Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 14 15 16 17 18
19.4. 20.4. 21.4. 22.4. 23.4. 24.4. 25.4.
6
06.00 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
Sar­jas­sa seu­ra­taan asun­non­vä­lit­tä­jien ja asiak­kai­den kin­te­reil­lä ym­pä­ri maail­maa. (Hou­se Hun­ters In­ter­na­tio­nal, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2018)
Kausi 148. Jaksot 10-6.
06.00 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
Asun­non os­ta­mi­nen ei ole help­poa, var­sin­kaan silloin,..
06.25 Lot­to­voit­ta­jan unelmakoti
Oli­pa ky­se sa­to­jen­tu­han­sien tai mil­joo­nien voi­tos­ta, on­nek­kaat äk­ki­ri­kas­tu­neet ha­lua­vat hy­pä­tä asun­to­mark­ki­noil­le he­ti. (My Lot­te­ry Dream Ho­me, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2019)
07.00 Lot­to­voit­ta­jan unelmakoti
Oli­pa ky­se sa­to­jen­tu­han­sien tai mil­joo­nien voi­tos­ta, on­nek­kaat äk­ki­ri­kas­tu­neet ha­lua­vat hy­pä­tä asun­to­mark­ki­noil­le he­ti. (My Lot­te­ry Dream Ho­me, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2019)
Kausi 6. Jaksot 10-1.
07.25 Hawaii Life
Sar­jas­sa et­si­tään asun­non­vä­lit­tä­jien avul­la uut­ta ko­tia Havaijilta.
Kausi 10. Jaksot 11-1.
08.00 Hawaii Life
(Ha­waii Li­fe, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2017)
ma: Alkaa uusintana.
08.20 Lo­ma­ko­ti ilmaiseksi
Sar­jas­sa pa­ris­kun­nat met­säs­tä­vät unel­mien­sa lo­ma­ko­tia, jos­ta ei täl­lä ker­taa tar­vit­se pu­lit­taa sent­tiä­kään. (Va­ca­tion Hou­se for Free, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2015)
Kausi 2. Jaksot 7-8.
9
09.00 Lo­ma­ko­ti ilmaiseksi
Sar­jas­sa pa­ris­kun­nat met­säs­tä­vät unel­mien­sa lo­ma­ko­tia, jos­ta ei täl­lä ker­taa tar­vit­se pu­lit­taa sent­tiä­kään. (Va­ca­tion Hou­se for Free, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2015)
09.20 Vin­ta­ge-kodit kuntoon
Mo­der­ni­soi­des­saan nii­tä jär­ki­bud­je­til­la he käyt­tä­vät kier­rä­tys­ma­te­riaa­le­ja ja van­ho­ja teks­tii­le­jä säi­lyt­tääk­seen klas­si­sen ylei­sil­meen. (Ho­me Town, Li­fes­ty­le, Ka­nada, 2020)
10.00 Vin­ta­ge-kodit kuntoon
Erin and Ben Na­pier ra­kas­ta­vat pie­nen mis­sis­sip­pi­läi­sen ko­ti­kau­pun­kin­sa van­ho­ja, his­to­rial­li­sia ta­lo­ja. Mo­der­ni­soi­des­saan nii­tä jär­ki­bud­je­til­la he käyt­tä­vät kier­rä­tys­ma­te­riaa­le­ja ja van­ho­ja teks­tii­le­jä säi­lyt­tääk­seen klas­si­sen ylei­sil­meen. (Ho­me Town, Li­fes­ty­le, Ka­nada, 2019)
Kausi 3. Jaksot 9-13.
10.20 San Die­gon eläintarha
Kak­si vai­ku­tus­val­tais­ta eläin­tar­haa San Die­gos­ta avaa oven­sa eläinten,..
10.25 Kal­lio­vuor­ten eläinlääkäri
11.00 Ko­ti­kulmat kuntoon
Upeak­si kun­nos­tet­tu­jen ko­tien myö­tä asui­na­lueen ar­vo on nous­sut ja ylei­sil­me ko­hen­tu­nut hui­mas­ti. Nyt on ai­ka käy­dä vie­rei­sen Ba­tes-Hend­rick­sin asui­na­lueen kimp­puun ja pe­las­taa se ta­lo kerrallaan.
ma: Karen E.
to: Alkaa uusintana. Karen E...
pe: Karen E.
