Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 5.8. ti 6.8. ke 7.8. to 8.8. pe 9.8. la 10.8. su 11.8.
6 06.00 Aa­mun A­VAus Aa­mun A­VAus Aa­mun A­VAus
07.05 Lem­men vie­mää 07.05 Lem­men vie­mää
08.00 Os­tos­ka­na­va T­vins.com 08.00 Os­tos­ka­na­va T­vins.com
08.30 Os­tos­ka­na­va T­vins.com
9
09.30 Kaap­paus keit­tiös­sä Harmaata ruokaa. Kol­mi­hen­ki­sen es­poo­lais­per­heen äi­ti te­kee vä­ri­tön­tä ja mau­ton­ta ruo­kaa.
10.00 T­he Real Hou­se­wi­ves of New Jer­sey (x4) 10.00 T­he Real Hou­se­wi­ves of New Jer­sey (x4)
10.30 Huip­pu­kok­ki lan­del­la Teemu Packalen . Huip­pu­kok­ki To­mi B­jörck vie­rai­lee va­paaot­te­li­ja Tee­mu Pac­ka­lénin luo­na Tu­run saa­ris­tos­sa.
11.30 Re­mon­til­la ra­hoik­si (x2) Tyhjästä on paha nyhjästä. Keittiöt käyttöön.
11.55 Pi­lan­päi­ten Ruo­ka­ri­ta­rit Ja­mie ja Jim­my Stephen Fry. 11.55 Li­ne Ja­mie O­li­ve­rin hel­pot her­kut (x2) Yrttimestari. Itä kohtaa lännen.
12
12.05 O­let mi­tä syöt Sokerikuorrutettu wanna be -futari.
12.30 A­las­to­mat t­ref­fit U­SA Kerran elämässä.
13.00 En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la U­SA Tervetuloa perheeseen. Kriisejä. 13.00 En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la U­SA Yhteinen koti. Perhe on pahin.
13.30 Ke­nen ko­to­na? Kenen kotona?
13.55 Pi­lan­päi­ten Täy­del­li­set nai­set Into ja himo. 13.55 Täy­del­li­set nai­set Juorut. Eksyneet.
14.05 Ja­ne t­he Vir­gin 97. luku.
14.30 Lap­si­van­hem­mat Ratkaisun hetki. Vik­tor ko­sii vih­doin I­daa.
15 15.00 T­he Real Hou­se­wi­ves of O­ran­ge Coun­ty Ko­toi­sa 20-luvun henkeä Heinolassa. 15.00 Gok Wan: Kek­se­liäät kier­rät­tä­jät Viimeistelyä vailla. En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la Aust­ra­lia Yhteiseen kotiin. Pa­ris­kun­nat muut­ta­vat sa­man ka­ton al­le ja ar­ki al­kaa.
15.55 Pi­lan­päi­ten Lem­men vie­mää Hyökkäys on paras puolustus. 15.55 Lem­men vie­mää Läheisriippuvuutta. Kireitä siimoja! T­he Real Hou­se­wi­ves of O­ran­ge Coun­ty (x3) Luottamusharjoitus. Anteeksipyyntö ja petos. Juhlintaa tyttöjen kesken.
16.05 Lem­men vie­mää Hotellin tavoitelluin ukkomies.
17.00 Gok Wan: Kek­se­liäät kier­rät­tä­jät Vauvavalmisteluita. Piristystä perheelle. 17.00 Kau­hu­keit­tiö Yhtä köyttä. Jouk­kueit­ten yh­teis­työ al­kaa vii­mein­kin pe­la­ta su­ju­vas­ti, kun­nes kom­mu­ni­kaa­tio-on­gel­mat uh­kaa­vat jäl­leen suis­taa hy­vin al­ka­neen yh­teis­työn rai­teil­taan. Pi­lan­päi­ten
17.10 Ja­mie O­li­ver I­ta­lias­sa Puglia.
17.45 Ko­toi­sa Hir­si­ta­lon muo­don­muu­tos 2/2. Kau­si 2, 5/12. Vii­me jak­sos­sa Sei­ja ja Vil­le re­mon­toi­vat hir­si­ta­lon keit­tiön ja e­tei­sen.
