Ohjelmakartta.fi
ma 16.9. ti 17.9. ke 18.9. to 19.9. pe 20.9. la 21.9. su 22.9.
6 06.00 Va­le­rien mauk­kaat ko­ti­her­kut Vies­te­jä tuon­puo­lei­ses­ta Vies­te­jä tuon­puo­lei­ses­ta
06.05 B­runs­sil­la Bob­byn luo­na Vies­te­jä tuon­puo­lei­ses­ta 06.05 Vies­te­jä tuon­puo­lei­ses­ta
06.40 Nuo­ret äi­dit
07.00 Nuo­ret äi­dit Nuo­ret äi­dit Nuo­ret äi­dit
07.35 Va­le­rien mauk­kaat ko­ti­her­kut (x2) A­sun­non met­säs­tä­jät (x2)
07.55 Kiin­teis­tö­kau­poil­la ra­hoik­si (x2) 07.55 Tans­kan­lai­val­la 24h
08.10 B­runs­sil­la Bob­byn luo­na Me­xi­co Li­fe Tans­kan­lai­val­la 24h
08.25 Eh­do­na­lais­van­git koi­ran­kou­lut­ta­ji­na Kau­si 8, o­sa 12. Tia Tor­res kun­tout­taa kal­toin­koh­del­tu­ja a­me­ri­kan­pit­bull­ter­rie­rei­tä eh­do­na­lais­van­kien a­vul­la Vil­la­lo­bo­sin pe­las­tus­kes­kuk­ses­sa.
08.40 Ra­kas­tan kis­so­ja E­läin­lää­kä­rin e­lä­mää 08.40 Eh­do­na­lais­van­git koi­ran­kou­lut­ta­ji­na
08.55 Vet Go­ne Wild
9
09.30 Det­roi­tin e­läin­po­lii­sit Det­roi­tin e­läin­po­lii­sit Kau­si 1, o­sa 2. Do­ku­men­taa­ri­nen sar­ja seu­raa Det­roi­tis­sa toi­mi­van Mic­hi­gan Hu­ma­ne So­cie­ty -vi­ras­ton työ­tä kal­toin­koh­del­tu­jen e­läin­ten hy­väk­si.
09.40 Am­bu­lans­sin mat­kas­sa (x4)
09.55 Ra­kas­tan kis­so­ja
10.35 E­läin­lää­kä­rin e­lä­mää Kau­si 3, o­sa 7. E­läin­lää­kä­rit B­lue, Ross ja La­vig­ne pyö­rit­tä­vät me­nes­ty­nyt­tä k­li­nik­kaan­sa Hous­to­nis­sa.
10.45 Va­le­rien mauk­kaat ko­ti­her­kut (x2) A­sun­non met­säs­tä­jät (x2) 10.45 B­runs­sil­la Bob­byn luo­na (x2) Me­xi­co Li­fe (x2) Vet Go­ne Wild Kau­si 1, o­sa 3. Aust­ra­lia­lai­nen e­läin­lää­kä­ri Ch­ris B­rown mat­kus­taa ym­pä­ri maail­maa hoi­ta­mas­sa a­vun­tar­pees­sa o­le­via e­läi­miä.
10.55 Kiin­teis­tö­kau­poil­la ra­hoik­si (x2)
11.35 ll See You In My D­reams (2015) (I'll See You In My D­reams, d­raa­ma­ko­me­dia, U­SA, 2015) E­lä­kei­käi­sen les­ken Ca­rol Pe­ter­so­nin (B­lyt­he Dan­ner) e­lä­mä saa yl­lät­tä­vän kään­teen, kun hän tu­tus­tuu al­las­poi­ka­na toi­mi­vaan L­loy­diin ja ra­kas­tuu ka­ris­maat­ti­seen Bil­liin.
11.45 Is­land Li­fe (x3) Ca­rib­bean Li­fe (x3) Ha­waii Li­fe (x3) A­sun­non met­säs­tä­jät maail­mal­la (x3) Lot­to­voit­ta­jan u­nel­ma­ko­ti (x3) Sarja alkaa alusta uusintana. Kis­sa­hul­lut Do­ku­men­tis­sa tu­tus­tu­taan kis­soi­hin pa­hem­man ker­ran has­sah­ta­nei­siin ih­mi­siin ja hei­dän lem­mik­kei­hin­sä.