11.20 Eläin­lää­kä­rin elämää
Eläin­lää­kä­rit Blue, Ross ja La­vig­ne pyö­rit­tä­vät me­nes­ty­nyt­tä kli­nik­kaan­sa Hous­to­nis­sa. Hei­dän asia­kas­kun­tan­sa koos­tuu kai­ken­kar­vai­sis­ta lem­mi­keis­tä. (The Vet Li­fe, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2019)
12
12.00 90 Päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jälkeen
Ul­ko­maa­lai­set mor­sia­met ovat mat­kus­ta­neet Yh­dys­val­toi­hin K-1-vii­su­min tur­vin ja päät­tä­neet 90 päi­vän jäl­keen men­nä nai­mi­siin, jot­ta he saa­vat jää­dä maa­han rak­kaan­sa luo. Juu­ri avioi­tu­neet pa­ris­kun­nat jat­ka­vat nyt yh­teis­tä elä­mään­sä, mut­ta saa­vat pian huo­ma­ta, et­tä elä­mä ei ole yh­tään sen hel­pom­paa avioi­tu­mi­sen jäl­keen­kään. (90 Day Fian­ce: Hap­pi­ly Ever Af­ter? , Tosi-tv,
13.00 Remonttikisa
Sis­tus­tus­suun­nit­te­li­ja Ali­son Vic­to­ria mat­kaa ym­pä­ri Yh­dys­val­to­ja kah­den re­mont­ti­mes­ta­rin kans­sa, jot­ka ot­ta­vat toi­sis­taan mit­taa. (Flip­ping Ac­ross Ame­ri­ca, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2019)
Kausi 1. Jaksot 1-3.
13.00 Chi­ca­gon ta­lo­van­hukset kuntoon
Si­sus­tus­suun­nit­te­li­ja Ali­son Vic­to­ria os­taa ja kun­nos­taa Chi­ca­gon par­haat päi­vän­sä näh­nei­tä koteja...
Kausi 1. Jaksot 5-6.
13.20 TV Shop
la: (, )
14.00 TV Shop
ma: (, )
14.20 Phoe­ni­xin eläinpoliisit
Do­ku­men­taa­ri­nen sar­ja seu­raa Phoe­ni­xis­sa toi­mi­van Ari­zo­nan eläin­suo­je­luyh­distyksen ..
14.25 Mel­kein julkkis
15-vuo­tiaan Wil­lia­min si­säl­lä ky­tee pa­lo rock 'n rol­lia koh­taan, ja kun lah­ja­kas mu­siik­kik­rii­ti­kon al­ku saa mah­dol­li­suu­den kir­joit­taa ni­mek­kääl­le leh­del­le, joh­dat­taa ti­lai­suus hä­net kier­tueel­le nou­se­van rok­ki­bän­din Still­wa­te­rin kanssa...
(Almost Famous, Draamakomedia, Yhdysvallat, 2000)
15
15.00 Ko­ti­kulmat kuntoon
Lai­ne ja hä­nen tyt­tä­ren­sä Mi­na Star­siak ovat re­mon­toi­neet yh­des­sä li­ki 20 rän­sis­ty­nyt­tä ta­loa kes­kus­tan tun­tu­mas­sa si­jait­se­val­la asui­na­lueel­laan Foun­tain Squa­rel­la In­dia­na­po­lik­ses­sa. Upeak­si kun­nos­tet­tu­jen ko­tien myö­tä asui­na­lueen ar­vo on nous­sut ja ylei­sil­me ko­hen­tu­nut huimasti.
Kausi 3. Jaksot 3-7.
15.25 Lot­to­voit­ta­jan unelmakoti
Da­vid Broms­tad aut­taa lot­to­voit­ta­jia löy­tä­mään unel­miensa kodin...
16.00 Kiin­teis­tö­huu­to­kaup­pa: Ta­loilla rahoiksi
Kiin­teis­tö­huu­to­kaup­pa-sar­jas­ta tut­tu Ta­rek El Mous­sa aut­taa ih­mi­siä kun­nos­ta­maan ko­tin­sa sel­lai­seen kun­toon, et­tä niil­lä voi lyö­dä kun­nol­la ra­hoik­si. (Flip­ping 101 with Ta­rek El Mous­sa, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2020)
Kausi 1. Jaksot 4-9.
16.30 Pi­la­sin ulkonäköni
Ta­tuoin­nit, lä­vis­tyk­set, si­li­ko­ni­rin­nat ja mo­net muut toi­men­pi­teet ovat muut­tu­neet vuo­sien saa­tos­sa so­kee­raa­vas­ta huo­mat­ta­van yleisiksi...
17.00 Eläin­lää­kä­rin elämää
Eläin­lää­kä­rit Blue, Ross ja La­vig­ne pyö­rit­tä­vät me­nes­ty­nyt­tä kli­nik­kaan­sa Hous­to­nis­sa. Hei­dän asia­kas­kun­tan­sa koos­tuu kai­ken­kar­vai­sis­ta lem­mi­keis­tä. (The Vet Li­fe, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2019)
17.00 Kal­lio­vuor­ten eläinlääkäri
16.55 Van­hem­pa­ni li­hottivat minut
Sar­jan jo­kai­ses­sa jak­sos­sa kes­ki­ty­tään yh­teen perheeseen,..
