Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 7 8 9 10 11
1.3. 2.3. 3.3. 4.3. 5.3. 6.3. 7.3.
6
06.00 Asun­non metsästäjät
Sar­jas­sa sin­kut, pa­ris­kun­nat ja per­heet et­si­vät uut­ta ko­tia asun­non­vä­lit­tä­jän avus­tuk­sel­la Yh­dysvalloissa.
05.30 Ca­ribbean Life
06.00 Asun­non metsästäjät
Sar­jas­sa sin­kut, pa­ris­kun­nat ja per­heet et­si­vät uut­ta ko­tia asun­non­vä­lit­tä­jän avus­tuk­sel­la Yh­dysvalloissa.
05.25 Ca­ribbean Life
Sar­jas­sa seu­ra­taan perheitä,..
06.00 Asun­non metsästäjät
Sar­jas­sa sinkut,..
06.35 Asun­non metsästäjät
06.15 Asun­non metsästäjät
07.00 Kiin­teis­töhuutokauppa
Ta­rek ja Ch­ris­ti­na El Mous­sa lait­ta­vat pe­liin ko­ko omai­suu­ten­sa ja os­ta­vat kiin­teis­tö­jä huu­to­kau­pas­ta nä­ke­mät­tä, mi­hin ra­han­sa laittavat...
07.05 Kiin­teis­töhuutokauppa
Ta­rek ja Ch­ris­ti­na El Mous­sa lait­ta­vat pe­liin ko­ko omai­suu­ten­sa ja os­ta­vat kiin­teis­tö­jä huu­to­kau­pas­ta nä­kemättä,..
07.00 Kiin­teis­töhuutokauppa
Ta­rek ja Ch­ris­ti­na El Mous­sa lait­ta­vat pe­liin ko­ko omai­suu­ten­sa ja os­ta­vat kiin­teis­tö­jä huu­to­kau­pas­ta nä­ke­mät­tä, mi­hin ra­han­sa lait­ta­vat. Koh­teet ovat usein huo­nos­sa kun­nos­sa ja vaa­ti­vat suu­ren re­mon­tin. Kun­nos­tus vie oman aikansa,..
07.00 Lot­to­voit­ta­jan unelmakoti
Oli­pa ky­se sa­to­jen­tu­han­sien tai mil­joo­nien voitosta,..
08.05 Ca­ribbean Life
(Ca­rib­bean Li­fe, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2020)
Sar­jas­sa seu­ra­taan perheitä,..
ti:
08.00 Ca­ribbean Life
Sar­jas­sa seu­ra­taan per­hei­tä, jot­ka ha­lua­vat jät­tää ame­rik­ka­lai­sen tal­ven taak­seen ja et­si­vät uut­ta ko­tia Ka­ri­bial­ta. (Ca­rib­bean Li­fe, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2020)
07.50 Ca­ribbean Life
Sar­jas­sa seu­ra­taan per­hei­tä, jot­ka ha­lua­vat jät­tää ame­rik­ka­lai­sen tal­ven taak­seen ja et­si­vät uut­ta ko­tia Ka­ri­bial­ta. (Ca­rib­bean Li­fe, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2020)
Kausi 20. Jaksot 11-14.
08.10 Ca­ribbean Life
Sar­jas­sa seu­ra­taan perheitä,..
08.50 Upeat minikodit
(Ti­ny Lu­xu­ry, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2015)
la: Alkaa uusintana.
9
09.05 Mi­ni­ko­ti paratiisissa
(Ti­ny Pa­ra­di­se, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2017)
ma: Alkaa uusintana.
09.00 Mi­ni­ko­ti paratiisissa
Sar­jas­sa ra­ken­ne­taan pik­ku­rui­sia ko­te­ja unel­mao­lo­suh­tei­siin. (Ti­ny Pa­ra­di­se, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2017)
10.00 Boi­sen remppamiehet
Ura­koit­si­ja Clint Ro­bert­son ja si­sus­tus­suun­nit­te­li­ja Lu­ke Cald­well ovat hy­viä ys­tä­viä, mut­ta ta­lo­jen suh­teen heil­lä on tyys­tin eri­lainen maku...
