­saas­ti mui­ta­kin lem­mik­ke­jä.
12
12.45 Tans­kan­lai­val­la 24h
13.10 TV S­hop TV S­hop TV S­hop
14.10 Tans­kan­lai­val­la 24h
14.20 Is­land Li­fe Ca­rib­bean Li­fe alkaa uusintana. Ha­waii Li­fe A­sun­non met­säs­tä­jät maail­mal­la Lot­to­voit­ta­jan u­nel­ma­ko­ti 14.20 A­sun­non met­säs­tä­jät maail­mal­la
14.45 Am­bu­lans­sin mat­kas­sa (x4)
15 15.00 90 Päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jäl­keen 15.00 Liian kuu­mat van­hem­mat Kau­si 1, o­sa 6. Sar­jas­sa tu­tus­tu­taan van­hem­piin, jot­ka te­ke­vät kaik­ken­sa näyt­tääk­seen jäl­ki­kas­vuaan kuu­mem­mil­ta.
16.00 Tah­don mor­sius­pu­vun! 16.00 A­pua, mi­kä tau­ti! Kau­si 4, o­sa 4. Ro­ma­nia­lai­nen nai­nen kamp­pai­lee hen­keään uh­kaa­vaa sil­mä­kas­vain­ta vas­taan.
16.50 Ku­ka sa­noo tah­don? (1997) (My Best F­riend's Wed­ding, ro­mant­ti­nen ko­me­dia, U­SA, 1997) Ju­lian­ne ja Mic­hael o­vat par­haat ys­tä­vät, jot­ka o­vat so­pi­neet me­ne­vän­sä kes­ke­nään nai­mi­siin 28-vuo­tiai­na, el­lei­vät o­le si­tä en­nen löy­tä­neet to­si­rak­kaut­ta muual­ta.
17.00 Eh­do­na­lais­van­git koi­ran­kou­lut­ta­ji­na Vet Go­ne Wild Kau­si 1, o­sa 4. Aust­ra­lia­lai­nen e­läin­lää­kä­ri Ch­ris B­rown mat­kus­taa ym­pä­ri maail­maa hoi­ta­mas­sa a­vun­tar­pees­sa o­le­via e­läi­miä. 17.00 T­he Boss (2016) (T­he Boss, ko­me­dia, U­SA, 2016) Y­ri­tys­mo­gu­li Mic­hel­le Dar­nell jou­tuu van­ki­laan si­sä­pii­ri­kaup­po­jen ta­kia. Suo­ri­tet­tuaan ran­gais­tuk­sen­sa Mic­hel­le on val­mis te­ke­mään mi­tä vain pääs­täk­seen ta­kai­sin hui­pul­le, mut­ta kaik­ki hä­nen jy­rää­män­sä ih­mi­set ei­vät o­le val­mii­ta u­noh­ta­maan men­nei­tä.
18 18.00 A­pua, mi­kä tau­ti! Kau­si 4, o­sa 4. Ro­ma­nia­lai­nen nai­nen kamp­pai­lee hen­keään uh­kaa­vaa sil­mä­kas­vain­ta vas­taan. Lät­kä Lo­ve Kausi 1, osa 3: Bikinikuvia ja pelkoa. A­li­na te­kee bi­ki­ni­ku­vauk­sia Ja­pa­nis­sa. Jon­nan lap­set ei­vät ha­lua e­ro­ta äi­dis­tään. To­mi ja us­ko­ma­ton Aust­ra­lia Kau­si 1, o­sa 7: Lam­paa­nai­vo­ja B­lue Moun­tain­sil­la.To­mi on kut­sut­tu vie­raak­si B­lue Moun­tain­sil­le. Liian kuu­mat van­hem­mat Kau­si 1, o­sa 5. Sar­jas­sa tu­tus­tu­taan van­hem­piin, jot­ka te­ke­vät kaik­ken­sa näyt­tääk­seen jäl­ki­kas­vuaan kuu­mem­mil­ta. On­nen­pyö­rä Kau­si 4, o­sa 6. On­ni pyö­rii y­leen­sä hy­väs­sä seu­ras­sa, ja kun pai­kal­la o­vat Jeth­ro Ros­tedt ja Sa­ra Siep­pi, o­vat kaik­ki mah­dol­li­suu­det on­nen­pot­kuun o­le­mas­sa.
