Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 7.5. ti 8.5. ke 9.5. to 10.5. pe 11.5. la 12.5. su 13.5.
6

06.10 Vies­te­jä tuon­puo­lei­ses­ta (x7)

Vies­te­jä tuon­puo­lei­ses­ta

06.45 Nuo­ret äi­dit (x2)

07.20 Nuo­ret äi­dit (x12)

07.45 E­läin­ten len­to­kent­tä

08.20 E­läin­ten len­to­kent­tä

Episode 6 Episode 7 Episode 8 Episode 9 Episode 10 Episode 11 Heath­row'n len­to­ken­tän e­läin­ten vas­taa­not­to­kes­kus on la­jis­saan maail­man suu­rin.

Eh­do­na­lais­van­git koi­ran­kou­lut­ta­ji­na

Heart Broken Pyör­re­myrs­ky on tu­hon­nut koi­rien pe­las­tus­kes­kuk­sen A­la­ba­mas­sa.

08.50 Tun­nel­ba­nan

UUSI KAUSI!

Eh­do­na­lais­van­git koi­ran­kou­lut­ta­ji­na

Prison Break New Blood Trapped Southern Uprising
9

09.20 P­hoe­ni­xin e­läin­po­lii­sit

Run Rabbit Run 2. kau­si al­kaa uu­sin­ta­na. Koi­rat tur­vaan.

09.50 Tah­don mor­sius­pu­vun! (x6)

E­läin­ten pe­las­ta­jat

E­läin­ten oi­keuk­siin ja hy­vin­voin­tiin e­ri­kois­tu­nut jär­jes­tö te­kee vä­sy­mät­tä työ­tä kal­toin­koh­del­tu­jen e­läin­ten hy­väk­si.

10.20 E­läin­ten aut­ta­ja

Lava Dogs E­läin­maail­man toi­vot­to­mat ta­pauk­set o­vat a­me­rik­ka­lai­sen A­man­da Gie­sen e­ri­koi­sa­laa.

10.50 Kok­kaus­haas­te

College Challenge Light Makes Right Ted Al­le­nin juon­ta­mas­sa tv-ki­sas­sa nel­jä kok­kia val­mis­taa kil­paa a­te­rioi­ta e­pä­ta­val­li­sis­ta ruo­ka-ai­neyh­dis­tel­mis­tä.

Tun­nel­ba­nan

Tuk­hol­ma on suh­teel­li­sen lep­poi­sa suur­kau­pun­ki, mut­ta maan al­la me­no voi yl­tyä hur­jak­si.

11.25 Ba­by Ma­ma

(2008) Ko­me­dia u­ra­nai­ses­ta, jo­ka päät­tää hank­kia lap­sen it­sek­seen si­jais­kan­ta­jan a­vul­la. Lu­vas­sa on tah­to­jen tais­te­lua, kun nai­set koet­ta­vat sel­viy­tyä o­do­tu­sa­jas­ta. 95 min.

11.50 A­sun­non met­säs­tä­jät (x10)

Ha­luan ol­la bar­bie

Do­ku­men­tis­sa e­lä­män­ta­vas­taan ker­to­vat ih­mi­set, jot­ka o­vat men­neet ää­rim­mäi­syyk­siin mie­lei­sen­sä k­ro­pan ja ul­ko­näön ta­voit­te­lus­sa.
12

12.50 Ti­ny Hou­se, Big Li­ving

UUSI SARJA! Tiny Smart House Timber Frame Tiny Home

Hul­vat­to­mat hau­ta­jai­set

13.25 TV S­hop

14.25 Ti­ny Hou­se, Big Li­ving

Esin's Tiny 'Elevated' Haven Tiny Customized Craftsman Sar­jas­sa seu­ra­taan os­ta­jia, jot­ka ha­lua­vat vaih­taa huo­mat­ta­vas­ti pie­nem­pää a­sun­toon.

Lot­to­voit­ta­jan u­nel­ma­ko­ti

UUSI KAUSI!

