Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 21 22 23 24 25
1.6. 2.6. 3.6. 4.6. 5.6. 6.6. 7.6.
6
06.05 Ih­meel­li­set eläimet
06.24 Ca­ribbean Life
Sar­jas­sa seu­ra­taan per­hei­tä, jot­ka ha­lua­vat jät­tää ame­rik­ka­lai­sen tal­ven taak­seen ja et­si­vät uut­ta ko­tia Ka­ri­bial­ta. (Ca­rib­bean Li­fe, li­fes­ty­le, USA, 2019)
Kausi 16. Jaksot 3-6.
06.29 Asun­non metsästäjät
UUSI KAUSI! Sar­jas­sa sinkut,..
06.15 Ih­meel­li­set eläimet
06.24 Asun­non metsästäjät
Sar­jas­sa sinkut,..
06.05 Ih­meel­li­set eläimet
06.35 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
06.45 Ca­ribbean Life
Sar­jas­sa seu­ra­taan per­hei­tä, jot­ka ha­lua­vat jät­tää ame­rik­ka­lai­sen tal­ven taak­seen ja et­si­vät uut­ta ko­tia Ka­ri­bial­ta. (Ca­rib­bean Li­fe, li­fes­ty­le, USA, 2019)
Kausi 15. Jaksot 13-2.
06.45 Ca­ribbean Life
Sar­jas­sa seu­ra­taan per­hei­tä, jot­ka ha­lua­vat jät­tää ame­rik­ka­lai­sen tal­ven taak­seen ja et­si­vät uut­ta ko­tia Ka­ri­bial­ta. (Ca­rib­bean Li­fe, li­fes­ty­le, USA, 2019)
Kausi 16. Jaksot 11-14.
06.35 Asun­non metsästäjät
06.55 Ca­ribbean Life
Sar­jas­sa seu­ra­taan per­hei­tä, jot­ka ha­lua­vat jät­tää ame­rik­ka­lai­sen tal­ven taak­seen ja et­si­vät uut­ta ko­tia Ka­ri­bial­ta. (Ca­rib­bean Li­fe, li­fes­ty­le, USA, 2019)
06.55 Ca­ribbean Life
07.05 Ca­ribbean Life
Sar­jas­sa seu­ra­taan perheitä,..
07.30 Ca­ribbean Life
Sar­jas­sa seu­ra­taan per­hei­tä, jot­ka ha­lua­vat jät­tää ame­rik­ka­lai­sen tal­ven taak­seen ja et­si­vät uut­ta ko­tia Ka­ri­bial­ta. (Ca­rib­bean Li­fe, li­fes­ty­le, USA, 2019)
Kausi 15. Jaksot 7-12.
07.20 Nuoret äidit
osa 9.
07.35 Nuoret äidit
osa 10.
08.15 Vin­ta­ge-kodit kuntoon
Erin and Ben Na­pier ra­kas­ta­vat pie­nen mis­sis­sip­pi­läi­sen ko­ti­kau­pun­kin­sa van­ho­ja, his­to­rial­li­sia taloja...
08.25 Nuoret äidit
osa 6.
08.30 Kal­lio­vuor­ten eläinlääkäri
Den­ve­rin in­to­hi­moi­sin ja pe­rik­sian­ta­mat­to­min eläin­lää­kä­ri Jeff Young luot­saa Plan­ned Pet­hood Plus -kli­nik­kaan­sa suu­rel­la sy­dä­mellä. Dr...
Kausi 4. Jaksot 17-18.
08.45 Nuoret äidit
osa 5.
08.40 Nuoret äidit
osa 8.
08.55 Nuoret äidit
osa 7.
9
09.15 Lo­ma­ko­ti ilmaiseksi
Sar­jas­sa pa­ris­kun­nat met­säs­tä­vät unel­mien­sa lo­ma­ko­tia, jos­ta ei täl­lä ker­taa tar­vit­se pu­lit­taa sent­tiä­kään. (Va­ca­tion Hou­se for Free, li­fes­ty­le, USA, 2015)
09.10 Kal­lio­vuor­ten eläinlääkäri
09.25 Nuoret äidit
osa 4.
