Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 30 31 32 33 34
3.8. 4.8. 5.8. 6.8. 7.8. 8.8. 9.8.
6
06.00 Eläin­ten lentokenttä
Kausi 2. Jaksot 5-6.
06.40 Eläin­lää­kä­rin elämää
Eläin­lää­kärit Blue,..
06.30 Eläin­lää­kä­rin elämää
Eläin­lää­kärit Blue,..
Kausi 2. Jaksot 8-9.
06.40 Eläin­lää­kä­rin elämää
Eläin­lää­kärit Blue,..
06.15 Eläin­ten lentokenttä
06.20 Unel­ma­ko­ti 100 päivässä
06.05 Unel­ma­ko­ti 100 päivässä
06.50 Eläin­lää­kä­rin elämää
06.55 Ca­ribbean Life
Sar­jas­sa seu­ra­taan perheitä,..
Kausi 10. Jaksot 13-14.
07.25 Ca­ribbean Life
Sar­jas­sa seu­ra­taan per­hei­tä, jot­ka ha­lua­vat jät­tää ame­rik­ka­lai­sen tal­ven taak­seen ja et­si­vät uut­ta ko­tia Ka­ri­bial­ta. (Ca­rib­bean Li­fe, li­fes­ty­le, USA, 2017)
Kausi 9. Jaksot 7-14.
07.10 Ca­ribbean Life
Sar­jas­sa seu­ra­taan perheitä,..
07.35 Ca­ribbean Life
Sar­jas­sa seu­ra­taan per­hei­tä, jot­ka ha­lua­vat jät­tää ame­rik­ka­lai­sen tal­ven taak­seen ja et­si­vät uut­ta ko­tia Ka­ri­bial­ta. (Ca­rib­bean Li­fe, lifestyle,
07.30 Ca­ribbean Life
Sar­jas­sa seu­ra­taan per­hei­tä, jot­ka ha­lua­vat jät­tää ame­rik­ka­lai­sen tal­ven taak­seen ja et­si­vät uut­ta ko­tia Ka­ri­bial­ta. (Ca­rib­bean Li­fe, lifestyle,
07.40 Ca­ribbean Life
Sar­jas­sa seu­ra­taan perheitä,..
Kausi 10. Jaksot 5-6.
07.40 Nuoret äidit
Tans­ka­lais­sar­ja seu­raa tei­niäi­tien ar­jen ilo­ja ja haas­tei­ta suu­ren elä­män­muu­tok­sen kyn­nyk­sel­lä. (De un­ge mødre, to­si-tv, Tanska, 2015)
08.35 Nuoret äidit
08.30 Bron­xin eläintarha
New Yor­kin Bron­xis­sa si­jait­se­vas­sa eläin­tar­has­sa asuu yli 6000 eläin­tä, joi­den hy­vin­voin­nis­ta vas­taa 500 asial­leen omis­tau­tu­nut­ta työn­te­ki­jää. Sar­ja vie eläin­tar­han kieh­to­viin kulisseihin,
08.40 Bron­xin eläintarha
New Yor­kin Bron­xis­sa si­jait­se­vas­sa eläin­tar­has­sa asuu yli 6000 eläin­tä, joi­den hy­vin­voin­nis­ta vas­taa 500 asial­leen omis­tau­tu­nut­ta työn­te­ki­jää. Sar­ja vie eläin­tar­han kieh­to­viin kulisseihin,
9
09.20 Nuoret äidit
09.10 Nuoret äidit
Tans­ka­lais­sar­ja seu­raa tei­niäi­tien ar­jen ilo­ja ja haas­tei­ta suu­ren elä­män­muu­tok­sen kyn­nyk­sel­lä. (De unge mødre,
09.20 Nuoret äidit
09.25 Lo­ma­ko­ti ilmaiseksi
Sar­jas­sa pa­ris­kun­nat met­säs­tä­vät unel­mien­sa lo­ma­ko­tia, jos­ta ei täl­lä ker­taa tar­vit­se pu­lit­taa sent­tiäkään.