17.35 Mel­kein julkkis
15-vuo­tiaan Wil­lia­min si­säl­lä ky­tee pa­lo rock 'n rol­lia koh­taan, ja kun lah­ja­kas mu­siik­kik­rii­ti­kon al­ku saa mah­dol­li­suu­den kir­joit­taa ni­mek­kääl­le leh­del­le, joh­dat­taa ti­lai­suus hä­net kier­tueel­le nou­se­van rok­ki­bän­din Still­wa­te­rin kans­sa. Wil­liam pää­see seu­raa­maan ai­tio­pai­kal­ta ris­ti­rii­to­jen rie­pot­te­le­man bän­din me­noa, mut­ta am­mat­ti­mai­suus käy vaikeaksi,
(Almost Famous, Draamakomedia, Yhdysvallat, 2000)
18
18.00 Pi­la­sin ulkonäköni
Ta­tuoin­nit, lä­vistykset,..
18.00 Su­per­täh­tien yl­lä­tys­re­montit Suomi
SAR­JA AL­KAA Dis­co­ve­ry+:sta tut­tu sar­ja näh­dään nyt te­levisiossa...
18.00 Sink­kuäi­dille sulhanen
18.00 Unelmahäät
(Unel­ma­häät, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2018)
pe: Ira­ni­lais­syn­tyi­set Tii­na, 35, ja Far­had, 43, juh­lis­ta­vat häi­tään Turussa...
18.00 The Boss
Yri­tys­mo­gu­li Mic­hel­le Dar­nell jou­tuu van­ki­laan si­sä­pii­ri­kaup­po­jen ta­kia. Suo­ri­tet­tuaan ran­gais­tuk­sen­sa Mic­hel­le on val­mis te­ke­mään mi­tä vain pääs­täk­seen ta­kai­sin hui­pul­le, mut­ta kaik­ki hä­nen jy­rää­män­sä ih­mi­set ei­vät ole val­mii­ta unoh­ta­maan men­nei­tä. 92 min. Oh­jaus: Ben Falcone.
(Boss, The, Komedia, Yhdysvallat, 2016)
19.00 Lot­to­voit­ta­jan unelmakoti
Oli­pa ky­se sa­to­jen­tu­han­sien tai mil­joo­nien voi­tos­ta, on­nek­kaat äk­ki­ri­kas­tu­neet ha­lua­vat hy­pä­tä asun­to­mark­ki­noil­le he­ti. (My Lot­te­ry Dream Ho­me, Lifestyle,
19.00 Van­hem­pa­ni li­hottivat minut
Sar­jan jo­kai­ses­sa jak­sos­sa kes­ki­ty­tään yh­teen perheeseen,..
19.30 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
Ame­rik­ka­lai­nen tv-kas­vo, kok­ki ja ruo­ka­toi­mit­ta­ja And­rew Zim­mern mat­kaa sar­jas­sa maail­mal­la mais­te­le­mas­sa mauk­kaim­pia pai­kal­li­sia ruokia.
20.00 Kal­lio­vuor­ten eläinlääkäri
20.00 San Die­gon eläintarha
Kak­si vai­ku­tus­val­tais­ta eläin­tar­haa San Die­gos­ta avaa oven­sa eläinten,..
20.00 Phoe­ni­xin eläinpoliisit
Do­ku­men­taa­ri­nen sar­ja seu­raa Phoe­ni­xis­sa toi­mi­van Ari­zo­nan eläin­suo­je­luyh­dis­tyk­sen (AHS) työ­tä kal­toin­koh­del­tu­jen eläin­ten hy­väk­si. Vuo­des­sa pe­las­te­taan yli 6500 eläin­tä eri­lai­sis­ta vaa­ral­li­sis­ta tilanteista.
20.00 Täy­dellinen murha
(Per­fect Mur­der, The, Ri­kos­ta­ri­na, Yh­dys­vallat, 2017)
la: Nuo­ri au­to­kaup­pias Ch­ris­top­her O¶B­rien löy­de­tään am­mut­tu­na tien var­res­ta. Ku­ka oli se omituinen,
su: Näyt­te­li­jä-kä­si­kir­joit­ta­ja Ad­rien­ne Shel­ly löy­de­tään hirt­täy­ty­nee­nä toimistoltaan.
21
21.00 Mur­der in the Heartland
21.00 Ri­kok­set jot­ka muut­ti­vat maailmaa
SAR­JA AL­KAA Dis­co­ve­ry+:sta tut­tu sar­ja näh­dään nyt Friillä...
