Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 2.9. ti 3.9. ke 4.9. to 5.9. pe 6.9. la 7.9. su 8.9.
6 Vies­te­jä tuon­puo­lei­ses­ta Tans­kan­lai­val­la 24h (x2)
06.25 Vies­te­jä tuon­puo­lei­ses­ta (x8)
06.55 Nuo­ret äi­dit Eh­do­na­lais­van­git koi­ran­kou­lut­ta­ji­na
07.20 Nuo­ret äi­dit Nuo­ret äi­dit
07.50 Juh­lat Gia­dan ta­paan Det­roi­tin e­läin­po­lii­sit
08.15 Is­land Li­fe (x2) UUSI KAUSI! Ca­rib­bean Li­fe (x2) UUSI KAUSI! Ha­waii Li­fe (x2) A­sun­non met­säs­tä­jät maail­mal­la (x2) UUSI KAUSI! 08.15 Tans­kan­lai­val­la 24h
08.30 Ti­ny Hou­se, Big Li­ving (x2) alkaa uusintana.
08.45 Eh­do­na­lais­van­git koi­ran­kou­lut­ta­ji­na E­läin­lää­kä­rin e­lä­mää E­läin­lää­kä­rit B­lue, Ross ja La­vig­ne pyö­rit­tä­vät me­nes­ty­nyt­tä k­li­nik­kaan­sa Hous­to­nis­sa.
9
09.10 E­läin­lää­kä­rin e­lä­mää A­me­ri­kan kis­sa­täh­det Eh­do­na­lais­van­git koi­ran­kou­lut­ta­ji­na alkaa uusintana.
09.20 Kis­sa­kuis­kaa­ja
09.40 Det­roi­tin e­läin­po­lii­sit Kau­si 4, o­sa 6. Kis­sa­hamst­raa­jan ko­toa saa­lis­te­taan y­li sa­ta vil­liin­ty­nyt­tä kis­saa. Bad Words (2014) (Bad Words, ko­me­dia, U­SA, 2014) 40-vuo­tias Guy T­ril­by löy­tää por­saan­reiän ta­vaus­kil­pai­lun sään­nöis­tä ja päät­tää ai­heut­taa se­ka­sor­toa o­sal­lis­tu­mal­la kil­pai­luun.
10.05 Is­land Li­fe (x4) Nai­mi­siin 92-vuo­tiaa­na Kau­neu­so­pe­raa­tio hel­ve­tis­tä Det­roi­tin e­läin­po­lii­sit Det­roi­tin e­läin­po­lii­sit
10.35 Vet Go­ne Wild Sarja alkaa alusta uusintana.
11.05 Ca­rib­bean Li­fe (x2) Ha­waii Li­fe (x2) alkaa uusintana. A­sun­non met­säs­tä­jät maail­mal­la (x2)
11.15 Ti­ny Hou­se, Big Li­ving (x2)
11.25 Poi­ka (A­bout a Boy, ko­me­dia, I­so-B­ri­tan­nia, 2001) Will F­ree­man (Hugh G­rant) va­leh­te­lee t­ref­fi­kump­pa­nil­leen o­le­van­sa i­sä ja y­rit­tää pe­las­taa nah­kan­sa lyöt­täy­ty­mäl­lä kou­lu­kiu­sa­tun Mar­cus-po­jan (Nic­ho­las Hoult) seu­raan. TV S­hop
12 12.00 Va­le­rien mauk­kaat ko­ti­her­kut (x3) alkaa uusintana. Ma­ku­jen maa­ti­la (x3) Gia­dan ko­toi­sat her­kut (x3) alkaa uusintana. s Ho­me Kitc­hen (x3) UUSI SARJA! Ma­ku­jen maa­ti­la (x3) alkaa uusintana.
12.25 A­sun­non met­säs­tä­jät maail­mal­la Kausi 48, osa 2: SUOMI-JAKSO!
12.55 Kau­neu­so­pe­raa­tio hel­ve­tis­tä Nai­set syy­tä­vät ra­haa y­hä kas­va­vis­sa mää­rin ul­ko­nä­köön­sä, mut­ta ai­na o­pe­raa­tiot ei­vät pää­dy ha­lut­tuun lop­pu­tu­lok­seen.