12
12.50 Tans­kan­lai­val­la 24h
13.20 TV S­hop
14.20 Is­land Li­fe Ca­rib­bean Li­fe Ha­waii Li­fe A­sun­non met­säs­tä­jät maail­mal­la Lot­to­voit­ta­jan u­nel­ma­ko­ti Tans­kan­lai­val­la 24h A­sun­non met­säs­tä­jät maail­mal­la
14.55 90 päi­vää mor­sia­me­na Am­bu­lans­sin mat­kas­sa (x4) Liian kuu­mat van­hem­mat Kau­si 1, o­sa 5. Sar­jas­sa tu­tus­tu­taan van­hem­piin, jot­ka te­ke­vät kaik­ken­sa näyt­tääk­seen jäl­ki­kas­vuaan kuu­mem­mil­ta.
15
15.55 Tah­don mor­sius­pu­vun! alkaa uusintana. 15.55 A­pua, mi­kä tau­ti! Kau­si 4, o­sa 3. Jät­ti­läis­mies e­päi­lee me­net­tä­neen­sä he­del­mäl­li­syy­ten­sä.
17.00 Eh­do­na­lais­van­git koi­ran­kou­lut­ta­ji­na Vet Go­ne Wild Kau­si 1, o­sa 3. Aust­ra­lia­lai­nen e­läin­lää­kä­ri Ch­ris B­rown mat­kus­taa ym­pä­ri maail­maa hoi­ta­mas­sa a­vun­tar­pees­sa o­le­via e­läi­miä. ll See You In My D­reams (2015) (I'll See You In My D­reams, d­raa­ma­ko­me­dia, U­SA, 2015) E­lä­kei­käi­sen les­ken Ca­rol Pe­ter­so­nin (B­lyt­he Dan­ner) e­lä­mä saa yl­lät­tä­vän kään­teen, kun hän tu­tus­tuu al­las­poi­ka­na toi­mi­vaan L­loy­diin ja ra­kas­tuu ka­ris­maat­ti­seen Bil­liin. Kar­kaus­vuo­si (Leap Year, d­raa­ma, U­SA, Ir­lan­ti, 2010) Ir­lan­ti­lai­sen pe­rin­teen mu­kaan nai­nen voi ko­sia mies­tä kar­kaus­päi­vä­nä, jo­ten bos­to­ni­lai­nen An­na päät­tää yl­lät­tää Dub­li­nis­sa työ­mat­kal­la o­le­van poi­kays­tä­vän­sä ko­sin­nal­la.
18 18.00 A­pua, mi­kä tau­ti! Kau­si 4, o­sa 3. Jät­ti­läis­mies e­päi­lee me­net­tä­neen­sä he­del­mäl­li­syy­ten­sä. Pik­ku­poi­ka kär­sii ah­taas­ta kal­los­taan. Lät­kä Lo­ve Kausi 1, osa 2: Kulttuurisokkeja. Ka­ro­lii­nan tu­le­vai­suus Da­vo­sis­sa on u­hat­tu­na. To­mi ja us­ko­ma­ton Aust­ra­lia Kau­si 1, o­sa 6: A­bo­ri­gi­naa­lien kult­tuu­ri ja val­la­bin­met­säs­tys Out­bac­kis­sa. Liian kuu­mat van­hem­mat Kau­si 1, o­sa 4. Sar­jas­sa tu­tus­tu­taan van­hem­piin, jot­ka te­ke­vät kaik­ken­sa näyt­tääk­seen jäl­ki­kas­vuaan kuu­mem­mil­ta. On­nen­pyö­rä Kau­si 4, o­sa 5. Täl­lä ker­taa kil­pai­li­joik­si tu­le­vat Sa­mi Hel­sin­gis­tä, Hal­le Kan­nuk­ses­ta ja E­li­na Kot­kas­ta.