21.00 Mur­haa­ja työpaikallani
Työ­to­ve­rei­den kes­kel­lä pi­täi­si voi­da tun­tea olon­sa tur­valliseksi...
21.00 Villi joki
Per­he läh­tee las­ke­maan kos­kia per­heen äi­din Gai­lin nuo­ruu­den mai­se­miin. Joel­le pääs­tyään he ta­paa­vat kol­me mies­tä, mut­ta jos­sain koh­taa po­ru­kan ai­noa kos­ken­las­ku­tai­toi­nen mies ka­toaa sa­la­pe­räisesti...
(River Wild, The, Trilleri, Yhdysvallat, 1994)
21.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa. (Law & Or­der SVU (spe­cial vic­tims unit) , Ri­kosd­raa­ma, Yh­dys­vallat, 2005)
Kausi 6. Jaksot 16-17.
21.00 Dis­co­ve­ry+ tar­joaa: Karhuryhmä
SARJA ALKAA Discovery+-palvelussa alkaa 22. 4. uu­si kau­si Kar­hu­ryh­mä-sarjasta...
21.00 Po­lii­sien matkassa
Raa­ka, in­ten­sii­vi­nen ja toi­min­taa täyn­nä ole­va sar­ja vie si­nut etu­ri­viin po­lii­sien seurassa...
22.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa. (Law & Or­der SVU (spe­cial vic­tims unit) , Ri­kosd­raa­ma, Yh­dys­vallat, 2005)
Kausi 6. Jaksot 14-15.
22.00 Karhuryhmä
Hy­vä val­mis­tau­tu­mi­nen on edel­ly­tys sil­le, et­tä mie­li on valp­paa­na krii­sin keskellä...
22.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa. (Law & Order SVU
22.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa. (Law & Or­der SVU (spe­cial vic­tims unit) , Ri­kosd­raa­ma, Yh­dys­vallat, 2005)
Kausi 6. Jaksot 19-20.
23.00 Mur­haa­ja joukossamme
Tu­tun yh­tei­sön il­ma­pii­ri voi kär­siä, kun uu­si hen­ki­lö lyöt­täy­tyy seuraan...
23.00 Mur­haa ratkaisemassa
23.00 Li­ving a Nightmare
Jo­kai­nen se­kun­ti mur­han jäl­keen on ratkaiseva,..
23.05 Ex On The Beach Suomi Afterski
(, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2021)
23.00 Paksuna
Pää­mää­rät­tö­mäs­ti elä­män­sä lä­pi pur­jeh­ti­va pil­ven­polt­te­li­ja Ben jou­tuu yh­täk­kiä ai­kuis­tu­maan, kun yh­den il­lan hoito,..
(Knocked Up, Komedia, Yhdysvallat, 2007)
23.00 Villi joki
Per­he läh­tee las­ke­maan kos­kia per­heen äi­din Gai­lin nuo­ruu­den mai­se­miin. Joel­le pääs­tyään he ta­paa­vat kol­me miestä,..
(River Wild, The, Trilleri, Yhdysvallat, 1994)
0
00.00 Ta­val­li­nen murhaaja
00.00 Mur­haa­ja työpaikallani
00.00 Mur­haa ratkaisemassa
00.00 Mur­der in the Heartland
01.00 Pa­hin painajaisesi
01.00 Mur­der in the Heartland
01.00 Mur­haa­ja joukossamme
01.05 Li­ving a Nightmare
01.00 Pa­hin painajaisesi
Alkaa uusintana.
01.20 Po­lii­sien matkassa
Raaka,..
01.40 Ri­kok­set jot­ka muut­ti­vat maailmaa
02.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa. (spe­cial vic­tims unit) , Rikosdraama,
02.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
02.20 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
02.45 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
3
03.00 Ta­val­li­nen murhaaja
En­tä jos mu­ka­va naa­pu­ri tai tut­ta­va on­kin sul­jet­tu­jen ovien ta­ka­na kyl­mä­ve­ri­nen murhaaja?..
Kausi 4. Jaksot 2-5.
03.00 Ta­val­li­nen murhaaja
03.20 Ta­val­li­nen murhaaja
03.40 Ta­val­li­nen murhaaja
04.00 Ve­risukulaisia
Ei näi­den per­hei­den koh­dal­la. Ri­kos­sar­ja tut­kii mur­hia, jois­sa tap­pa­ja on käy­nyt sää­li­mät­tä omien­sa kimppuun.
04.00 Ve­risukulaisia
Veri on vettä sakeampaa?
04.20 Ve­risukulaisia
Veri on vettä sakeampaa?
04.35 Ve­risukulaisia
05.00 Hawaii Life
05.00 Hawaii Life
05.20 Hawaii Life
05.30 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla