Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 1 2 3 4 5
18.1. 19.1. 20.1. 21.1. 22.1. 23.1. 24.1.
6
05.55 Kiin­teis­töhuutokauppa
Ta­rek ja Ch­ris­ti­na El Mous­sa lait­ta­vat pe­liin ko­ko omai­suu­ten­sa ja os­ta­vat kiin­teis­tö­jä huu­to­kau­pas­ta nä­ke­mät­tä, mi­hin ra­han­sa lait­ta­vat. Koh­teet ovat usein huo­nos­sa kun­nos­sa ja vaa­ti­vat suu­ren re­mon­tin. Kun­nos­tus vie oman aikansa,
05.35 Kiin­teis­töhuutokauppa
Kausi 4. Jaksot 12-15.
06.40 Far­mi­keit­tiön makupalat
Keit­to­kir­jai­li­ja ja kok­ki Mol­ly Yeh val­mis­taa ko­toi­saa far­mi­ruo­kaa ti­lal­laan Kes­ki­län­nes­sä. Toi­si­naan far­mi­keit­tiön her­kut saa­vat vai­kut­tei­ta hä­nen juu­ta­lai­ses­ta ja kii­na­lai­ses­ta su­ku­pe­rin­nös­tään. (Girl Meets Farm,
06.35 Re­mont­ti vai myynti
Pi­täi­si­kö myy­dä asun­to ja os­taa uu­si, vai re­mon­toi­da ny­kyi­nen? Tä­tä ky­sy­mys­tä poh­di­taan yh­des­sä asun­non­vä­lit­tä­jä­jien Brad ja Heat­her Fo­xin kans­sa. (Stay or Sell, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2018)
06.55 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
Sar­jas­sa seu­ra­taan asun­non­vä­lit­tä­jien ja asiak­kai­den kin­te­reil­lä ym­pä­ri maail­maa. (Hou­se Hun­ters In­ter­na­tio­nal, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2019)
Kausi 146. Jaksot 12-8.
08.00 Asun­non metsästäjät
Sar­jas­sa sin­kut, pa­ris­kun­nat ja per­heet et­si­vät uut­ta ko­tia asun­non­vä­lit­tä­jän avus­tuk­sel­la Yh­dys­val­lois­sa. (Hou­se Hun­ters, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2020)
Kausi 187. Jaksot 2-11.
08.30 Unel­ma­re­mon­tit Kaliforniassa
08.40 Re­monttiterapia
Si­sus­tus­suun­nit­te­li­ja Or­lan­do So­ria kun­nos­taa suur­ten elä­män­muu­tos­ten koh­tee­na ole­vien asiak­kai­den ko­te­ja. (Build Me Up, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2020)
09.05 Bahama Life
Sar­jas­sa seu­ra­taan py­sy­vän asun­non et­sin­tää Ka­ri­bian ku­van­kau­niin saa­ri­ryh­män loisteessa.
Kausi 1. Jaksot 10-5.
9
09.30 Ko­tie­läin­ten pelastaja
Dan Mc­Ker­nan jät­ti kau­pun­kie­lä­män taakseen,..
10.05 Ran­ta­ta­lon metsästäjät
10.00 Ran­ta­ta­lon metsästäjät
Kausi 6. Jaksot 6-7.
09.55 Ran­ta­ta­lon metsästäjät
Kausi 6. Jaksot 8-9.