10.20: 2. kau­si al­kaa uu­sin­ta­na. Osa 1. ..
11.10: (Va­ca­tion Hou­se for Free, li­fes­ty­le, USA, 2015)
10.00 Me­di­terranean Life
10.30: Perhe etsii asuntoa Kreikasta.
10.00 Jo­tain lai­nat­tua, jotain uutta
(So­met­hing Bor­ro­wed, So­met­hing New, to­si-tv, USA, 2014)
Kausi 3. Jaksot 17-20.
10.15 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­sitapaaminen
Sar­jas­sa seu­ra­taan nel­jää ame­rik­ka­lais­ta, jot­ka ovat et­si­neet elä­män­sä rak­kaut­ta ne­tis­tä ja mat­kus­ta­vat nyt ul­ko­mail­le koh­da­tak­seen po­ten­tiaa­li­sen sie­lun­kump­pa­nin­sa en­sim­mäis­tä ker­taa kas­vok­kain. Osoit­tau­tu­vat­ko kult­tuu­rien vä­li­set erot liian suu­rik­si vai löy­tyy­kö yh­tei­nen sävel?
10.10 Remonttipari
Chip ja Joan­na Gai­nes pyö­rit­tä­vät Wa­cos­sa, Tek­sa­sis­sa ta­lo­jen uu­dis­ta­mi­seen ja si­sus­ta­mi­seen eri­kois­tu­nut­ta Mag­no­lia Ho­mes-yri­tys­tään. Sar­jas­sa seurataan,..
Kausi 4. Jaksot 9-11.
10.15 Eläin­lää­kä­rin elämää
Eläin­lää­kärit Blue,..
10.30 Eläin­lää­kä­rin elämää
Eläin­lää­kärit Blue,..
11.10 Eläin­lää­kä­ri maailmalla
11.20 Hawaii Life
Sar­jas­sa et­si­tään asun­non­vä­lit­tä­jien avul­la uut­ta ko­tia Ha­vai­jil­ta. (Ha­waii Li­fe, li­fes­ty­le, USA, 2018)
11.20 Kis­sapelastajat
11.55 Si­sus­ta­jat Na­te ja Jeremiah
Si­sus­tus­suun­nit­te­lun su­per­pa­ri Na­te Ber­kus ja Je­re­miah Brent rien­tää apuun koteihin,..
Kausi 2. Jaksot 5-6.
11.50 elokuva: Sie­tä­mä­tön­tä julmuutta
Elo­ku­va ker­too me­nes­ty­väs­tä avioe­ro­ju­ris­tis­ta ja ra­hak­kai­ta avioe­ro­ja har­ras­ta­vas­ta on­ne­non­ki­jas­ta. 100 min. Oh­jaus: Joel ja Ethan Coen...
(Intolerable Cruelty, komedia, USA, 2003)
12
12.00 Unel­ma­ko­ti 100 päivässä
Avio­pa­ri Brian ja Mi­ka Kleinsch­midt te­ke­vät ih­mis­ten asun­tou­nel­mista totta...
Kausi 1. Jaksot 2-3.
12.05 Ko­ti­kulmat kuntoon
12.05: Karen E.
12.45 Ran­ta­ta­lon metsästäjät
Kausi 2. Jaksot 3-4.
12.40 Kiin­teis­töhuutokauppa
13.35 TV Shop
14.35 Upeat minikodit
Sar­jas­sa seu­ra­taan ylel­li­siä mi­ni­ko­te­ja ra­ken­ta­van avio­pa­rin, Mic­hel­le ja Ty­son Spies­sin, työtä...
Kausi 1. Jaksot 3-6.