09.35 Mexico Life
Sar­jas­sa pai­kal­li­set asun­non­vä­lit­tä­jät aut­ta­vat uut­ta ko­tia et­si­viä Mek­si­kon au­rin­koi­sel­la ran­ni­kol­la. (Me­xi­co Li­fe, li­fes­ty­le, USA, 2018)
Kausi 3. Jaksot 1-6.
09.35 Ran­ta­ta­loa etsimässä
Sar­jas­sa seu­ra­taan ta­val­li­sia per­hei­tä, jot­ka et­si­vät ko­tia me­ren lä­hei­syy­des­tä mah­dol­li­sim­man kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti. (Beachf­ront Bar­gain Hunt, li­fes­ty­le, USA, 2019)
Kausi 22. Jaksot 6-11.
09.50 Remonttipari
Chip ja Joan­na Gai­nes pyö­rit­tä­vät Wa­cos­sa, Tek­sa­sis­sa ta­lo­jen uu­dis­ta­mi­seen ja si­sus­ta­mi­seen eri­kois­tu­nut­ta Mag­no­lia Ho­mes-yri­tys­tään. Sar­jas­sa seurataan,..
Kausi 1. Jaksot 13-2.
10.05 Bron­xin eläintarha
1. kau­si al­kaa uu­sin­ta­na. Osa 1...
10.20 Re­mont­ti vai myynti
Pi­täi­si­kö myy­dä asun­to ja os­taa uu­si, vai re­mon­toi­da ny­kyi­nen? Tä­tä ky­sy­mys­tä poh­di­taan yh­des­sä asun­non­vä­lit­tä­jä­jien Brad ja Heat­her Fo­xin kanssa.
10.20 Bron­xin eläintarha
New Yor­kin Bron­xis­sa si­jait­se­vas­sa eläin­tar­has­sa asuu yli 6000 eläintä,..
11.05 Jo­tain lai­nat­tua, jotain uutta
Kausi 1. Jaksot 1-2.
11.00 Ir­wi­nin per­heen eläintarha
11.10 Mia­min eläinpoliisit
Elämän jano.
11.55 Vin­ta­ge-kodit kuntoon
Erin and Ben Na­pier ra­kas­ta­vat pie­nen mis­sis­sip­pi­läi­sen ko­ti­kau­pun­kin­sa van­ho­ja, his­to­rial­li­sia taloja...
12
12.10 90 Päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jälkeen
, tosi-tv, USA, 2018)
12.05 Say Yes to the Dress
Mor­sius­pu­ku­lii­ke Klein­fel­din asian­tun­ti­jat opas­ta­vat vaa­ti­via mor­sia­mia täy­del­li­sen hää­pu­vun löy­tä­mi­ses­sä. Kun täy­del­li­nen mor­sius­puku löytyy,
12.05 elokuva: Ai­na eka kerta
Nais­ten­mies Hen­ry ta­paa Lu­cyn ja ra­kas­tuu, mut­ta ei tie­dä, et­tä Lu­cyl­la on ly­hyt­kes­toi­sen muis­tin häiriö...
(50 First Dates, romanttinen komedia, USA, 2004)
12.25 Hawaii Life
Sar­jas­sa et­si­tään asun­non­vä­lit­tä­jien avul­la uut­ta ko­tia Ha­vai­jil­ta. (Ha­waii Li­fe, li­fes­ty­le, USA, 2018)
12.25 Kiin­teis­töhuutokauppa
Ta­rek ja Ch­ris­ti­na El Mous­sa lait­ta­vat pe­liin ko­ko omai­suu­ten­sa ja os­ta­vat kiin­teis­tö­jä huu­to­kau­pas­ta nä­kemättä,..
12.30 Lot­to­voit­ta­jan unelmakoti
Da­vid Broms­tad aut­taa lot­to­voit­ta­jia löy­tä­mään unel­miensa kodin...
13.00 Remonttipari
Chip ja Joan­na Gai­nes pyö­rit­tä­vät Wacossa,..
13.55 TV Shop
13.50 TV Shop
13.55 TV Shop
13.50 TV Shop
14.50 Hawaii Life
14.50 Lot­to­voit­ta­jan unelmakoti
Da­vid Broms­tad aut­taa lot­to­voit­ta­jia löy­tä­mään unel­miensa kodin...