10.00 Ran­ta­ta­lon metsästäjät
10.00 Ran­ta­ta­lon metsästäjät
10.15 Eh­do­na­lais­van­git koi­ran­kouluttajina
Tia Tor­res kun­tout­taa kal­toin­koh­del­tu­ja ame­ri­kan­pit­bull­ter­rie­rei­tä eh­do­na­lais­van­kien avul­la Vil­la­lo­bo­sin pe­las­tus­kes­kuk­ses­sa. Te­ke­mis­tä riit­tää, kun työn­te­ki­jöi­den pyr­ki­myk­se­nä on myös muut­taa ih­mis­ten asen­tei­ta kiis­tel­tyä ja pe­lät­tyä koi­ra­ro­tua koh­taan. (Pit Bulls & Pa­ro­lees, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2020)
10.30 Re­mont­ti vai myynti
Pi­täi­si­kö myy­dä asun­to ja os­taa uu­si, vai re­mon­toi­da ny­kyi­nen? Tä­tä ky­sy­mys­tä poh­di­taan yh­des­sä asun­non­vä­lit­tä­jä­jien Brad ja Heat­her Fo­xin kans­sa. (Stay or Sell,
10.40 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­sitapaaminen
Sar­jas­sa seu­ra­taan ame­rikkalaisia,..
(90 Day Fiance: Before the 90 Days, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2020)
10.35 Unel­ma­re­mon­tit Kaliforniassa
10.55 Re­monttiterapia
Si­sus­tus­suun­nit­te­li­ja Or­lan­do So­ria kun­nos­taa suur­ten elä­män­muu­tos­ten koh­tee­na ole­vien asiak­kai­den koteja.
11.05 Far­mi­keit­tiön makupalat
Keit­to­kir­jai­li­ja ja kok­ki Mol­ly Yeh val­mis­taa ko­toi­saa far­mi­ruo­kaa ti­lal­laan Kes­ki­lännessä...
12
12.30 TV Shop
(, )
12.30 TV Shop
ke: (, )
12.15 TV Shop
(, )
12.25 TV Shop
(, )
12.35 TV Shop
(, )
13.15 Mia­min eläinpoliisit
Sar­ja seu­raa eläin­suo­je­lu­vi­ra­no­mais­ten työ­tä Mia­mis­sa Flo­ri­dan osa­valtiossa,..
13.30 Ran­ta­ta­lon metsästäjät
13.30 Ca­ribbean Life
13.30 Ran­ta­ta­lon metsästäjät
Kausi 6. Jaksot 11-13.
13.25 The Dressmaker
Voi­ma­kas­tah­toi­nen Til­ly pa­laa hoi­ta­maan sai­ras­ta äi­tiään pie­neen, ta­ka­pa­jui­seen ko­ti­ky­lään­sä. Seu­dul­le en­sim­mäis­tä ker­taa sit­ten lap­suu­ten­sa pa­laa­va nai­nen on nyt maail­man­luo­kan muo­din am­mat­ti­lai­nen. Ko­ti­ky­läs­sään Til­ly saa luo­muk­sil­laan asu­jen­sa kan­ta­jat kukoistamaan,
(Dressmaker, The, Draama, Australia, 2015)
13.35 Far­mi­keit­tiön makupalat
14.00 Vin­ta­ge-kodit kuntoon
Mo­der­ni­soi­des­saan nii­tä jär­ki­bud­je­til­la he käyt­tä­vät kier­rä­tys­ma­te­riaa­le­ja ja van­ho­ja teks­tii­le­jä säi­lyt­tääk­seen klas­si­sen ylei­sil­meen. (Ho­me Town, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2018)
ma: Alkaa uusintana.
14.20 Unel­ma­re­mon­tit Kaliforniassa
15
15.00 Lo­ma­ko­ti ilmaiseksi
Sar­jas­sa pa­ris­kun­nat met­säs­tä­vät unel­mien­sa lo­ma­ko­tia, jos­ta ei täl­lä ker­taa tar­vit­se pu­lit­taa sent­tiä­kään. (Va­ca­tion Hou­se for Free, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2015)
15.20 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
15.50 Amy Sc­hu­mer: Koo­mik­ko kokkikoulussa
15.50 Bo­toxkuninkaat
UU­SI SAR­JA Sar­jas­sa seu­ra­taan ki­ven­ko­via kau­neu­sa­lan am­mattilaisia,..