14.35 Ran­ta­ta­lon metsästäjät
Sar­jas­sa asun­non­näl­käi­set os­ta­ja­kan­di­daa­tit et­si­vät unel­mien­sa ko­tia hie­noil­ta ja tyy­lik­käil­tä ran­ta­koh­teil­ta. (Beach Hunters,
14.35 Jo­tain lai­nat­tua, jotain uutta
(So­met­hing Bor­ro­wed, So­mething New,
14.35 Kiin­teis­töhuutokauppa
Ta­rek ja Ch­ris­ti­na El Mous­sa lait­ta­vat pe­liin ko­ko omai­suu­ten­sa ja os­ta­vat kiin­teis­tö­jä huu­to­kau­pas­ta nä­ke­mät­tä, mi­hin ra­han­sa laittavat...
14.40 Ca­ribbean Life
14.45 Ca­ribbean Life
Sar­jas­sa seu­ra­taan perheitä,..
14.35 Am­bu­lans­sin matkassa
15
15.05 Vi­haan pihaani
15.05 Vi­haan pihaani
Mi­kä neu­vok­si, kun oma pi­ha näyt­tää niin ka­ma­lal­ta, et­tä inhottaa?..
15.10 Am­bu­lans­sin matkassa
Sarja alkaa alusta uusintana.
15.35 Si­sus­ta­jat Na­te ja Jeremiah
15.30 Unel­ma­ko­ti 100 päivässä
15.40 Ko­ti­kulmat kuntoon
Karen E.
15.55 Eläin­lää­kä­rin elämää
Eläin­lää­kärit Blue,..
16.25 Remonttipari
Chip ja Joan­na Gai­nes pyö­rit­tä­vät Wa­cos­sa, Tek­sa­sis­sa ta­lo­jen uu­dis­ta­mi­seen ja si­sus­ta­mi­seen eri­kois­tu­nut­ta Mag­no­lia Ho­mes-yri­tys­tään. Sar­jas­sa seu­ra­taan, kuin­ka ra­ken­ta­mi­ses­ta vas­taa­va Chip ja si­sus­ta­mi­seen kes­kit­ty­vä Joan­na muok­kaa­vat ra­pis­tu­nei­ta, mut­ta run­saas­ti po­ten­tiaa­lia omaa­via ta­lo­ja edustuskuntoon.
Kausi 4. Jaksot 13-3.
16.30 Eläin­lää­kä­rin elämää
Eläin­lää­kärit Blue,..
16.50 Re­he­vien rakastajat
Rea­li­ty­sar­jas­sa tu­tus­tu­taan pa­ris­kun­tiin, jois­sa nai­nen on mies­tään huo­mat­ta­vas­ti kookkaampi...
17.15 Eläin­lää­kä­rin elämää
Eläin­lää­kä­rit Blue, Ross ja La­vig­ne pyö­rit­tä­vät me­nes­ty­nyt­tä kli­nik­kaan­sa Hous­to­nis­sa, jos­sa asia­kas­kun­ta koos­tuu kai­ken­kar­vai­sis­ta lem­mi­keis­tä. (The Vet Li­fe, to­si-tv, USA, 2017)
17.15 Eläin­lää­kä­ri maailmalla
17.20 Re­he­vien rakastajat
Rea­li­ty­sar­jas­sa tu­tus­tu­taan pa­ris­kun­tiin, jois­sa nai­nen on mies­tään huo­mat­ta­vas­ti kookkaampi...
