Ohjelmakartta.fi
ma 30.3. ti 31.3. ke 1.4. to 2.4. pe 3.4. la 4.4. su 5.4.
6
06.35 Lot­to­voit­ta­jan unelmakoti
Da­vid Broms­tad aut­taa lot­to­voit­ta­jia löy­tä­mään unel­miensa kodin...
06.30 Lot­to­voit­ta­jan unelmakoti
Da­vid Broms­tad aut­taa lot­to­voit­ta­jia löy­tä­mään unel­mien­sa ko­din. Oli­pa ky­se sa­to­jen­tu­han­sien tai mil­joo­nien voi­tos­ta, on­nek­kaat äk­ki­ri­kas­tu­neet ha­lua­vat hy­pä­tä asun­to­mark­ki­noille heti.
06.35 Lot­to­voit­ta­jan unelmakoti
Da­vid Broms­tad aut­taa lot­to­voit­ta­jia löy­tä­mään unel­mien­sa ko­din. Oli­pa ky­se sa­to­jen­tu­han­sien tai mil­joo­nien voi­tos­ta, on­nek­kaat äk­ki­ri­kas­tu­neet ha­lua­vat hy­pä­tä asun­to­mark­ki­noil­le he­ti. (My Lot­te­ry Dream Ho­me, li­fes­ty­le, USA, 2018)
06.20 Lot­to­voit­ta­jan unelmakoti
Da­vid Broms­tad aut­taa lot­to­voit­ta­jia löy­tä­mään unel­mien­sa ko­din. Oli­pa ky­se sa­to­jen­tu­han­sien tai mil­joo­nien voi­tos­ta, on­nek­kaat äk­ki­ri­kas­tu­neet ha­lua­vat hy­pä­tä asun­to­mark­ki­noille heti.
06.20 Lot­to­voit­ta­jan unelmakoti
Da­vid Broms­tad aut­taa lot­to­voit­ta­jia löy­tä­mään unel­miensa kodin...
07.15 Nuoret äidit
Sar­ja seu­raa tans­ka­lais­ten tei­ni-ikäis­ten äi­tien elä­mää ja ar­jen haasteita.
07.30 Nuoret äidit
Sar­ja seu­raa tans­ka­lais­ten tei­ni-ikäis­ten äi­tien elä­mää ja ar­jen haas­tei­ta. (De un­ge mødre, to­si-tv, Tanska, 2011)
08.00 Nuoret äidit
07.55 Nuoret äidit
08.05 Nuoret äidit
Sar­ja seu­raa tans­ka­lais­ten tei­ni-ikäis­ten äi­tien elä­mää ja ar­jen haasteita.
08.15 Ir­wi­nin per­heen eläintarha
08.25 Kal­lio­vuor­ten eläinlääkäri
Den­ve­rin in­to­hi­moi­sin ja pe­rik­sian­ta­mat­to­min eläin­lää­kä­ri Jeff Young luot­saa Plan­ned Pet­hood Plus -kli­nik­kaan­sa suu­rel­la sy­dä­mellä. Dr...
08.50 Nuoret äidit
08.45 Nuoret äidit
09.00 Upeat minikodit
Sar­jas­sa seu­ra­taan ylel­li­siä mi­ni­ko­te­ja ra­ken­ta­van avio­pa­rin, Mic­hel­le ja Ty­son Spies­sin, työtä...
08.55 Ran­ta­ta­loa etsimässä
Sar­jas­sa seu­ra­taan ta­val­li­sia per­hei­tä, jot­ka et­si­vät ko­tia me­ren lä­hei­syy­des­tä mah­dol­li­sim­man kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti. (Beachf­ront Bar­gain Hunt, li­fes­ty­le, USA, 2018)
09.10 Kal­lio­vuor­ten eläinlääkäri
9
09.05 For­din si­sa­rus­ten remppatiimi
Si­sa­ruk­set Lean­ne ja Ste­ve Ford kun­nos­ta­vat van­ho­ja asun­to­ja Pitts­burg­hin alueel­la Penn­syl­va­nias­sa. (Res­to­red by the Fords, li­fes­ty­le, USA, 2016)
09.50 Remonttipari
Chip ja Joan­na Gai­nes pyö­rit­tä­vät Wa­cos­sa, Tek­sa­sis­sa ta­lo­jen uu­dis­ta­mi­seen ja si­sus­ta­mi­seen eri­kois­tu­nut­ta Mag­no­lia Ho­mes-yri­tystään...