Kausi 1. Jaksot 4-5.
09.50 Boi­sen remppamiehet
Ura­koit­si­ja Clint Ro­bert­son ja si­sus­tus­suun­nit­te­li­ja Lu­ke Cald­well ovat hy­viä ystäviä,..
10.00 Boi­sen remppamiehet
Ura­koit­si­ja Clint Ro­bert­son ja si­sus­tus­suun­nit­te­li­ja Lu­ke Cald­well ovat hy­viä ystäviä,..
10.10 Boi­sen remppamiehet
ma: Alkaa uusintana.
10.50 San Die­gon eläintarha
Kak­si vai­ku­tus­val­tais­ta eläin­tar­haa San Die­gos­ta avaa oven­sa eläinten,..
11.05 Ko­ti­kulmat kuntoon
Upeak­si kun­nos­tet­tu­jen ko­tien myö­tä asui­na­lueen ar­vo on nous­sut ja ylei­sil­me ko­hen­tu­nut hui­mas­ti. Nyt on ai­ka käy­dä vie­rei­sen Ba­tes-Hend­rick­sin asui­na­lueen kimp­puun ja pe­las­taa se ta­lo kerrallaan.
ma: Karen E.
ti: Alkaa uusintana. Karen E...
ke: Karen E.
11.00 Kal­lio­vuor­ten eläinlääkäri
11.50 Eh­do­na­lais­van­git koi­ran­kou­lut­ta­ji­na: Kohokohdat
Tia Tor­res käy lä­pi vaa­ral­li­sim­pia ja iki­muis­toi­sim­pia ta­pauk­sia kal­toin­koh­del­tu­jen ame­ri­kan­pit­bull­ter­rie­rin kou­lut­ta­mi­sen pa­ris­sa. (Pit Bulls & Pa­ro­lees: Our Big­gest Res­cues, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2020)
12
12.05 90 päi­vää morsiamena
(90 Day Fian­cé, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2016)
ti: Kih­la­tuis­ta al­kaa pal­jas­tua vä­hem­män miel­lyt­tä­viä piirteitä...
ke: Ni­co­len ja Aza­nin vä­lit ki­ris­ty­vät, kun pa­ri tör­mää kult­tuu­rieroihin...
12.00 90 päi­vää morsiamena
(90 Day Fian­cé, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2016)
pe: Nar­kyia jär­jes­te­lee häitään,..
13.00 Ko­ti New Orleansista
12.55 Ko­ti New Orleansista
Sar­jas­sa seu­ra­taan asun­to­kaup­po­ja Yh­dys­val­tain ete­läi­ses­sä osa­valtiossa,..
13.05 Upeat minikodit
Sar­jas­sa seu­ra­taan ylel­li­siä mi­ni­ko­te­ja ra­ken­ta­van avio­pa­rin, Mic­hel­le ja Ty­son Spies­sin, työtä...
Kausi 2. Jaksot 7-10.