14.45 Apua, mikä tauti!
In­tia­lais­ty­töl­lä on kär­sä­mäi­nen kas­vain, min­kä ta­kia hän­tä pi­de­tään ju­ma­lattarena...
14.50 Vi­haan pihaani
Sar­jas­sa avuk­si saa­puu Sa­ra Bendrick,..
Kausi 1. Jaksot 1-2.
14.55 Ca­ribbean Life
14.55 Ca­ribbean Life
14.55 Kiin­teis­töhuutokauppa
Koh­teet ovat usein huo­nos­sa kun­nos­sa ja vaa­ti­vat suu­ren re­mon­tin. Kun­nos­tus vie oman aikansa,..
15
15.15 Ca­ribbean Life
15.15: UUSI KAUSI!
15.45: Sar­jas­sa seu­ra­taan perheitä,..
15.25 90 päi­vää mor­sia­me­na: Maailmalla
Nel­jä ame­rik­ka­lais­ta on löy­tä­nyt rak­kau­den ul­ko­mail­ta ja ai­koo nyt jät­tää ko­ti­maan­sa lo­pullisesti...
15.25 Say Yes to the Dress Amerikka
15.40 Kal­lio­vuor­ten eläinlääkäri
15.45 Ha­luan olla barbie
Do­ku­men­tis­sa elä­män­ta­vas­taan ker­to­vat ihmiset,..
16.15 Remonttipari
Sar­jas­sa seu­ra­taan, kuin­ka ra­ken­ta­mi­ses­ta vas­taa­va Chip ja si­sus­ta­mi­seen kes­kit­ty­vä Joan­na muok­kaa­vat ra­pis­tu­nei­ta, mut­ta run­saas­ti po­ten­tiaa­lia omaa­via ta­lo­ja edus­tus­kun­toon. Sa­mal­la ko­he­nee ko­ko asui­na­lueen ilme.
Kausi 5. Jaksot 15-3.
16.35 Liian kuu­mat vanhemmat
Sar­jas­sa tu­tus­tu­taan van­hem­piin, jot­ka te­ke­vät kaik­ken­sa näyt­tääk­seen jäl­ki­kas­vuaan kuumemmilta.
16.40 Nätti nakuna
Julk­kiss­ty­lis­ti Gok Wan roh­kai­see ke­hoon­sa tyy­ty­mät­tö­miä mie­hiä ja nai­sia rii­suu­tu­maan ka­me­roi­den edessä...
17.15 Kal­lio­vuor­ten eläinlääkäri
Den­ve­rin in­to­hi­moi­sin ja pe­rik­sian­ta­mat­to­min eläin­lää­kä­ri Jeff Young luot­saa Plan­ned Pet­hood Plus -kli­nik­kaan­sa suu­rel­la sy­dä­mel­lä. Dr. Jeff tii­mei­neen hoi­taa kai­ken­kar­vai­sia eläi­miä se­kä kli­ni­kal­la et­tä siir­ty­mäl­lä tar­peen tul­len pai­kan pääl­le syr­jäi­siin koh­tei­siin. (Dr. Jeff: Roc­ky Moun­tain Vet, to­si-tv, USA, 2017)
Kausi 4. Jaksot 15-18.
17.10 Ir­wi­nin per­heen eläintarha
17.30 elokuva: Saan­ko esi­tel­lä: Joe Black
Kuo­le­ma ot­taa nuo­ren mie­hen hah­mon ja yrit­tää su­lau­tua kuo­le­vais­ten jouk­koon. Teh­tä­väs­sä aut­taa iä­käs me­dia­mo­gu­li, jon­ka kau­nis ty­tär puo­les­taan sot­kee ku­vioi­ta. 167 min. Oh­jaus: Mar­tin Brest. Pääo­sis­sa: Ant­ho­ny Hop­kins, Brad Pitt, Clai­re For­la­ni. Teh­tä­väs­sä aut­taa iä­käs me­dia­mo­gu­li, jon­ka kau­nis ty­tär puo­les­taan sot­kee ku­vioi­ta. 167 min. Oh­jaus: Mar­tin Brest. Pääo­sis­sa: Ant­ho­ny Hop­kins, Brad Pitt, Clai­re For­la­ni. 167 min. Oh­jaus: Mar­tin Brest. Pääo­sis­sa: Ant­hony Hopkins,
(Meet Joe Black, draama, USA, 1998)
17.40 elokuva: Ihan yössä
Ai­ka­kaus­leh­den toi­mit­ta­ja­na työs­ken­te­le­vä Amy elää isän­sä ope­tuk­sen mu­kaan: hän juo pal­jon, polt­taa ruo­hoa ja har­ras­taa ir­to­suh­tei­ta sa­mal­la kun seu­rus­te­lee. Kun Amy huo­maa ihas­tu­neen­sa haas­tat­te­le­maan­sa mie­heen, hän al­kaa kat­soa elä­mään­sä uu­sin sil­min. 115 min. Oh­jaus: Judd Apa­tow. Pääo­sis­sa: Amy Sc­hu­mer, Bill Hader,..