17.45 elokuva: Girls Trip
SUOMEN TV-ENSI-ILTA! Nel­jä eli­ni­käis­tä ys­tä­vys­tä ta­paa toi­sen­sa pit­käs­tä ai­kaa ja suun­taa koh­ti New Or­lean­sin Es­sen­ce Fes­ti­va­lia. Odo­tet­tu reis­su on täyn­nä juh­li­mis­ta, ro­man­tiik­kaa - jo tot­ta kai myös draa­maa. 122 min. Oh­jaus: Mal­colm D. Lee. Pääo­sis­sa: Re­gi­na Hall, Queen La­ti­fah, Ja­da Pinkett Smith,
2017
18
18.10 Tunnelbanan
Tuk­hol­ma on suh­teel­li­sen lep­poi­sa suur­kau­pun­ki, mut­ta maan al­la me­no voi yl­tyä hur­jak­si. Sar­ja seu­raa met­ron var­ti­joi­den työ­tä vaih­tu­vien mat­kus­ta­jien ja ti­lan­tei­den pa­ris­sa. (Tun­nel­ba­nan, to­si-tv, Ruotsi, 2017)
18.05 Re­he­vien rakastajat
1. kau­si al­kaa uu­sin­ta­na. Rea­li­ty­sar­jas­sa tu­tus­tu­taan pa­riskuntiin,..
18.15 elokuva: Pitch Perfect 3
SUOMEN TV-ENSI-ILTA! Elo­ku­va­sar­jan kol­man­nes­sa osas­sa Bel­lat ovat val­mis­tu­neet ylio­pis­tos­ta ja jou­tu­neet koh­taa­maan ka­run ar­jen. MM-ki­sa­voi­ton jäl­keen Bel­lo­jen tiet er­ka­ne­vat ai­na sii­hen saakka,..
2017
19.00 Am­bu­lans­sin matkassa
Sar­jas­sa pääs­tään lä­hie­täi­syy­del­tä seu­raa­maan hei­dän työ­tään hä­ly­tyk­ses­tä sii­hen het­keen, kun po­ti­las tuo­daan sairaalaan.
19.00 Mons­ters Inside Me
Loi­set ei­vät tunne armoa,..
19.30 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
Ame­rik­ka­lai­nen tv-kas­vo, kok­ki ja ruo­ka­toi­mit­ta­ja And­rew Zim­mern mat­kaa sar­jas­sa maail­mal­la mais­te­le­mas­sa mauk­kaim­pia pai­kal­li­sia ruokia.
20.00 Bron­xin eläintarha
New Yor­kin Bron­xis­sa si­jait­se­vas­sa eläin­tar­has­sa asuu yli 6000 eläin­tä, joi­den hy­vin­voin­nis­ta vas­taa 500 asial­leen omis­tau­tu­nut­ta työn­te­ki­jää. Sar­ja vie eläin­tar­han kieh­to­viin ku­lis­sei­hin, jois­sa jo­kai­nen päi­vä on täyn­nä yl­lä­tyk­siä. (The Zoo, to­si-tv, USA, 2020)
20.00 Val­heiden hinta
UUSI SARJA! Jo­kai­nen meis­tä on va­leh­del­lut joskus...
20.00 John Walsh: Ri­kol­lis­ten jäljillä
Pit­kän lin­jan ri­kostutkija,..
20.00 Mur­han si­vulliset uhrit
Lä­hei­sen jou­tu­mi­nen mur­han koh­teek­si vai­kut­taa usei­den ih­mis­ten elämiin...
21
21.00 Ikui­nen painajainen
UUSI SARJA!
21.00 Vaa­ral­li­nen lottovoitto
21.00 Erie­järven murhat
21.00 elokuva: Sie­tä­mä­tön­tä julmuutta
Elo­ku­va ker­too me­nes­ty­väs­tä avioe­ro­ju­ris­tis­ta ja ra­hak­kai­ta avioe­ro­ja har­ras­ta­vas­ta on­ne­non­ki­jas­ta. 100 min. Oh­jaus: Joel ja Ethan Coen...
(Intolerable Cruelty, komedia, USA, 2003)
21.00 Kun­nes kuo­le­ma mei­dät erottaa
Rak­kaus­ta­ri­na voi ul­koi­ses­ti vai­kut­taa ihas­tuttavalta,..
21.00 Ta­val­li­nen murhaaja
En­tä jos mu­ka­va naa­pu­ri tai tut­ta­va on­kin sul­jet­tu­jen ovien ta­ka­na kyl­mä­ve­ri­nen murhaaja?..