09.45 Boi­sen remppamiehet
Ura­koit­si­ja Clint Ro­bert­son ja si­sus­tus­suun­nit­te­li­ja Lu­ke Cald­well ovat hy­viä ys­tä­viä, mut­ta ta­lo­jen suh­teen heil­lä on tyys­tin eri­lainen maku...
10.10 Hous­to­nin eläinpoliisit
10.20 Hous­to­nin eläinpoliisit
11.05 Vin­ta­ge-kodit kuntoon
Erin and Ben Na­pier ra­kas­ta­vat pie­nen mis­sis­sip­pi­läi­sen ko­ti­kau­pun­kin­sa van­ho­ja, his­to­rial­li­sia ta­lo­ja. Mo­der­ni­soi­des­saan nii­tä jär­ki­bud­je­til­la he käyt­tä­vät kier­rä­tys­ma­te­riaa­le­ja ja van­ho­ja teks­tii­le­jä säi­lyt­tääk­seen klas­si­sen ylei­sil­meen. (Ho­me Town, li­fes­ty­le, USA, 2016)
11.15 Hen­der­so­nien eläinsairaala
11.50 90 päi­vää morsiamena
Sar­jas­sa seu­ra­taan kan­sain­vä­lis­ten pa­rien eri­kois­ta deittailua...
11.50 Say Yes To The Dress
Mor­sius­pu­ku­lii­ke Klein­fel­din asian­tun­ti­jat opas­ta­vat vaa­ti­via mor­sia­mia täy­del­li­sen hää­pu­vun löy­tämisessä...
11.55 Ko­ti­kulmat kuntoon
11.55: Karen E.
12
12.10 Accepted
Bart­le­by "B" Gai­nes ha­kee kah­dek­saan col­le­geen pää­se­mät­tä yh­teenkään...
(Accepted, komedia, USA, 2006)
12.30 Me­di­terranean Life
12.25 Lot­to­voit­ta­jan unelmakoti
Da­vid Broms­tad aut­taa lot­to­voit­ta­jia löy­tä­mään unel­miensa kodin...
13.45 TV Shop
13.55 TV Shop
13.40 TV Shop
14.45 Lot­to­voit­ta­jan unelmakoti
14.40 Lot­to­voit­ta­jan unelmakoti
14.50 Lot­to­voit­ta­jan unelmakoti
Da­vid Broms­tad aut­taa lot­to­voit­ta­jia löy­tä­mään unel­miensa kodin...
14.45 Hä­tä­pu­he­lut hölmölästä
Osa 1...
14.55 Lot­to­voit­ta­jan unelmakoti
14.55 Me­di­terranean Life
15
15.15 90 päi­vää morsiamena
15.10 Say Yes To The Dress
15.10 Ko­ti­kulmat kuntoon
Karen E.
15.25 Hä­tä­pu­he­lut hölmölästä
15.40 Kal­lio­vuor­ten eläinlääkäri
16.10 Remonttipari
Chip ja Joan­na Gai­nes pyö­rit­tä­vät Wa­cos­sa, Tek­sa­sis­sa ta­lo­jen uu­dis­ta­mi­seen ja si­sus­ta­mi­seen eri­kois­tu­nut­ta Mag­no­lia Ho­mes-yri­tys­tään. Sar­jas­sa seu­ra­taan, kuin­ka ra­ken­ta­mi­ses­ta vas­taa­va Chip ja si­sus­ta­mi­seen kes­kit­ty­vä Joan­na muok­kaa­vat ra­pis­tu­nei­ta, mut­ta run­saas­ti po­ten­tiaa­lia omaa­via ta­lo­ja edus­tus­kun­toon. Sa­mal­la ko­he­nee ko­ko asui­na­lueen il­me. (Fi­xer Up­per, li­fes­ty­le, USA, 2016)
16.15 Vau­voi­na varastetut
1950- ja 1960-lu­vul­la ame­rik­ka­lai­nen toh­to­ri Tho­mas Hicks myi lait­to­mas­ti yli 200 vau­vaa mus­tas­sa pörssissä...
16.40 Kou­kus­sa ke­hon­muokkaukseen
Toi­set ih­mi­set ovat val­mii­ta käy­mään lä­pi hy­vin­kin ra­di­kaa­le­ja muu­tok­sia muo­ka­tak­seen kehoaan...