(Trainwreck, komedia, USA, 2015)
18
18.10 Re­mont­ti vai myynti
Pi­täi­si­kö myy­dä asun­to ja os­taa uu­si, vai re­mon­toi­da nykyinen?..
18.05 Ha­luan olla barbie
Do­ku­men­tis­sa elä­män­ta­vas­taan ker­to­vat ihmiset,..
18.10 Unelmahäät
Jen­na ja Jark­ko is­ki­vät sil­män­sä toi­siin­sa jo kou­lus­sa, mut­ta en­sit­ref­fei­hin ku­lui vuosia...
18.05 Su­per­täh­tien yl­lätysremontit
Rebel Wilson.
18.05 Liian kuu­mat vanhemmat
Sar­jas­sa tu­tus­tu­taan vanhempiin,..
19.00 Apua, mikä tauti!
ti: Kolme nuorta sisarusta ei voi lopettaa syömistä. Mie­hen kas­vois­sa on kasvain,..
ke: Apua, mikä tauti! vie mat­kal­le ym­pä­ri maail­maa eri­kois­ten ih­mis­koh­ta­loi­den pariin...
to: 5. kau­si al­kaa uu­sin­ta­na. Osa 1. Apua, mi­kä tauti!..
19.00 Nätti nakuna
20.00 Bron­xin eläintarha
New Yor­kin Bron­xis­sa si­jait­se­vas­sa eläin­tar­has­sa asuu yli 6000 eläin­tä, joi­den hy­vin­voin­nis­ta vas­taa 500 asial­leen omis­tau­tu­nut­ta työn­te­ki­jää. Sar­ja vie eläin­tar­han kieh­to­viin ku­lis­sei­hin, jois­sa jo­kai­nen päi­vä on täyn­nä yl­lä­tyk­siä. (The Zoo, to­si-tv, USA, 2017)
20.00 Mia­min eläinpoliisit
Elämän jano.
20.00 Ha­luan täy­dellisen kehon
Do­ku­men­tis­sa seu­ra­taan ihmisiä,..
21
21.00 Petetty
Ri­kos­sar­jan pää­hen­ki­löt elä­vät hy­väs­sä us­kos­sa mu­ka­vaa elä­mää aa­vistamatta,..
21.00 Vaa­ral­li­nen läheinen
Sar­jas­sa käy­dään lä­pi to­si­tapahtumia,..
21.00 Aa­ron Her­nan­dez: Su­per­täh­des­tä murhaajaksi
Kak­sio­sai­nen do­ku­ment­ti pu­reu­tuu edes­men­neen yh­dys­val­ta­lai­sen ame­rik­ka­lai­sen jal­ka­pal­lon täh­den Aa­ron Her­nan­de­zin ko­hut­tuun ta­pauk­seen. Aa­ron tuo­mit­tiin huh­ti­kuus­sa 2015 elin­kau­ti­seen van­keus­ran­gais­tuk­seen en­sim­mäi­sen as­teen mur­has­ta. Kak­si vuot­ta myö­hem­min hä­net löy­det­tiin hirt­täy­ty­nee­nä omas­ta sellistään.