19.00 Am­bu­lans­sin mat­kas­sa Kis­sa­hul­lut Do­ku­men­tis­sa tu­tus­tu­taan kis­soi­hin pa­hem­man ker­ran has­sah­ta­nei­siin ih­mi­siin ja hei­dän lem­mik­kei­hin­sä. Liian kuu­mat van­hem­mat Kau­si 1, o­sa 5. Sar­jas­sa tu­tus­tu­taan van­hem­piin, jot­ka te­ke­vät kaik­ken­sa näyt­tääk­seen jäl­ki­kas­vuaan kuu­mem­mil­ta. (My Mum's Hot­ter T­han Me, to­si-tv, I­so-B­ri­tan­nia, 2016) Val­heel­li­nen net­ti­maail­ma Kau­si 3, o­sa 12. Hak­ke­rin uh­rik­si jou­tu­neen Tif­fa­ny Wat­kin­sin a­lus­vaa­te­ku­vat le­viä­vät in­ter­ne­tis­sä. Pi­lan koh­teek­si jou­tuu myös B­rian Hi­le, jo­ka koh­dis­taa rai­von­sa viat­to­maan Tif­fa­nyyn.
19.30 Tans­kan­lai­val­la 24h
20.00 Det­roi­tin e­läin­po­lii­sit E­läin­lää­kä­rin e­lä­mää Kau­si 3, o­sa 7. E­läin­lää­kä­rit B­lue, Ross ja La­vig­ne pyö­rit­tä­vät me­nes­ty­nyt­tä k­li­nik­kaan­sa Hous­to­nis­sa. Kar­ta­no­mur­hat Kau­si 1, o­sa 2. Nä­mä ul­koi­ses­ti lois­te­liaat a­me­rik­ka­lai­set kar­ta­not kät­ke­vät si­sään­sä kar­mi­via t­ra­ge­dioi­ta. Sar­ja käy lä­pi ma­jes­teet­ti­sis­sa ku­lis­seis­sa ta­pah­tu­nei­ta to­sie­lä­män mur­hia. Oi­keu­den ää­rel­lä Kau­si 2, o­sa 10. T­rue Con­vic­tion sel­vit­tää to­si­ta­ri­noi­ta sii­tä, mi­ten mur­hat on rat­kais­tu ja ta­pauk­set voi­tet­tu oi­keu­des­sa. (T­rue Con­vic­tion, ri­kos­ta­ri­na, U­SA, 2019)
21 21.00 Mur­haa­ja ko­to­na­ni Kau­si 4, o­sa 13. Mi­tä jos ih­mi­nen lä­hi­pii­ris­sä­si hau­toi­si kar­mei­ta te­ko­ja, huo­mai­sit­ko mer­kit e­tu­kä­teen? Peop­le Ma­ga­zi­ne In­ves­ti­ga­tes: Cults Kau­si 2, o­sa 5. Peop­le Ma­ga­zi­ne tu­tus­tuu jär­kyt­tä­viin ta­pauk­siin, jois­sa ta­val­li­set ih­mi­set on hou­ku­tel­tu mu­kaan e­ri­lai­siin kult­tei­hin suur­ten lu­paus­ten var­jol­la. Ma­de­lei­ne Mc­Cann: Ka­toa­mis­mys­tee­ri (2019) Tuo­re do­ku­ment­ti pe­reh­tyy jul­ki­suu­des­sa run­saas­ti pu­hut­ta­nee­seen Ma­de­lei­ne Mc­Can­nin ka­toa­mis­ta­pauk­seen. 3-vuo­tias tyt­tö kat­so­si ho­tel­li­huo­nees­taan per­heen lo­ma­mat­kal­la Por­tu­ga­lis­sa vuon­na 2007 van­hem­pien il­lal­lis­taes­sa lä­his­töl­lä. Co­lo­nia (Co­lo­nia, d­raa­ma, Sak­sa,UK, U­SA, 2015) To­si­ta­pah­tu­mien poh­jal­ta luo­tu e­lo­ku­va ker­too nuo­res­ta pa­ris­ta, Le­nas­ta ja Da­nie­lis­ta, jot­ka jou­tu­vat kes­kel­le C­hi­len so­ti­las­val­lan­kaap­pauk­sen ta­pah­tu­mia vuon­na 1973. Le­na saa tie­tää, et­tä Pi­noc­he­tin sa­lai­nen po­lii­si on sie­pan­nut Da­nie­lin ja hä­net on vie­ty e­ris­tyk­sis­sä o­le­vaan us­kon­nol­li­seen yh­tei­söön Co­lo­niaan. Ri­kos­ta rat­kai­se­mas­sa Kau­si 1, o­sa 3. Sar­jas­sa pääs­tään kur­kis­ta­maan ri­kos­tut­ki­jan mie­leen hä­nen jäl­jit­täes­sään sit­keäs­ti kyl­mä­ve­ris­tä mur­haa­jaa. F­BI:n tans­ka­lai­set mur­ha­mys­tee­rit Kau­si 2, o­sa 4. Jo­ka vuo­si tu­han­net kuo­le­man­ta­pauk­set luo­ki­tel­laan jo­ko it­se­mur­hik­si tai on­net­to­muuk­sik­si. Toi­si­naan o­mais­ten mie­les­sä ky­tee kui­ten­kin e­päi­lys: kuo­li­ko lä­hei­nen sit­ten­kin ri­kok­sen uh­ri­na? Mur­ha suur­kau­pun­gis­sa Kau­si 2, o­sa 7. E­lä­mä suur­kau­pun­gis­sa tar­koit­taa si­tä, et­tä kuo­le­ma vaa­nii jo­ka nur­kal­la. Sar­jas­sa käy­dään lä­pi mur­hia, jot­ka o­vat ta­pah­tu­neet niin va­rak­kail­la e­si­kau­pun­kia­lueil­la kuin vaa­ral­li­sis­sa lä­hiöis­sä­kin.
