Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 46 47 48 49 50
23.11. 24.11. 25.11. 26.11. 27.11. 28.11. 29.11.
6
06.00 Kiin­teis­töhuutokauppa
06.45 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
Asun­non os­ta­mi­nen ei ole help­poa, var­sin­kaan sil­loin, kun kau­pat teh­dään ul­ko­mail­la. Sar­jas­sa seu­ra­taan asun­non­vä­lit­tä­jien ja asiak­kai­den kin­te­reil­lä ym­pä­ri maail­maa. (Hou­se Hun­ters In­ter­na­tio­nal, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2019)
Kausi 138. Jaksot 4-13.
06.35 Ko­ti­kulmat kuntoon
Karen E.
06.10 Kiin­teis­töhuutokauppa
06.45 Remonttikisa
Kum­pi huip­pu­re­mon­toi­jis­ta saa kun­nos­tet­tua asun­non lois­tok­kaam­paan kuntoon?..
07.50 Asun­non metsästäjät
(Hou­se Hun­ters, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2019)
Sar­jas­sa sinkut,..
ti:
ke:
to:
pe: UU­SI KAU­SI Sar­jas­sa sinkut,..
07.35 Kaik­ki lemmikeistä
Oh­jel­ma­sar­ja on omis­tet­tu kai­ken­kar­vai­sil­le ja -kar­vat­to­mil­le lem­mik­kieläimille.
la: Alkaa uusintana.
su: Vaik­ka koi­rat ja kis­sat ovat suosittuja,..
08.35 Eh­do­na­lais­van­git koi­ran­kouluttajina
Te­ke­mis­tä riit­tää, kun työn­te­ki­jöi­den pyr­ki­myk­se­nä on myös muut­taa ih­mis­ten asen­tei­ta kiis­tel­tyä ja pe­lät­tyä koi­ra­ro­tua kohtaan.
09.35: Alkaa uusintana.
08.45 Eh­do­na­lais­van­git koi­ran­kouluttajina
Tia Tor­res kun­tout­taa kal­toin­koh­del­tu­ja ame­ri­kan­pit­bull­ter­rie­rei­tä eh­do­na­lais­van­kien avul­la Vil­la­lo­bo­sin pe­las­tus­kes­kuk­ses­sa. Te­ke­mis­tä riittää,..
08.50 Bahama Life
Ba­ha­ma­saa­ret ovat mo­nen lo­mai­li­jan unel­ma, mut­ta nä­mä ih­mi­set ha­lua­vat enem­män. Sar­jas­sa seu­ra­taan py­sy­vän asun­non et­sin­tää Ka­ri­bian ku­van­kau­niin saa­ri­ryh­män lois­tees­sa. (Ba­ha­mas Li­fe, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2018)
Kausi 3. Jaksot 3-12.
9
09.55 Ca­ribbean Life
Sar­jas­sa seu­ra­taan per­hei­tä, jot­ka ha­lua­vat jät­tää ame­rik­ka­lai­sen tal­ven taak­seen ja et­si­vät uut­ta ko­tia Ka­ri­bial­ta. (Ca­rib­bean Li­fe, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2019)
Kausi 16. Jaksot 3-12.
10.40 Mia­min eläinpoliisit
Sar­ja seu­raa eläin­suo­je­lu­vi­ra­no­mais­ten työ­tä Mia­mis­sa Flo­ri­dan osa­valtiossa,..
10.55 Lot­to­voit­ta­jan unelmakoti
Da­vid Broms­tad aut­taa lot­to­voit­ta­jia löy­tä­mään unel­miensa kodin...
10.55 Lot­to­voit­ta­jan unelmakoti
Da­vid Broms­tad aut­taa lot­to­voit­ta­jia löy­tä­mään unel­mien­sa ko­din. Oli­pa ky­se sa­to­jen­tu­han­sien tai mil­joo­nien voitosta,..
Kausi 8. Jaksot 6-9.
11.00 Lot­to­voit­ta­jan unelmakoti
Da­vid Broms­tad aut­taa lot­to­voit­ta­jia löy­tä­mään unel­mien­sa ko­din. Oli­pa ky­se sa­to­jen­tu­han­sien tai mil­joo­nien voi­tos­ta, on­nek­kaat äk­ki­ri­kas­tu­neet ha­lua­vat hy­pä­tä asun­to­mark­ki­noille heti.
10.50 Ko­tie­läin­ten pelastaja
Dan Mc­Ker­nan jät­ti kau­pun­kie­lä­män taakseen,..
11.40 Ko­ti­kulmat kuntoon
Karen E.
11.55 Far­mi­keit­tiön makupalat
Kausi 2. Jaksot 1-2.
