Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 7.5. ti 8.5. ke 9.5. to 10.5. pe 11.5. la 12.5. su 13.5.

07.05 NAS­CAR W­he­len

Mayn keit­tiö

Fil­mi­nurk­ka

On­nem­me kyy­ne­leet

Vil­lie­läin­ten hoi­ta­jien hoi­vis­sa

E­lin­voi­mai­set

07.20 Al­peil­la

07.35 Mes­ta­rien maa

C­har­ley Boor­man

Mayn keit­tiö

Lä­mä­ri

Kaa­su­jal­ka

07.50 Tu­le­vai­suu­den ko­dit

08.00 Ka­la­kul­ma

08.00 E­lin­voi­mai­set

Al­faS­tu­dio

Ky­sy­myk­siä a­jan­koh­tai­sis­ta il­miöis­tä.

On­nem­me kyy­ne­leet

Jakso 12: Suomalaisten tango.

Kos­ke­tus­koh­ta

Toh­to­ri C­har­les S­tan­ley an­taa kes­tä­viä neu­vo­ja ar­kie­lä­mään Raa­ma­tun va­los­sa.

08.30 Kaa­su­jal­ka

Ul­ti­ma­te Rush

Jakso 14: Kävelyä vetten päällä.

Do­sent­ti: Ee­ro Pa­lo­hei­mo

Kaa­su­jal­ka

08.30 Uu­tis­kau­ha

Uutis- ja ajankohtaisohjelma.

John An­ker­berg vas­tauk­sia et­si­mäs­sä

To­del­li­sia vas­tauk­sia to­del­li­siin ky­sy­myk­siin.
9

09.00 Tans­si kans­sain

Nei­to­set, We­ran­ta, Tii­na Rä­sä­nen ja Pet­ri Her­van­to.

Kan­san kes­ken

Har­mo­ni­kan päi­vä­nä s­tu­dio täyt­tyy i­loi­ses­ta soi­tos­ta.

Ku­via ja kään­ne­koh­tia: Jaak­ko Se­lin

Jy­ri­se­vä sa­vu

C­har­ley Boor­man

S­nowc­ross

Snowcross SM 2019.

Vil­lie­läin­ten hoi­ta­jien hoi­vis­sa

09.30 In­ke­rin sil­ta

In­ke­rin­suo­ma­lais­ten tuot­ta­ma kult­tuu­rioh­jel­ma.

10.00 Oi nii­tä ai­ko­ja

Kon­sert­ti luo­taa suo­ma­lais­ta is­kel­mä­his­to­riaa.

10.00 Lä­mä­ri

Tans­si kans­sain

Mik­ko Mä­ke­läi­nen, Pa­si Vai­nion­pe­rä Myrs­ky­lyh­ty.

Mes­ta­rien maa

Krista Pärmäkoski.

10.00 As­tu ta­ri­naan

Suomalainen keskusteluohjelmasarja.

10.30 E­lin­voi­mai­set

10.30 Ku­via ja kään­ne­koh­tia: Jaak­ko Se­lin

Jaak­ko Se­lin on vaa­te­suun­nit­te­li­ja, toi­mit­ta­ja ja kir­jai­li­ja, jon­ka toi­nen jal­ka on ko­ko a­jan jos­sain muual­la.

Tie­dot­tei­ta

AlfaTV:n ohjelmatietoja.

11.00 Vil­lie­läin­ten hoi­ta­jien hoi­vis­sa

I­sän­tä­nä Ta­pa­ni Ruo­ka­nen: Juk­ka Tark­ka

Lä­mä­ri

On­nem­me kyy­ne­leet

Jakso 12: Suomalaisten tango.

11.30 Sa­ta kau­nis­ta koh­det­ta Suo­mes­ta

Fil­mi­nurk­ka

11.30 Ul­ti­ma­te Rush

Jakso 14: Kävelyä vetten päällä.

Do­sent­ti: Ee­ro Pa­lo­hei­mo

Fil­mi­nurk­ka

11.45 Al­peil­la

11.45 Al­peil­la

12

12.00 Tie­dot­tei­ta

AlfaTV:n ohjelmatietoja.
15

16.00 Uu­ti­set

16.05 Tie­dot­tei­ta

16.30 Uu­ti­set

16.35 Tie­dot­tei­ta

17.00 Uu­ti­set

17.05 Tie­dot­tei­ta

17.30 Uu­ti­set

17.35 Tie­dot­tei­ta

17.55 Uu­ti­set

18

18.00 Mayn keit­tiö

Hampurilaisia ja bataattiranskalaisia.

Fil­mi­nurk­ka

On­nem­me kyy­ne­leet

Jakso 12: Suomalaisten tango.

Vil­lie­läin­ten hoi­ta­jien hoi­vis­sa

Val­koi­nen tii­ke­rin­pen­tu Pi­po on liian vah­va ja vil­li kas­vat­ti­van­hem­mil­leen.

E­lin­voi­mai­set

Jak­so 6/6: Sar­jan pää­tös­jak­sos­sa pa­la­taan kat­so­maan, mi­ten heil­lä kai­kil­la me­nee nyt.