21.00 Mur­ha ko­tikaupungissa
Sar­jas­sa tar­kas­tel­laan uu­tis­ma­te­riaa­lien avul­la kau­pun­ke­ja ja asui­nyh­teis­töi­tä jär­kyt­tä­nei­tä mur­hatapauksia.
22.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa. (Law & Or­der: Spe­cial Vic­tims Unit, ri­kosd­raa­ma, USA, 2010)
22.00 Sugar Town
New Ibe­ria Loui­sia­nas­sa on pie­ni kau­pun­ki, mut­ta siel­lä on iso­ja on­gel­mia. Maa­lis­kuus­sa 2014 vä­ril­li­nen 21-vuo­tias Vic­tor Whi­te III kuo­li kä­si­rau­dois­sa po­lii­siau­ton ta­ka­penkillä...
22.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa. (Law & Or­der: Spe­cial Vic­tims Unit, ri­kosd­raa­ma, USA, 2010)
22.55 Kun­nes kuo­le­ma mei­dät erottaa
22.50 Val­heiden hinta
UUSI SARJA! Jo­kai­nen meis­tä on va­leh­del­lut joskus...
22.55 Vain kuol­leen ruumiini yli
22.50 Tap­pa­jak­lovnin uhrit
Tap­pa­jak­lov­nik­si kut­sut­tu sar­ja­mur­haa­ja John Way­ne Ga­cy saa­tiin kiin­ni jo 40 vuot­ta sitten,..
Jaksot 1-3.
22.50 elokuva: Sie­tä­mä­tön­tä julmuutta
Elo­ku­va ker­too me­nes­ty­väs­tä avioe­ro­ju­ris­tis­ta ja ra­hak­kai­ta avioe­ro­ja har­ras­ta­vas­ta on­ne­non­ki­jas­ta. 100 min. Oh­jaus: Joel ja Ethan Coen...
(Intolerable Cruelty, komedia, USA, 2003)
22.50 Vaa­ral­li­nen lottovoitto
23.25 Redrum
23.45 Vä­ki­vallan kierre
23.45 Erie­järven murhat
23.50 Ta­val­li­nen murhaaja
23.50 Mur­ha ko­tikaupungissa
23.45 Ikui­nen painajainen
UUSI SARJA!
0
00.40 Yhä mysteeri
00.40 Mur­han si­vulliset uhrit
00.45 John Walsh: Ri­kol­lis­ten jäljillä
00.45 Maail­man jul­mim­mat sarjamurhaajat
00.40 Maail­man jul­mim­mat sarjamurhaajat
Kausi 1. Jaksot 6-7.
01.30 Oi­keu­den puolustaja
Mur­ha­tut­ki­ja Rod De­me­ryn oma äi­ti mur­hat­tiin, kun poi­ka oli vain 3-vuo­tias. Kau­hea koh­ta­lo ajoi mie­hen ural­le, jol­le hän on omis­ta­nut sit­tem­min elä­män­sä. De­me­ry vannoi,..
Kausi 2. Jaksot 7-3.
02.25 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
02.25 Ta­val­li­nen murhaaja
02.30 Kun­nes kuo­le­ma mei­dät erottaa
02.30 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Kausi 12. Jaksot 19-22.
3
03.15 Kaunotarmurhat
Kausi 1. Jaksot 1-1.
04.10 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
Asun­non os­ta­mi­nen ei ole help­poa, var­sin­kaan sil­loin, kun kau­pat teh­dään ulkomailla...
04.15 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
04.10 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
04.10 Vain kuol­leen ruumiini yli
04.05 Redrum
04.05 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
Asun­non os­ta­mi­nen ei ole helppoa,..
04.35 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
Asun­non os­ta­mi­nen ei ole help­poa, var­sin­kaan silloin,..