Mim­mien ta­tuoin­tis­tu­dio

A Shop Divided

14.55 Tah­don mor­sius­pu­vun! (x10)

The Art of Negotiation Getting in the Spirit Second Time Around Clicking With Brides K­lein­fel­din mor­sius­pu­ku­liik­keen tai­ta­va tii­mi aut­taa mor­sia­mia löy­tä­mään u­nel­mien pu­vun tär­keää päi­vää var­ten. Haas­tei­ta on lu­vas­sa, sil­lä mor­sia­met o­vat vaa­ti­via ja ma­ku­tuo­ma­rei­na toi­mi­vat per­heen­jä­se­net se­kä ys­tä­vät. Jo­kai­sel­la on o­ma mie­li­pi­de sii­tä, mil­lai­nen on täy­del­li­nen mor­sius­pu­ku.

Kiin­teis­tö­huu­to­kaup­pa

15

15.25 Hä­tä­pu­he­lut höl­mö­läs­tä

Tah­don u­nel­ma­häät

Flashy vs. Classy Juu­ri a­vioi­tu­neet pa­ris­kun­nat koit­ta­vat pääs­tä so­puun häi­den bud­je­tis­ta.

16.00 90 päi­vää mor­sia­me­na

A­pua, mi­kä tau­ti!

Apua, mikä tauti! vie mat­kal­le ym­pä­ri maail­maa e­ri­kois­ten ih­mis­koh­ta­loi­den pa­riin.

16.25 Ha­luan ol­la bar­bie

Do­ku­men­tis­sa e­lä­män­ta­vas­taan ker­to­vat ih­mi­set, jot­ka o­vat men­neet ää­rim­mäi­syyk­siin mie­lei­sen­sä k­ro­pan ja ul­ko­näön ta­voit­te­lus­sa.

17.00 Eh­do­na­lais­van­git koi­ran­kou­lut­ta­ji­na

Ba­by Ma­ma

(2008) Ko­me­dia u­ra­nai­ses­ta, jo­ka päät­tää hank­kia lap­sen it­sek­seen si­jais­kan­ta­jan a­vul­la. Lu­vas­sa on tah­to­jen tais­te­lua, kun nai­set koet­ta­vat sel­viy­tyä o­do­tu­sa­jas­ta. 95 min.

17.30 Hä­tä­pu­he­lut höl­mö­läs­tä

Kid in the Vending Machine

17.55 Tun­nel­ba­nan

Tuk­hol­ma on suh­teel­li­sen lep­poi­sa suur­kau­pun­ki, mut­ta maan al­la me­no voi yl­tyä hur­jak­si. Sar­ja seu­raa met­ron var­ti­joi­den työ­tä vaih­tu­vien mat­kus­ta­jien ja ti­lan­tei­den pa­ris­sa.

On­nen­pyö­rä

Jos On­nen­pyö­rä-muo­ti kiin­nos­taa, niin näy­tös al­kaa kes­ki­viik­ko­na kel­lo 20 ja lau­teil­la o­vat Mii­ka Rai­sios­ta, An­ni­ka Sei­nä­joel­ta ja Saa­na Ke­ra­val­ta.

17.55 A­pua, mi­kä tau­ti!

Apua, mikä tauti! vie mat­kal­le ym­pä­ri maail­maa e­ri­kois­ten ih­mis­koh­ta­loi­den pa­riin. Sar­ja pu­reu­tuu ää­rim­mäi­sen har­vi­nai­sia oi­reyh­ty­miä po­te­vien ih­mis­ten ta­ri­noi­hin.
18

19.00 A­pua, mi­kä tau­ti!

Apua, mikä tauti! vie mat­kal­le ym­pä­ri maail­maa e­ri­kois­ten ih­mis­koh­ta­loi­den pa­riin. Sar­ja pu­reu­tuu ää­rim­mäi­sen har­vi­nai­sia oi­reyh­ty­miä po­te­vien ih­mis­ten ta­ri­noi­hin.

Maail­man ou­doim­mat ruoat

A­me­rik­ka­lai­nen tv-kas­vo, kok­ki ja ruo­ka­toi­mit­ta­ja And­rew Zim­mern ma­ku­mat­kai­lee täl­lä kau­del­la maail­man kuu­lui­sim­mil­la rei­teil­lä.