17.05 Kal­lio­vuor­ten eläinlääkäri
17.10 Kal­lio­vuor­ten eläinlääkäri
17.00 Kal­lio­vuor­ten eläinlääkäri
Den­ve­rin in­to­hi­moi­sin ja pe­rik­sian­ta­mat­to­min eläin­lää­kä­ri Jeff Young luot­saa Plan­ned Pet­hood Plus -kli­nik­kaan­sa suu­rel­la sy­dä­mellä. Dr...
17.05 Ir­wi­nin per­heen eläintarha
17.10 Kreik­ka­lai­nen naimakauppa 2
Me­nes­ty­se­lo­ku­van jat­ko-osa mars­sit­taa val­ko­kan­kaal­le ison jou­kon en­sim­mäi­ses­tä osas­ta tut­tu­ja täh­tiä. Por­to­ka­lo­sin per­hees­tä pal­jas­tuu sa­lai­suus, jo­ka ke­rää su­vun jäl­leen yh­teen ? ja lu­vas­sa on taas en­tis­tä­kin suu­rem­mat ja kreik­ka­lai­sem­mat nai­ma­kau­pat! 86 min...
(My Big Fat Greek Wedding 2, romanttinen komedia, USA, 2016)
17.40 s Wife
SUOMEN TV-ENSI-ILTA! To­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­vas­sa draa­mas­sa Jan ja An­to­ni­na Za­bins­ki pyö­rit­tä­vät eläin­tar­haa toi­sen maail­man­so­dan ai­ka­na Puo­lan Var­so­vas­sa. Nat­si­sak­sa­lai­nen eläin­tie­tei­li­jä ra­kas­tuu An­to­ni­naan. Pa­ris­kun­ta käyt­tää eläin­tie­tei­li­jän tun­tei­ta hy­väk­seen, jot­ta saa­vat pe­las­tet­tua mah­dol­li­sim­man usei­ta juu­ta­lai­sia Var­so­van lai­dal­la si­jait­se­vis­ta ghe­tois­ta. 127 min...
(The Zookeeper's Wife, draama, Yhdysvallat/Tsekki, 2017)
18.00 Nai­nen jo­ka söi talonsa
17.55 Pa­luu pa­rikymppiseksi
Sar­jas­sa äi­dit mas­kee­ra­taan ja pue­taan tyt­tä­rien avul­la ta­kai­sin 21-vuo­tiaik­si se­kä ope­te­taan nuor­ten ai­kuis­ten tavoille.
17.55 Fit­ness­päi­väkirja 2020
(Ko­ti­mai­nen li­fes­tyle, 2019)
18.25: Eevi ja Teemu lähtevät pyöräretkelle.
18
18.05 Mestaritekijä
18.05 Kou­kus­sa ke­hon­muokkaukseen
19.00 Hä­tä­pu­he­lut hölmölästä
(Out­ra­geous 911, to­si-tv, USA, 2014)
ti: Kun pi­ka­ruo­ka­ti­laus me­nee pie­leen, per­hee­näi­ti soit­taa rai­vois­saan hä­tänumeroon.
19.00 Apua, mikä tauti!
Sar­ja pu­reu­tuu ver­ta it­ke­vän nai­sen, jät­ti­mäi­ses­tä kas­vo­jen kas­vai­mes­ta kär­si­vän mie­hen ja mui­den ää­rim­mäi­sen har­vi­nai­sia oi­reyh­ty­miä po­te­vien ih­mis­ten ta­ri­noi­hin. (Bo­dy Bi­zar­re, to­si-tv, USA, 2014)
19.00 Vau­voi­na varastetut
1950- ja 1960-lu­vul­la ame­rik­ka­lai­nen toh­to­ri Tho­mas Hicks myi lait­to­mas­ti yli 200 vau­vaa mus­tas­sa pörssissä...
19.00 Hen­gen­vaa­ral­linen rakkaus
Kiel­let­ty rak­kaus kie­too pa­ris­kun­nat pau­loi­hin­sa ym­pä­ris­tön vas­tus­tuk­ses­ta huolimatta...
20.00 Hous­to­nin eläinpoliisit
Do­ku­men­taa­ri­ses­sa sar­jas­sa seu­ra­taan Hous­to­nin eläin­suo­je­luyh­dis­tyk­sen työ­tä kal­toin­koh­del­tu­jen eläin­ten hy­väk­si. (Ani­mal Cops Hous­ton, to­si-tv, USA, 2008)
20.00 Hen­der­so­nien eläinsairaala
20.00 Rak­kaa­ni murhattiin
UUSI SARJA! To­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­va sar­ja ker­too ih­mi­sis­tä, joi­den lä­him­mäi­nen on mur­hat­tu, mut­ta ri­kos on jää­nyt sel­vit­tämättä...