18 18.00 Ko­toi­sa Alin arki-spa. 20-luvun henkeä Heinolassa. 18.00 Ko­toi­sa Hir­si­ta­lon muo­don­muu­tos 1/2. Kau­si 2, 4/12. Vih­dis­sä tuo­daan 70-lu­vun keit­tiö ja e­tei­nen tä­hän päi­vään.
18.40 Re­mon­til­la ra­hoik­si Terassien paljastus. Vii­meis­ten re­mont­ti­koh­tei­den kans­sa ei tu­le ai­na­kaan yh­tään vä­hem­män kii­re kuin aiem­pien.
19.00 Re­mont­ti­piis­ku­ri Rockenrollia keittiöön. Tai­tei­li­ja­pa­ris­kun­ta Hy­ny­nen & Pe­ran­kos­ki on vi­ri­tel­lyt keit­tiö­re­mont­tia kah­dek­san vuot­ta. Re­mon­til­la ra­hoik­si Tyhjästä on paha nyhjästä. Te­ras­sit ja uu­sit­ta­vat huo­neet pi­täi­si vie­lä saa­da val­miik­si, mut­ta o­sal­la kil­pai­li­jois­ta ra­hat o­vat jo pääs­seet lop­pu­maan. 19.00 Re­mon­til­la ra­hoik­si Arvaa kuka tulee päivälliselle. Ai­kaa te­ras­sien ja uu­sit­ta­vien ti­lo­jen pal­jas­tuk­seen on e­nää pa­ri päi­vää, mut­ta töi­tä riit­täi­si vii­kok­si. 19.00 Ja­ne t­he Vir­gin 98. luku. Ja­nen kir­jan jul­kai­se­mi­nen näyt­tää on­nis­tu­van, kun­nes o­dot­ta­ma­ton on­gel­ma il­maan­tuu. Pet­ral­la ja Ra­fae­lil­la on su­ju­nut töis­sä niin hy­vin, et­tä Pet­ra te­kee hä­nel­le yl­lät­tä­vän eh­do­tuk­sen.
20.00 Täy­del­li­set nai­set Into ja himo. Moni kakku päältä kaunis. 20.00 Täy­del­li­set nai­set Eksyneet. Gab­riel­le käyt­tää val­taan­sa vää­rin y­rit­täes­sään vält­tää park­ki­sa­kot. Ly­net­te ja Rick o­vat neu­vot­to­mia, kun piz­ze­ria ryös­te­tään. Sa­la­tut e­lä­mät: Pih­la­ja­sa­tu (x2) AKI 3: Kalliolle kukkulalle. T­he Real Hou­se­wi­ves of Be­ver­ly Hills Jäl­leen­nä­ke­mi­nen, o­sa 1. Kau­si 9, 22/24. De­ni­se miet­tii en­sim­mäis­tä kaut­taan sar­jas­sa ja ot­taa yh­teen Ca­mil­len kans­sa. E­ri­ka ja Li­sa Rin­na pal­jas­ta­vat sa­lai­suuk­sia a­vio­mie­his­tään.