Tah­don u­nel­ma­häät

Juu­ri a­vioi­tu­neet pa­ris­kun­nat koit­ta­vat pääs­tä so­puun häi­den bud­je­tis­ta. Se­kä mor­sia­mel­la et­tä sul­ha­sel­la on o­ma nä­ke­myk­sen­sä sii­tä, kuin­ka pal­jon juh­liin tu­li­si käyt­tää ra­haa.

Lot­to­voit­ta­jan u­nel­ma­ko­ti

E­läin­ten aut­ta­ja

E­läin­maail­man toi­vot­to­mat ta­pauk­set o­vat a­me­rik­ka­lai­sen A­man­da Gie­sen e­ri­koi­sa­laa.

Lah­kon van­ki­na

FLDS-us­kon­lah­kon jät­tä­nyt F­lo­ra Jes­sop ja hä­nen mie­hen­sä B­ran­don aut­ta­vat pa­ha­mai­nei­ses­ta yh­tei­sös­tä paen­nei­ta ih­mi­siä se­kä tu­ke­vat yh­tä lail­la hei­tä, jot­ka päät­tä­vät jää­dä lah­kon ku­ri­muk­seen.

Val­heel­li­nen net­ti­maail­ma

Hil­jat­tain e­ron­neen Bar­ry Horns­tei­nin pi­hal­la rä­jäh­tää pom­mi, ja ne­tis­sä mus­ta­maa­la­taan hä­nen 17-vuo­tias­ta poi­kaan­sa. Ku­ka ha­luaa per­heel­le pa­haa?

19.25 Kiin­teis­tö­huu­to­kaup­pa

Ta­rek ja Ch­ris­ti­na El Mous­sa lait­ta­vat pe­liin ko­ko o­mai­suu­ten­sa ja os­ta­vat kiin­teis­tö­jä huu­to­kau­pas­ta nä­ke­mät­tä, mi­hin ra­han­sa lait­ta­vat.

20.00 E­läin­ten pe­las­ta­jat

E­läin­ten oi­keuk­siin ja hy­vin­voin­tiin e­ri­kois­tu­nut jär­jes­tö te­kee vä­sy­mät­tä työ­tä kal­toin­koh­del­tu­jen e­läin­ten hy­väk­si. E­ri a­lo­jen am­mat­ti­lai­sis­ta koos­tu­va tii­mi pait­si aut­taa konk­reet­ti­ses­ti myös ha­luaa kiin­nit­tää toi­min­nal­laan huo­mio­ta e­läin­ten koh­te­luun.

P­hoe­ni­xin e­läin­po­lii­sit

2. kausi alkaa uusintana. Koi­rat tur­vaan. Do­ku­men­taa­ri­nen sar­ja seu­raa P­hoe­ni­xis­sa toi­mi­van A­ri­zo­nan e­läin­suo­je­luyh­dis­tyk­sen

Lah­kon van­ki­na

FLDS-us­kon­lah­kon jät­tä­nyt F­lo­ra Jes­sop ja hä­nen mie­hen­sä B­ran­don aut­ta­vat pa­ha­mai­nei­ses­ta yh­tei­sös­tä paen­nei­ta ih­mi­siä se­kä tu­ke­vat yh­tä lail­la hei­tä, jot­ka päät­tä­vät jää­dä lah­kon ku­ri­muk­seen.

Pa­han ver­kos­to

Ri­kos­sar­ja sel­vit­tää hen­ki­ri­kok­siin kyt­key­ty­nei­den ih­mis­ten vä­li­siä suh­tei­ta to­si­ta­paus­ten kaut­ta. Tut­ki­jat jou­tu­vat pe­reh­ty­mään mo­ni­mut­kai­siin ih­mis­suh­tei­siin pääs­täk­seen to­tuu­den jäl­jil­le. Mur­haa­ja saat­toi ol­la lä­hem­pä­nä kuin uh­ri o­li­si kos­kaan o­san­nut ar­va­ta.
21

21.00 Mur­haa­ja ko­to­na­ni

UUSI KAUSI! Mi­tä jos ih­mi­nen lä­hi­pii­ris­sä­si hau­toi­si kar­mei­ta te­ko­ja, huo­mai­sit­ko mer­kit e­tu­kä­teen?