20.00 Sit­ten­kin syytön?
Sar­jas­sa eläk­keel­lä ole­va ri­ko­set­si­vä Ch­ris An­der­son ja puo­lus­tu­sa­sia­na­ja­ja Me­lis­sa Lew­ko­wicz tut­ki­vat uu­del­leen kiis­ta­na­lai­sia mur­ha­tapauksia...
21
21.00 Mur­haaja kotonani
Huo­mai­sit­ko merk­ke­jä etu­kä­teen, jos lä­hi­pii­ris­sä­si ole­va ih­mi­nen hau­toi­si kar­mei­ta tekoja?..
21.00 Tam­ron Hal­lin ri­kostutkimukset
21.00 Mur­haa ratkaisemassa
Aiem­min po­lii­si­na toi­mi­nut Der­rick Le­vas­seur se­kä oi­keus­lää­ke­tie­teen psy­ko­lo­gi Kris Mo­hand­le aut­ta­vat epä­toi­voi­sia per­hei­tä, joi­den mur­ha­tut­ki­muk­set on lopetettu.
(Breaking Homicide, rikostarina, USA, 2018)
21.00 Lumiukko
SUOMEN TV-ENSI-ILTA! Jo Nes­bøn suo­sit­tuun kir­jaan pe­rus­tu­vas­sa elo­ku­vas­sa al­ko­ho­li­soi­tu­nut ri­kos­tut­ki­ja Har­ry Ho­le sel­vit­tää ka­toa­mis­ta­paus­ta. Ta­pauk­seen liit­tyy kar­mi­vaa lu­miuk­koa ta­va­ra­merk­ki­nään käyt­tä­vä sar­ja­mur­haa­ja. Ri­kos on rat­kais­ta­va en­nen seu­raa­vaa lu­mi­sa­det­ta, jot­ta uh­re­ja ei tu­le enem­pää. 119 min...
(The Snowman, trilleri, Iso-Britannia, 2017)
21.00 Hen­gen­vaa­ral­linen rakkaus
Kiel­let­ty rak­kaus kie­too pa­ris­kun­nat pau­loi­hin­sa ym­pä­ris­tön vas­tus­tuk­ses­ta huolimatta...
21.00 FBI
Draa­ma­sar­jas­sa seu­ra­taan FBI:n New Yor­kin -toi­mis­ton si­säis­tä toimintaa...
21.00 Po­lii­sien matkassa
Raa­ka, in­ten­sii­vi­nen ja toi­min­taa täyn­nä ole­va sar­ja vie si­nut etu­ri­viin po­lii­sien seurassa...
22.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta. (Law & Or­der: Spe­cial Vic­tims Unit, ri­kosd­raa­ma, USA, 2007)
22.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta. (Law & Or­der: Spe­cial Vic­tims Unit, ri­kosd­raa­ma, USA, 2007)
23.00 Mur­hatallenteet
UUSI SARJA!
(American Nightmare, rikos, USA, 2019.
23.00 Oi­keu­den puolustaja
Mur­ha­tut­ki­ja Rod De­me­ryn oma äi­ti mur­hat­tiin, kun poi­ka oli vain 3-vuotias...
23.00 Hyy­tä­vät tunnustukset
Poliisit laittavat syytetyn koville kuulusteluhuoneessa.
2018
23.00 Talvimurhat
Sar­jas­sa ker­ro­taan an­ka­ris­sa ja ar­mot­to­mis­sa tal­vi­sis­sa olo­suh­teis­sa teh­dyis­tä murhista.
22.55 USA:n joukkoampumiset
Ase­kes­kus­te­lu käy Yh­dys­val­lois­sa kuu­ma­na, sil­lä siel­lä ta­pah­tuu am­pu­ma­vä­li­koh­taus jo­ka 12. päi­vä. Täs­sä do­ku­men­tis­sa pu­heen­vuo­ron saa­vat kol­mes­sa tuo­rees­sa am­pu­ma­vä­li­koh­tauk­sis­sa haa­voit­tu­neet, su­re­vat omai­set ja ää­ri­ti­lan­teis­sa san­ka­ril­li­ses­ti toi­mi­neet ihmiset.
