Ohjelmakartta.fi
ma 17.2. ti 18.2. ke 19.2. to 20.2. pe 21.2. la 22.2. su 23.2.
6 Lot­to­voit­ta­jan unelmakoti Nuoret äidit (x2)
06.10 Lot­to­voit­ta­jan unelmakoti 06.10 Lot­to­voit­ta­jan unelmakoti
06.25 Nuoret äidit (x4) Nuoret äidit (x4)
06.45 Nuoret äidit (x4) 06.45 Nuoret äidit (x4) Nuoret äidit (x4) Nuoret äidit (x2)
06.55 Ir­wi­nin per­heen eläintarha
07.45 Ko­te­ja lem­mikkiperheille
07.55 Alas­kan eläinlääkäri
08.30 Ran­ta­ta­loa etsimässä (x6)
08.40 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla (x4) 08.40 Alas­kan eläinlääkäri
08.50 Mi­ni­ko­ti paratiisissa (x4) 08.50 Alas­kan eläinlääkäri
9 09.00 Hous­to­nin eläinpoliisit Kau­si 9, osa 14. Ri­ta-hur­ri­kaa­nin tu­hon jäl­jil­tä pe­las­tet­tiin yli 10 000 eläintä.
09.40 Hous­to­nin eläinpoliisit Hous­to­nin eläinpoliisit Hous­to­nin eläinpoliisit Kau­si 9, osa 13. Ri­ta-hur­ri­kaa­nin tu­hon jäl­jil­tä pe­las­tet­tiin yli 10 000 eläintä.
10.00 Kal­lio­vuor­ten eläinlääkäri Kau­si 5, osa 11. Den­ve­rin pe­rik­sian­ta­mat­to­min eläin­lää­kä­ri Jeff Young luot­saa Plan­ned Pet­hood Plus -kli­nik­kaan­sa suu­rel­la sydämellä.
10.45 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla (x2) 10.45 Ir­wi­nin per­heen eläintarha Kau­si 1, osa 8. Kro­ko­tii­li­mie­he­nä tun­ne­tuk­si tul­leen Ste­ve Ir­wi­nin pe­rin­tö elää hä­nen les­kes­sään Ter­ris­sä se­kä lap­sis­saan Bin­dis­sä ja Robertissa.
10.55 Upeat minikodit (x2) Vin­ta­ge-kodit kuntoon 10.55 Boi­sen remppamiehet 10.55 To Walk Invisible (To Walk In­vi­sib­le, draa­ma, Iso-Bri­tan­nia, 2016) 1800-lu­vul­le si­joit­tu­vas­sa elo­ku­vas­sa Bron­ten sis­kok­set ta­voit­te­le­vat uraa kir­jai­li­joi­na. He ei­vät tee si­tä täy­sin omas­ta ha­lus­taan, vaan he ha­lua­vat ol­la ta­lou­del­li­ses­ti riip­pu­mat­to­mia sen jäl­keen, kun hei­dän isän­sä on kuollut.
11.50 Ca­ribbean Life (x4) Say Yes To The Dress (x4) 11.50 Lot­to­voit­ta­jan unelmakoti (x4) Vin­ta­ge-kodit kuntoon (x2)
12 12.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­sitapaaminen (x2) 12.00 Ko­ti­kulmat kuntoon (x2) Karen E. Lai­ne ja hä­nen tyt­tä­ren­sä Mi­na Star­siak ovat re­mon­toi­neet yh­des­sä li­ki 20 rän­sis­ty­nyt­tä ta­loa kes­kus­tan tun­tu­mas­sa si­jait­se­val­la asui­na­lueel­laan Foun­tain Squa­rel­la In­dia­napoliksessa.
13.35 TV Shop
13.55 TV Shop
14.35 Suu­ri tyylimuutos Kau­si 1, jak­so 3. Julk­kiss­ty­lis­ti Ju­ne Amb­ro­se et­sii ne­tin kaut­ta ih­mi­siä, joi­den tyy­li kai­paa muutosta. Suu­ri tyylimuutos Kau­si 1, jak­so 4. Julk­kiss­ty­lis­ti Ju­ne Amb­ro­se et­sii ne­tin kaut­ta ih­mi­siä, joi­den tyy­li kai­paa muutosta.
14.55 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­sitapaaminen Ca­ribbean Life (x2) Say Yes To The Dress (x2) Ko­ti­kulmat kuntoon alkaa uusintana. Karen E. Lot­to­voit­ta­jan unelmakoti (x2)
15
15.05 SOS Ruotsi Kau­si 2, osa 6. Ruot­sin hä­tä­kes­kus ot­taa pu­he­lui­ta vas­taan vuo­ro­kau­den ympäri.
15.20 SOS Ruotsi Kau­si 2, osa 3. Ruot­sin hä­tä­kes­kus ot­taa pu­he­lui­ta vas­taan vuo­ro­kau­den ympäri.
16.00 Remonttipari 16.00 Lo­ma­ko­te­ja mil­jonääreille
16.15 Brit­ti­läi­nen bordelli 2 Do­ku­men­tis­sa tu­tus­tu­taan Shef­fiel­dis­sä si­jait­se­vaan City Saunaan.
17.00 Alas­kan eläinlääkäri Ir­wi­nin per­heen eläintarha 17.00 Hul­lut hautajaiset (2010) (Death at a Fu­ne­ral, ko­me­dia, USA, 2010) Aa­ro­nin isän hau­ta­jai­sia vie­te­tään per­heen ko­dis­sa, jol­loin suu­rin piir­tein kaik­ki mah­dol­li­nen me­nee pieleen.