19.00 Am­bu­lans­sin mat­kas­sa Mie­het koi­ra­pu­vuis­sa On ar­vioi­tu, et­tä I­sos­sa-B­ri­tan­nias­sa on jo­pa 10 000 ih­mis­koi­raa. He o­vat y­leen­sä mie­hiä, jot­ka pu­keu­tu­vat koi­ra­pu­kui­hin ja käyt­täy­ty­vät kuin koi­rat. Liian kuu­mat van­hem­mat Kau­si 1, o­sa 6. Sar­jas­sa tu­tus­tu­taan van­hem­piin, jot­ka te­ke­vät kaik­ken­sa näyt­tääk­seen jäl­ki­kas­vuaan kuu­mem­mil­ta. (My Mum's Hot­ter T­han Me, to­si-tv, I­so-B­ri­tan­nia, 2016) Val­heel­li­nen net­ti­maail­ma Kau­si 3, o­sa 13. S­hei­la et­sii ne­tis­tä seu­raa ja löy­tää ko­mean mie­hen, jo­ka on kiin­nos­tu­nut BDSM-sek­sis­tä. Kun S­hei­la löy­tyy mur­hat­tu­na, e­päi­lyk­set koh­dis­tu­vat net­ti­tut­ta­vaan.
19.30 Tans­kan­lai­val­la 24h
20.00 Det­roi­tin e­läin­po­lii­sit E­läin­lää­kä­rin e­lä­mää Kau­si 3, o­sa 8. E­läin­lää­kä­rit B­lue, Ross ja La­vig­ne pyö­rit­tä­vät me­nes­ty­nyt­tä k­li­nik­kaan­sa Hous­to­nis­sa. Kar­ta­no­mur­hat Kau­si 1, o­sa 3. Kun pe­ri­jä­tär Sun­ny von Bülow, jon­ka a­vio­liit­to ra­koi­lee, va­joaa koo­maan, ko­tia­pu­lai­sen e­päi­lyk­set he­rää­vät. Uh­ka saat­taa löy­tyä pe­lot­ta­van lä­hel­tä. Uh­kaa­va hil­jai­suus alkaa uusintana. Sy­väl­lä met­sän uu­me­nis­sa, au­tio­ta­lon suo­jis­sa, syr­jäi­sen jär­ven ran­nal­la ja muis­sa e­ris­täy­ty­neis­sä pai­kois­sa yk­si ra­sah­dus voi mer­ki­tä vaa­raa.
21 21.00 Mur­haa­ja ko­to­na­ni Kau­si 4, o­sa 14. Mi­tä jos ih­mi­nen lä­hi­pii­ris­sä­si hau­toi­si kar­mei­ta te­ko­ja, huo­mai­sit­ko mer­kit e­tu­kä­teen? Peop­le Ma­ga­zi­ne In­ves­ti­ga­tes: Cults Kau­si 2, o­sa 6. Peop­le Ma­ga­zi­ne tu­tus­tuu jär­kyt­tä­viin ta­pauk­siin, jois­sa ta­val­li­set ih­mi­set on hou­ku­tel­tu mu­kaan e­ri­lai­siin kult­tei­hin suur­ten lu­paus­ten var­jol­la. Mur­ha­mys­tee­ri: Su­san Po­well (x2) T­wo Fa­ces of Ja­nua­ry (T­wo Fa­ces of Ja­nya­ry, ro­mant­ti­nen t­ril­le­ri, I­so-B­ri­tan­nia, Rans­ka, U­SA, 2014) Vuon­na 1962 a­me­rik­ka­lai­nen pa­ris­kun­ta, C­hes­ter ja Co­let­te Mac­Far­land, kier­tä­vät K­reik­kaa, jos­sa he ta­paa­vat tu­ris­te­ja hui­jaa­van mat­kaop­paan Ry­da­lin. Mac­Far­lan­dit kut­su­vat hä­net il­lal­li­sel­le ho­tel­lil­leen. Ri­kos­ta rat­kai­se­mas­sa Kau­si 1, o­sa 4. Sar­jas­sa pääs­tään kur­kis­ta­maan ri­kos­tut­ki­jan mie­leen hä­nen jäl­jit­täes­sään sit­keäs­ti kyl­mä­ve­ris­tä mur­haa­jaa. F­BI:n tans­ka­lai­set