13.25 TV S­hop
13.50 A­pua, mi­kä tau­ti! 4. kausi alkaa uusintana. A­pua, mi­kä tau­ti! vie mat­kal­le ym­pä­ri maail­maa e­ri­kois­ten ih­mis­koh­ta­loi­den pa­riin.
14.25 Va­le­rien mauk­kaat ko­ti­her­kut Ma­ku­jen maa­ti­la Gia­dan ko­toi­sat her­kut s Ho­me Kitc­hen Ma­ku­jen maa­ti­la Tans­kan­lai­val­la 24h
14.50 90 päi­vää mor­sia­me­na Kausi 4 alkaa uusintana. 14.50 U­ne­ton Seatt­les­sa (1993) (S­leep­less in Seatt­le, d­raa­ma, U­SA, 1993) Les­kek­si jää­nyt yk­sin­huol­ta­jai­sä Sam ei o­saa jat­kaa e­lä­mään­sä vai­mon­sa kuo­le­man jäl­keen, jo­ten hä­nen 8-vuo­tias poi­kan­sa pyy­tää a­pua ra­dio-oh­jel­mas­ta.
15 15.00 Am­bu­lans­sin mat­kas­sa (x4) UUSI SARJA!
15.50 Tah­don mor­sius­pu­vun! (x10)
16.55 Eh­do­na­lais­van­git koi­ran­kou­lut­ta­ji­na alkaa uusintana. Vet Go­ne Wild Sarja alkaa alusta uusintana. Bad Words (2014) (Bad Words, ko­me­dia, U­SA, 2014) 40-vuo­tias Guy T­ril­by löy­tää por­saan­reiän ta­vaus­kil­pai­lun sään­nöis­tä ja päät­tää ai­heut­taa se­ka­sor­toa o­sal­lis­tu­mal­la kil­pai­luun. Val­heel­li­nen net­ti­maail­ma Syö­vän se­lät­tä­nyt Can­dy a­loit­taa uu­den e­lä­män ja ta­paa Joen.
17.55 A­pua, mi­kä tau­ti! alkaa uusintana. A­pua, mi­kä tau­ti! vie mat­kal­le ym­pä­ri maail­maa e­ri­kois­ten ih­mis­koh­ta­loi­den pa­riin. Kau­neu­so­pe­raa­tio hel­ve­tis­tä Kau­si 1, o­sa 5. Nai­set syy­tä­vät ra­haa y­hä kas­va­vis­sa mää­rin ul­ko­nä­köön­sä, mut­ta ai­na o­pe­raa­tiot ei­vät pää­dy ha­lut­tuun lop­pu­tu­lok­seen. To­mi ja us­ko­ma­ton Aust­ra­lia Kau­si 1, o­sa 4: Ken­gu­ru­tar­ta­ria B­ris­ba­nes­sa. Ken­gu­rut o­vat syo?ta?va? Liian kuu­mat van­hem­mat Kau­si 1, o­sa 2. Sar­jas­sa tu­tus­tu­taan van­hem­piin, jot­ka te­ke­vät kaik­ken­sa näyt­tääk­seen jäl­ki­kas­vuaan kuu­mem­mil­ta. On­nen­pyö­rä Kau­si 4, o­sa 3. Täl­lä ker­taa kil­pai­li­joik­si tu­le­vat Hei­di Ou­lus­ta, Mik­ko Es­poos­ta ja Reet­ta Tam­pe­reel­ta. 17.55 Oi­keu­den ää­rel­lä T­rue Con­vic­tion sel­vit­tää to­si­ta­ri­noi­ta sii­tä, mi­ten mur­hat on rat­kais­tu ja ta­pauk­set voi­tet­tu oi­keu­des­sa. (T­rue Con­vic­tion, ri­kos­ta­ri­na, U­SA, 2019).
18
18.55 Am­bu­lans­sin mat­kas­sa UUSI SARJA! Nai­mi­siin 92-vuo­tiaa­na Läm­min­hen­ki­nen do­ku­ment­ti seu­raa kol­men iäk­kään, 70-90 -vuo­tiaan pa­ris­kun­nan rak­kaus­ta­ri­noi­ta, jot­ka hui­pen­tu­vat a­vio­liit­toon. Liian kuu­mat van­hem­mat Kau­si 1, o­sa 3. Mah­taa­ko­han Kay­laa ka­dut­taa, et­tä hän tu­li ker­to­neek­si äi­dil­leen bo­to­xis­ta ja imp­lan­teis­ta? Mur­ha suur­kau­pun­gis­sa E­lä­mä suur­kau­pun­gis­sa tar­koit­taa si­tä, et­tä kuo­le­ma vaa­nii jo­ka nur­kal­la. Sar­jas­sa käy­dään lä­pi mur­hia, jot­ka o­vat ta­pah­tu­neet niin va­rak­kail­la e­si­kau­pun­kia­lueil­la kuin vaa­ral­li­sis­sa lä­hiöis­sä­kin.
19.30 Tans­kan­lai­val­la 24h
19.55 Det­roi­tin e­läin­po­lii­sit E­läin­lää­kä­rin e­lä­mää Kau­si 3, o­sa 5. E­läin­lää­kä­rit B­lue, Ross ja La­vig­ne pyö­rit­tä­vät me­nes­ty­nyt­tä k­li­nik­kaan­sa Hous­to­nis­sa. Hei­dän a­sia­kas­kun­tan­sa koos­tuu kai­ken­kar­vai­sis­ta lem­mi­keis­tä. 24 tun­tia put­kas­sa Kau­si 3, o­sa 12. Sar­jas­sa seu­ra­taan Bed­fords­hi­ren po­lii­sin toi­min­taa hei­dän tut­kies­saan Lu­to­nin kau­pun­gis­sa ta­pah­tu­via ri­kok­sia. (24 Hours in Po­li­ce Cus­to­dy, to­si-tv, I­so-B­ri­tan­nia, 2016)
20.05 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa. (Law & Or­der: S­pe­cial Vic­tims U­nit, ri­kosd­raa­ma, U­SA, 2013).
21 21.00 Mur­der in t­he Heart­land Kau­si 1, o­sa 5. Mur­ha­ta­ri­nat ja vä­ki­val­ta­ri­kok­set ker­ro­taan u­sein joh­ta­vien tut­ki­joi­den nä­kö­kul­mas­ta. En­tä paik­ka­kun­nal­la a­su­vat ih­mi­set? Peop­le Ma­ga­zi­ne In­ves­ti­ga­tes: Cults Kau­si 2, o­sa 3. Peop­le Ma­ga­zi­ne tu­tus­tuu jär­kyt­tä­viin ta­pauk­siin, jois­sa ta­val­li­set ih­mi­set on hou­ku­tel­tu mu­kaan e­ri­lai­siin kult­tei­hin suur­ten lu­paus­ten var­jol­la. Loui­sia­nan rä­me­mur­hat: Jen­nings 8 (x2) UUSI SARJA! C­lo­sed Cir­cuit (C­lo­sed Cir­cuit, ri­kosd­raa­ma, I­so-B­ri­tan­nia/U­SA, 2013) Ter­ro­ri-is­kun tut­kin­ta yh­dis­tää kak­si a­sia­na­ja­jaa, jot­ka o­vat en­ti­siä ra­kas­ta­vai­sia. Ta­paus a­set­taa kak­si­kon hen­gen­vaa­raan ja kes­kel­le suur­ta sa­la­liit­toa. 88 min. Oh­jaus: John C­row­ley. Pääo­sis­sa: E­ric Ba­na, Re­bec­ca Hall, Cia­rán Hinds, Jim B­road­bent. Ri­kos­ta rat­kai­se­mas­sa UUSI SARJA! Sar­jas­sa pääs­tään kur­kis­ta­maan ri­kos­tut­ki­jan mie­leen hä­nen jäl­jit­täes­sään sit­keäs­ti kyl­mä­ve­ris­tä mur­haa­jaa. F­BI:n tans­ka­lai­set mur­ha­mys­tee­rit Kau­si 2, o­sa 2. Jo­ka vuo­si tu­han­net kuo­le­man­ta­pauk­set luo­ki­tel­laan jo­ko it­se­mur­hik­si tai on­net­to­muuk­sik­si. Toi­si­naan o­mais­ten mie­les­sä ky­tee kui­ten­kin e­päi­lys: kuo­li­ko lä­hei­nen sit­ten­kin ri­kok­sen uh­ri­na? Pa­han ää­rel­lä Las­kel­moin­tia, o­ve­luut­ta ja häi­käi­le­mä­tön­tä toi­min­taa. Sar­jas­sa seu­ra­taan ih­mi­siä, jot­ka o­saa­vat ma­ni­pu­loi­da ja oh­jail­la mui­ta tai­ta­vas­ti.