16.00 SOS Ruotsi
Ruot­sin hä­tä­kes­kus ot­taa pu­he­lui­ta vas­taan vuo­ro­kau­den ym­pä­ri. Seu­raam­me, kun työn­te­ki­jät kä­sit­te­le­vät niin ta­pa­tur­mia kuin rikoksia.
ti: (SOS Sve­ri­ge, To­si-tv, Ruotsi, 2018)
ke: (SOS Sve­ri­ge, , Ruotsi, 2019)
to:
16.00 Ko­tie­läin­ten pelastaja
Dan Mc­Ker­nan jät­ti kau­pun­kie­lä­män taakseen,..
16.50 I Do... Until I Don't
SUO­MEN TV-EN­SI-IL­TA Elo­ku­van­te­ki­jä Vi­via­nin mu­kaan avio­lii­ton tu­li­si ol­la seit­se­män vuo­den mit­tai­nen so­pi­mus, jo­ka voi­daan ha­lu­tes­saan uu­sia tä­män jäl­keen. To­dis­taak­seen point­tin­sa hän do­ku­men­toi kol­mea avio­pa­ria ja hei­dän suh­tei­den­sa eri vai­hei­ta. 103 min. Oh­jaus: La­ke Bell. Pääo­sis­sa: La­ke Bell, Ed Helms, Ma­ry Steenburgen,
Until I Don't, Komedia, Yhdysvallat, 2017)
16.50 Lo­kakuun taivas
To­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­vas­sa elo­ku­vas­sa Neu­vos­to­lii­ton Sput­kik-ava­ruus­ra­ke­tis­ta ins­pi­roi­tu­nut Ho­mer Hic­kam ryh­tyy ra­ken­ta­maan omaa ra­ket­tia ys­tä­vien­sä kans­sa isän­sä toi­vei­den vas­tai­ses­ti. 108 min. Oh­jaus: Joe Johns­ton. Pääo­sis­sa: Jack Gyl­len­haal, Ch­ris Coo­per, Lau­ra Dern, Ch­ris Owen, Wil­liam Lee Scott.
(October Sky, Draama, Yhdysvallat, 1999)
17.00 Eh­do­na­lais­van­git koi­ran­kouluttajina
Tia Tor­res kun­tout­taa kal­toin­koh­del­tu­ja ame­ri­kan­pit­bull­ter­rie­rei­tä eh­do­na­lais­van­kien avul­la Vil­la­lo­bo­sin pe­las­tus­kes­kuk­ses­sa. Te­ke­mis­tä riit­tää, kun työn­te­ki­jöi­den pyr­ki­myk­se­nä on myös muut­taa ih­mis­ten asen­tei­ta kiis­tel­tyä ja pe­lät­tyä koi­ra­ro­tua koh­taan. (Pit Bulls & Pa­ro­lees, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2020)
Kausi 11. Jaksot 5-8.
17.00 Amy Sc­hu­mer: Koo­mik­ko kokkikoulussa
18
18.00 Lot­to­voit­ta­jan unelmakoti
Oli­pa ky­se sa­to­jen­tu­han­sien tai mil­joo­nien voi­tos­ta, on­nek­kaat äk­ki­ri­kas­tu­neet ha­lua­vat hy­pä­tä asun­to­mark­ki­noil­le he­ti. (My Lot­te­ry Dream Ho­me, Lifestyle,
18.00 Bo­toxkuninkaat
UU­SI SAR­JA Sar­jas­sa seu­ra­taan ki­ven­ko­via kau­neu­sa­lan am­mattilaisia,..
18.30 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
Ame­rik­ka­lai­nen tv-kas­vo, kok­ki ja ruo­ka­toi­mit­ta­ja And­rew Zim­mern mat­kaa sar­jas­sa maail­mal­la mais­te­le­mas­sa mauk­kaim­pia pai­kal­li­sia ruokia.
19.00 Ko­tie­läin­ten pelastaja
Dan Mc­Ker­nan jät­ti kau­pun­kie­lä­män taakseen,..
19.00 Mia­min eläinpoliisit
Sar­ja seu­raa eläin­suo­je­lu­vi­ra­no­mais­ten työ­tä Mia­mis­sa Flo­ri­dan osa­valtiossa,..