S­nowc­ross

Snowcross SM 2019. Kooste.

Uu­tis­kau­ha

Uutis- ja ajankohtaisohjelma. Uu­tis­kau­ha kau­hoo uu­tis­vir­ras­ta vii­kon tär­keim­mät uu­ti­set ja il­miöt!

18.15 Al­peil­la

18.30 Mes­ta­rien maa

Ten­nis­täh­ti Jark­ko Nie­mi­sen ja NHL-jää­kiek­koi­li­ja Mik­ko Ran­ta­nen.

C­har­ley Boor­man

C­har­ley lei­riy­tyy e­rä­maas­sa, las­kee hur­jan kos­ken ka­noo­til­la, har­joit­te­lee tai­to­ja rat­su­po­lii­si­kou­lus­sa ja tu­tus­tuu kan­sa­lais­ten tun­nel­miin Ka­na­da-päi­vä­nä.

Mayn keit­tiö

Grillattuja lampaankyljyksiä.

Lä­mä­ri

Kaa­su­jal­ka

Kau­si 4, jak­so 3. Kaa­su­ja­lan au­toi­lu­vie­raa­na Ford-tal­lin WRC-ral­li­kul­jet­ta­ja Tee­mu Su­ni­nen.

18.30 Je­ru­sa­le­min uu­tis­lin­ja

Ajankohtaisia uutisia Lähi-idästä.

19.00 E­lin­voi­mai­set

Jak­so 6/6: Sar­jan pää­tös­jak­sos­sa pa­la­taan kat­so­maan, mi­ten heil­lä kai­kil­la me­nee nyt.

Al­faS­tu­dio

Ky­sy­myk­siä a­jan­koh­tai­sis­ta il­miöis­tä. Polt­to­pis­tees­sä o­vat yh­teis­kun­ta, po­li­tiik­ka ja e­lä­män e­ri a­lueet.

On­nem­me kyy­ne­leet

Jakso 12: Suomalaisten tango. Tan­go­mark­ki­nat on Suo­men suu­rin kan­san­juh­la.

19.00 I­sän­tä­nä Ta­pa­ni Ruo­ka­nen: Juk­ka Tark­ka

Juk­ka Tark­ka on val­tio­tie­teen toh­to­ri ja tun­net­tu kes­kus­te­li­ja, jon­ka kan­na­no­tot tur­val­li­suu­teen, puo­lus­tuk­seen ja ul­ko­po­li­tiik­kaan o­vat it­se­näi­siä.

19.30 Ul­ti­ma­te Rush

Do­sent­ti: Ee­ro Pa­lo­hei­mo

Kaa­su­jal­ka

19.30 Uu­tis­kau­ha

Kaa­su­jal­ka

Kau­si 4, jak­so 3. Kaa­su­ja­lan au­toi­lu­vie­raa­na Ford-tal­lin WRC-ral­li­kul­jet­ta­ja Tee­mu Su­ni­nen.

19.55 Uu­ti­set

20.00 Kan­san kes­ken

Har­mo­ni­kan päi­vä­nä s­tu­dio täyt­tyy i­loi­ses­ta soi­tos­ta. Mu­ka­na mm. Ho­pei­nen Har­mo­nik­ka kil­pai­lun voit­ta­ja. Il­lan juon­ta­ja­na Hei­di Pa­ka­ri­nen. O­sal­lis­tu suo­raan lä­he­tyk­seen!

Ku­via ja kään­ne­koh­tia: Jaak­ko Se­lin

Jaak­ko Se­lin on vaa­te­suun­nit­te­li­ja, toi­mit­ta­ja ja kir­jai­li­ja, jon­ka toi­nen jal­ka on ko­ko a­jan jos­sain muual­la.

Jy­ri­se­vä sa­vu

Dokumentti. Ui­ma­hyp­pää­jä Or­lan­do Du­gue mat­kus­taa nuo­ren, lah­jak­kaan Jo­nat­han Pa­re­de­sin kans­sa Vic­to­rian pu­touk­sil­le hyp­pää­mään en­sim­mäis­tä ker­taa 30 met­rin kor­keu­des­ta.

C­har­ley Boor­man

C­har­ley lei­riy­tyy e­rä­maas­sa, las­kee hur­jan kos­ken ka­noo­til­la, har­joit­te­lee tai­to­ja rat­su­po­lii­si­kou­lus­sa ja tu­tus­tuu kan­sa­lais­ten tun­nel­miin Ka­na­da-päi­vä­nä.

S­nowc­ross

Snowcross SM 2019. Kooste.

Tans­si kans­sain

Mik­ko Mä­ke­läi­nen, Pa­si Vai­nion­pe­rä Myrs­ky­lyh­ty. Ruu­su­lin­na, Nur­mi­jär­vi.

Vas­tauk­sia

Mistä pahuus tuli? Vie­rai­na kas­va­tus­tie­teen p­ro­fes­so­ri Ta­pio Puo­li­mat­ka ja ki­rur­gi Mik­ko Tuu­li­ran­ta.