21 21.00 Muo­din hui­pul­le Jälleennäkeminen. Mo­ni­puo­li­nen kau­si on saa­vut­ta­nut lop­pu­pis­teen­sä. Kaik­ki kau­den suun­nit­te­li­jat ko­koon­tu­vat yh­teen kes­kus­te­le­maan men­nees­tä kau­des­ta. En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la Aust­ra­lia Yhteiseen kotiin. Pa­ris­kun­nat muut­ta­vat sa­man ka­ton al­le ja ar­ki al­kaa. 21.00 Ri­kos­tut­ki­ja Berg­man Silmä silmästä, 1. osa. Lii­ke­mies löy­de­tään am­mut­tu­na ko­toaan. Mie­hen vai­mo mur­hat­tiin vuot­ta aiem­min, mut­ta sur­maa­jaa ei saa­tu sel­vil­le. Hid­den Fi­gu­res - Var­joon jää­neet Hidden Figures - Varjoon jääneet. To­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­vas­sa d­raa­mae­lo­ku­vas­sa Kat­he­ri­ne John­son, Do­rot­hy Vaug­han ja Ma­ry Jack­son työs­ken­te­li­vät 1960-lu­vun ro­tue­rot­te­lun ai­kaan ma­te­maa­tik­koi­na NA­SA:l­la. Kil­pai­lu a­va­ruu­den val­loit­ta­mi­ses­sa Neu­vos­to­liit­toa vas­taan o­li niin ko­va, et­tä NA­SA:l­la ei ol­lut va­raa va­li­koi­da työn­te­ki­jöi­tään. T­he­re Will Be B­lood There Will Be Blood. Kak­si Os­ca­ria ja lu­kui­sia mui­ta pal­kin­to­ja saa­nut eep­pi­nen 1900-lu­vun a­lun New Mek­si­koon si­joit­tu­va d­raa­ma pe­rus­tuu löy­häs­ti Up­ton Sinc­lai­rin ro­maa­niin Oil! Da­niel P­lain­view (Da­niel Day-Le­wis) on kyl­mä ja yk­si­näi­nen öl­jy­mies, jo­ka te­kee kaik­ken­sa me­nes­tyk­sen saa­vut­ta­mi­sek­si. Öl­jy­huu­ma rii­vaa ja mu­kaan as­tuu ah­neus, us­kon­to ja mo­raa­li. Oh­jaa­ja: Paul T­ho­mas An­der­son, U­SA 2007 (152'). Pääo­sis­sa: Da­niel Day­Le­wis, Paul Da­no, Cia­rán Hinds, Ke­vin J. O'Con­nor, Dil­lon F­rea­sier.
22.00 A­VA ri­kos­put­ki: N­CIS: New Or­leans Korkeat panokset. Ruutitynnyri. 22.00 A­VA ri­kos­put­ki: C.S.I. Kaksoisparadoksi. Uu­si ruu­mis löy­tyy Gig Har­bo­rin mur­haa­jan jäl­jil­tä.
23.00 Täy­del­li­set nai­set Into ja himo. Moni kakku päältä kaunis. Juorut. Eksyneet.
23.40 F­ren­dit (x3) Rossin uusi rakkaus. Maidonmakeaa. Kosto elää, Heckles ei.
23.55 Youn­ger Tytöt pitävät yhtä. Youn­ger Pikkuhousukauppa kannattaa. Lapsenvahti Liza. Em­pi­re Häähumua. Lyo­nit val­mis­tau­tu­vat Ja­ma­lin häi­hin.
0
00.25 T­he Real Hou­se­wi­ves of New Jer­sey 00.25 T­he Real Hou­se­wi­ves of New Jer­sey
00.40 T­he Real Hou­se­wi­ves of O­ran­ge Coun­ty (x2) Juhlintaa tyttöjen kesken. Anoppi neuvoo.
01.10 E­xiä ran­nal­la UK Menneisyyden haamuja. 01.10 Sun­nun­tai­lou­nas Palkinto.
01.25 E­xiä ran­nal­la UK Kohta räjähtää. Salat julki.
01.40 A­VA ri­kos­put­ki: C.S.I. Kaksoisparadoksi.
02.10 En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la U­SA 02.10 Ja­ne t­he Vir­gin (x2)
02.30 En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la U­SA S­to­len
3 03.00 E­las­ti­nen feat.
03.25 E­las­ti­nen feat. (x2) Em­pi­re
03.50 En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la U­SA 03.50 E­xiä ran­nal­la UK
04.20 Yön A­VA E­xiä ran­nal­la UK
04.35 Yön A­VA 04.35 Yön A­VA
05.15 Yön A­VA