Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 25.6. ti 26.6. ke 27.6. to 28.6. pe 29.6. la 30.6. su 1.7.
6

Vies­te­jä tuon­puo­lei­ses­ta

06.05 Vies­te­jä tuon­puo­lei­ses­ta

06.05 Vies­te­jä tuon­puo­lei­ses­ta

07.00 Nuo­ret äi­dit

08.00 Julk­kis­ten e­läin­ta­ri­nat (x2)

Kausi 1 alkaa uusintana.

Julk­kis­ten e­läin­ta­ri­nat (x10)

Kis­sa­pe­las­ta­jat

Kausi 1 alkaa uusintana.

08.35 Eh­do­na­lais­van­git koi­ran­kou­lut­ta­ji­na

08.55 E­läin­lää­kä­ri maail­mal­la

Eh­do­na­lais­van­git koi­ran­kou­lut­ta­ji­na

9

09.05 Rak­kau­den pai­no­voi­ma

09.30 P­hoe­ni­xin e­läin­po­lii­sit

Taistelu hengestä.

09.55 Kis­sa­kuis­kaa­ja

Ou­to riip­pu­vuus

Kuminukkemiehet.

Tah­don mor­sius­pu­vun! (x2)

P­hoe­ni­xin e­läin­po­lii­sit

Uhrin äänitorvi. Kauhun valjaat. Syyhyn kourissa.

10.25 E­läin­lää­kä­ri maail­mal­la

10.55 Kok­kaus­haas­te ju­nior

Kis­sa­kuis­kaa­ja

11.25 C­lo­ser - I­hol­la

(2004) (C­lo­ser, d­raa­ma, U­SA, 2004) Pal­kit­tu d­raa­ma nel­jän ih­mi­sen vä­li­sis­tä suh­de­kou­ke­rois­ta Lon­toos­sa. 96 min. Oh­jaus: Mi­ke Nic­hols. Pääo­sis­sa: Ju­de Law, Na­ta­lie Port­man, Ju­lia Ro­berts, C­li­ve O­wen.

11.55 A­sun­non met­säs­tä­jät

Rak­kau­den pai­no­voi­ma

Kau­si 1, o­sa 5. An­ta­res-a­va­ruu­sa­lus saa­vut­taa e­täi­syy­den Maas­ta, jon­ka jäl­keen ko­tip­la­nee­tal­le ei o­le e­nää pa­luu­ta.
12

12.20 Ca­rib­bean Li­fe

12.50 Gia­dan ko­toi­sat her­kut

Ca­rib­bean Li­fe

13.20 TV S­hop

14.20 Gia­dan ko­toi­sat her­kut (x15)

O­ho, o­len ras­kaa­na!

14.55 Ba­kers vs. Fa­kers

Kau­si 2, o­sa 6. Nel­jä an­sioi­tu­nut­ta ko­ti­lei­pu­ria a­set­tuu kil­pa­sil­le am­mat­ti­lai­sia vas­taan e­ri­lai­sis­sa lei­po­mis­teh­tä­vis­sä.

Ba­kers vs. Fa­kers

Kau­si 2, o­sa 7. Nel­jä an­sioi­tu­nut­ta ko­ti­lei­pu­ria a­set­tuu kil­pa­sil­le am­mat­ti­lai­sia vas­taan e­ri­lai­sis­sa lei­po­mis­teh­tä­vis­sä.
15

15.50 Mons­ter In­si­de Me

Kau­si 6, o­sa 5. Loi­set o­vat sää­li­mät­tö­miä, yk­sioi­koi­sia ja pe­tol­li­sia.

16.00 Ma­ku­jen maa­ti­la (x10)

UUSI SARJA!

16.00 Pi­la­sin ul­ko­nä­kö­ni

16.50 C­lo­ser - I­hol­la

(2004) (C­lo­ser, d­raa­ma, U­SA, 2004) Pal­kit­tu d­raa­ma nel­jän ih­mi­sen vä­li­sis­tä suh­de­kou­ke­rois­ta Lon­toos­sa. 96 min. Oh­jaus: Mi­ke Nic­hols. Pääo­sis­sa: Ju­de Law, Na­ta­lie Port­man, Ju­lia Ro­berts, C­li­ve O­wen.

Ou­to riip­pu­vuus

Kauhistuttavimmat riippuvuudet. Oh­jel­mas­sa e­si­tel­lään kym­me­nen jär­kyt­tä­vin­tä riip­pu­vuut­ta ar­kis­ton uu­me­nis­ta.

17.00 Ba­kers vs. Fa­kers

UUSI SARJA!
18

18.00 Eh­do­na­lais­van­git koi­ran­kou­lut­ta­ji­na

18.00 Mons­ter In­si­de Me

Kau­si 6, o­sa 5. Loi­set o­vat sää­li­mät­tö­miä, yk­sioi­koi­sia ja pe­tol­li­sia.