20.30 Tuo­mit­tu e­lä­mään

Dokumenttiohjelma. 18-vuo­tiaan ty­tön sa­la­kul­je­tus­mat­ka päät­tyi Bang­la­des­hi­lai­seen van­ki­laan.
21

21.00 Lä­mä­ri

Tans­si kans­sain

Mik­ko Mä­ke­läi­nen, Pa­si Vai­nion­pe­rä Myrs­ky­lyh­ty. Ruu­su­lin­na, Nur­mi­jär­vi.

Mes­ta­rien maa

K­ris­ta Pär­mä­kos­ken sy­dän syk­kii I­kaa­li­sil­le. Jan­ni Hus­si ja Las­si Hurs­kai­nen saa­vat K­ris­tan vie­rai­na ko­kea, mil­lai­nen nais­hiih­don yk­kös­täh­tem­me on ja mi­ten hän har­joit­te­lee.

21.00 Kyös­ti Mä­ki­mat­ti­la Kaar­tin Soit­to­kun­ta

Is­ku­sä­vel­miä e­lä­vis­tä ku­vis­ta -kon­ser­tis­sa juh­lis­te­taan suo­ma­lais­ten e­lo­ku­va­sä­vel­mien his­to­riaa se­kä Kaar­tin Soit­to­kun­nan 200-v. juh­la­vuot­ta.

Al­faS­tu­dio

Ky­sy­myk­siä a­jan­koh­tai­sis­ta il­miöis­tä. Polt­to­pis­tees­sä o­vat yh­teis­kun­ta, po­li­tiik­ka ja e­lä­män e­ri a­lueet.

21.30 E­lin­voi­mai­set

Jak­so 6/6: Sar­jan pää­tös­jak­sos­sa pa­la­taan kat­so­maan, mi­ten heil­lä kai­kil­la me­nee nyt.

21.30 Ku­via ja kään­ne­koh­tia: Jaak­ko Se­lin

Jaak­ko Se­lin on vaa­te­suun­nit­te­li­ja, toi­mit­ta­ja ja kir­jai­li­ja, jon­ka toi­nen jal­ka on ko­ko a­jan jos­sain muual­la.

21.55 Vil­lie­läin­ten hoi­ta­jien hoi­vis­sa

Val­koi­nen tii­ke­rin­pen­tu Pi­po on liian vah­va ja vil­li kas­vat­ti­van­hem­mil­leen.

I­sän­tä­nä Ta­pa­ni Ruo­ka­nen: Juk­ka Tark­ka

Juk­ka Tark­ka on val­tio­tie­teen toh­to­ri ja tun­net­tu kes­kus­te­li­ja, jon­ka kan­na­no­tot tur­val­li­suu­teen, puo­lus­tuk­seen ja ul­ko­po­li­tiik­kaan o­vat it­se­näi­siä.

Lä­mä­ri

On­nem­me kyy­ne­leet

Jakso 12: Suomalaisten tango. Tan­go­mark­ki­nat on Suo­men suu­rin kan­san­juh­la.

21.55 In­ke­rin sil­ta

In­ke­rin­suo­ma­lais­ten tuot­ta­ma kult­tuu­rioh­jel­ma.

22.25 Fil­mi­nurk­ka

22.25 Ul­ti­ma­te Rush

Jakso 14: Kävelyä vetten päällä.

Do­sent­ti: Ee­ro Pa­lo­hei­mo

Fil­mi­nurk­ka

Sa­ta kau­nis­ta koh­det­ta Suo­mes­ta

Suo­mi kau­nii­na, ul­jaa­na ja mo­ni-il­mei­se­nä.

Kos­ke­tus­koh­ta

Toh­to­ri C­har­les S­tan­ley an­taa kes­tä­viä neu­vo­ja ar­kie­lä­mään Raa­ma­tun va­los­sa.

22.45 Al­peil­la

22.45 Al­peil­la

22.55 Uu­ti­set

23.00 Jus­sin ka­la­ju­tut

Lä­he­tys­ra­port­ti

Mediatalo IRR-TV:n tuottamaa ohjelmaa.

Pir­ren olk­ka­ris­sa

Unelmat.

Ka­la­kul­ma

Pir­ren olk­ka­ris­sa

Arjen hyvinvointi.

Jy­ri­se­vä sa­vu

Ui­ma­hyp­pää­jä Or­lan­do Du­gue mat­kus­taa nuo­ren, lah­jak­kaan Jo­nat­han Pa­re­de­sin kans­sa Vic­to­rian pu­touk­sil­le hyp­pää­mään en­sim­mäis­tä ker­taa 30 met­rin kor­keu­des­ta.

C­har­ley Boor­man

C­har­ley lei­riy­tyy e­rä­maas­sa, las­kee hur­jan kos­ken ka­noo­til­la, har­joit­te­lee tai­to­ja rat­su­po­lii­si­kou­lus­sa ja tu­tus­tuu kan­sa­lais­ten tun­nel­miin Ka­na­da-päi­vä­nä.

23.30 Je­ru­sa­le­min uu­tis­lin­ja

Ajankohtaisia uutisia Lähi-idästä.

CBN News (x2)

Ei suomenkielistä tekstitystä.

CBN News

Ei suomenkielistä tekstitystä.
0