(Our Fallen, dokumentti, USA, 2019)
23.00 Maail­man jul­mim­mat sarjamurhaajat
Brit­ti­sar­jas­sa käy­dään lä­pi maail­man jul­mim­pien sar­ja­mur­haa­jien tarinat...
23.30 Ex on the Beach Suomi
(ko­ti­mai­nen to­si-tv, 2020)
23.30: Dildojen sota.
00.20: Tyrkky on myrkkyä.
23.55 Po­lii­sien matkassa
23.55 Sit­ten­kin syytön?
23.55 24 tun­tia putkassa
23.55 Peop­le Ma­ga­zi­ne Investigates
3. kau­si al­kaa uu­sin­ta­na. Osa 1...
23.55 Mur­haaja kotonani
0
00.50 Peop­le Ma­ga­zi­ne Investigates
In­ves­ti­ga­tion Dis­co­ve­ryn ja Peop­le-viik­ko­leh­den yh­teis­työ­nä syn­ty­nyt sar­ja pu­reu­tuu Yh­dys­val­to­jen tun­ne­tuim­pien ri­kos­ta­paus­ten ytimeen...
00.55 Peop­le Ma­ga­zi­ne Investigates
00.40 Maail­man jul­mim­mat sarjamurhaajat
00.55 Mur­haa ratkaisemassa
(Breaking Homicide, rikostarina, USA, 2018)
00.50 Tam­ron Hal­lin ri­kostutkimukset
01.15 Peop­le Ma­ga­zi­ne Investigates
01.45 Lä­hei­se­ni murhattiin
Miltä tuntuisi nähdä, kun oma rakas murhataan?
01.45 Hyy­tä­vät tunnustukset
UUSI SARJA!
2018
01.40 Peop­le Ma­ga­zi­ne Investigates
In­ves­ti­ga­tion Dis­co­ve­ryn ja Peop­le-viik­ko­leh­den yh­teis­työs­sä syn­ty­nyt sar­ja pu­reu­tuu Yh­dys­val­to­jen tun­ne­tuim­pien ri­kos­ta­paus­ten ytimeen...
01.50 Hen­gen­vaa­ral­linen rakkaus
02.10 Mur­hatallenteet
UUSI SARJA!
(American Nightmare, rikos, USA, 2019.
02.40 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta. (Law & Or­der: Spe­cial Vic­tims Unit, ri­kosd­raa­ma, USA, 2007)
02.40 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta. (Law & Or­der: Spe­cial Vic­tims Unit, ri­kosd­raa­ma, USA, 2007)
02.35 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta. (Law & Or­der: Spe­cial Vic­tims Unit, ri­kosd­raa­ma, USA, 2007)
02.40 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta. (Law & Or­der: Spe­cial Vic­tims Unit, ri­kosd­raa­ma, USA, 2007)
02.45 24 tun­tia putkassa
Sar­jas­sa seu­ra­taan Bed­fords­hi­ren po­lii­sin toi­min­taa hei­dän tut­kies­saan Lu­to­nin kau­pun­gis­sa ta­pah­tu­via rikoksia.
02.45 Oi­keu­den puolustaja
Mur­ha­tut­ki­ja Rod De­me­ryn oma äi­ti mur­hat­tiin, kun poi­ka oli vain 3-vuo­tias. Kau­hea koh­ta­lo ajoi mie­hen ural­le, jol­le hän on omis­ta­nut sit­tem­min elämänsä...
3
04.05 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
04.20 Eläintodistaja
04.25 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
04.25 Eläintodistaja
04.25 Mur­haaja kotonani
04.30 Eläintodistaja
04.35 Pai­na­jai­nen naapurissa
04.35 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
04.35 Pai­na­jai­nen naapurissa
04.35 Mur­haaja kotonani
Nä­mä ih­mi­set ja­koi­vat ko­din ja elä­män lä­hei­sen kans­sa, jos­ta kuo­riu­tui jul­ma murhaaja...
04.40 Pai­na­jai­nen naapurissa
04.50 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
04.50 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
04.55 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
05.00 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
04.55 Pai­na­jai­nen naapurissa
Joskus murhaaja paljastuu pelottavan läheltä.
04.55 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
04.35 Pai­na­jai­nen naapurissa
04.25 Mur­haaja kotonani
04.40 Pai­na­jai­nen naapurissa
04.35 Pai­na­jai­nen naapurissa