22.00 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö 22.00 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö Täy­del­li­nen mur­ha Kun nuo­ri, kau­nis o­mis­ta­ja löy­tyy ku­ris­tet­tu­na kam­paa­mos­taan, po­lii­si a­loit­taa kuu­mei­sen jah­din syyl­li­sen löy­tä­mi­sek­si.
23.00 Bad B­lood B­lood Runs Cold Sie­pa­tut (x2) T­he Fa­ce of E­vil UUSI SARJA! Hot Fuzz C­lo­sed Cir­cuit (C­lo­sed Cir­cuit, ri­kosd­raa­ma, I­so-B­ri­tan­nia/U­SA, 2013) Ter­ro­ri-is­kun tut­kin­ta yh­dis­tää kak­si a­sia­na­ja­jaa, jot­ka o­vat en­ti­siä ra­kas­ta­vai­sia. Ta­paus a­set­taa kak­si­kon hen­gen­vaa­raan ja kes­kel­le suur­ta sa­la­liit­toa. Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa.
23.35 Ro­sean­ne ja mons­te­ri­mut­sit
0
00.05 Mur­haa­ja ko­to­na­ni Täy­del­li­nen mur­ha alkaa uusintana. 00.05 Täy­del­li­nen mur­ha Kau­si 3, o­sa 5. Kun nuo­ri, kau­nis o­mis­ta­ja löy­tyy ku­ris­tet­tu­na kam­paa­mos­taan, po­lii­si a­loit­taa kuu­mei­sen jah­din syyl­li­sen löy­tä­mi­sek­si.
01.00 Tap­pa­vat suh­teet Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö UUSI KAUSI! Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö Kau­si 15, o­sa 4. Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa.
01.30 Täy­del­li­nen mur­ha
02.05 Pai­na­jai­nen naa­pu­ris­sa Pai­na­jai­nen naa­pu­ris­sa Tap­pa­vat suh­teet 02.05 Peop­le Ma­ga­zi­ne In­ves­ti­ga­tes: Cults
02.30 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö
02.55 Val­heel­li­nen net­ti­maail­ma Pa­han ää­rel­lä 02.55 Pai­na­jai­nen naa­pu­ris­sa 02.55 Loui­sia­nan rä­me­mur­hat: Jen­nings 8 (x2)
3
03.10 Peop­le Ma­ga­zi­ne In­ves­ti­ga­tes: Cults 03.10 Pai­na­jai­nen naa­pu­ris­sa
03.55 B­lood Runs Cold Un­mas­ked 03.55 Mur­ha suur­kau­pun­gis­sa
04.05 Bad B­lood
04.15 F­BI:n tans­ka­lai­set mur­ha­mys­tee­rit
04.30 Ro­sean­ne ja mons­te­ri­mut­sit
04.50 Vies­te­jä tuon­puo­lei­ses­ta (x2)
05.10 Bad B­lood
05.30 Nuo­ret äi­dit