13.10 Upeat minikodit
13.35 TV Shop
ke: (, )
13.45 TV Shop
la: (, )
14.00 TV Shop
ma: (, )
14.00 TV Shop
(, )
14.35 Upeat minikodit
14.30 Ko­ti New Orleansista
14.45 Ko­ti New Orleansista
Sar­jas­sa seu­ra­taan asun­to­kaup­po­ja Yh­dys­val­tain ete­läi­ses­sä osa­val­tios­sa, New Or­lean­sis­sa. Brit­ta­ny Pi­co­lo-Ra­mos et­sii asiak­kail­leen ta­lo­ja, jois­sa on so­pi­va ri­paus alueen hur­maa­vaa his­to­riaa. (Sel­ling the Big Ea­sy, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2020)
14.50 Kämppikset
Rak­kau­teen pet­ty­nyt Aman­da muut­taa kimp­pa­kämp­pään nel­jän mal­li­ty­tön kans­sa. Hul­vat­to­mas­sa tyt­tö­po­ru­kas­sa riit­tää vauh­tia, ja as­te­lee­pa vas­taan myös unel­mien prins­si Jim. Mut­ta sit­ten Aman­da nä­kee Ji­min te­ke­vän murhan,
(Head Over Heels, Komedia, Yhdysvallat, 2001)
15
15.00 Ko­ti­kulmat kuntoon
Lai­ne ja hä­nen tyt­tä­ren­sä Mi­na Star­siak ovat re­mon­toi­neet yh­des­sä li­ki 20 rän­sis­ty­nyt­tä ta­loa kes­kus­tan tun­tu­mas­sa si­jait­se­val­la asui­na­lueel­laan Foun­tain Squa­rel­la In­dia­na­po­lik­ses­sa. Upeak­si kun­nos­tet­tu­jen ko­tien myö­tä asui­na­lueen ar­vo on nous­sut ja ylei­sil­me ko­hen­tu­nut hui­mas­ti. Nyt on ai­ka käy­dä vie­rei­sen Ba­tes-Hend­rick­sin asui­na­lueen kimp­puun ja pe­las­taa se ta­lo kerrallaan.
16.00 Vin­ta­ge-kodit kuntoon
Erin and Ben Na­pier ra­kas­ta­vat pie­nen mis­sis­sip­pi­läi­sen ko­ti­kau­pun­kin­sa van­ho­ja, his­to­rial­li­sia ta­lo­ja. Mo­der­ni­soi­des­saan nii­tä jär­ki­bud­je­til­la he käyt­tä­vät kier­rä­tys­ma­te­riaa­le­ja ja van­ho­ja teks­tii­le­jä säi­lyt­tääk­seen klas­si­sen ylei­sil­meen. (Ho­me Town, Li­fes­ty­le, Ka­nada, 2020)
16.00 Kiin­teis­töhuutokauppa
Koh­teet ovat usein huo­nos­sa kun­nos­sa ja vaa­ti­vat suu­ren remontin...
16.40 Bo­toxkuninkaat
Sar­jas­sa seu­ra­taan ki­ven­ko­via kau­neu­sa­lan am­mat­ti­lai­sia, jot­ka aut­ta­vat julk­kik­sia to­teut­ta­maan unel­miaan. (Plas­tik­kon­ger­ne, Tosi-tv,
16.50 Pe­tol­li­set per­heenjäsenet
Alkaa uusintana. Per­heen­jä­sen­ten tu­li­si tu­kea ja suo­jel­la toi­siaan, ja jär­ky­tys on­kin valtava,..
17.00 SOS Gotlanti
Sar­jas­sa seu­ra­taan Got­lan­nin pa­lo­kun­nan, am­bu­lans­si­hen­ki­lös­tön ja po­lii­sin toi­min­taa kii­rei­si­nä ke­sä­viik­koi­na. (SOS Gu­te, To­si-tv, Ruotsi, 2019)
17.00 Kal­lio­vuor­ten eläinlääkäri
17.40 Ra­kas­tu­nut Shakespeare
Ro­mant­ti­ses­sa elo­ku­vas­sa maail­man­kuu­lu ky­nä­niek­ka saa to­sie­lä­mäs­tä ki­pi­nän kir­joit­taa tun­ne­tuim­man rak­kaus­ta­ri­nan­sa: Wil­liam Sha­kes­pea­ren on luo­ta­va kii­rees­ti näy­tel­mä, mut­ta ru­noi­li­ja on muu­saa vail­la. Kau­nis Vio­la puo­les­taan ja­noaa teat­te­rin lu­moa ja naa­mioi­tuu mie­hek­si ki­vu­tak­seen näyt­tä­möl­le. Pa­rin koh­da­tes­sa syt­tyy romanssi,
(Shakespeare in Love, Draama, Iso-Britannia, Yhdysvallat, 1998)
17.50 Billy Elliot
Pal­kit­tu draa­ma poh­joi­seng­lan­ti­lai­ses­sa kai­vos­kau­pun­gis­sa 1980-lu­vul­la kas­va­vas­ta 11-vuo­tiaas­ta Bil­lys­tä, jon­ka tans­si­haa­vei­ta jäy­hä isä ei kat­so hy­väl­lä. 105 min. Oh­jaus: Step­hen Dald­ry. Pääo­sis­sa: Ga­ry Le­wis, Ja­mie Bell, Ja­mie Dra­ven, Ju­lie Walters.