Peop­le Ma­ga­zi­ne In­ves­ti­ga­tes

In­ves­ti­ga­tion Dis­co­ve­ryn ja Peop­le-viik­ko­leh­den yh­teis­työs­sä syn­ty­nyt sar­ja pu­reu­tuu Yh­dys­val­to­jen tun­ne­tuim­pien ri­kos­ta­paus­ten y­ti­meen.

Saan­ko e­si­tel­lä: Joe B­lack

(1998) Kuo­le­ma ot­taa nuo­ren mie­hen hah­mon ja y­rit­tää su­lau­tua kuo­le­vais­ten jouk­koon. Teh­tä­väs­sä aut­taa iä­käs me­dia­mo­gu­li, jon­ka kau­nis ty­tär puo­les­taan sot­kee ku­vioi­ta. 167 min.

Hii­pi­vää kau­hua

Kun Ni­co­le ta­paa ko­mean ja ka­ris­maat­ti­sen Da­vi­din, hän on kaik­kea, mi­tä vain toi­voa saat­taaa. Kaik­ki vai­kut­taa täy­del­li­sel­tä, mut­ta pian hän huo­maa, et­tä Da­vi­dil­la on myös pi­meä puo­li. Hä­nen i­hai­lun­sa muut­tuu pak­ko­miel­teek­si, hei­dän yh­tei­nen u­nel­man­sa pai­na­jai­sek­si ja rak­kaus pe­lok­si.

Ha­luan ol­la bar­bie

Do­ku­men­tis­sa e­lä­män­ta­vas­taan ker­to­vat ih­mi­set, jot­ka o­vat men­neet ää­rim­mäi­syyk­siin mie­lei­sen­sä k­ro­pan ja ul­ko­näön ta­voit­te­lus­sa.

Maail­man jul­mim­mat sar­ja­mur­haa­jat

B­rit­ti­sar­jas­sa käy­dään lä­pi maail­man jul­mim­pien sar­ja­mur­haa­jien ta­ri­nat. K­ri­mi­no­lo­git, ri­kos­toi­mit­ta­jat ja p­sy­ko­lo­git aut­ta­vat ym­mär­tä­mään sar­ja­mur­haa­jien kie­rou­tu­nut­ta mie­len­mai­se­maa.

Po­lii­sien mat­kas­sa

Raa­ka, in­ten­sii­vi­nen ja toi­min­taa täyn­nä o­le­va sar­ja vie si­nut e­tu­ri­viin po­lii­sien seu­ras­sa. To­del­li­sen ma­te­riaa­lin kans­sa ei o­le sääs­tel­ty, jo­ten pää­set ko­ke­maan, mil­lai­sia ti­lan­tei­ta po­lii­sit to­del­li­suu­des­sa koh­taa­vat.

22.00 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö

Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa.

22.00 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö

Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa.

22.55 Pe­tet­ty

Ri­kos­sar­jan pää­hen­ki­löt e­lä­vät hy­väs­sä us­kos­sa mu­ka­vaa e­lä­mää aa­vis­ta­mat­ta, et­tä hei­dän lä­hi­pii­rin­sä hau­too kai­kes­sa hil­jai­suu­des­sa kar­mi­via te­ko­ja.

Sa­lai­suus hau­dan ta­kaa

Täs­sä mi­ni­sar­jas­sa po­lii­si tut­kii häm­men­tä­viä mur­hia.

22.55 Tap­pa­va hou­ku­tus

A­me­ri­kan lä­hiöi­den kät­köis­sä on sa­la­seu­ro­ja ja yh­tei­sö­jä, jois­sa nou­da­te­taan o­mia sään­tö­jä.

Saan­ko e­si­tel­lä: Joe B­lack

(1998) Kuo­le­ma ot­taa nuo­ren mie­hen hah­mon ja y­rit­tää su­lau­tua kuo­le­vais­ten jouk­koon. Teh­tä­väs­sä aut­taa iä­käs me­dia­mo­gu­li, jon­ka kau­nis ty­tär puo­les­taan sot­kee ku­vioi­ta. 167 min.