11.55 Say Yes To The Dress
Mor­sius­pu­ku­lii­ke Klein­fel­din asian­tun­ti­jat opas­ta­vat vaa­ti­via mor­sia­mia täy­del­li­sen hää­pu­vun löy­tä­mi­ses­sä. Kun täy­del­li­nen mor­sius­pu­ku osuu koh­dal­le, se on saatava,
11.50 elokuva: Ku­nin­gas Charles III
Dys­toop­pi­ses­sa elo­ku­vas­sa prins­si Char­le­sis­ta tu­lee Ison-Bri­tan­nian hal­lit­si­ja ku­nin­gat­ta­ren kuo­le­man jäl­keen. Char­les kiel­täy­tyy al­le­kir­joit­ta­mas­ta kiis­ta­na­lais­ta la­kiehdotusta...
(King Charles III, Draama, Iso-Britannia, 2017)
12
12.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­sitapaaminen
Sar­jas­sa seu­ra­taan ame­rikkalaisia,..
(90 Day Fiance: Before the 90 Days, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2020)
12.05 Hurja remontti
Tun­teik­kaas­sa sar­jas­sa ki­peäs­ti avun tar­pees­sa ole­vat per­heet ko­ke­vat elä­män­sä yl­lätyksen,..
12.00 Remonttikisa
Sis­tus­tus­suun­nit­te­li­ja Ali­son Vic­to­ria mat­kaa ym­pä­ri Yh­dys­val­to­ja kah­den re­mont­ti­mes­ta­rin kans­sa, jot­ka ot­ta­vat toi­sis­taan mit­taa. (Flip­ping Ac­ross Ame­ri­ca, Lifestyle,
12.35 Tunnelbanan
Tuk­hol­ma on suh­teel­li­sen lep­poi­sa suur­kau­pun­ki, mut­ta maan al­la me­no voi yl­tyä hurjaksi...
12.55 Girl Meets Farm
13.25 Far­mi­keit­tiön makupalat
13.35 TV Shop
(, )
13.55 TV Shop
ma: (, )
13.50 TV Shop
(, )
14.35 Kiin­teis­töhuutokauppa
14.55 Vin­ta­ge-kodit kuntoon
Erin and Ben Na­pier ra­kas­ta­vat pie­nen mis­sis­sip­pi­läi­sen ko­ti­kau­pun­kin­sa van­ho­ja, his­to­rial­li­sia ta­lo­ja. Mo­der­ni­soi­des­saan nii­tä jär­ki­bud­je­til­la he käyt­tä­vät kier­rä­tys­ma­te­riaa­le­ja ja van­ho­ja teks­tii­le­jä säi­lyt­tääk­seen klas­si­sen ylei­sil­meen. (Ho­me Town, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2018)
Kausi 3. Jaksot 7-11.
15.05 Tunnelbanan
Tuk­hol­ma on suh­teel­li­sen lep­poi­sa suur­kau­pun­ki, mut­ta maan al­la me­no voi yl­tyä hurjaksi...
14.50 Tunnelbanan
Tuk­hol­ma on suh­teel­li­sen lep­poi­sa suur­kau­pun­ki, mut­ta maan al­la me­no voi yl­tyä hurjaksi...
15
15.45 Tikissä
Alkaa uusintana.
15.55 Kiin­teis­töhuutokauppa
Koh­teet ovat usein huo­nos­sa kun­nos­sa ja vaa­ti­vat suu­ren re­mon­tin. Kun­nos­tus vie oman ai­kan­sa, mut­ta kiin­teis­töt ha­lu­taan pian ta­kai­sin markkinoille.
Kausi 6. Jaksot 11-5.
16.05 Tunnelbanan
Tuk­hol­ma on suh­teel­li­sen lep­poi­sa suur­kau­pun­ki, mut­ta maan al­la me­no voi yl­tyä hurjaksi...
16.45 Pe­tol­li­set per­heenjäsenet
Per­heen­jä­sen­ten tu­li­si tu­kea ja suo­jel­la toi­siaan, ja jär­ky­tys on­kin val­ta­va, kun oma lä­hei­nen pal­jas­tuu petoksesta...
16.55 Eh­do­na­lais­van­git koi­ran­kouluttajina
Te­ke­mis­tä riit­tää, kun työn­te­ki­jöi­den pyr­ki­myk­se­nä on myös muut­taa ih­mis­ten asen­tei­ta kiis­tel­tyä ja pe­lät­tyä koi­ra­ro­tua kohtaan.
ti: Alkaa uusintana.
17.00 Ko­tie­läin­ten pelastaja
Dan Mc­Ker­nan jät­ti kau­pun­kie­lä­män taakseen,..
17.05 Remonttikisa
UU­SI SAR­JA Kum­pi huip­pu­re­mon­toi­jis­ta saa kun­nos­tet­tua asun­non lois­tok­kaam­paan kuntoon?..