(Billy Elliot, Draama, Iso-Britannia, Ranska, 2000)
18
18.00 Eh­do­na­lais­van­git koi­ran­kou­lut­ta­ji­na: Kohokohdat
Tia Tor­res käy lä­pi vaa­ral­li­sim­pia ja iki­muis­toi­sim­pia ta­pauk­sia kal­toin­koh­del­tu­jen ame­ri­kan­pit­bull­ter­rie­rin kou­lut­ta­mi­sen pa­ris­sa. (Pit Bulls & Pa­ro­lees: Our Big­gest Res­cues, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2020)
18.00 Pe­tol­li­set per­heenjäsenet
Alkaa uusintana. Per­heen­jä­sen­ten tu­li­si tu­kea ja suo­jel­la toisiaan,..
19.00 Lot­to­voit­ta­jan unelmakoti
Da­vid Broms­tad aut­taa lot­to­voit­ta­jia löy­tä­mään unel­mien­sa ko­din. Oli­pa ky­se sa­to­jen­tu­han­sien tai mil­joo­nien voitosta,..
19.00 Bo­toxkuninkaat
Sar­jas­sa seu­ra­taan ki­ven­ko­via kau­neu­sa­lan am­mat­ti­lai­sia, jot­ka aut­ta­vat julk­kik­sia to­teut­ta­maan unelmiaan.
19.30 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
Ame­rik­ka­lai­nen tv-kas­vo, kok­ki ja ruo­ka­toi­mit­ta­ja And­rew Zim­mern mat­kaa sar­jas­sa maail­mal­la mais­te­le­mas­sa mauk­kaim­pia pai­kal­li­sia ruokia.
20.00 Kal­lio­vuor­ten eläinlääkäri
20.00 San Die­gon eläintarha
Kak­si vai­ku­tus­val­tais­ta eläin­tar­haa San Die­gos­ta avaa oven­sa eläinten,..
20.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa. (spe­cial vic­tims unit) , Ri­kosd­raa­ma, Yh­dys­vallat, 2015)
to: (Law & Order SVU
pe:
la:
su:
21
21.00 Kun­nes kuo­le­ma mei­dät erottaa
Rak­kaus­ta­ri­na voi ul­koi­ses­ti vai­kut­taa ihas­tuttavalta,..
21.00 Ka­donneet Suomi
Nuor­ten mies­ten syk­syi­nen mök­ki-il­ta vuon­na 2012 muut­tui dra­maattisesti,..
21.00 Kar­nevaalimurhat
UU­SI SAR­JA Ilon­täy­teis­ten kar­ne­vaa­lien ei us­koi­si toi­mi­van kar­mei­den te­ko­jen näyt­tämönä...
21.00 Ra­kas­tu­nut Shakespeare
Ro­mant­ti­ses­sa elo­ku­vas­sa maail­man­kuu­lu ky­nä­niek­ka saa to­sie­lä­mäs­tä ki­pi­nän kir­joit­taa tun­ne­tuim­man rak­kaus­ta­ri­nan­sa: Wil­liam Sha­kes­pea­ren on luo­ta­va kii­rees­ti näy­tel­mä, mut­ta ru­noi­li­ja on muu­saa vailla...