18.55 Mons­ter In­si­de Me

Kau­si 6, o­sa 5. Loi­set o­vat sää­li­mät­tö­miä, yk­sioi­koi­sia ja pe­tol­li­sia.

Maail­man ou­doim­mat ruoat

Kau­si 12, o­sa 6. A­me­rik­ka­lai­nen tv-kas­vo, kok­ki ja ruo­ka­toi­mit­ta­ja And­rew Zim­mern ma­ku­mat­kai­lee nyt maail­man kuu­lui­sim­mil­la rei­teil­lä.

Pi­la­sin ul­ko­nä­kö­ni

Kau­si 1, o­sa 4. Ta­tuoin­nit, lä­vis­tyk­set, si­li­ko­ni­rin­nat ja mo­net muut toi­men­pi­teet o­vat muut­tu­neet vuo­sien saa­tos­sa so­kee­raa­vas­ta huo­mat­ta­van y­lei­sik­si.

Ou­to riip­pu­vuus

Kauhistuttavimmat riippuvuudet. Oh­jel­mas­sa e­si­tel­lään kym­me­nen jär­kyt­tä­vin­tä riip­pu­vuut­ta ar­kis­ton uu­me­nis­ta.

Kis­sa­kuis­kaa­ja

Kau­si 9, o­sa 3. Kis­so­jen käyt­täy­ty­mis­tä tut­ki­va Jack­son Ga­la­xy aut­taa e­pä­toi­voi­sia kis­sa­no­mis­ta­jia, joi­den ko­dit ja ih­mis­suh­teet o­vat rie­ka­lei­na näi­den hur­jien lem­mik­kien vuok­si.

Pa­rin­vaih­ta­jat

Do­ku­ment­ti pu­reu­tuu pa­rin­vaih­ta­jien e­lä­män­tyy­liin, jo­hon kuu­luu toi­siin pa­rei­hin tu­tus­tu­mi­nen pa­rin­vaih­to­bi­leis­sä, il­lal­lis­kut­suil­la tai i­han mis­sä hy­vän­sä.

Val­heel­li­nen net­ti­maail­ma

Kau­si 2, o­sa 13. Vii­mei­sil­lään ras­kaa­na o­le­va Ja­mie pur­kaa toi­vei­taan ja pel­ko­jaan ne­tis­sä. Hän ei ar­vaa, et­tä pian hä­nen u­nel­man­sa murs­kau­tu­vat kau­heal­la ta­val­la.

20.00 P­hoe­ni­xin e­läin­po­lii­sit

Uhrin äänitorvi. Kauhun valjaat. Syyhyn kourissa. Taistelu hengestä.

E­läin­lää­kä­ri maail­mal­la

Kau­si 1, o­sa 4. E­läin­lää­kä­ri E­van käy lä­pi toi­ve­lis­taan­sa ja pää­see muun muas­sa ui­maan ry­hä­va­lai­den kans­sa Ta­hi­til­la se­kä seik­kai­le­maan k­ro­ko­tii­lien kans­sa Yu­ca­ta­nis­sa.

24 tun­tia put­kas­sa

Kau­si 3, o­sa 2. Sar­jas­sa seu­ra­taan Bed­fords­hi­ren po­lii­sin toi­min­taa hei­dän tut­kies­saan Lu­to­nin kau­pun­gis­sa ta­pah­tu­via ri­kok­sia. (24 Hours in Po­li­ce Cus­to­dy, to­si-tv, I­so-B­ri­tan­nia, 2016)

Oi­keu­den ää­rel­lä

Kau­si 1, o­sa 4. T­rue Con­vic­tion sel­vit­tää to­si­ta­ri­noi­ta sii­tä, mi­ten mur­hat on rat­kais­tu ja ta­pauk­set voi­tet­tu oi­keu­des­sa. (T­rue Con­vic­tion, ri­kos­ta­ri­na, U­SA, 2017)
21

21.00 Mur­haa­ja ko­to­na­ni

Kau­si 4, o­sa 8. Mi­tä jos ih­mi­nen lä­hi­pii­ris­sä­si hau­toi­si kar­mei­ta te­ko­ja, huo­mai­sit­ko mer­kit e­tu­kä­teen?

E­rie­jär­ven mur­hat

UUSI SARJA! Poh­jois-A­me­ri­kan nel­jän o­sa­val­tion se­kä Ka­na­dan ra­jo­ja hal­ko­va E­rie­jär­vi on toi­mi­nut näyt­tä­mö­nä kar­mi­vil­le mur­ha­ta­pauk­sil­le.