17.20 To Walk Invisible (To Walk In­vi­sib­le, draa­ma, Iso-Bri­tan­nia, 2016) 1800-lu­vul­le si­joit­tu­vas­sa elo­ku­vas­sa Bron­ten sis­kok­set ta­voit­te­le­vat uraa kirjailijoina.
18 18.00 Lo­ma­ko­te­ja mil­jonääreille Mestaritekijä Unelmahäät Tikissä Ko­te­ja lem­mikkiperheille
19.00 SOS Ruotsi Brit­ti­läi­nen bordelli 2 19.00 Val­heel­li­nen nettimaailma
20.00 Hous­to­nin eläinpoliisit Kal­lio­vuor­ten eläinlääkäri Talvimurhat UUSI KAUSI! Sit­ten­kin syytön?
21 21.00 Pa­huus perheessä Val­heel­li­nen nettimaailma Sar­ja­mur­haa­ja: Pa­ho­lai­nen sisälläni (x2) State of Play (Sta­te of Play, tril­le­ri, USA, Iso-Bri­tan­nia, Rans­ka, 2009). Sta­te of Play on BBC:n mi­ni­sar­jaan poh­jau­tu­va po­liit­ti­nen toi­min­tat­ril­le­ri, jos­sa toi­mit­ta­ja Cal McAff­rey al­kaa tut­kia sa­la­pe­räis­tä kuo­le­mien sarjaa. Hen­gen­vaa­ral­linen rakkaus UUSI KAUSI! FBI Po­lii­sien matkassa
22.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö 22.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
22.55 Vaa­ral­linen rakkaus Kau­si 2, osa 6. Sar­jan ai­hee­na on ve­to­voi­man ar­vaa­ma­ton kah­tiajakoisuus. Oi­keu­den puolustaja Kau­si 3, osa 4. Mur­ha­tut­ki­ja Rod De­me­ryn oma äi­ti mur­hat­tiin, kun poi­ka oli vain 3-vuotias. Mur­haa­jan profiili Kau­si 1, osa 4. Tans­ka­lai­ses­sa do­ku­ment­ti­sar­jas­sa ko­ke­neet mur­ha­tut­ki­jat Ove Dahl ja Kurt Kragh avaa­vat nä­ky­män suo­raan ri­kos­ta­paus­ten tut­kin­nan yti­meen ja ker­to­vat, kuin­ka ri­kol­lis­ten jäl­jil­le pääs­tiin huo­lel­li­sen pro­fi­loinnin avulla. 22.55 State of Play (Sta­te of Play, tril­le­ri, USA, Iso-Bri­tan­nia, Rans­ka, 2009). Sta­te of Play on BBC:n mi­ni­sar­jaan poh­jau­tu­va po­liit­ti­nen toi­min­tat­ril­le­ri, jos­sa toi­mit­ta­ja Cal McAff­rey al­kaa tut­kia sa­la­pe­räis­tä kuo­le­mien sar­jaa. Yk­si uh­reis­ta pal­jas­tuu McAff­reyn van­han ys­tä­vän, kong­res­sie­dus­ta­ja Step­hen Col­lin­sin avustajaksi. Koh­ta­lon valvojat (2011) (The Ad­just­ment Bu­reau, toi­min­ta/tril­le­ri, USA, 2011) Matt Da­mo­nin täh­dit­tä­mäs­sä elo­ku­vas­sa nuo­ri kong­res­sie­dus­ta­ja ajau­tuu ra­kas­tet­tun­sa kans­sa kes­kel­le ou­to­ja ta­pah­tu­mia. Po­lii­tik­ko Da­vid (Da­mon) ja tans­si­ja Eli­se (Emi­ly Blunt) jou­tu­vat sa­la­pe­räi­sen jär­jes­tön ta­kaa-aja­mik­si Da­vi­din ryh­tyes­sä uh­maa­maan kohtaloaan. Maail­man jul­mim­mat sarjamurhaajat Kau­si 1, osa 2. Yorks­hi­ren viil­tä­jä sai mur­ha­ta nai­sia vii­si vuot­ta en­nen kuin jäi kiin­ni sat­tuman kautta.
23.35 Talvimurhat
23.55 Oi­keu­den puolustaja Sit­ten­kin syytön? 23.55 Pa­huus perheessä Kau­si 1, osa 5. Sar­jas­sa ker­ro­taan ri­kos­ta­pauk­sis­ta, jois­sa pa­haa-aa­vis­ta­ma­ton tu­lo­kas huo­maa liit­ty­neen­sä ri­kol­li­seen tai suo­ras­taan hen­gen­vaa­ral­li­seen perheeseen.
0
00.05 24 tun­tia putkassa
00.40 Po­lii­sien matkassa
00.55 In­tohimon uhrit 00.55 Brit­ti­läi­nen bordelli 2 Do­ku­men­tis­sa tu­tus­tu­taan Shef­fiel­dis­sä si­jait­se­vaan City Saunaan.
01.05 Maail­man jul­mim­mat sarjamurhaajat alkaa uusintana.
01.35 In­tohimon uhrit Sar­ja­mur­haa­ja: Pa­ho­lai­nen sisälläni (x2)
02.00 Täy­dellinen murha 02.00 Yk­si­tyi­setsivä Wolfe (x4)
02.35 Yk­si­tyi­setsivä Wolfe (x2)
3
03.05 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö 24 tun­tia putkassa Val­heel­li­nen nettimaailma 03.05 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
03.30 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
03.45 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
04.00 Pai­na­jai­nen naapurissa 04.00 Pai­na­jai­nen naapurissa
04.25 Pai­na­jai­nen naapurissa