19.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa. (spe­cial vic­tims unit) , Draa­ma, Yh­dys­vallat, 2014)
to: (Law & Order SVU
pe:
la:
su:
20.00 Kun­nes kuo­le­ma mei­dät erottaa
Rak­kaus­ta­ri­na voi ul­koi­ses­ti vai­kut­taa ihas­tuttavalta,..
20.00 Pa­huuden ääni
True Cri­me -sar­jas­sa ilois­ten ja läm­min­sy­dä­mis­ten ih­mis­ten elä­mä me­nee sekaisin,..
20.00 Mur­haaja kotonani
Huo­mai­sit­ko merk­ke­jä etu­kä­teen, jos lä­hi­pii­ris­sä­si ole­va ih­mi­nen hau­toi­si kar­mei­ta te­ko­ja? Ri­kos­sar­jas­sa ker­ro­taan ihmisistä,
20.00 Mr. Right
Mart­ha et­sii jän­ni­tys­tä ka­riu­tu­neen suh­teen jäl­keen ja aloit­taa vaa­ral­li­sen ro­mans­sin Fran­ci­sin kans­sa, jo­ka on vää­räl­le puo­lel­le täh­täin­tä pää­ty­nyt palk­ka­mur­haa­ja. 125 min. Oh­jaus: Pa­co Ca­be­zas. Pääo­sis­sa: Sam Rockwell,
Right, Komedia, Yhdysvallat, 2015)
20.00 Pa­hin painajaisesi
Kar­mi­vis­sa ri­kos­ta­pauk­sis­sa ta­val­lis­ten ih­mis­ten pa­him­mat pai­na­jai­set muut­tu­vat todeksi.
20.00 Su­kel­lus­ve­ne­mur­haa­ja: Sa­la­tut pu­he­linkeskustelut
20.00 Mur­ha suurkaupungissa
Elä­mä suur­kau­pun­gis­sa tar­koit­taa si­tä, et­tä kuo­le­ma vaa­nii jo­ka nur­kal­la. Sar­jas­sa käy­dään lä­pi murhia,..
21
21.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa. (Law & Or­der SVU (spe­cial vic­tims unit) , Draa­ma, Yh­dys­vallat, 2014)
Kausi 16. Jaksot 18-19.
21.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa. (spe­cial vic­tims unit) , Draa­ma, Yh­dys­vallat, 2014)
la: (Law & Order SVU
su:
21.30 Pahaa verta
22.00 Mur­haaja kotonani
Huo­mai­sit­ko merk­ke­jä etu­kä­teen, jos lä­hi­pii­ris­sä­si ole­va ih­mi­nen hau­toi­si kar­mei­ta te­ko­ja? Ri­kos­sar­jas­sa ker­ro­taan ihmisistä,
22.00 Kuulustelija
Hen­ki­ri­kos­tut­ki­ja Fii Wa­ters on yk­si Hous­to­nin me­nes­ty­neim­mis­tä kuu­lus­telijoita...
22.00 Ri­kos­pai­kal­la Tony Harris
Rikokset eivät tapahdu tyhjiössä.
22.00 Yl­lät­tä­vä sarjamurha
Ri­kos­vyyh­ti käyn­nis­tyy murhalla,..
22.00 Room
Os­car-pal­kit­tu Room on jän­nit­tä­vä ja epä­ta­val­li­nen ta­ri­na äi­din ja lap­sen ra­jat­to­mas­ta rak­kau­des­ta rii­pai­se­vis­sa olo­suh­teis­sa. Joy elää 5-vuo­tiaan poi­kan­sa kans­sa van­ki­na ik­ku­nat­to­mas­sa yh­dek­sän ne­liö­met­rin huoneessa...