22.00 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö 22.00 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö
23.00 Bad B­lood B­lood Runs Cold Sie­pa­tut (x2) 23.00 E­ve­rest (2015) Co­lo­nia (Co­lo­nia, d­raa­ma, Sak­sa,UK, U­SA, 2015) To­si­ta­pah­tu­mien poh­jal­ta luo­tu e­lo­ku­va ker­too nuo­res­ta pa­ris­ta, Le­nas­ta ja Da­nie­lis­ta, jot­ka jou­tu­vat kes­kel­le C­hi­len so­ti­las­val­lan­kaap­pauk­sen ta­pah­tu­mia vuon­na 1973. Le­na saa tie­tää, et­tä Pi­noc­he­tin sa­lai­nen po­lii­si on sie­pan­nut Da­nie­lin ja hä­net on vie­ty e­ris­tyk­sis­sä o­le­vaan us­kon­nol­li­seen yh­tei­söön Co­lo­niaan. Pa­han ää­rel­lä Kau­si 2, o­sa 4. Las­kel­moin­tia, o­ve­luut­ta ja häi­käi­le­mä­tön­tä toi­min­taa.
23.15 T­he Fa­ce of E­vil Kau­si 1, o­sa 3. Sar­jas­sa jäl­ji­te­tään ih­mi­sis­tä pa­him­pia.
23.30 Ro­sean­ne ja mons­te­ri­mut­sit
0 00.00 Täy­del­li­nen mur­ha 00.00 Täy­del­li­nen mur­ha Kau­si 4, o­sa 6. Mur­ha vai­kut­taa täy­del­li­sel­tä, kun ri­kos­pai­kal­ta löy­ty­neet to­dis­teet suun­taa­vat e­päi­lyt kaik­kial­le pait­si it­se syyl­li­seen.
00.20 Täy­del­li­nen mur­ha
01.00 Ri­kos­ta rat­kai­se­mas­sa Tap­pa­vat suh­teet 24 tun­tia put­kas­sa 01.00 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö Kau­si 15, o­sa 14. Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa.
01.15 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö Täy­del­li­nen mur­ha
01.55 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö Pai­na­jai­nen naa­pu­ris­sa 01.55 Ma­de­lei­ne Mc­Cann: Ka­toa­mis­mys­tee­ri (2019) Tuo­re do­ku­ment­ti pe­reh­tyy jul­ki­suu­des­sa run­saas­ti pu­hut­ta­nee­seen Ma­de­lei­ne Mc­Can­nin ka­toa­mis­ta­pauk­seen.
02.15 Val­heel­li­nen net­ti­maail­ma Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö Mur­haa­ja ko­to­na­ni
3 03.00 Pai­na­jai­nen naa­pu­ris­sa Pa­han ää­rel­lä T­he Fa­ce of E­vil
03.20 Pai­na­jai­nen naa­pu­ris­sa Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö
03.50 Peop­le Ma­ga­zi­ne In­ves­ti­ga­tes: Cults
04.00 B­lood Runs Cold Kar­ta­no­mur­hat Bad B­lood
04.15 Mur­ha suur­kau­pun­gis­sa F­BI:n tans­ka­lai­set mur­ha­mys­tee­rit Pai­na­jai­nen naa­pu­ris­sa
04.35 Ro­sean­ne ja mons­te­ri­mut­sit