Hii­pi­vää kau­hua

Kun Ni­co­le ta­paa ko­mean ja ka­ris­maat­ti­sen Da­vi­din, hän on kaik­kea, mi­tä vain toi­voa saat­taaa. Kaik­ki vai­kut­taa täy­del­li­sel­tä, mut­ta pian hän huo­maa, et­tä Da­vi­dil­la on myös pi­meä puo­li. Hä­nen i­hai­lun­sa muut­tuu pak­ko­miel­teek­si, hei­dän yh­tei­nen u­nel­man­sa pai­na­jai­sek­si ja rak­kaus pe­lok­si.

Kuo­le­ma yö­vuo­ros­sa

Hyy­tä­väs­sä sar­jas­sa ker­ro­taan to­sie­lä­män ri­kos­ta­pauk­sis­ta, jois­sa uh­ri ta­pa­si koh­ta­lon­sa pi­meäs­sä ja yk­si­näi­ses­sä yö­vuo­ros­sa.

23.55 Täy­del­li­nen mur­ha

23.55 Täy­del­li­nen mur­ha

Ch­ris­ti­ne Sc­hultz löy­tyy kuol­lee­na sän­gys­tään.

23.55 Täy­del­li­nen mur­ha

Mur­ha vai­kut­taa täy­del­li­sel­tä, kun ri­kos­pai­kal­ta löy­ty­neet to­dis­teet suun­taa­vat e­päi­lyt kaik­kial­le pait­si it­se syyl­li­seen.
0

00.25 Täy­del­li­nen mur­ha

00.55 Tap­pa­vat syn­nit

00.55 Tap­pa­vat syn­nit

Täs­sä jak­sos­sa hal­lit­see jä­te­tyn mie­hen rai­vo.

00.55 Täy­del­li­nen mur­ha

Mur­ha vai­kut­taa täy­del­li­sel­tä, kun ri­kos­pai­kal­ta löy­ty­neet to­dis­teet suun­taa­vat e­päi­lyt kaik­kial­le pait­si it­se syyl­li­seen.

Tap­pa­vat syn­nit

Nar­sis­ti­nai­nen ma­ni­pu­loi per­het­tään ja pii­naa ex-mies­tään tu­hoi­sin seu­rauk­sin.

01.30 Tap­pa­vat syn­nit

UUSI KAUSI!

01.50 Ve­ri­su­ku­lai­sia

Jo­kai­sel­la per­heel­lä on luu­ran­ko­ja kaa­pis­saan, mut­ta mi­tä ta­pah­tuu, kun sa­lai­suu­det nou­se­vat jul­mas­ti päi­vän­va­loon?

01.50 Ve­ri­su­ku­lai­sia

01.50 Tap­pa­vat syn­nit

Kam­paa­ja löy­tää u­nel­mien­sa mie­hen, jol­la on tu­hoi­sa sa­lai­suus.

Suo­mur­hat

Kuu­ma ja kos­tea suoa­lue on e­ri­no­mai­nen pii­lo­paik­ka - ruu­miin hä­vit­tä­mi­seen.

02.30 Ve­ri­su­ku­lai­sia

02.30 Täy­del­li­nen mur­ha

02.50 Kuo­le­ma yö­vuo­ros­sa

Maail­man jul­mim­mat sar­ja­mur­haa­jat

02.50 Mur­haa­ja ko­to­na­ni

02.50 Suo­mur­hat

Peop­le Ma­ga­zi­ne In­ves­ti­ga­tes

3

03.25 Po­lii­sien mat­kas­sa

03.35 Tap­pa­vat syn­nit

03.50 Maail­man jul­mim­mat sar­ja­mur­haa­jat

Pa­han ver­kos­to

03.50 Pe­tet­ty

03.50 Sa­lai­suus hau­dan ta­kaa

Tap­pa­va hou­ku­tus

04.30 Val­heel­li­nen net­ti­maail­ma

04.30 Ve­ri­su­ku­lai­sia

04.50 Ti­ny Hou­se, Big Li­ving

04.50 Ti­ny Hou­se, Big Li­ving

04.50 Lah­kon van­ki­na

Pa­han ver­kos­to