21.00 elokuva: Saan­ko esi­tel­lä: Joe Black
Kuo­le­ma ot­taa nuo­ren mie­hen hah­mon ja yrit­tää su­lau­tua kuo­le­vais­ten jouk­koon. Teh­tä­väs­sä aut­taa iä­käs me­dia­mo­gu­li, jon­ka kau­nis ty­tär puo­les­taan sot­kee ku­vioi­ta. 167 min. Oh­jaus: Mar­tin Brest. Pääo­sis­sa: Ant­ho­ny Hop­kins, Brad Pitt, Clai­re For­la­ni. Teh­tä­väs­sä aut­taa iä­käs me­dia­mo­gu­li, jon­ka kau­nis ty­tär puo­les­taan sot­kee ku­vioi­ta. 167 min. Oh­jaus: Martin Brest.
(Meet Joe Black, draama, USA, 1998)
21.00 Kiero rakkaus
Sar­jas­sa ker­ro­taan ja kä­si­tel­lään us­ko­mat­to­mim­pia ja jär­kyt­tä­vim­piä rikoksia,
21.00 FBI
Draa­ma­sar­jas­sa seu­ra­taan FBI:n New Yor­kin -toi­mis­ton si­säis­tä toimintaa...
21.00 Murhanauhat
Uu­des­sa sar­jas­sa pääs­tään en­nen­nä­ke­mät­tö­mäl­lä ta­val­la suo­raan ri­kos­pai­kal­le ja kes­kel­le ta­paus­ten tutkintaa...
22.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa. (Law & Or­der: Spe­cial Vic­tims Unit, ri­kosd­raa­ma, USA, 2008)
Kausi 10. Jaksot 21-22.
22.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
pe: UUSI KAUSI!
la: Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yorkissa.
su:
22.55 Kiero rakkaus
22.55 Mur­haa­ja lähipiirissä
UUSI SARJA!
22.55 Mur­ha­mys­tee­ri: West Memp­hi­sin kolmikko
West Memp­his Th­ree -ni­mi­tyk­sel­lä tun­net­tu nuor­ten mies­ten kol­mik­ko sai tuo­mion murhista...
22.50 elokuva: Fif­ty Shades Of Grey
Nuo­ri opis­ke­li­ja­nai­nen Anas­ta­sia Stee­le ta­paa rik­kaan lii­ke­mie­hen Ch­ris­tian Greyn ja heil­le ke­hit­tyy sa­dis­ti­sia­kin piir­tei­tä saa­va sek­si­suh­de. 125 min. Oh­jaus: Sam Tay­lor-John­son. Pääo­sis­sa: Da­ko­ta John­son, Ja­mie Dor­nan, Eloi­se Mumford,..
(Fifty Shades of Grey, eroottinen draama, USA, 2015)
22.55 Maail­man jul­mim­mat sarjamurhaajat
23.50 Murhanauhat
23.50 Rak­kaa­ni murhattiin
23.50 Mur­haa­ja lähipiirissä
23.50 Petetty
0
00.25 Vaa­ral­li­nen läheinen
00.45 24 tun­tia putkassa
Kausi 3. Jaksot 6-8.
00.45 Vaa­ral­li­nen läheinen
Sar­jas­sa käy­dään lä­pi to­si­tapahtumia,..
01.05 Maail­man jul­mim­mat sarjamurhaajat
01.20 24 tun­tia putkassa
01.45 Petetty
Kausi 3. Jaksot 5-7.
01.40 Petetty
01.40 Ta­val­li­nen murhaaja
1. kau­si al­kaa uu­sin­ta­na. Osa 1...
02.05 Petetty
02.20 Petetty
02.40 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
02.40 Hyy­tä­vät tunnustukset
02.40 Täy­dellinen murha
02.35 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
02.35 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
3
03.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
03.20 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
03.35 Ve­risukulaisia
Ei näi­den per­hei­den koh­dal­la. Ri­kos­sar­ja tut­kii murhia,..
03.30 Ve­risukulaisia
03.30 Ve­risukulaisia
Veri on vettä sakeampaa?
03.50 Ve­risukulaisia
Veri on vettä sakeampaa?
04.10 Ve­risukulaisia
04.30 Asun­non metsästäjät
Sar­jas­sa sinkut,..
Kausi 141. Jaksot 3-12.
04.25 To­sie­lä­män mafiavaimot
04.25 To­sie­lä­män mafiavaimot
04.55 Asun­non metsästäjät
04.45 To­sie­lä­män mafiavaimot
04.55 Asun­non metsästäjät
05.05 Asun­non metsästäjät