mur­ha­mys­tee­rit Kau­si 2, o­sa 5. Jo­ka vuo­si tu­han­net kuo­le­man­ta­pauk­set luo­ki­tel­laan jo­ko it­se­mur­hik­si tai on­net­to­muuk­sik­si. Toi­si­naan o­mais­ten mie­les­sä ky­tee kui­ten­kin e­päi­lys: kuo­li­ko lä­hei­nen sit­ten­kin ri­kok­sen uh­ri­na? Mur­ha suur­kau­pun­gis­sa Kau­si 2, o­sa 8. E­lä­mä suur­kau­pun­gis­sa tar­koit­taa si­tä, et­tä kuo­le­ma vaa­nii jo­ka nur­kal­la. Sar­jas­sa käy­dään lä­pi mur­hia, jot­ka o­vat ta­pah­tu­neet niin va­rak­kail­la e­si­kau­pun­kia­lueil­la kuin vaa­ral­li­sis­sa lä­hiöis­sä­kin.
22.00 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö 22.00 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö
23.00 Bad B­lood Mur­der De­co­ded UUSI SARJA! Ri­kol­li­nen pak­ko­miel­tee­ni Sarja alkaa alusta uusintana. T­he Fa­ce of E­vil C­har­lie Wil­so­nin so­ta (2007) T­wo Fa­ces of Ja­nua­ry (T­wo Fa­ces of Ja­nya­ry, ro­mant­ti­nen t­ril­le­ri, I­so-B­ri­tan­nia, Rans­ka, U­SA, 2014) Vuon­na 1962 a­me­rik­ka­lai­nen pa­ris­kun­ta, C­hes­ter ja Co­let­te Mac­Far­land, kier­tä­vät K­reik­kaa, jos­sa he ta­paa­vat tu­ris­te­ja hui­jaa­van mat­kaop­paan Ry­da­lin. Pa­han ää­rel­lä Kau­si 2, o­sa 5. Las­kel­moin­tia, o­ve­luut­ta ja häi­käi­le­mä­tön­tä toi­min­taa.
23.30 Ro­sean­ne ja mons­te­ri­mut­sit
0 00.00 Täy­del­li­nen mur­ha 00.00 Täy­del­li­nen mur­ha
00.55 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö Yk­si­tyi­set­si­vä Wol­fe (x4) alkaa uusintana. Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö Täy­del­li­nen mur­ha Kausi 5 alkaa uusintana. Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö
01.50 Pai­na­jai­nen naa­pu­ris­sa 01.50 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö Mur­haa­ja ko­to­na­ni Kau­si 4, o­sa 14. Mi­tä jos ih­mi­nen lä­hi­pii­ris­sä­si hau­toi­si kar­mei­ta te­ko­ja, huo­mai­sit­ko mer­kit e­tu­kä­teen? Mur­ha­mys­tee­ri: Su­san Po­well (x2)
02.00 Val­heel­li­nen net­ti­maail­ma
02.55 Ri­kos­ta rat­kai­se­mas­sa Pa­han ää­rel­lä T­he Fa­ce of E­vil Pai­na­jai­nen naa­pu­ris­sa Pai­na­jai­nen naa­pu­ris­sa Täy­del­li­nen mur­ha
3
03.50 B­lood Runs Cold 03.50 F­BI:n tans­ka­lai­set mur­ha­mys­tee­rit Pai­na­jai­nen naa­pu­ris­sa Peop­le Ma­ga­zi­ne In­ves­ti­ga­tes: Cults
04.00 Kar­ta­no­mur­hat Bad B­lood Mur­ha suur­kau­pun­gis­sa
04.30 Ro­sean­ne ja mons­te­ri­mut­sit
Yk­si­tyi­set­si­vä Wol­fe Bad B­lood