(Shakespeare in Love, Draama, Iso-Britannia, Yhdysvallat, 1998)
21.00 Pa­hin painajaisesi
Kar­mi­vis­sa ri­kos­ta­pauk­sis­sa ta­val­lis­ten ih­mis­ten pa­him­mat pai­na­jai­set muut­tu­vat todeksi.
21.00 Ta­val­li­nen murhaaja
En­tä jos mu­ka­va naa­pu­ri tai tut­ta­va on­kin sul­jet­tu­jen ovien ta­ka­na kyl­mä­ve­ri­nen murhaaja?..
21.00 Mur­ha suurkaupungissa
Elä­mä suur­kau­pun­gis­sa tar­koit­taa si­tä, et­tä kuo­le­ma vaa­nii jo­ka nur­kal­la. Sar­jas­sa käy­dään lä­pi murhia,..
22.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa. (Law & Or­der SVU (spe­cial vic­tims unit) , Ri­kosd­raa­ma, Yh­dys­vallat, 2015)
Kausi 17. Jaksot 20-21.
22.00 Karhuryhmä
22.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
la: Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa. (Law & Order SVU
su: UU­SI KAU­SI Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa. (Law & Order: SVU,
23.00 Mur­haaja kotonani
Jos lä­hi­pii­rii­si kuu­lu­va ih­mi­nen hau­toi­si kar­mei­ta tekoja,..
23.00 To­tuus pinnan alla
Ri­kos­sar­ja vie to­sie­lä­män mur­haoi­keu­den­käyn­tien yti­meen tal­len­tei­den kautta...
23.00 Sun­ny Hos­tin: To­tuus murhista
23.00 Syn­ty­nyt 4. heinäkuuta
To­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­va, Os­car-pal­kit­tu draa­ma nuo­res­ta isän­maan ys­tä­väs­tä Ron Ko­vi­cis­ta (Tom Cruise) ,..
(Born on the Fourth of July, Draama, Yhdysvallat, 1989)
23.00 Ra­kas­tu­nut Shakespeare
(Shakespeare in Love, Draama, Iso-Britannia, Yhdysvallat, 1998)
23.00 Twisted Sisters
Si­sa­rus­ten vä­li­nen suh­de voi ol­la va­ka­vas­ti kier­tou­tu­nut ja ke­hit­tyä vaa­ralliseksi...
23.25 Yl­lät­tä­vä sarjamurha
Alkaa uusintana.
0
00.00 Ta­val­li­nen murhaaja
00.00 Kiero rakkaus
00.00 Pa­hin painajaisesi
00.00 Kun­nes kuo­le­ma mei­dät erottaa
00.25 Mur­ha suurkaupungissa
01.00 Mur­ha suurkaupungissa
01.00 Twisted Sisters
01.00 To­tuus pinnan alla
01.00 Ta­val­li­nen murhaaja
01.25 Sun­ny Hos­tin: To­tuus murhista
01.30 Pa­hin painajaisesi
02.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
02.00 Uh­kaa­va hiljaisuus
02.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
01.55 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
02.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
02.30 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
02.30 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
03.00 Uh­kaa­va hiljaisuus
03.00 Pai­na­jai­nen naapurissa
02.55 Pa­hin painajaisesi
02.55 Pa­hin painajaisesi
03.00 Pa­hin painajaisesi
3
03.30 Pa­hin painajaisesi
03.25 Pa­hin painajaisesi
04.00 Pai­na­jai­nen naapurissa
04.00 Tap­pavat suhteet
04.00 Pai­na­jai­nen naapurissa
03.55 Pai­na­jai­nen naapurissa
04.00 Pai­na­jai­nen naapurissa
04.30 Pai­na­jai­nen naapurissa
04.30 Pai­na­jai­nen naapurissa
05.00 Ca­ribbean Life
04.55 Ca­ribbean Life
05.00 Ca­ribbean Life
05.25 Ca­ribbean Life
05.30 Ca­ribbean Life