17.50 elokuva: Eli­sa­bet - Kul­tai­nen aikakausi
Vuon­na 1585 Eng­lan­nin neit­syt­ku­nin­gat­ta­re­na tun­net­tu ku­nin­ga­tar Eli­sa­bet on yhä nai­ma­ton, ei­kä kruu­nul­le ole pe­ri­jää. Jos pe­ril­lis­tä ei syn­ny, kruu­nu siir­tyy Skot­lan­nin Ma­ria Stuar­til­le. Pai­nos­tuk­ses­ta huo­li­mat­ta ku­nin­ga­tar ei ha­lua avioitua,..
(Elizabeth: The Golden Age, Draama, Saksa, Ranska, Iso-Britannia, Yhdysvallat, 2007)
18
18.00 Tunnelbanan
Tuk­hol­ma on suh­teel­li­sen lep­poi­sa suur­kau­pun­ki, mut­ta maan al­la me­no voi yl­tyä hur­jak­si. Sar­ja seu­raa met­ron var­ti­joi­den työ­tä vaih­tu­vien mat­kus­ta­jien ja ti­lan­tei­den parissa.
ti: (Tun­nel­ba­nan, To­si-tv, Ruotsi, 2018)
ke:
to: (Tun­nel­ba­nan, To­si-tv, 2018)
18.00 Pe­tol­li­set per­heenjäsenet
Per­heen­jä­sen­ten tu­li­si tu­kea ja suo­jel­la toisiaan,..
18.00 elokuva: Ku­nin­gas Charles III
Dys­toop­pi­ses­sa elo­ku­vas­sa prins­si Char­le­sis­ta tu­lee Ison-Bri­tan­nian hal­lit­si­ja ku­nin­gat­ta­ren kuo­le­man jäl­keen. Char­les kiel­täy­tyy al­le­kir­joit­ta­mas­ta kiis­ta­na­lais­ta la­kieh­do­tus­ta. Tä­mä joh­taa po­liit­ti­seen ja pe­rus­tus­lail­li­seen krii­siin ja mel­la­koi­hin. 90 min.
(King Charles III, Draama, Iso-Britannia, 2017)
19.00 Fit­ness­päi­väkirja 2020
(Fit­ness­päi­vä­kir­ja 2020, Li­fes­ty­le, Suomi, 2019)
Nanna, Eevi,..
19.00 Dp­lay tar­joaa: Fit­ness­päi­väkirja 2021
19.00 Unelmahäät
Eroot­ti­sen tans­si­jan Su­san­na Ten­hu­sen, 42, ja Ti­mo Suon­pään, 37, rak­kaus roi­hah­ti moot­to­ri­pyö­räkerholla...
20.00 Ko­tie­läin­ten pelastaja
Dan Mc­Ker­nan jät­ti kau­pun­kie­lä­män taakseen,..
20.00 Mia­min eläinpoliisit
Sar­ja seu­raa eläin­suo­je­lu­vi­ra­no­mais­ten työ­tä Mia­mis­sa Flo­ri­dan osa­valtiossa,..
20.00 FBI
Mm. ter­ro­ris­miin ja jär­jes­täy­ty­nee­seen ri­kol­li­suu­teen eri­kois­tu­nut eliit­tiyk­sik­kö yh­dis­tää kai­ken ä­lyn­sä, osaa­mi­sen­sa ja tek­ni­sen asian­tun­te­muk­sen­sa pi­tääk­seen New Yor­kin ja ko­ko maan tur­vas­sa. (Mis­sy Pe­reg­rym) , jo­ka si­tou­tuu sy­väs­ti työ­to­ve­rei­hin­sa ja ih­mi­siin, joi­ta hän suo­je­lee. (FBI, Ri­kosd­raa­ma, Yh­dys­vallat, 2018)
ke: Alkaa uusintana.
21
21.00 Mur­haa­ja kotiovella
Do­ku­ment­ti­sar­jas­sa ker­ro­taan ta­pahtumista,..
21.00 Pa­huuden ääni
(The De­vil Speaks, Ri­kos­ta­ri­na, Iso-Bri­tannia, 2018)
21.00 Vaa­ni­va saalistaja
True cri­me -sar­ja vie kat­so­jan rau­hal­li­sil­ta vai­kut­ta­viin yh­tei­söi­hin ja naa­pu­rustoihin,..
21.00 elokuva: Tapaus 64
SUO­MEN TV-EN­SI-IL­TA Re­mont­ti­mie­het löy­tä­vät van­han köö­pen­ha­mi­na­lai­sa­sun­non va­le­sei­nän ta­kaa kol­me muu­mioi­tua ruu­mis­ta is­tu­mas­sa ruo­ka­pöy­däs­sä, jon­ka ää­res­sä on vie­lä yk­si paik­ka vapaana...
(Journal 64, Trilleri, Tanska, 2018)
21.00 Pa­han äärellä
Las­kel­moin­tia, ove­luut­ta ja häi­käi­le­mä­tön­tä toimintaa...