Wan­der­lust

(2012) (Wan­der­lust, ko­me­dia, U­SA, 2012) E­pä­suo­tui­sa työ­ti­lan­ne pa­kot­taa ne­wyor­ki­lais­pa­ris­kun­nan (Jen­ni­fer A­nis­ton ja Paul Rudd) suu­reen e­lä­män­muu­tok­seen. Löy­tyy­kö on­ni hil­peäs­tä hip­pi­kom­muu­nis­ta maal­la? 89 min. Oh­jaus: Da­vid Wain. Pääo­sis­sa: Jen­ni­fer A­nis­ton, Paul Rudd, Ma­lin Åker­man.

Sie­tä­mä­tön­tä jul­muut­ta

(2003) (In­to­le­rab­le C­ruel­ty, ko­me­dia, U­SA, 2003) E­lo­ku­va ker­too me­nes­ty­väs­tä a­vioe­ro­ju­ris­tis­ta ja ra­hak­kai­ta a­vioe­ro­ja har­ras­ta­vas­ta on­ne­non­ki­jas­ta. 100 min. Oh­jaus: Joel ja Et­han Coen. Pääo­sis­sa: Geor­ge C­loo­ney, Cat­he­ri­ne Ze­ta-Jo­nes, Geoff­rey Rush.

Pa­rin­vaih­ta­jat

Do­ku­ment­ti pu­reu­tuu pa­rin­vaih­ta­jien e­lä­män­tyy­liin, jo­hon kuu­luu toi­siin pa­rei­hin tu­tus­tu­mi­nen pa­rin­vaih­to­bi­leis­sä, il­lal­lis­kut­suil­la tai i­han mis­sä hy­vän­sä.

Uh­kaa­va hil­jai­suus

Kau­si 1, o­sa 4. Vuon­na 2010 Y­von­ne Wal­li­sin per­he jou­tui kam­mot­ta­van hyök­käyk­sen koh­teek­si o­mas­sa ko­dis­saan I­da­hon maa­seu­dul­la.

1990: Mur­haa­va vuo­si­kym­men

Kau­si 3, o­sa 5. Pa­la­taan a­jas­sa taak­se­päin vuo­teen 1990. Jo­kai­sen jak­son a­lus­sa käym­me lä­pi no­pean kat­sauk­sen y­lei­ses­tä ti­lan­tees­ta, a­jan mer­kit­tä­vis­tä uu­ti­sis­ta ja pop­kult­tuu­rin t­ren­deis­tä.

22.00 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö

22.00 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö

23.00 Pa­huu­den pe­rin­tö

Onko pahuus periytyvä ominaisuus?

Sa­lai­suus hau­dan ta­kaa

So­meo­ne You T­hought You K­new

Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö

For­get­ting Sa­rah Mars­hall

(2008)

Sie­tä­mä­tön­tä jul­muut­ta

(2003) (In­to­le­rab­le C­ruel­ty, ko­me­dia, U­SA, 2003) E­lo­ku­va ker­too me­nes­ty­väs­tä a­vioe­ro­ju­ris­tis­ta ja ra­hak­kai­ta a­vioe­ro­ja har­ras­ta­vas­ta on­ne­non­ki­jas­ta. 100 min. Oh­jaus: Joel ja Et­han Coen.

Pak­su­na

(2007) (K­noc­ked Up, ko­me­dia, U­SA, 2007) Pää­mää­rät­tö­mäs­ti e­lä­män­sä lä­pi pur­jeh­ti­va pil­ven­polt­te­li­ja Ben (Seth Ro­gen) jou­tuu yh­täk­kiä ai­kuis­tu­maan, kun yh­den il­lan hoi­to, u­ra­nou­sus­sa o­le­va viih­de­toi­mit­ta­ja A­li­son (Kat­he­ri­ne Heigl), tu­lee ras­kaak­si.
0

00.00 Yk­si­tyi­set­si­vä Wol­fe (x8)

00.55 Mel­kein täy­del­li­nen ri­kos

Yk­si­tyi­set­si­vä Wol­fe (x2)

Yk­si­tyi­set­si­vä Wol­fe (x2)

alkaa uusintana.

01.25 Yk­si­tyi­set­si­vä Wol­fe

01.50 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö

01.50 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö

02.10 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö

02.45 Mur­ha men­nei­syy­des­tä

02.45 Mel­kein täy­del­li­nen ri­kos

3

03.00 Mel­kein täy­del­li­nen ri­kos

03.40 Ai­kuis­viih­det­tä Mia­mis­sa

Pa­huu­den pe­rin­tö

1990: Mur­haa­va vuo­si­kym­men

Mur­haa­ja ko­to­na­ni

03.40 Mur­ha men­nei­syy­des­tä

03.55 Mur­ha men­nei­syy­des­tä