(Room, Draama, Iso-Britannia, Kanada, Irlanti, Yhdysvallat, 2015)
22.00 Mr. Right
Mart­ha et­sii jän­ni­tys­tä ka­riu­tu­neen suh­teen jäl­keen ja aloit­taa vaa­ral­li­sen ro­mans­sin Fran­ci­sin kans­sa, jo­ka on vää­räl­le puo­lel­le täh­täin­tä pää­ty­nyt palk­ka­mur­haa­ja. 125 min. Oh­jaus: Pa­co Ca­be­zas. Pääo­sis­sa: Sam Rock­well, An­na Kend­rick, Tim Roth, RZA, An­son Mount, Ja­mes Ransone,
Right, Komedia, Yhdysvallat, 2015)
22.00 Twisted Sisters
Si­sa­rus­ten vä­li­nen suh­de voi ol­la va­ka­vas­ti kier­tou­tu­nut ja ke­hit­tyä vaa­ral­li­sek­si. Sar­jas­sa tu­tus­tu­taan siskopareihin,
23.00 Mur­ha suurkaupungissa
UU­SI KAU­SI Elä­mä suur­kau­pun­gis­sa tar­koit­taa sitä,..
23.00 Pa­hin painajaisesi
23.00 Pa­huuden ääni
23.00 Kun­nes kuo­le­ma mei­dät erottaa
Rak­kaus­ta­ri­na voi ul­koi­ses­ti vai­kut­taa ihas­tuttavalta,..
23.30 Pahaa verta
00.00 Twisted Sisters
00.00 Kuulustelija
00.00 Ri­kos­pai­kal­la Tony Harris
23.55 Pa­hin painajaisesi
00.00 Pa­huuden ääni
0
00.05 Mur­haaja kotonani
00.20 Yl­lät­tä­vä sarjamurha
01.05 Ta­val­li­nen murhaaja
01.00 Mur­haaja kotonani
Jos lä­hi­pii­rii­si kuu­lu­va ih­mi­nen hau­toi­si kar­mei­ta te­ko­ja, niin huo­mai­sit­ko mer­kit etukäteen?..
01.00 Mur­haaja kotonani
Jos lä­hi­pii­rii­si kuu­lu­va ih­mi­nen hau­toi­si kar­mei­ta te­ko­ja, huo­mai­sit­ko mer­kit etukäteen?..
01.25 Mur­haaja kotonani
02.05 Pai­na­jai­nen naapurissa
02.00 Ta­val­li­nen murhaaja
En­tä jos mu­ka­va naa­pu­ri tai tut­ta­va on­kin sul­jet­tu­jen ovien ta­ka­na kyl­mä­ve­ri­nen murhaaja?..
02.00 Ta­val­li­nen murhaaja
En­tä jos mu­ka­va naa­pu­ri tai tut­ta­va on­kin sul­jet­tu­jen ovien ta­ka­na kyl­mä­ve­ri­nen murhaaja?..
02.25 Ta­val­li­nen murhaaja
3
03.05 Eläintodistaja
03.00 Pai­na­jai­nen naapurissa
Pai­na­jai­nen naa­pu­ris­sa esit­te­lee to­sie­lä­män ri­kos­tapauksia,..
03.00 Pai­na­jai­nen naapurissa
Pai­na­jai­nen naa­pu­ris­sa esit­te­lee to­sie­lä­män ri­kos­tapauksia,..
03.25 Pai­na­jai­nen naapurissa
03.35 Ran­ta­ta­lon metsästäjät
Kausi 7. Jaksot 11-12.
04.00 Ran­ta­ta­lon metsästäjät
04.00 Ran­ta­ta­lon metsästäjät
04.05 Ran­ta­ta­lon metsästäjät
04.00 Ran­ta­ta­lon metsästäjät
Kausi 4. Jaksot 5-10.
04.25 Ran­ta­ta­lon metsästäjät
05.10 Ca­ribbean Life
05.15 Ca­ribbean Life
05.05 Ca­ribbean Life
05.00 Ca­ribbean Life
05.20 Ca­ribbean Life
05.20 Ca­ribbean Life
05.35 Kiin­teis­töhuutokauppa
05.50 Kiin­teis­töhuutokauppa
05.55 Kiin­teis­töhuutokauppa