21.00 Sa­lai­suus haudan takaa
Tässä minisarjassa poliisi tutkii hämmentäviä murhia.
21.00 Mur­ha ko­tikaupungissa
Sar­jas­sa tar­kas­tel­laan uu­tis­ma­te­riaa­lien avul­la kau­pun­ke­ja ja asui­nyh­teis­töi­tä jär­kyt­tä­nei­tä mur­hatapauksia.
22.00 FBI
Draa­ma­sar­jas­sa seu­ra­taan FBI:n New Yor­kin -toi­mis­ton si­säis­tä toi­min­taa. Mm. ter­ro­ris­miin ja jär­jes­täy­ty­nee­seen ri­kol­li­suu­teen eri­kois­tu­nut eliit­tiyk­sik­kö yh­dis­tää kai­ken älynsä,..
22.00 Home Alone
Yön pi­mey­des­sä yk­sin ko­to­na mie­li­ku­vi­tus voi läh­teä liikkeelle...
22.00 FBI
Draa­ma­sar­jas­sa seu­ra­taan FBI:n New Yor­kin -toi­mis­ton si­säis­tä toi­min­taa. Mm. ter­ro­ris­miin ja jär­jes­täy­ty­nee­seen ri­kol­li­suu­teen eri­kois­tu­nut eliit­tiyk­sik­kö yh­dis­tää kai­ken ä­lyn­sä, osaa­mi­sen­sa ja tek­ni­sen asian­tun­te­muk­sen­sa pi­tääk­seen New Yor­kin ja ko­ko maan tur­vas­sa. (Mis­sy Pe­reg­rym) , jo­ka si­tou­tuu sy­väs­ti työ­to­ve­rei­hin­sa ja ih­mi­siin, joi­ta hän suo­je­lee. (FBI, Rikosdraama,
23.00 Pa­han äärellä
Las­kel­moin­tia, ove­luut­ta ja häi­käi­le­mä­tön­tä toimintaa...
23.00 Kuo­le­man varjossa
Olisinko voinut estää henkirikoksen? Oli­si­ko ri­kos jää­nyt te­kemättä,..
23.00 John Walsh: Ri­kol­lis­ten jäljillä
Pit­kän lin­jan ri­kostutkija,..
23.00 elokuva: Fif­ty Shades Freed
(Fifty Shades Freed, Draama, Yhdysvallat, 2018)
23.00 elokuva: Tapaus 64
(Journal 64, Trilleri, Tanska, 2018)
23.00 Twisted Sisters
Si­sa­rus­ten vä­li­nen suh­de voi ol­la va­ka­vas­ti kier­tou­tu­nut ja ke­hit­tyä vaa­ralliseksi...
23.20 Tap­pavat synnit
Kam­paa­ja löy­tää unel­mien­sa mie­hen, jol­la on tu­hoi­sa salaisuus...
0
00.00 Pa­huuden ääni
00.00 Mur­ha ko­tikaupungissa
00.05 Ta­val­li­nen murhaaja
00.00 Mur­haa­ja kotiovella
Do­ku­ment­ti­sar­jas­sa ker­ro­taan ta­pahtumista,..
00.25 Sa­lai­suus haudan takaa
01.05 Highway To Hell
01.00 Täy­dellinen murha
01.05 Twisted Sisters
01.05 Tap­pavat synnit
01.00 Vaa­ni­va saalistaja
01.25 John Walsh: Ri­kol­lis­ten jäljillä
01.20 Home Alone
02.05 Ikui­nen painajainen
Nä­mä muis­tot voi­vat kui­ten­kin si­säl­tää olen­nai­sia joh­to­lan­ko­ja, jot­ka voi­vat aut­taa mur­han sel­vit­tämisessä.
02.05 Ikui­nen painajainen
02.00 Ikui­nen painajainen
Alkaa uusintana.
02.25 Ikui­nen painajainen
02.25 Ikui­nen painajainen
3
03.05 Mr Murha
03.05 Ta­val­li­nen murhaaja
03.05 Kuo­le­man varjossa
03.05 Mr Murha
03.05 Mr Murha
03.25 Mr Murha
03.25 Mr Murha
04.05 Täy­dellinen murha
Kausi 4. Jaksot 9-1.
04.05 Täy­dellinen murha
04.00 Täy­dellinen murha
Mur­ha vai­kut­taa täy­delliseltä,..
04.25 Täy­dellinen murha
04.20 Täy­dellinen murha
Mur­ha vai­kut­taa täy­delliseltä,..
05.00 Ran­ta­ta­loa etsimässä
05.00 Ran­ta­ta­loa etsimässä
05.25 Ran­ta­ta­loa etsimässä
05.20 Ran­ta­ta­loa etsimässä